Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 56/2014/TT-BTNMT điều kiện năng lực tổ chức cá nhân điều tra cấp giấy phép tài nguyên nước

Số hiệu: 56/2014/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thái Lai
Ngày ban hành: 24/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều kiện hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước

Bộ TNMT vừa ban hành Thông tư 56/2014/TT-BTNMT quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước (TNN), tư vấn lập quy hoạch TNN và lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN

Theo Thông tư, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực TNN phải có tư cách pháp nhân và có một trong các loại giấy tờ sau:

- Quyết định thành lập, trong đó có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy hoạch TNN và hoạt động khác về TNN;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề KD liên quan đến hoạt động KH-CN, tư vấn kỹ thuật và hoạt động khác về TNN.

Đồng thời, tổ chức này cũng phải có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo đáp ứng điều kiện về cơ cấu chuyên môn, kinh nghiệm công tác; có máy móc thiết bị chuyên dùng...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/11/2014.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2014/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC, TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC, LẬP ĐỀ ÁN, BÁO CÁO TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định điều kiện về năng lực của đơn vị thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 13; điều kiện về năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước theo quy định tại Điều 23 của Luật tài nguyên nước và quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước; tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước và tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước; cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước).

2. Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước có liên quan đến hoạt động lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, quy hoạch tài nguyên nước, thẩm định, cấp giấy phép tài nguyên nước.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước

1. Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có tư cách pháp nhân và có một trong các loại giấy tờ sau:

a) Quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền, trong đó có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), trong đó, có ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về tài nguyên nước.

2. Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo đáp ứng điều kiện sau đây:

a) Đối với đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước: có cơ cấu chuyên môn, kinh nghiệm công tác đáp ứng quy định tại Điều 4, người được giao phụ trách kỹ thuật đáp ứng quy định tại Điều 5 của Thông tư này;

b) Đối với lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước: có cơ cấu chuyên môn, kinh nghiệm công tác đáp ứng quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

3. Cá nhân thuộc đội ngũ cán bộ chuyên môn quy định tại Khoản 2 Điều này đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các văn bằng này được các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp luật;

c) Có quyết định tuyển dụng hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức theo quy định của pháp luật. Trường hợp, hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm lập hồ sơ chứng minh năng lực hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất sáu (06) tháng;

d) Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước.

4. Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định tại Điều 8 của Thông tư này. Trường hợp máy móc, thiết bị, không thuộc sở hữu của tổ chức thì phải có hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp hạng mục công việc của đề án, dự án, báo cáo có yêu cầu điều kiện khi thực hiện thì tổ chức phải đáp ứng các điều kiện đó hoặc có hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện để thực hiện.

Điều 4. Quy định về đội ngũ cán bộ chuyên môn của tổ chức tham gia thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước

1. Đối với tổ chức thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước:

a) Cơ cấu chuyên môn: có ít nhất năm (05) cán bộ được đào tạo các chuyên ngành liên quan đến nước mặt, nước biển (thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước), nước dưới đất (địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật), môi trường (khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường), quản lý tài nguyên nước hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan đến tài nguyên nước. Cơ cấu cán bộ chuyên môn phải phù hợp với nội dung cụ thể của từng đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước;

b) Kinh nghiệm công tác: có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, quy hoạch tài nguyên nước hoặc đã trực tiếp tham gia thực hiện ít nhất hai (02) đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước.

2. Đối với tổ chức thực hiện dự án lập quy hoạch tài nguyên nước:

a) Cơ cấu chuyên môn: có ít nhất bảy (07) cán bộ được đào tạo các chuyên ngành liên quan đến nước mặt, nước biển (thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước), nước dưới đất (địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật), môi trường (khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường), quản lý tài nguyên nước hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan đến tài nguyên nước. Cơ cấu cán bộ chuyên môn phải phù hợp với nội dung cụ thể của từng dự án lập quy hoạch tài nguyên nước;

b) Kinh nghiệm công tác: có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước hoặc đã trực tiếp tham gia thực hiện ít nhất ba (03) đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước.

Điều 5. Quy định về người phụ trách kỹ thuật của đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước

1. Đối với đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước:

a) Chuyên ngành đào tạo: được đào tạo một trong các chuyên ngành về thủy văn, hải văn, địa chất thủy văn, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước;

b) Kinh nghiệm công tác: có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước hoặc đã tham gia thực hiện ít nhất ba (03) đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước;

c) Cùng một thời điểm, chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá ba (03) đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước.

2. Đối với dự án lập quy hoạch tài nguyên nước:

a) Chuyên ngành đào tạo: được đào tạo một trong các chuyên ngành về thủy văn, địa chất thủy văn, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước;

b) Kinh nghiệm công tác: có ít nhất bảy (07) năm kinh nghiệm trong hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước hoặc đã tham gia thực hiện ít nhất năm (05) đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước;

c) Cùng một thời điểm, chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá hai (02) dự án lập quy hoạch tài nguyên nước.

Điều 6. Quy định về đội ngũ cán bộ chuyên môn của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

1. Số lượng cán bộ chuyên môn:

a) Đối với đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường: có ít nhất ba (03) cán bộ được đào tạo các chuyên ngành quy định tại Khoản 2 của Điều này;

b) Đối với đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: có ít nhất hai (02) cán bộ được đào tạo các chuyên ngành phù hợp với quy định tại Khoản 2 của Điều này.

2. Chuyên ngành đào tạo:

a) Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển: bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên quan đến nước mặt, nước biển (thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

b) Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất: bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên quan đến nước dưới đất (địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

c) Đối với đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước: bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên quan đến môi trường (khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).

3. Kinh nghiệm công tác:

a) Đối với đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường: có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất ba (03) đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất năm (05) đề án, báo cáo;

b) Đối với đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất một (01) đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất ba (03) đề án, báo cáo.

4. Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá ba (03) đề án, báo cáo.

Điều 7. Quy định về cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

Đối với cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d Khoản 3 Điều 3 của Thông tư này và các điều kiện sau đây:

1. Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với loại đề án, báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này.

2. Kinh nghiệm công tác:

a) Đối với việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có ít nhất hai mươi (20) năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất bảy (07) đề án, báo cáo;

b) Đối với việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: có ít nhất mười lăm (15) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất năm (05) đề án, báo cáo.

3. Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư vấn lập một (01) đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

Điều 8. Quy định về máy móc, thiết bị chuyên dùng

1. Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê phải đảm bảo số lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp.

2. Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm định chất lượng theo quy định thì phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Trường hợp đề án, dự án có hạng mục thi công công trình khoan nước dưới đất thì máy khoan, thiết bị thi công khoan phải đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định.

Điều 9. Quy định về hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước

1. Tổ chức, cá nhân hành nghề khi thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước phải có hồ sơ chứng minh năng lực đáp ứng các quy định của Thông tư này.

2. Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước:

a) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 3 và các giấy tờ, tài liệu, hợp đồng để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu đối với các hạng mục công việc có quy định điều kiện khi thực hiện (nếu có) theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Thông tư này;

b) Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật; bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo, giấy phép hành nghề (nếu có), hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của từng cá nhân đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Thông tư này;

c) Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng được sử dụng để thực hiện đề án, dự án và tài liệu chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

3. Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước:

a) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo;

b) Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.

4. Tổ chức, cá nhân hành nghề phải nộp hồ sơ năng lực cho cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu hoặc tổ chức cá nhân thuê lập đề án, báo cáo để làm căn cứ lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện về năng lực thực hiện đề án, dự án, báo cáo.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước

1. Tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước có trách nhiệm:

a) Thông báo đến Cục Quản lý tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt trụ sở chính về việc đã được lựa chọn thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước chậm nhất là sau ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện.

Nội dung thông báo bao gồm tên, địa chỉ của cơ quan, đơn vị ký quyết định phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án, đề án, báo cáo; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện dự án, đề án, báo cáo; thông tin cơ bản về đề án, dự án, báo cáo (tên, mục tiêu, phạm vi, thời gian thực hiện) và kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo. Việc thông báo được thực hiện bằng thư điện tử hoặc gửi bằng đường bưu điện;

b) Bố trí, sử dụng các cán bộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nội dung công việc của đề án, dự án, báo cáo. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện thì phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị đã lựa chọn thực hiện và Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt trụ sở chính, nêu rõ lý do thay đổi, điều chỉnh và kèm theo các giấy tờ chứng minh năng lực, kinh nghiệm của người được thay thế;

c) Bảo đảm tính trung thực về các nội dung kê khai trong hồ sơ năng lực tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo và tự chịu trách nhiệm về những hậu quả, thiệt hại phát sinh do khai báo không trung thực.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước có trách nhiệm:

a) Tuân thủ các quy định điều kiện về năng lực khi thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước quy định tại Thông tư này. Trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc lập đề án, báo cáo thì phải lựa chọn tổ chức, cá nhân hành nghề có đủ điều kiện về năng lực theo quy định của Thông tư này;

b) Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước phải nộp kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo đó.

3. Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Cập nhật, đăng tải danh sách tổ chức, cá nhân hành nghề được lựa chọn thực hiện đề án, dự án, báo cáo trên trang thông tin điện tử của mình sau khi nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền trong trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân không đáp ứng điều kiện về năng lực theo quy định, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của mình tên tổ chức, cá nhân vi phạm quy định điều kiện về năng lực hành nghề;

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2014.

2. Các đề án, dự án điều tra cơ bản, quy hoạch tài nguyên nước đã được giao thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì vẫn được tiếp tục thực hiện.

3. Các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước đã được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì vẫn được thẩm định, xem xét cấp phép theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Thông tư này tại địa phương.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn; hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục Quản lý tài nguyên nước tình hình thực hiện quy định điều kiện về năng lực hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước trước ngày 15 tháng 12.

3. Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước; tổng hợp tình hình thực hiện quy định điều kiện về năng lực hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước trong phạm vi cả nước.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 56/2014/TT-BTNMT

Hanoi, September 24, 2014

 

CIRCULAR

ON CAPABILITIES OF ENTITIES CONDUCTING FUNDAMENTAL INVESTIGAION OF WATER RESOURCES, AND PROVIDING CONSULTING SERVICES IN WATER RESOURCES PLANNING AND REPORTING FOR APPLICATION FOR WATER LICENSE

Pursuant to the Law No.17/2012/QH13 on Water Resources dated June 21, 2012;

Pursuant to Government’s Decree No.21/2013/ND-CP dated March 04, 2013 defining functions, rights, obligations and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to the Government’s Decree No.201/2013/ND-CP dated November 27, 2013 detailing a number of Articles of the Law on Water Resources;

Upon request of the Director of the Department of Water Resources Management and the Director of Department of Legislation;

The Minister of Natural Resources and Environment hereby issues this Circular on capabilities of entities conducting fundamental investigation of water resources, providing consulting services in water resource planning and reporting for application for water licenses.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of governing

This Circular stipulates the requirements for capabilities of entities conducting fundamental investigation of water resources under clause 4 Article 13, and capabilities of entities providing consulting services in water resources planning under Article 23 of the Law on Water Resources and capabilities of entities preparing proposals and reports enclosed with applications for water licenses under Clause 2 Article 20 of the Government's Decree No.201/2013/ND-CP dated November 27, 2013 elaborating a number of Articles of the Law on Water Resources.

Article 2. Subjects of application

1. Organizations implementing plans and projects for water resources fundamental investigations; organizations providing consulting services in water sources planning and preparing proposals and reports enclosed with applications for water licenses; independent consultants providing advices about preparation of proposals and reports enclosed with applications for water licenses (hereinafter referred to as “practicing entity”)

2. Entities exploring, extracting water and discharging wastewater into water sources involved in any plan or report required in the application for water license.

3. State management authorities engaging in water resources fundamental investigation and planning, verification and issue of water license.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Article 3. Requirements for capabilities of practicing entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An establishment decision which defines the functions and responsibilities related to water resources planning, fundamental investigation and other related activities.

b) A business registration certificate; business tax registration certificate; enterprise registration certificate issued by the competent authority ( hereinafter referred to as “business registration certificate”) whose business lines are relative to water resource engineering, technology, technical consulting and other relevant majors.

2. Every practicing organizations shall have experts to implement projects and reports who meet the following requirements:

a) For water resources planning and fundamental investigation, Article 4 and Article 5 hereof shall apply;

b) For projects and reports required in applications of water licenses: Article 6 hereof shall apply.

3. Every expert prescribed in clause 2 of this Article shall:

a) Be a Vietnamese citizen or foreigner having a work permit in Vietnam under the legislation on labor;

b) Acquire a bachelor degree in relevant majors issued by Vietnam or foreign education institutions or higher;

c) Have a job offer decision or employment contract as prescribed by laws. In case of fixed-term employment contracts, the capability profile shall be made at least 06 months prior to the expiration date of the contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Have specialized machinery which satisfy requirements in Article 8 hereof available. In case the practicing organization does not possess any specialized machinery, specialized machinery shall be leased from other organizations under leasing agreements as stipulated in regulations of laws.

5. Where it is required to complete any requirement before implementing a project or report, the practicing organization shall meet that requirement or hire or cooperate with other satisfactory organizations under leasing agreement or joint agreement.

Article 4. Requirements for experts in practicing organizations

1. Every practicing organization implementing water resources fundamental investigation projects shall:

a) Have at least 05 staff completing specialized training related to seawater and surface water ( hydrology, environmental hydrology and water resources engineering), groundwater ( geology, hydrogeology, drilling engineering, physiogeology and geotechnical engineering), environmental engineering ( environmental science, environmental technology, environmental engineering and environmental management) water resources management and other majors related to water resources. The quantity of personnel shall accord with specific projects.

b) Have at least 03 years of experiences in the field of water resources planning and fundamental investigation or directly take charge of at least 02 projects for water resources planning and fundamental investigation.

2. Every practicing organization implementing water resources planning projects shall:

a) have at least 07 staff completing specialized training related to seawater and surface water ( hydrology, environmental hydrology and water resources engineering), groundwater ( geology, hydrogeology, drilling engineering, physiogeology and geotechnical engineering), environmental engineering ( environmental science, environmental technology, environmental engineering and environmental management) water resources management and other majors related to water resources. The quantity of personnel shall accord with specific projects.

b) Have at least 04 years of experiences in the field of water resources planning and fundamental investigation or directly implement at least 03 projects for water resources planning and fundamental investigation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Every technician in charge of water resources fundamental investigation projects shall:

a) Major in hydrology, hydrogeology, environmental engineering or water resources engineering;

b) Have at least 05 years of experiences in the field of water resources planning and fundamental investigation or directly implement at least 03 projects for water resources planning and fundamental investigation.

c) Take charge of technique of no more than 03 projects at a time.

2. Every technician in charge of water resources planning projects shall:

a) Major in hydrology, hydrogeology, environmental engineering or water resources engineering;

b) Have at least 07 years of experiences in the field of water resources planning and fundamental investigation or directly implement at least 05 projects for water resources planning and fundamental investigation.

c) Take charge of technique of no more than 02 projects at a time.

Article 6. Requirements for specialists of organizations preparing proposals and reports for application for water licenses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) For any proposal or report within the authority of the Ministry of Natural Resources and Environment: at least 03 specialists majoring in fields stipulated in clause 2 of this Article;

b) For any proposal or report within the authority of the People’s Committee of provinces: at least 02 specialists majoring in fields stipulated in clause 2 of this Article.

2. Training majors:

a) For projects and reports on extraction and use of surface water and sea water: majors related to surface water and seawater (hydrology, environmental hydrology and water resources engineering);

b) For projects and reports on extraction and use of groundwater: majors related to groundwater (geology, hydrogeology, geophysiology and drilling engineering);

c) For wastewater discharge: major related to environment (environmental engineering, environmental technology and environmental management).

3. Working experiences:

a) For projects and reports within the authority of the Ministry of Natural Resources and Environment: Have at least 03 years of experience in the field of water resources and environment or directly prepared at least 03 projects or reports. The technician, particularly, shall have at least 05 years of experience or directly prepare at least 05 projects and reports;

b) For projects and reports within the authority of the People’s Committee of the province: Have at least 02 years of experience in the field of water resources and environment or directly prepared at least 01 project or report. The technician, particularly, shall have at least 03 years of experience or directly prepare at least 03 projects and reports;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Requirements for capabilities of independent consultants

Every independent consultant shall meet requirements stipulated in point a, point b and point d clause 3 Article 3 hereof and the following requirements:

1. The independent consultant’s majors shall be conformable to clause 2 Article 6 hereof.

2. Working experiences:

a) For projects and reports required in applications for water licenses with the authority of the Ministry of Natural Resources and Environment : at least 20 years of experience or take charge of technical aspects of at least 7 projects and reports.

b) for preparing projects and reports required in applications for water licenses with the authority of the People’s Committee of the province: at least 15 years of experience in water resources and take charge of technical of at least 5 projects and reports.

3. An independent consultant shall only take charge of only 01 project or report at the same time.

Article 8. Requirements for specialized machinery

1. There shall be sufficient and compatible specialized machinery available.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Drilling machines and other drilling equipment used in groundwater drilling projects shall meet prescribed requirements for occupational safety and shall accord with the project scale.

Article 9.Requirements for practicing entities’ capability profiles

1. Practicing entities shall enclose their capability profile with the applications for water license as stipulated herein.

2. Documents required in a practicing entity’s capability profile:

a) Certified true copies or copies enclosed with the original documents specified in clause 1 Article 3 and documents certifying fulfillment of requirements for carrying out specific tasks ( if required) under clause 5 Article 3 hereof;

b)Lists of specialists and technicians; certified true copies and copies enclosed with the original ( for collation) ID card or passport, training certificates and practicing license ( if any), employment contracts or decision job offer decision; document certifying working experiences as stipulated in Article 4, Article 5 and Article 6 hereof;

c) A list of specialized machinery and documents certifying that the practicing entity meets requirements in Article 8 hereof.

3. Documents required in a capability profile of an independent consultant:

a) Certified true copies or copies enclosed with the original ID card or passport and training certificates for collation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Every practicing entity shall submit their capability profile to the competent authority or employer as the basis for selection of qualified practicing entities.

Chapter III

RESPONSIBILITIES AND IMPLEMENTATION ORGANIZATIONS

Article 10. Responsibilities of practicing entities

1. Every practicing entity shall:

a) Send a notification of being selected to carry out the fundamental investigation, provision of consulting services in water resources planning to the Department of Water Resources Management Authority and the Department of Natural Resources and Environment where the headquarters is located via email or by post within 30 days from the date of issue of the decision of approval/appointment or signing date of the contract.

The notification shall specify the name and address of the organizations signing the decision or contract; name and address of the entity implementing the project/plan/report; basic description of the project/plan/report (name, objectives, scope and duration) and capability profile of the practicing entity.

b) Allocate qualified staff to carry out required tasks of the project. Any change or adjustment to experts, capability profile and experiences of new staff and reasons for change/adjustment shall be noticed to the designating organization, the Department of Water Resources Management and the Department of Natural Resources and Environment where the practicing entity’s headquarters is located;

c) Be responsible for the reliability of the profile and be liable for consequences in case of any unreliable statement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Comply with regulations on qualifications in preparation of projects and report enclosed with the application for water license as stipulated herein. In case the applicant employs another entity to prepare the project, the hired entity shall meet requirements for qualifications stipulated herein;

b) Submit a copy of practicing entity’s capability profile enclosed with the application.

3. The Department of Water Resources management and the Department of Natural Resources and Environment of the province shall:

a) Publish and update the list of selected practicing entities on the website after receipt of notification of those entities as stipulated in point a clause 1 of this Article;

b) Request the competent authority to deal with any violations against requirements for qualifications or tackle such violation on their own within the authority; make name of entities violating requirements for qualifications publicly available on the website.

c) Provide training courses in legal knowledge and technical regulations and standards on water resources for practicing entities.

Article 11. Effect

1. This Circular enters into force from November October 2014.

2. Projects for water resources fundamental investigation and planning assigned before the effective date of this Circular shall be continued to be implemented.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Implementation

1. Every people’s Committee of provinces shall provide instructions on implementation of this Circular in its province.

2. Every Department of Natural Resources and Environment shall assist the People’s Committee of provinces in provision of instructions, examination and inspection of practicing in water resources in the provinces; annually aggregate and submit a status report on compliance with requirements for capabilities for water resources by December 15th of every year.

3. Every Department of Natural Resources and Environment shall assist the Ministry of Natural Resources and Environment in provision of instructions, examination and inspection of practicing in water resources in the provinces; annually aggregate and submit a status report on compliance with requirements of qualifications in water resources nationwide.

4. Any issue arising in connection with implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Natural Resources and Environment. /.

 

 

 

PP.MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thai Lai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/09/2014 quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.921

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!