Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP Luật đất đai

Số hiệu: 33/2017/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 29/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Xây dựng yếu tố chống giả trên phôi GCN quyền sử dụng đất

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP và SĐ, BS một số điều của các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai. Theo đó:

- Tổng cục quản lý đất đai bắt đầu xây dựng các quy định về yếu tố chống giả (đặc điểm bảo an) trên phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Và tổ chức việc in ấn, phát hành phôi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp sử dụng.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi về Sở TN&MT định kỳ 06 tháng trước ngày 20/6, định kỳ hành năm trước ngày 20/12.

- Thông số kỹ thuật về giấy nguyên liệu để in phôi GCN tại Phụ lục 01a ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT .

Xem chi tiết tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/12/2017).

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2017/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết các nội dung sau đây:

1. Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư:

a) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính;

c) Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính;

d) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

đ) Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

e) Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

g) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn.

2. Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP

Điều 3. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

1. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật đất đai;

b) Đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân;

c) Công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân  ;

d) Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà cần xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.

2. Các căn cứ  để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này.

3. Căn cứ xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

b) Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình theo quy định tại Điều 54 của Luật đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này.

4. Việc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp là một nội dung trong trình tự thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này và được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân;

b) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân;

c) Đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này, khi có Biên bản điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

d) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì cơ quan có trách nhiệm quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đề nghị xác nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân đó.

Điều 4. Việc sử dụng đất trong dự án sản xuất, kinh doanh thực hiện theo phương thức thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Việc thu hồi đất để cho chủ đầu tư thuê thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 16 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), được bổ sung tại Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP được thực hiện như sau:

a)  Chủ đầu tư gửi văn bản đến cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất đề nghị thu hồi đất để cho chủ đầu tư thuê.

b) Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền thuê đất phải nộp; mức được trừ không vượt quá tiền thuê đất phải nộp.

2. Đối với trường hợp đang sử dụng đất trong khu vực dự án mà đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định nhưng chưa có Giấy chứng nhận thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng đất để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi thực hiện bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư.

3. Việc giao đất, cho chủ đầu tư thuê đất đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều 16 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà có thời hạn sử dụng đất khác nhau, trong đó có một phần diện tích đất có thời hạn ổn định lâu dài thì thời hạn sử dụng đất được xác định lại theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại Khoản 3 Điều 126 của Luật đất đai; trường hợp không thuộc diện thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời hạn sử dụng đất do Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định nhưng không được vượt quá 50 năm. Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà toàn bộ diện tích đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài thì thời hạn sử dụng đất được xác định là ổn định lâu dài.

Điều 5. Việc thực hiện các dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai

1. Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện các dịch vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

2. Khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả chi phí cho việc cung cấp dịch vụ quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; đơn giá tính thu dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về giá.

Chương III

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 4 như sau:

“a) Xây dựng quy định về yếu tố chống giả (đặc điểm bảo an) trên phôi Giấy chứng nhận; tổ chức việc in ấn, phát hành phôi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp sử dụng;”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm đ, bổ sung Điểm e vào Khoản 4 Điều 4 như sau:

“đ) Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận về Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ 06 tháng trước ngày 20 tháng 6, định kỳ hàng năm trước ngày 20 tháng 12 hàng năm;

e) Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai số phôi Giấy chứng nhận đã nhận, số phôi Giấy chứng nhận đã sử dụng và chưa sử dụng khi nhận phôi Giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.”

3. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 4 như sau:

“6. Thông số kỹ thuật về giấy nguyên liệu để in phôi Giấy chứng nhận được quy định tại Phụ lục số 01a ban hành kèm theo Thông tư này.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 5 như sau:

“a) Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”;”

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 như sau:

“c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

6. Sửa đổi, bổ sung Điểm h Khoản 8 Điều 6 như sau:

“h) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện quyết định thi hành án;…); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Ví dụ: “Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất”.

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác mà phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này phù hợp với hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác mà đất này thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì ghi “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Ví dụ: Tổ chức A đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trước năm 2005, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận, nay sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, khi công nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi trên Giấy chứng nhận là “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất;”

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 7 như sau:

“c) Diện tích sàn: ghi diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở;”

8. Bổ sung Điều 7a như sau:

“Điều 7a. Thể hiện nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho từng hạng mục công trình hoặc một số hạng mục công trình hoặc từng phần diện tích của hạng mục công trình

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho từng hạng mục công trình hoặc một số hạng mục công trình hoặc từng phần diện tích của hạng mục công trình thì Giấy chứng nhận được ghi như sau:

1. Thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận được ghi trên trang 1 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.

2. Thông tin về thửa đất được ghi trên trang 2 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này và chỉ thể hiện duy nhất trên một Giấy chứng nhận (là Giấy chứng nhận cấp riêng cho thửa đất hoặc cấp cho thửa đất và một, một số hạng mục công trình, từng phần diện tích của hạng mục công trình); từ Giấy chứng nhận thứ hai trở đi, không ghi thông tin chi tiết về thửa đất như Giấy chứng nhận thứ nhất, tại điểm “1. Thửa đất” được ghi “Thông tin về thửa đất được quyền sử dụng thể hiện trên Giấy chứng nhận có seri số... (ghi số seri của Giấy chứng nhận thứ nhất)”.

Trường hợp chủ đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hạng mục công trình, từng phần diện tích của hạng mục công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung và sử dụng riêng của hạng mục công trình, từng phần diện tích của hạng mục công trình theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng và được thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng. Khi cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng thì Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư được chỉnh lý biến động để chuyển sang hình thức sử dụng chung đối với phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của người sử dụng đất.

Đối với dự án có nhiều hạng mục công trình được thể hiện trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng nếu chủ đầu tư có nhu cầu và có đủ điều kiện thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng hạng mục công trình hoặc từng phần diện tích của hạng mục công trình đó

3. Thông tin về tài sản gắn liền với đất được ghi trên trang 2 của Giấy chứng nhận như sau:

a) Địa chỉ: ghi tên công trình hoặc tên tòa nhà; số nhà, ngõ, ngách (nếu có), tên đường (phố), tên đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh;

b) Loại công trình: thể hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này;

c) Thông tin chi tiết về hạng mục công trình, một số hạng mục công trình hoặc từng phần diện tích của hạng mục công trình được thể hiện dưới dạng bảng như sau:

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn hoặc công suất

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

Trong đó:

- Hạng mục công trình: ghi theo tên của hạng mục công trình trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho từng phần diện tích của hạng mục công trình thì ghi “… (tên của phần diện tích của hạng mục công trình) - … (tên của hạng mục công trình)”. Ví dụ: “Sàn thương mại tầng 2 - Tòa NT1”; chủ sở hữu tài sản có trách nhiệm xác định tên của phần diện tích của hạng mục công trình làm cơ sở ghi trên Giấy chứng nhận;

- Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài tường bao công trình, bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm tròn số đến một chữ số thập phân;

- Diện tích sàn hoặc công suất được ghi theo quy định như sau:

+ Đối với công trình dạng nhà thì ghi diện tích sàn xây dựng của hạng mục công trình, từng phần diện tích của hạng mục công trình và ghi bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông, được làm tròn số đến một chữ số thập phân. Đối với hạng mục công trình là nhà một tầng thì ghi diện tích mặt bằng sàn xây dựng của hạng mục đó. Đối với hạng mục công trình là nhà nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích của hạng mục công trình như căn hộ, căn phòng, văn phòng hoặc một phần diện tích sàn trong hạng mục… thì ghi diện tích mặt bằng sàn xây dựng của phần diện tích đó.

+ Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi công suất của công trình theo quyết định đầu tư hoặc dự án đầu tư được duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư. Ví dụ: “Nhà máy nhiệt điện: 3.000 MW, sân vận động: 20.000 ghế”;

- Các thông tin về hình thức sở hữu, cấp công trình xây dựng, thời hạn sở hữu công trình được ghi theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này.”

9. Bổ sung Điều 7b như sau:

“Điều 7b. Thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất nông nghiệp

1. Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu công trình trên đất nông nghiệp:

a) Trường hợp chủ sở hữu công trình đồng thời là người sử dụng đất thì thể hiện thông tin trên trang 1 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này;

b) Trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất thì thể hiện thông tin về chủ sở hữu công trình trên trang 1 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này, tiếp theo ghi “Sở hữu công trình trên thửa đất thuê của … (ghi tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê đất)” hoặc “Sở hữu công trình trên thửa đất thuê lại của … (ghi tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê lại đất)” hoặc “Sở hữu công trình trên thửa đất nhận góp vốn của … (ghi tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân góp vốn)”.

Trường hợp trên trang 1 của Giấy chứng nhận không thể hiện hết thì toàn bộ tên của người cho thuê đất, cho thuê lại đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được lập ở trang phụ của Giấy chứng nhân theo Phụ lục số 01b kèm theo Thông tư này. Dòng tiếp theo thông tin của chủ sở hữu công trình ghi “Sở hữu công trình trên đất của người khác theo trang phụ kèm theo Giấy chứng nhận này, gồm… trang”.

Trang phụ là thành phần của Giấy chứng nhận. Khi sử dụng trang phụ phải ghi số thứ tự của phụ lục và đóng dấu giáp lai với trang 4 của Giấy chứng nhận (dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận).

2. Thông tin về thửa đất:

Thông tin về thửa đất được thể hiện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này; trường hợp sử dụng nhiều thửa đất thì phải thực hiện việc trích lục, trích đo địa chính theo quy định cho toàn bộ diện tích sử dụng; thông tin về thửa đất được xác định theo thông tin của bản trích lục, trích đo địa chính.

Trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất thì tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận được ghi “Thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của người khác được ghi trên trang 1”.

3. Thông tin về công trình được thể hiện dưới dạng bảng như sau:

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn (m2)

Kết cấu chủ yếu

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

Công trình xây dựng gắn liền với đất nông nghiệp được thể hiện trên Giấy chứng nhận là công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc công trình đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và thuộc quyền sở hữu của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận, trong đó:

- Hạng mục công trình: ghi theo tên các hạng mục trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng.

- Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài tường bao công trình, bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm tròn số đến một chữ số thập phân;

- Diện tích sàn: chỉ thể hiện đối với công trình dạng nhà và ghi theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 của Thông tư này; các trường hợp còn lại không xác định và ghi bằng dấu “-/-”;

- Kết cấu chủ yếu: ghi loại vật liệu xây dựng (gạch, bê tông, gỗ...), các kết cấu chủ yếu là tường, khung, sàn, mái (ví dụ: Tường, khung thép, sàn bằng bê tông cốt thép);

- Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với hạng mục công trình thuộc sở hữu của một chủ; ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp hạng mục công trình thuộc sở hữu chung của nhiều chủ; trường hợp hạng mục công trình có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì ghi lần lượt “Sở hữu riêng”, “Sở hữu chung” ở các dòng dưới kế tiếp; đồng thời ghi diện tích thuộc sở hữu riêng và diện tích thuộc sở hữu chung vào các dòng tương ứng ở các cột “Diện tích xây dựng”, “Diện tích sàn”;

- Cấp công trình: ghi theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trường hợp công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được quy định trong phân loại về công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế quyết định các loại công trình được đăng ký quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.

- Thời hạn sở hữu công trình được ghi theo quy định như sau:

+ Ghi ngày tháng năm kết thúc thời hạn sử dụng công trình nếu xác định được thời hạn sử dụng của công trình, đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác thì thời hạn sở hữu công trình không vượt quá thời hạn thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; ghi bằng dấu “-/-” nếu không xác định được thời hạn sử dụng của công trình.

+ Trường hợp mua bán công trình có thời hạn thì ghi ngày tháng năm kết thúc theo hợp đồng mua bán công trình.”

10. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 8 như sau:

“b) Thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất được ghi trên trang 2 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 6, các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 7, Điều 7a và Điều 7b của Thông tư này, trong đó:

- Diện tích đất sử dụng: ghi tổng diện tích đất mà người được cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng riêng và sử dụng chung với người khác. Hình thức sử dụng đất ghi diện tích đất sử dụng riêng vào mục sử dụng riêng và ghi diện tích đất sử dụng chung vào mục sử dụng chung;

- Diện tích của tài sản (gồm diện tích xây dựng, diện tích sàn): ghi tổng diện tích tài sản mà người được cấp Giấy chứng nhận có quyền sở hữu riêng và sở hữu chung với người khác. Hình thức sở hữu tài sản ghi từng hình thức và diện tích sở hữu riêng, sở hữu chung theo quy định tại Điểm d Khoản 2, Điểm d Khoản 3, Điểm b Khoản 4, Điểm d Khoản 5 và Điểm c Khoản 6 Điều 7, Khoản 3 Điều 7b của Thông tư này.

Trường hợp tài sản gắn liền với đất gồm nhiều loại hoặc nhiều hạng mục khác nhau, trong đó có phần thuộc sở hữu riêng và có phần thuộc sở hữu chung thì lập bảng như quy định tại Khoản 8 Điều 7 của Thông tư này để liệt kê thông tin về từng tài sản hoặc từng hạng mục tài sản theo như ví dụ dưới đây:

Loại tài sản

Diện tích chiếm đất

(m2)

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

Hình thức sở hữu

Cấp hạng

Thời hạn sở hữu

Nhà ở

100

100

Riêng

3

-/-

150

Chung

-/-

Cửa hàng

25

25

Chung

4

-/-

Cây lâu năm

500

-/-

Chung

-/-

-/-

11. Sửa đổi, bổ sung  Khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Trường hợp người có quyền sử dụng chung đối với một phần diện tích của thửa đất, sở hữu chung đối với một phần tài sản gắn liền với đất mà không có quyền sử dụng đất riêng, quyền sở hữu tài sản riêng thì Giấy chứng nhận cấp cho người đó được ghi như quy định tại Điều 5, Điều 6, các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 7, Điều 7a và Điều 7b của Thông tư này và quy định sau đây:

a) Diện tích đất sử dụng: chỉ ghi phần diện tích đất mà người được cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng chung với người khác theo hình thức sử dụng chung;

b) Diện tích của tài sản (gồm diện tích xây dựng, diện tích sàn): chỉ ghi phần diện tích tài sản mà người được cấp Giấy chứng nhận có quyền sở hữu chung với người khác theo hình thức sở hữu chung.”

12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Các nội dung ghi chú trong các trường hợp khác được ghi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm c Khoản 6 Điều 6, Khoản 2 Điều 7b, Điểm c Khoản 1 Điều 8, Điểm c Khoản 1 Điều 9 và Điều 13 của Thông tư này.”

13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Thể hiện nội dung phần ký Giấy chứng nhận như sau:

a) Ghi địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận và ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận;

b) Trường hợp cơ quan cấp Giấy chứng nhận là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì ghi như sau:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN(ghi tên đơn vị hành chính cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận)

           CHỦ TỊCH

Chữ ký, đóng dấu của Ủy ban nhân dân và họ tên người ký;

hoặc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN(ghi tên đơn vị hành chính cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận)

       KT. CHỦ TỊCH

      PHÓ CHỦ TỊCH

Chữ ký, đóng dấu của Ủy ban nhân dân và họ tên người ký;

c) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền ký cấp Giấy chứng nhận thì ghi như sau:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh)

       TUQ. CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký;

d) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền thì ghi như sau:

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh)

                   GIÁM ĐỐC

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký.

Trường hợp Phó Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận thì ghi như sau:

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh)

                KT. GIÁM ĐỐC

               PHÓ GIÁM ĐỐC

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký;

đ) Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường uỷ quyền ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi như sau:

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG…(ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh)

                TUQ. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI… (ghi tên Văn phòng đăng ký đất đai)

Chữ ký của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký;

e) Trường hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường uỷ quyền ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi như sau:

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh)

                TUQ. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI ……  (ghi tên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai)

Chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký.

14. Sửa đổi, bổ sung Điểm g Khoản 1 Điều 17 như sau:

“g) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;”

15. Bổ sung Khoản 3 Điều 17 như sau:

3. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, e, g, h, l, m và r Khoản 1 và các Điểm a, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPKhoản 23 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Đối với trường hợp quy định tại Điểm n Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 69 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để viết Giấy chứng nhận; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận.”

16. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5 Điều 18 như sau:

“b) Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì ghi “Nội dung đã đăng ký thế chấp ngày …/…/… có thay đổi… (ghi cụ thể nội dung đăng ký thế chấp trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký);”

17. Bổ sung Khoản 6a vào Điều 18 như sau:

“6a) Trường hợp cho thuê đất, cho thuê lại đất, trừ trường hợp cho thuê đất, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì trên Giấy chứng nhận của bên cho thuê đất, cho thuê lại đất được ghi: “Cho … (ghi tên và địa chỉ bên thuê đất, thuê lại đất) thuê (thuê lại) thửa đất số … diện tích … m2 đến … (ghi ngày tháng năm kết thúc thời hạn thuê đất, thuê lại đất), không thuộc trường hợp nhận quyền sử dụng đất, theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).”

18. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 18 như sau:

"7. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân, địa chỉ thì ghi “Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất)… (ghi cụ thể nội dung thay đổi: đổi tên, thay đổi giấy CMND, Giấy chứng nhận đầu tư,… địa chỉ) từ… thành… (ghi thông tin trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Các trường hợp biến động mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp; chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp mà không chia tách thửa đất và thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận thì ghi “Người sử dụng đất (hoặc Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ … thành… (ghi tên và giấy tờ pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do… (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp hoặc …) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).”

19. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 18 như sau:

"10. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi “Chuyển mục đích sử dụng từ đất… thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo Quyết định số…, ngày …/…/…, hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa và cấp Giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách.

Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao thì không phải thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa; trường hợp không tách thửa thì ghi “Chuyển mục đích sử dụng … m2 từ đất… thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo Quyết định số…, ngày …/…/…, hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).".

20. Sửa đổi, bổ sung Khoản 18 Điều 18 như sau:

“18. Trường hợp thu hồi đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc các lý do khác mà thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì trước khi đưa vào lưu trữ, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện bấm 01 lỗ vào Giấy chứng nhận (xuyên qua 4 trang của Giấy chứng nhận và các trang bổ sung, trang phụ nếu có); việc bấm lỗ không làm mất thông tin trên Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận sau khi bấm lỗ không còn giá trị pháp lý.”

21. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 24 như sau:

“4. Trường hợp đã nộp đủ hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận hợp lệ và đã in, viết Giấy chứng nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; trường hợp chưa in, viết Giấy chứng nhận thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã ký mà chưa trao nhưng phát hiện việc ký Giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng thời hạn sử dụng đất, không đúng nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì thực hiện việc tiêu hủy Giấy chứng nhận theo quy định.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao được cho người sử dụng đất do người sử dụng đất chưa nhận Giấy chứng nhận theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì sau 90 ngày kể từ ngày có thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận tại mục IV trên trang 3 của Giấy chứng nhận “Giấy chứng nhận chưa trao do… (ghi lý do chưa trao được Giấy chứng nhận do không đồng ý về thông tin trên Giấy chứng nhận, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, không có nhu cầu ghi nợ…) và lưu trữ theo quy định. Trường hợp sau khi xác nhận lý do chưa trao Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất có nhu cầu nhận Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện xác nhận nội dung “Giấy chứng nhận đã trao” vào mục IV của Giấy chứng nhận và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân mà Giấy chứng nhận đã in, viết trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập và hoạt động với thẩm quyền ký giấy được thể hiện là Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng việc trình ký Giấy chứng nhận được thực hiện từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lưu trữ Giấy chứng nhận đã in trong hồ sơ; trước khi lưu trữ thì ghi “Lưu hồ sơ do Giấy chứng nhận được in trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập” và đóng dấu xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại trang 1 của Giấy chứng nhận. Sau khi thực hiện ký và trao Giấy chứng nhận mới cho hộ gia đình, cá nhân thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tập hợp Giấy chứng nhận đã lưu để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiêu hủy theo quy định.”

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

b) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng thì chủ sở hữu công trình nộp hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình đó theo quy định của pháp luật về xây dựng. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cùng với hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình.

c) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

d) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

e) Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

d) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

đ) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. ”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 9 như sau:

“b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp, trừ trường hợp thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 9 như sau:

“6. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:

- Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên;

- Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;

- Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên;

- Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật;

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp có hạn chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp có thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì phải có văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 9 Điều 9 như sau:

"c) Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đất nhưng không thuộc trường hợp có Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Điểm 4 của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;”

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 12; bổ sung các Khoản 13, 14, 15, 16 và 17 vào Điều 9 như sau:

“12. Hồ sơ nộp khi thực hiện đăng ký thế chấp, xoá đăng ký thế chấp thực hiện theo quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và người sử dụng đất thuê, thuê lại đã trả tiền thuê đất một lần trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà người sử dụng đất đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì hồ sơ đăng ký thế chấp phải có giấy tờ chứng minh chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách số tiền thuê đất mà bên thuê, thuê lại đất đã trả một lần.

13. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

14. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp, bao gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đất của hộ gia đình;

d) Hợp đồng thuê đất đã ký của hộ gia đình, cá nhân.

15. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo, bao gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

16. Hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;

d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.

17. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Điều này mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:

a) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;

b) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.”

7. Bổ sung Điều 9a như sau:

Điều 9a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

1. Việc cấp Giấy chứng nhận được áp dụng cho toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng (bao gồm diện tích thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm).

2. Hồ sơ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận:

a) Trường hợp thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 10/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng;

- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc;

- Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của diện tích đất tăng thêm.

b) Trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPKhoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc;

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế;

- Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của diện tích đất tăng thêm.

3. Hồ sơ nộp trong trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận:

a) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPKhoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng;

- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPKhoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPKhoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của diện tích đất tăng thêm;

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế;

b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPKhoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng;

- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPKhoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận;

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

4. Trường hợp thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định.

Trường hợp thửa đất gốc hoặc diện tích đất tăng thêm hoặc toàn bộ diện tích của thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận.”

8. Bổ sung Điều 9b như sau:

Điều 9b. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức mua bán nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội

1. Việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức mua bán nợ mà quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội được thực hiện trong trường hợp các giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; việc mua bán nợ là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về mua bán nợ.

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, bao gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp là bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh được nhận chính tài sản bảo đảm đó;

d) Văn bản về việc mua bán nợ theo quy định của pháp luật về mua bán nợ có nội dung thỏa thuận về việc tổ chức mua nợ được kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh đã giao kết trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh;

đ) Văn bản về việc bàn giao tài sản mua bán nợ hoặc văn bản giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không thỏa thuận được việc bàn giao tài sản mua bán nợ.”

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 11 như sau:

“1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận không được yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp thêm các giấy tờ khác ngoài các giấy tờ phải nộp theo quy định tại các Điều 8, 9, 9a, 9b và 10 của Thông tư này và các giấy tờ quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4, các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 6, các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 7, Khoản 1 Điều 8 của Thông tư liên tịch số 88/2016/TT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

2. Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (nếu có) để làm thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định tại các Điều 8, 9, 9a, 9b và 10 của Thông tư này thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

b) Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;

c) Nộp bản chính giấy tờ.”.

10. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 11 như sau:

“5. Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận hợp lệ (hồ sơ đăng ký hợp lệ) là hồ sơ bảo đảm đầy đủ các nội dung sau:

a) Hồ sơ có đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục theo quy định tại Thông tư này;

b) Nội dung kê khai trong các giấy tờ (đối với các giấy tờ phải kê khai) phải đầy đủ theo quy định;

c) Nội dung kê khai giữa các giấy tờ phải bảo đảm thống nhất."

11. Bổ sung Điều 11a như sau:

"Điều 11a. Từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

a) Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ;

b) Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định;

c) Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật;

d) Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo;

đ) Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất;

e) Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

2. Trường hợp có căn cứ từ chối hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, gửi văn bản kèm theo hồ sơ cho người nộp hoặc chuyển văn bản và hồ sơ đến bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân cấp xã để trả lại cho người nộp."

12. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 15 như sau:

“b) Đối với hộ gia đình sử dụng đất thể hiện các thông tin “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình và cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình; sau đó ghi thêm “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất);”

13. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 15 như sau:

“a) Đối với cá nhân, người đại diện hộ gia đình và vợ hoặc chồng của người đó phải thể hiện các thông tin về Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân (nếu có) gồm: Tên giấy chứng minh (được viết tắt là GCMND hoặc GCMQĐ) hoặc thẻ Căn cước công dân (được viết tắt là TCCCD) và số của Giấy chứng minh, thẻ Căn cước công dân; trường hợp chưa có Giấy chứng minh và thẻ Căn cước công dân thì thể hiện thông tin về giấy khai sinh (tên và số giấy khai sinh);”

14. Sửa đổi, bổ sung Điểm k Khoản 2 Điều 19 như sau:

“k) Các trường hợp biến động mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp; chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp mà không chia tách thửa đất và thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận thì thể hiện: “Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ… thành… (ghi tên và giấy tờ pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do… (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”;”

15. Sửa đổi, bổ sung Điểm o Khoản 2 Điều 19 nội dung sau:

“o) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện: “Chuyển mục đích sử dụng từ đất… thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển); nguồn gốc sử dụng đất chuyển thành…; thời hạn sử dụng đến…(ghi nguồn gốc và thời hạn sau khi chuyển mục đích có thay đổi nếu có) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất dẫn đến tách thửa thì thể hiện: “Thửa đất đã tách thành các thửa… (ghi số hiệu các thửa đất mới hình thành), chuyển mục đích sử dụng thửa đất số… diện tích… m2 (ghi số hiệu và diện tích thửa đất chuyển mục đích sử dụng) thành đất… (ghi mục đích sử dụng sau khi được chuyển), theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Tại trang đăng ký của thửa đất mới hình thành nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện: “Được tách từ thửa đất số… (ghi số thửa đất trước khi tách) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Tại trang đăng ký của thửa đất mới hình thành mà chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện: “Tách từ thửa số … (ghi số thửa trước khi tách), chuyển mục đích từ đất… thành đất … (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất từ đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở mà không tách thửa thì thể hiện: “Chuyển mục đích sử dụng … m2 từ đất… (ghi mục đích sử dụng trước khi được chuyển) thành đất ở; nguồn gốc sử dụng đất chuyển thành "Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng: Lâu dài theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký);”

16. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 21 như sau:

“4. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, chưa có điều kiện lập Sổ địa chính (điện tử) theo quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với địa phương đã lập Sổ địa chính dạng giấy theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính thì tiếp tục cập nhật vào Sổ địa chính dạng giấy đang sử dụng; nội dung thông tin ghi vào sổ theo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đối với địa phương chưa lập Sổ địa chính dạng giấy theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm in trang Sổ địa chính (điện tử) chưa ký số ra dạng giấy để thực hiện ký, đóng dấu của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phục vụ cho công tác quản lý thường xuyên.

17. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 33 như sau:

“6. Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã in, viết để cấp; cấp lại; cấp đổi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi thực hiện quyền hoặc đăng ký biến động khác trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng chưa trao cho người sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm in lại Giấy chứng nhận mới thay thế cho Giấy chứng nhận đã in, viết với nội dung cơ quan có thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm in giấy mới, các nội dung khác được giữ nguyên như trên Giấy chứng nhận đã in, viết; người sử dụng đất không phải làm lại hồ sơ cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm ký cấp Giấy chứng nhận hoặc trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận phù hợp với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, báo cáo số lượng, danh sách Giấy chứng nhận đã in, viết để cấp, cấp lại, cấp đổi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi thực hiện quyền hoặc đăng ký biến động khác trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động trước khi thực hiện việc in lại Giấy chứng nhận mới theo quy định tại Khoản này.”

18. Sửa đổi, bổ sung mẫu đơn số 09/ĐK.

19. Sửa đổi cụm từ “04/ĐK”thành “04a/ĐK”..

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 7 như sau:

“5. Đối với đất phi nông nghiệp, sai số tương hỗ vị trí điểm của 2 điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính dạng số so với khoảng cách trên thực địa được đo trực tiếp hoặc đo gián tiếp từ cùng một trạm máy không vượt quá 0,2 mm theo tỷ lệ bản đồ cần lập, nhưng không vượt quá 4 cm trên thực địa đối với các cạnh thửa đất có chiều dài dưới 5 m.

Đối với đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng thì sai số tương hỗ vị trí điểm của 2 điểm bất kỳ nêu trên được phép tăng 1,5 lần.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 11 như sau:

“2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có). Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.

Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.”

3. Sửa đổi dòng thứ nhất từ trên xuống của Mục “1. Mẫu khung và trình bày khung bản đồ địa chính” và Mục 2. Mẫu khung và trình bày khung bản đồ địa chính biên tập in lại” thuộc “III. KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH” của Phụ lục số 01 như sau:

Sửa cụm từ “XÃ TRUNG CHÂU” thành cụm từ “BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ TRUNG CHÂU”.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

1. Bổ sung Điều 5a như sau:

Điều 5a. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư

1. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định gồm:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 03a ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Báo cáo thẩm định hồ sơ dự án đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp chưa có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành).

c) Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

d) Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt đối với dự án đầu tư thực hiện giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

đ) Hồ sơ mời thầu đã được thẩm định hoặc phê duyệt đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu rừng, phương án trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập gồm:

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ;

b) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này;

c) Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư.”

2. Bổ sung các Khoản 4, 5, 6 và 7 vào Điều 7 như sau:

“4. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời với thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, gồm:

a) Đơn đề nghị thẩm định của người xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư này hoặc văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan đăng ký đầu tư;

b) Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

5. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin giao đất, thuê đất mà không phải thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, gồm:

a) Đơn đề nghị thẩm định của người xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư này hoặc văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan đăng ký đầu tư;

b) Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

6. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, gồm:

a) Đơn đề nghị thẩm định của người xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư này hoặc văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan đăng ký đầu tư;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

7. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất mà không lập dự án đầu tư gồm:

a) Đơn đề nghị thẩm định của người xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

4. Bổ sung Điều 7a như sau:

Điều 7a. Hồ sơ điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 03c ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004;

c) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp (nếu có);

d) Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp (nếu có);

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường lập gồm:

a) Tờ trình theo Mẫu số 03d ban hành kèm theo Thông tư này;

b)  Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này;

c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có);

d) Bản sao trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có trong hồ sơ giao đất, cho thuê đất trước đây).

3. Hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập đối với trường hợp điều chỉnh quyết định mà phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ gồm:

a) Tờ trình theo Mẫu số 03đ ban hành kèm theo Thông tư này;

b)  Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này;

c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có);

d) Bản sao trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có trong hồ sơ giao đất, cho thuê đất trước đây).

4. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập gồm:

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ;

b) Các giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều này;

c) Văn bản của Bộ, ngành có liên quan góp ý về việc đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án phải xin ý kiến các Bộ, ngành (nếu có).”

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thực hiện theo quy định sau đây:

1. Khảo sát, thu thập thông tin

a) Khảo sát, thu thập thông tin về giá đất của tối thiểu 03 thửa đất đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian không quá 02 năm tính đến thời điểm định giá tại từng vị trí đất (theo bảng giá đất) thuộc khu vực định giá đất.

Trường hợp tại khu vực định giá đất không đủ thông tin về giá đất thì thu thập thông tin tại khu vực lân cận có điều kiện tương tự về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với khu vực định giá đất.

Trong quá trình khảo sát, thu thập giá đất thị trường, người điều tra thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

b) Đối với trường hợp thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất thì thu thập thông tin về thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất của tối thiểu 03 thửa đất để xác định giá đất theo phương pháp thu nhập tại từng vị trí đất (theo bảng giá đất) thuộc khu vực định giá đất.

c) Thu thập thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất

a) Thống kê giá đất thị trường theo từng vị trí đất đối với các thông tin đã thu thập được theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này.

b) Việc xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (sau đây gọi là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP). Đối với trường hợp giá đất trên thị trường tập trung vào một khoảng giá thì giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất được xác định bằng cách lấy bình quân số học của các mức giá đất tại vị trí đất đó.

3. Xác định hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất. Đối với trường hợp không đủ thông tin về giá đất thị trường để xác định giá đất phổ biến trên thị trường quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này thì căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể tại địa phương, giá đất cụ thể đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, giá đất trong bảng giá đất để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP được xây dựng đối với từng loại đất, vị trí đất theo dự án; đối với trường hợp khu vực có nhiều dự án thu hồi đất tại cùng một thời điểm và có các đặc điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thì hệ số điều chỉnh giá đất được xây dựng đối với từng loại đất, vị trí đất theo khu vực.

4. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá

Giá đất của thửa đất cần định giá

=

Giá đất trong bảng giá đất

x

Hệ số điều chỉnh giá đất

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

Điều 5. Xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất

1. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được xác định theo từng quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi của các quyết định thu hồi đất trước đó.

2. Diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống là diện tích đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi đất, bao gồm:

a) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; giao đất lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Khoản 1 Điều 54 của Luật đất đai năm 2013;

b) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó;

c) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất của nông, lâm trường quốc doanh để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ), khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó;

d) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của các công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó;

đ) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều này bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng mà việc thu hồi đất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người thu hồi đất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp hỗ trợ khác quy định tại Điều 25 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cho phù hợp”.

2. Bổ sung Điều 5a như sau:

"Điều 5a. Giá đất làm căn cứ tính hỗ trợ cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ

Giá đất làm căn cứ tính hỗ trợ cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ trong trường hợp không có nhà tái định cư để bố trí quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP là giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.”

3. Bổ sung Điều 6a như sau:

“Điều 6a. Bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi đất. Trong trường hợp thu hồi đất thì thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.”

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ -CP của Chính phủ

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Trường hợp chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc chuyển từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn, từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, trừ trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi;

b) Trường hợp doanh nghiệp trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp sau khi chuyển đổi có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã quyết định để tính tiền thuê đất đối với doanh nghiệp trước khi chuyển đổi nếu thời điểm chuyển đổi công ty thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất và mặt nước (sau đây gọi là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

2. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 1 Điều này.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

3. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 17 như sau:

“3. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây xác định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là lâu dài thì khi cấp đổi Giấy chứng nhận phải xác định lại thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.”

Chương IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017.

2. Bãi bỏ Điều 23 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Bãi bỏ Điều 12 và Điều 14 của Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

1. Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Thông tư này ở địa phương và rà soát, bãi bỏ các quy định của địa phương trái với quy định của Thông tư này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư này ở địa phương.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu VT, Vụ PC, TCQLĐĐ.

KT. bỘ trƯỞng
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 33/2017/TT-BTNMT

Hanoi, September 29, 2017

 

CIRCULAR

ELABORATING THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 01/2017/ND-CP DATED JANUARY 06, 2017 ON AMENDMENTS TO THE DECREES ON THE IMPLEMENTATION OF THE LAND LAW AND AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF THE CIRCULARS PROVIDING GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE LAND LAW

Pursuant to the Land Law dated November 29, 2013;

Pursuant to the Government's Decree No.43/2014/ND-CP dated May 15, 2014 elaborating some articles of the Land law;

Pursuant to the Government's Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15, 2014 elaborating some articles of the Land law;

Pursuant to the Government's Decree No. 47/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on compensation, assistance and relocation upon land expropriation by the State;

Pursuant to the Government's Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 06, 2017 on amendments to the Decrees on the implementation of the Land law;

Pursuant to the Government's Decree No. 36/2017/ND-CP dated April 04, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Minister of Natural Resources and Environment hereby adopts a Decree elaborating the Government’s Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 06, 2017 on amendments to the Decrees on the implementation of the Land Law and amendments to some articles of the Circulars providing guidelines for implementation of the Land Law the Land Law.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular elaborates:

1. The Government's Decree No. 01/2017/ND-CP dated Janurary 06, 2017 on amendments to the Decrees on the implementation of the Land Law (hereinafter referred to as “Decree No. 01/2017/ND-CP”).

2. Amendments to some Articles of the following Circulars:

a) Circular No. 23/2014/TT-BTNMT dated May 19, 2014 on Certificate of land use rights, ownership of houses and other properties on land;

b) Circular No. 24/2014/TT-BTNMT dated May 19, 2014 on cadastral documents;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Circular No. 30/2014/TT-BTNMT dated June 02, 2014 on applications for land allocation, lease, repurposing and expropriation;

dd) Circular No. 36/2014/TT-BTNMT dated June 30, 2014 on land pricing method; compilation of and adjustment to land price lists; determination of specific land prices and consultancy on land pricing;

e) Circular No. 37/2014/Circular-BTNMT dated June 30, 2014 elaborating compensation, assistance and relocation upon land expropriation by the State;

g) Circular No. 02/2015/TT-BTNMT dated January 27, 2015 elaborating some articles of the Government’s Decrees No. 43/2014/ND-CP and No. 44/2014/ND-CP dated May 15, 2014.

Article 2. Regulated entities

1. Regulatory authorities, natural resources and environment authorities at all levels, Land Registration Offices, cadastral officials of communes, wards and commune-level towns.

2. Land users, persons assigned to manage land by the State, owners of properties on land and relevant organizations and individuals.

Chapter II

ELABORATING SOME ARTICLES OF THE DECREE NO. 01/2017/ND-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The verification of a household or individual directly engaged in agricultural production shall be carried out in the following cases:

a) Allocate agricultural land to the household or individual as prescribed in Article 54 of the Land Law;

b) Register acquisition of the household’s or individual’s rights to use land meant for rice cultivation through transfer or donation;

c) Certify the household's or individual's agricultural land use rights;

d) Determine whether compensation or assistance has to be provided upon expropriation of agricultural land of the household or individual.

2. Bases for verification of an individual engaged directly in agricultural production:

a) He/she is using agricultural land allocated or leased out by the State or has his/her land use rights certified by the State; acquired through conversion, transfer, inheritance or donation or contribution of capital in the form of land use rights; is using agricultural land which is yet to be certified by the State;

b) He/she does not receive regular salaries; he/she is retired, stops working due to working capacity loss or terminates his/her employment and receives social benefits;

c) He/she has a regular income from agricultural production on the area of land which he/she is using as specified in Point a of this Clause even when he/she does not have a regular income due to natural disasters, environmental disasters, conflagration or epidemics;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Bases for verification of a household engaged directly in agricultural production:

a) The household is using agricultural land allocated or leased out by the State or has his/her land use rights certified by the State; acquired through conversion, transfer, inheritance or donation or contribution of capital in the form of land use rights; is using agricultural land which is yet to be certified by the State;

b) At least one member of the household does not receive regular salaries; is retired, stops working due to working capacity loss or terminates his/her employment and receives social benefits;

c) The household has a regular income from agricultural production on the area of land which the household is using as specified in Point a of this Clause even when the household does not have a regular income due to natural disasters, environmental disasters, conflagration or epidemics;

d) In the case of allocation of agricultural land to a household as prescribed in Article 54 of the Land Law or registration of acquisition of the household's rights to use land meant for rice cultivation, Point b of this Clause shall apply.

4. The verification of a household or individual engaged directly in agricultural production and having a stable income from agricultural production which is carried out by a People’s Committee of a commune, ward or commune-level town (hereinafter referred to as “the communal People’s Committee”) constitutes part of the procedures specified in Clause 1 of this clause. To be specific:

a) In the case of following the procedure specified in Point a Clause 1 of this Article, the District-level Department of Natural Resources and Environment shall submit a written request for verification to the People’s Committee of the commune where the permanent residence of the household or individual is registered;

b) In the case of following the procedures specified in points b and c Clause 1 of this Article, the Land Registration Office shall submit a written request for verification to the People’s Committee of the commune where the permanent residence of the household or individual is registered;

c) In the case of following the procedures specified in Point d Clause 1 of this Article, upon receipt of the records on inspection, surveying, measurement and accounting, the organization in charge of land clearance and compensation shall submit a written request for verification to the People’s Committee of the commune where the permanent residence of the household or individual is registered;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The People’s Committee of the commune where land exists shall submit a written verification to the People’s Committee of the commune where the permanent residence of the household or individual is registered.

Article 4. Use of a land parcel for executing a business project by purchasing properties on land and gaining land use rights through transfer, renting or capital contribution

1. The lands leased out to the investor for execution of a business project in the circumstances defined in Clauses 5 and 6, Article 16 of the Government’s Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15, 2014 elaborating the implementation of some articles of the Land Law (hereinafter referred to as “Decree No. 43/2014/ND-CP”) and added in Clause 15, Article 2 of the Decree No. 01/2017/ND-CP shall be expropriated as follows:   

a) The investor shall submit a written request for expropriation of land to be leased out to him/her to the natural resources and environment authority of the area where such land exists.

b) The land expropriation, compensation, assistance and relocation shall be carried out in a manner similar to regulation on expropriation of land for the national defense or security; socio-economic development for the benefits of the public and the country.

The investor shall finance the compensation, assistance and relocation in advance according to the compensation, assistance and relocation plan approved by a competent authority and shall be returned by the state budget by deduction from the land rent payable. The deduction must not exceed the land rent payable.

2. In case a land user in the project’s vicinity is eligible to be issued with the certificates of land use rights and ownership of houses and other properties on land according to regulations but is yet to have those certificates, the People's Committee of province shall request such land user to apply for the certificate of land use rights and ownership of houses and other properties on land before he/she sells properties on land and gains land use rights through transfer, lease and capital contribution to the investor.

3. In case of allocation or lease of the land already expropriated by the State as prescribed in Clauses 4, 5 and 6, Article 16 of the Decree No. 43/2014/ND-CP to the investor, the auction of land use right(s) is not required.

4. If an investment project utilizes land parcels of various land-use durations, including part of land parcels of permanent duration, which have been acquired by purchasing properties on land and gaining land use rights through transfer, lease or capital contribution, the duration of land use shall be re-determined in line with the duration of the investment project pursuant to Clause 3, Article 126 of the Land Law. If the project is exempt from investment formalities in accordance with regulations of the law on investment, the People’s Committee competent to allocate or lease out such land shall determine the land-use duration which shall not exceed 50 years. If the land parcels acquired through transfer of land use rights are of permanent use, the duration of land use shall be permanent.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Every Land Registration Office is entitled to provide services prescribed in Clause 4 Article 2 of the Decree No. 01/2017/ND-CP on the premise that its functions and tasks accord with its competence as prescribed by law.

2. When a Land Registration Office provides services as prescribed in Clause 4 Article 2 of the Decree No. 01/2017/ND-CP, the land user or owner of property on land provided with such services shall pay for the services as prescribed in the Government’s Decree No. 141/2016/ND-CP dated October 10, 2016 on the mechanism for exercising the autonomy of public service providers in the economic administrative sector and others. The prices for services shall be published by the provincial People’s Committee in accordance with regulations of law on prices.

Chapter III

AMENDMENTS TO SOME CIRCULARS PROVIDING GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE LAND LAW

Article 6. Amendments to some articles of the Circular No. 23/2014/TT-BTNMT dated May 19, 2014 on certificate of land use rights, ownership of houses and other properties on land

1. Point a Clause 1 of Article 4 is amended as follows:

“a) Make regulations on anti-counterfeiting (security features) on the certificate template; print and issue the certificate template to Land Registration Offices or Land Use Rights Registration Offices at all levels;”

2. Points dd is amended and Point e is added to Clause 4 of Article 4 as follows:

“dd) Submit a report on receipt, management and use of certificate templates to the provincial Department of Natural Resources and Environment every 06 months before June 20 and every year before December 20;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Clause 6 is added to Article 4 as follows:

“6. Specifications of raw materials for printing certificate templates are specified in the Appendix 01a to this Circular.”

4. Point a Clause 1 of Article 5 is amended as follows:

“a) For a domestic individual, specify “Ông” (“Mr.”) (or “Bà” (“Mrs.”)), full name, date of birth, name and number of identity documents (if any), permanent address. If the identity document is ID card, specify “CMND số:...” (“ID card No…”); if it is a Military ID card, specify “CMQD số:…” (“Military ID Card No. …”); if it is a Citizen ID card, specify “CCCD số:…” (Citizen ID Card No. ...”); if an ID card or Citizen ID card is not available, specify “Giấy khai sinh số…” (“Birth Certificate No. …”);”

5. Point c, Clause 1, Article 5 is amended as follows:

“c) In case of a household using land, specify “Hộ gia đình, gồm ông” (“Household, including Mr.”) (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”) (or “Household, including Mrs.”), full name, date of birth, name and number of householder’s identity documents according to Point a of this Clause; permanent address of the household.  If the householder does not share a piece of land of the household, specify the name of representative who is another member of household sharing a piece of land of the household. On the next line, specify “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (or Cùng sử dụng đất or Cùng sở hữu tài sản) với …(“share a piece of land or properties on land (or share a piece of land or properties) with... (specify full names, date of birth and number of identity documents of the remaining members having the same right to share a piece of land and properties on land).”

6. Point h Clause 8 of Article 6 is amended as follows:

“h) In the case of transfer of land use rights and issuance of the Certificate to the transferee, specify the form of receipt of transfer of rights (such as receipt of land use rights through conversion; transfer; inheritance; donation; capital contribution; auction winning; collateralized debt settlement; dispute settlement; complaint or denunciation settlement; implementation of decision (or judgment) of the Court; implementation of judgment enforcement decision, etc.); specify the land origin already specified in the initial certificate and specified in accordance with regulations of this Circular. For example: “Receipt of transferred land allocated and levied by the State”.

In case of receipt of transferred land use rights for different purposes and mandatory completion of the procedures for land repurposing, specify the origin of land in the form specified in points a, b, c and d of this Clause in accordance with the method for fulfillment of financial obligations discharged to the State after land repurposing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.For example: Organization A received transfer of the rights to use residential land of a household or individual that has yet to be issued with a certificate before 2005 and now uses such land for business operation, specify “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất;” (“Certification of land use rights as allocation of levied land”) in the certificate upon certification of land use rights;”

7. Point c Clause 3 of Article 7 is amended as follows:

“c) Floor area: specify the floor area used for apartment construction under the apartment sale contract and in accordance with regulations of the law on housing;”

8. Article 7a is added as follows:

  “Article 7a. Specifying contents of certificate in case the certificate is issued to each work item or some work items or each area of a work item

In case of issuance of certificate to each work item or some work items or each land area of work item, contents of the certificate shall be specified as follows:

1. Information about the certificate holder shall be specified on page 1 of the certificate as prescribed in Clause 1 Article 5 of this Circular.

2. Information about the land parcel shall be specified on page 2 of the certificate as prescribed in Article 6 of this Circular and only specified on a certificate (the certificate exclusively issued to the land parcel or issued to the land parcel, one or some work items or each area of a work item); from the second certificate onwards, the detailed information about the land parcel shall not be specified as on the first certificate but in Point “1. Land parcel”, specify “Information about the land parcel with use right stated in the certificate with serial No…. (specify the serial number of the first Certificate)”.

In the cases where the project owner transfers the land use rights, work item or each area of a work item, they shall clearly determine the location, boundary and area of the common land and private land of the work item, each area of a work item under the decision on approval of the investment project, the project investment decision, the investment license, the investment certificate and the invest registration certificate issued by a competent authority, the decision on approval of the detailed construction plan and/or the construction permit and specified in the transfer agreement in order to apply for issuance of the certificate to the transferee. Upon of issuance of the certificate to the transferee, the certificate already issued to the project owner shall be adjusted to the form of common use of the land area of the land user.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Information about properties on land shall be specified on page 2 of the certificate as follows:

a) Address: specify name of the work or building; house address (if any), name of the street, name of communal-, district- and provincial-level administrative units;

b) Type of work: specify as prescribed in Point a Clause 4 Article 7 of this Circular;

c) Detailed information about each work item, some work items or each area of a work item shall be specified in the following table:

Work item

Construction area (m2)

Floor area or capacity

 Form of ownership

Class of work

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

Where:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Construction area: specify the built-up area of the work at the location in contact with the ground by the outer edge of wall of the work in Arabic numeral, in square meter (m2) and rounded to the nearest tenth;

- The floor area or capacity shall be specified as follows:

+ For the house-shaped work: specify the construction floor area of the work item, each area of a work item in Arabic numeral, in square meter (m2) and rounded to the nearest tenth. For the work item that is a single-story house: specify its construction floor area. For the work item that is a multi-storey house: specify the total construction floor area of all storeys. In case of issuance of the certificate to the area of a work item such as apartment, room, office or a floor area in the item, etc., specify the construction floor area of such area.

+ For other architectures, specify capacity of such architectures according to the investment decision or the approved investment project or the investment certificate or the investment license. For example: “Thermal power station: 3,000 MW, stadium: 20,000 seats”;

- Information about form of ownership, construction classes and  duration of ownership shall be specified as prescribed in Point b Clause 4 Article 7 of this Circular.”

9. Article 7b is added as follows:

 “Article 7b. Specifying information in the certificate in case of certification of ownership of works on agricultural land

1. Information about the land user and owner of works on agricultural land:

a) In case the work owner is also the land user, specify information on page 1 of the certificate as prescribed in Clause 1 Article 5 of this Circular;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.In case it is impossible to specify such information on page 1 of the certificate, names of the person who leases out and subleases land, and gains the right to use land contributed as capital shall be specified in the subpage of the certificate according to the Appendix 01b enclosed herewith. On the line following the line on which the information about the work owner is specified, specify “Sở hữu công trình trên đất của người khác theo trang phụ kèm theo Giấy chứng nhận này, gồm… trang” (“Own the work on another person’s land according to the subpage enclosed with this certificate, including…page(s)”).

The subpage constitutes part of the Certificate. When using the subpage, it is required to write the ordinal number of the Appendix and affix a seal (of the authority issuing the Certificate) on adjoining edge of the subpage and page 4 of the Certificate.

2. Information about the land parcel:

Information about the land parcel shall be specified as prescribed in Article 6 of this Circular; in the case of using multiple land parcels, it is required to complete the cadastral map extraction or cadastral measurement extraction of the entire usable area; information about the land parcel shall be determined using the information specified in the cadastral map or cadastral measurement form.

In case the work owner is not the land user, in the “Note” section of the Certificate, specify “Thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của người khác được ghi trên trang 1” (“The abovementioned land parcel is owned by another person written on page 1”).

3. c) Information about the work shall be specified in the following table:

Work item

Construction area
(m2)

Floor area
(m2)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Form of ownership

Class of work

Duration of ownership

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

A construction work on agricultural land specified in the Certificate is the work constructed in accordance with regulations of the law on construction or the work actually constituted at the time of issuance of the Certificate and under the ownership of the person applying for the certificate, where:

- Work items: specify names of the work items defined in the decision on approval of the investment project, the project investment decision, the investment license, the investment certificate, the invest registration certificate issued by a competent authority, the decision on approval of the detailed construction plan and/or the construction license.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Floor area: only applicable to the house-shaped work, specify it as prescribed in Point c Clause 2 Article 7 of this Circular; for others not applicable, the sign “-/-” shall be shown;

- Main structures: specify types of materials (brick, concrete, wood, etc.), the main structures including wall, frame, floor, and roof (e.g, wall, frame, reinforced concrete floor);

- Form of ownership: specify “Sở hữu riêng” (“Private ownership”) if the work item is owned by one owner; specify “Sở hữu chung” (“Common ownership”) if the work item is owned by more than one owner; if the item work is under both private ownership and common ownership, specify “Sở hữu riêng” (“Private ownership”), “Sở hữu chung” (“Common ownership”) respectively in the next lower lines; specify the area under both private ownership and common ownership in the respective lines in columns “Construction area” and “Floor area”;

- Class of work: specify in accordance with regulations of the law on control of quality of construction works.

In case the construction work on agricultural land is yet to be specified in the regulation on classification of construction works in accordance with regulations of the law on construction, the provincial People’s Committee shall, according to actual conditions, decide the types of works to be specified in the Certificate.

- The duration of work ownership shall be specified as follows:

+ Specify the expiry date of work use if the duration of work use is determined, for the entities renting or subrenting land or gaining another land user’s land use rights through capital contribution, the duration of work ownership shall not exceed the duration of land rent or subrent or receipt of capital contributions in the form of land use right; the sign “-/-” shall be shown in case of failure to determine the duration of work use.

+ In case of sale of works with definite duration, specify the expiry date under the work sale contract.”

10. Point b Clause 1 of Article 8 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Usable land area: specify the total land area which the person issued with the certificate has a right to privately use and share it with other persons. For the form of land use, specified the area of private and common land in the section of private use and commune use respectively;

- Area of the property (including construction area and floor area): specify total area of the property which the person issued with the certificate has a right to privately use and share it with other persons. For the form of property ownership, specify each form and area of both private and common ownership as prescribed in Point d Clause 2, Point d Clause 3, Point b Clause 4, Point d Clause 5 and Point c, Clause 6 Article 7 and Clause 3 Article 7b of this Circular.

In the event the properties on land include different types and items with part of which is under private or common ownership, compile a table as prescribed in Clause 8 Article 7 of this Circular to list information about each property or each property item as in the example below:

Type of property

Built-up area
(m2)

Floor area (m2) or capacity

Form of ownership

Class

Duration of ownership

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.100

100

150

Private

Common

3

-/-

-/-

Stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.25

Common

4

-/-

Perennial plants

500

-/-

Common

-/-

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.11. Clause 2 of Article 8 is amended as follows

“2. In the event that a person has a right to share an area of the land parcel or a part of properties on land without the private land use right or private property ownership, the contents of the Certificate issued to such person shall be specified as prescribed in Article 5, 6 and Clauses 1, 2, 3, 4, 5 and 6, Articles 7, 7a and 7b of this Circular and in accordance with the following regulations:

a) Usable land area: specify the area of land which the person issued with the certificate has a right to share with other persons in the form of common use;

b) Area of the property (including construction area and floor area): only specify the area of the property which the person issued with the certificate has a right to share with other persons in the form of common ownership.”

12. Clause 4 of Article 11 is amended as follows:

 “4. The contents noted in other cases shall be specified as prescribed in Clause 3 Article 5, Point c Clause 6, Clause 2 Article 7b, Point c Clause 1 Article 8, Point c Clause 1, Article 9 and Article 13 of this Circular.”

13. Clause 1 of Article 14 is amended as follows:

“1. The “signature” section of the Certificate shall be written as follows:

a) Write the place of issue and the date of signature;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.FOR THE PEOPLE'S COMMITTEE OF (write the administrative division competent to issue the Certificate)

            CHAIRMAN/CHAIRWOMAN

Signature and seal of the People’s Committee and full name of the signer;

or

FOR THE PEOPLE'S COMMITTEE OF (write the administrative division competent to issue the Certificate)

      PP. THE CHAIRMAN/CHAIRWOMAN

      DEPUTY CHAIRMAN/CHAIRWOMAN

Signature and seal of the People’s Committee and full name of the signer;

c) Where the provincial Department of Natural Resources and Environment is authorized by the provincial People’s Committee to sign the Certificate:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.     BY ORDER OF THE CHAIRMAN/CHAIRWOMAN

DIRECTOR OF PROVINCIAL DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Signature and seal of the provincial Department of Natural Resources and Environment and full name of the signer;

d) Where the provincial Department of Natural Resources and Environment signs the Certificate within its power:

DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF… (write the province)

                   DIRECTOR

Signature and seal of the provincial Department of Natural Resources and Environment and full name of the signer;

Where the Deputy Director of the provincial Department of Natural Resources and Environment signs the Certificate:

DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF… (write the province)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.DEPUTY DIRECTOR

Signature and seal of the provincial Department of Natural Resources and Environment and full name of the signer;

dd) Where the Land Registration Office is authorized to sign the Certificate by the provincial Department of Natural Resources and Environment in accordance with regulations of the provincial People’s Committee:

DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF… (write the province)

            BY ORDER OF DIRECTOR

DIRECTOR OF LAND REGISTRATION OFFICE OF… (write name of the Office)

Signature of the Director of the Land Registration Office, seal of the provincial Department of Natural Resources and Environment and full name of the signer;

e) Where a branch of the Land Registration Office is authorized to sign the Certificate by the provincial Department of Natural Resources and Environment in accordance with regulations of the provincial People’s Committee:

DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF… (write the province)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.DIRECTOR OF BRANCH OF LAND REGISTRATION OFFICE OF … (write name of the branch)

Signature of Director of the Branch of the Land Registration Office, seal of the provincial Department of Natural Resources and Environment and full name of the signer.

14. Point g Clause 1 of Article 17 is amended as follows:

“g) The land user or owner of property on land is allowed to change the ownership; confirm the change in information about legal status, ID card or Citizen ID card number or address on the Certificate issued at the request of the land user or the owner of property on land; confirm the change in information about legal status, ID card or Citizen ID card number or address on the Certificate issued when applying for registration of changes to land and property on land;”

15. Clause 3 is added to Article 17 as follows:

“3. The issuance of the Certificate in the cases mentioned in Points a, b, e, g, h, l, m and r Clause 1 and Points a, c, d, dd, e, g, h and i Clause 2 of this Article shall comply with Article 37 of the Decree No. 43/2014/ND-CP and Clause 23 Article 2 of the Decree No. 01/2017/ND-CP.

Regarding the case mentioned in Point n Clause 1 and Point b Clause 2 of this Article, the natural resources and environment authority shall undergo the procedure specified in Clause 2 Article 69 of the Decree No. 43/2014/ND-CP and transfer applications to the Land Registration Office or its branches to write the Certificate; request the People's Committee at the same level to permit land repurposing and issuance of the Certificate.”

16. Point b Clause 5 of Article 18 is amended as follows:

“b) In case of registration of changes to mortgaging of land use rights or property on land, specify “Nội dung đã đăng ký thế chấp ngày …/…/… có thay đổi… (“Changes to mortgage information registered on  …/…/… as follows: ….”) (specify the mortgage information registered before and after change) according to the application No….…..(specify the number of the registration application);”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. “6a) In case of lease and sublease of land, except for the land in industrial parks, export processing zones, industrial clusters, craft villages, economic zones or high-tech parks, in the certificate of the lessor or sublessor, specify: “Cho … (“Lease (sublease) … (specify the name and address of the lessee or sublessee) thuê (thuê lại) thửa đất số … diện tích … m2 đến … (the land parcel No. … with an area of … m2 until … (specify the expiry date of land rent and subrent), không thuộc trường hợp nhận quyền sử dụng đất, theo hồ sơ số ….” (specify the number of the registration application) (“not subject to receipt of land use rights, according to the application No. ...”).

18. Clause 7 of Article 18 is amended as follows:

“7. In case the land user or owner of property on land changes the ownership and information about proof of legal status, identity documents or address, specify “The land user (or owner of property on land)… (specify the changes: name, ID Card, investment certificate, address, etc.) từ… thành… (is changed from… to…(specify the information before and after change) theo hồ sơ số… (according to the application No… (specify the number of the registration application)”.

The changes that are not subject to transfer of land use rights, ownership of property on land such as the households’ or individuals’ moving of land use rights into a company; conversion of a company; full division, partial division, merger or consolidation of a company without subdivision of land parcel and confirmation of changes in the certificate, specify “The land user (or the owner of property on land) đổi tên từ … thành…  (is renamed from ... to….) (specify the name and proof of legal status before and after change) do… (due to ...) (specify the form of establishment or company conversion or …) theo hồ sơ số… (according to the application No...) (specify the number of registration application).

19. Clause 10 of Article 18 is amended as follows:

“10. In case of land repurposing, specify “Chuyển mục đích sử dụng từ đất… thành đất… (“Repurpose ... land into ... land) (specify the purpose before and after repurposing) theo Quyết định số…, ngày …/…/…, hồ sơ số… (according to the Decision No….,…/…/…, application No... (specify the number of registration application).

In case of repurposing part of the land parcel, subdivision and issuance of a new Certificate to each new land parcel after subdivision are required.

In case of the land parcel on which a garden or pond is available, subdivision is not required upon repurposing part of the land parcel, except for the case where the land user has a need for subdivision; in case of no subdivision, specify “Repurpose land with an area of … m2 from ... land to … land (specify the purpose before and after conversion) according to the Decision No…, dated  …/…/…, application No… (specify the number of registration application).”.

20. Clause 18 of Article 18 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.21. Clause 4 of Article 24 is amended as follows:

“4. Where a sufficient application for registration of land or property on land and issuance of the valid Certificate is submitted and the Certificate is printed and written before the effective date of this Circular, regulations of the Circular No. 17/2009/TT-BTNMT shall continue to apply; where the Certificate is yet to be printed or written, regulations of this Circular shall apply.

Where the Certificate has been signed but it is, before the delivery, discovered that: (i) the Certificate is signed ultra vires; (ii) the Certificate is issued to an inappropriate land user; (iii) the land area written on the Certificate is incorrect; (iv) prescribed conditions for issuance of the Certificate have not been fully satisfied; (v) the land specified in the Certificate does not serve its intended purpose; (vi) the duration of land use written on the Certificate is incorrect; (vii) the land origin is incorrect as prescribed by regulations of law on land, such Certificate must be destroyed.

In case the Certificate has been signed but not yet been issued to the land user because he/she has yet to receive the Certificate according to the written notice given by a competent authority, 90 days after the day on which a written notice is sent to the land user or owner of property on land, the Land Registration Office, its branch or Land Use Rights Registration Office shall specify “Giấy chứng nhận chưa trao do… (The Certificate has not yet been issued to… (specify the reasons why the certificate has not yet been issued: disagreement about the information on the Certificate, failure to fulfill financial obligations, no demand for deferment, etc.)” in Section IV on page 3 of the Certificate and archive it as prescribed. If, after confirming the reason why the certificate is yet to be issued, the land user wishes to receive the Certificate, the Land Registration Office, its branch or Land Use Rights Registration Office shall specify “Giấy chứng nhận đã trao” (The Certificate has been issued”) in Section IV of the Certificate and issue the Certificate to the land user.

If completing the procedures for registration or issuance of the Certificate to a household or individual and the Certificate is printed and written before the day on which the Land Registration Office is established and operates under the signing authority of the district-level People’s Committee but the Certificate is submitted for signature from the day on which the Land Registration Office operates according to the decision of the provincial People’s Committee, the Land Registration Office or its branch shall archive the printed Certificate; before archiving, specify “Lưu hồ sơ do Giấy chứng nhận được in trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập” (“Archive the Certificate as it is printed before the date of establishing the Land Registration Office”) and affix the seal of the Land Registration Office or its branch to page 1 of the Certificate. After the new Certificate is signed and issued to households and individuals, the Land Registration Office or its branch shall consolidate the archived Certificates in order for the provincial Department of Natural Resources and Environment to destroy them as prescribed.”

Article 7. Amendments to some articles of the Circular No. 24/2014/TT-BTNMT dated May 19, 2014 on cadastral documents

1. Clause 3 of Article 8 is amended as follows:

“3. An application for initial registration or issuance of Certificate of land use rights, ownership of houses and other properties on land to properties on land; additional registration of property on land of the land user already issued with the certificate includes:

a) An application form for registration or issuance of land use rights and ownership of houses and properties on land, which is made using the Form No. 04a/DK;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.In case the ownership of construction works on agricultural land needs to be certified but the work owner does not have one of the documents specified in Article 32 of the Decree No. 43/2014/ND-CP or the work is exempt from the construction permit, the work owner shall submit engineering documents on such work in accordance with regulations of the law on construction. The Land Registration Office or its branch or Land Use Rights Registration Office shall send an enquiry form together with engineering documents on the work to a regulatory authority as prescribed in Point dd Clause 3 Article 70 of the Decree No. 43/2014/ND-CP.

c) A map of the property on land (except for the case where a property map in conformity with the current status has been included in the document on ownership of property on land);

dd) An issued Certificate in case of additional certification of ownership of property on land;

dd) Documents evidencing the fulfillment of financial obligations; documents on reduction or exemption of financial obligations related to property on land (if any);

e) A notarized or certified written consent given by the land user to the construction of the work and copies of documents on land use rights in accordance with regulations of law on land in case the work owner is not the land user.”

2. Clause 2, Article 9 is amended as follows:

“2. An application submitted upon transfer of agricultural land use rights which is not in the case of "regrouping of lands"; receipt of land use rights and ownership of properties on land through transfer, lease, sublease, inheritance, donation or capital contribution; transfer of land use rights and ownership of properties on land from either wife or husband to those of both wife and husband includes:

a) An application form for changes to land or properties on land, made using the Form No. 09/DK;

b) The contract and documents on the receipt of land use rights and ownership of properties on land through transfer, lease, sublease, inheritance, donation or capital contribution; capital contributions in the form of land use rights and ownership of properties on land; transfer of land use rights and ownership of properties on land from either wife or husband to those of both wife and husband.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) An original of the issued certificate;

d) A written consent given by a competent authority to a business entity gaining agricultural land use rights through transfer, capital contribution and renting for execution of the investment project;

dd) A written consent of the land user which shows that the owner of property on land may transfer, donate, lease out properties on land or contribute capital in the form of properties on land in case of transfer, donation, lease of properties on land, capital contribution in the form of the properties on land whose owner is not the land user.”

3. Point b, Clause 5, Article 9 is amended as follows:

“b) An original of the issued certificate, except for implementation of decision or judgment of the People’s Court, judgment enforcement authority’s judgment enforcement decision that comes into force or auction of the land use rights and properties on land at the request of the People’s Court or judgment enforcement authority without revocation of the original of the issued certificate;”

4. Clause 6, Article 9 is amended as follows:

“6. The application for registration of changes to land and properties on land due to changes of land user or owner of properties on land; reduction in the area of land parcel due to natural erosion; changes to limitation(s) of land use right; to financial obligations; to properties on land against the previous registration include:  

a) An application form for changes to land or properties on land, made using the Form No. 09/DK;

b) An original of the issued certificate;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- A written approval of a competent authority in accordance with regulations of the law in case of change of an individual or representative of the household;

- A copy of the family register in case of change of the representative who is the householder; the household’s agreement certified by the People’s Committee of the commune in case of change of the representative who is another member of the household;

- A local community's agreement certified by the People’s Committee of the commune in case of renaming of the local community;

- A written certification of the People’s Committee of the commune on the natural erosion in case of reduction in the area of land parcel and property on land due to natural erosion;

- Documents on payment of financial obligations in case of issued certificates with a debit or late payment of financial obligations, except for the case where the land user is exempted from paying or does not have to pay financial obligations due to changes in regulations of law;

- The competent authority’s decision on changes to limitation(s) of land use rights, ownership of properties on land specified in the certificate in case of limitation(s) according to decisions on land allocation, land lease, certification of land use right; a written consent to restriction changes to limitation(s) by the person with relevant interests, certified by People’s Committee of the commune in case of changes to limitation(s) according to the written transfer of land use rights;

- A copy of one of the documents specified in Articles 31, 32, 33 and 34 of the Decree No. 43/2014/ND-CP, specifying the changes to information about the properties on land mentioned in the certificate.”

5. Point c, Clause 9, Article 9 is amended as follows:

“c) The copy of the additional investment decision or the investment license or the investment certificate or investment policy decision with the duration of the investment project specified or adjusted in line with the extended duration of land use in case of use of land of organizations, diplomatic foreign organizations, foreign-invested companies and Vietnamese overseas executing the investment project.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Clause 12 is amended and Clauses 13, 14, 15, 16 and 17 are added to Article 9 as follows:

“12. The application for mortgage registration or deregistration shall be compliant with regulations on registration of secured transactions.

If renting or subrenting the land of an investor in construction of infrastructure in an industrial zone, industrial complex, export processing zone, hi-tech park or economic zone, which is leased out by the State and land rent is paid annually, the user of the land leased out or subleased paid a lump-sum rent before July 1, 2014 and the user used land for registration of mortgaging of land use rights or mortgaging of land use rights and properties on land, the application for mortgage registration must include the documents proving that the investor has paid the budget the land rent that the lessee or sub lessee makes a lump-sum payment.

13. An application for re-determination of the area of households’ or individuals’ homestead land certified in writing includes:

a) An application form for changes to land or properties on land, made using the Form No. 09/DK;

b) An original of the issued certificate.

14. An application for registration of changes upon the households’ or individuals’ moving of land use rights into a company includes:

a) An application form for changes to land or properties on land, made using the Form No. 09/DK;

b) An original of the issued certificate;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) The household’s or individual’s signed contract for land rent.

15. An application for extension of religious institutions’ use of agricultural land use includes:

a) An application form for changes to land or properties on land, made using the Form No. 09/DK;

b) An original of the issued certificate.

16. An application for confirmation of changes to information about legal status, ID Card Number, address specified in the certificate issued at the request of the land user or change of the owner of properties on land includes:

a) An application form for changes to land or properties on land, made using the Form No. 09/DK;

b) An original of the issued certificate;

c) A copy of the new ID card or new ID card of People’s Army or family register or other documents proving changes to legal status upon changes to information of legal status of the person whose name is enumerated in the certificate;

d) The competent authority’s written permission for or certification of changes to information of legal status upon changes to information of legal status of the organization already specified in the certificate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) A copy of the new ID card or new ID card of People’s Army or family register or other documents proving changes to legal status in case of changes to information of legal status of the person whose name is enumerated in the certificate;

b) The competent authority’s written permission for or certification of changes to information of legal status in case of changes to information of legal status of the organization already specified in the certificate.”

7. Article 9a is added as follows:

 “Article 9a. Issuance of Certificate of land use rights, ownership of houses and properties on land to an area of land in excess of that specified in the land use rights document for the household or individual using the respective land parcel

1. The Certificate shall be issued to entire land area in use (including both original land area and increased land area).

2. The application for issuance of the Certificate in case the increased area of land is acquired through transfer, inheritance or donation of rights to use land granted the Certificate shall be submitted:

a) In case the original land parcel has been granted the Certificate:

- An application form for re-issuance or replacement of the Certificate of the land use rights, ownership of houses and properties on land, which is made using the Form No. 10/DK in regard to the entire land area in use;

- An original of the Certificate issued to the original land parcel;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) In case the original land parcel is yet to be granted the Certificate:

- An application form for registration or issuance of the land use rights, ownership of houses and properties on land, which is made using the Form No. 04a/DK in regard to the entire land area in use;

- One of the documents specified in Article 100 of the Land Law Article 18 of the Decree No. 43/2014/ND-CP and Clause 16 Article 2 of the Decree No. 01/2017/ND-CP on the original land parcel;

- One of the documents specified in Articles 31, 32, 33 and 34 of the Decree No. 43/2014/ND-CP in case of registration of ownership of property on land.

In case of registration of ownership of a house or construction work, it is required to have a map of the house or construction work, except for the case where a map in conformity with current status of the house or work under construction has been included in the documents relating to the ownership of the house or construction work.

- Documents evidencing the fulfillment of financial obligations; documents on reduction or exemption of financial obligations related to land or property on land (if any);

- In case of registration of a limited right of use of a contiguous land parcel, it is required to have a contract or agreement or decision of the People’s Court on the establishment of a limited right of use of a contiguous land parcel, enclosed with a map showing location and size of the area of land parcel which the user of the contiguous land parcel has a limited right to use;

- An original of the certificate and contract and documents relating to transfer, inheritance or donation of land use rights established according to the increased land area. In case of transfer, inheritance or donation of increased land area according to Clause 2 Article 82 of the Decree No. 43/2014/ND-CP, it is required to have an original of the certificate of the transferor of the land use rights or contract for or documents relating to transfer, inheritance or donation of rights to use the increased land area.

3. The application submitted where the increased area of the land has yet to be granted the Certificate:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- An application form for registration or issuance of the land use rights, ownership of houses and properties on land, which is made using the Form No. 04a/DK in regard to the entire land area in use;

- An original of the Certificate issued to the original land parcel or originals of the documents specified in Article 100 of the Land Law, Article 18 of the Decree No. 43/2014/ND-CP and Clause 16 Article 2 of the Decree No. 01/2017/ND-CP for the original land parcel that is yet to be granted the Certificate;

- One of the documents specified in Article 100 of the Land Law, Article 18 of the Decree No. 43/2014/ND-CP and Clause 16 Article 2 of the Decree No. 01/2017/ND-CP for the increased land area;

- One of the documents specified in Articles 31, 32, 33 and 34 of the Decree No. 43/2014/ND-CP in case of registration of ownership of property on land.

In case of registration of ownership of a house or construction work, it is required to have a map of the house or construction work, except for the case where a map in conformity with current status of the house or work under construction has been included in the documents relating to the ownership of the house or construction work.

- Documents evidencing the fulfillment of financial obligations; documents on reduction or exemption of financial obligations related to land or property on land (if any);

- In case of registration of a limited right of use of a contiguous land parcel, it is required to have a contract or agreement or decision of the People’s Court on the establishment of a limited right to use a contiguous land parcel, enclosed with a map showing location and size of the area of the land parcel which the user of the contiguous land parcel has a limited right to use;

b) In case documents on the rights to use the increased land area which are specified in Article 100 of the Land Law Article 18 of the Decree No. 43/2014/ND-CP and Clause 16 Article 2 of the Decree No. 01/2017/ND-CP are not available:

- An application form for registration or issuance of the land use rights, ownership of houses and properties on land, which is made using the Form No. 04a/DK in regard to the entire land area in use;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- One of the documents specified in Articles 31, 32, 33 and 34 of the Decree No. 43/2014/ND-CP in case of registration of ownership of property on land.

In case of registration of ownership of a house or construction work, it is required to have a map of the house or construction work, except for the case where a map in conformity with current status of the house or work under construction has been included in the documents relating to the ownership of the house or construction work.

- Documents evidencing the fulfillment of financial obligations; documents on reduction or exemption of financial obligations related to land or property on land (if any);

- In case of registration of a limited right of use of a contiguous land parcel, it is required to have a contract or agreement or decision of the People’s Court on the establishment of a limited right to use a contiguous land parcel, enclosed with a map showing location and size of the area of the land parcel which the user of the contiguous land parcel has a limited right to use.

4. In case the original land parcel and increased area of land granted the Certificate, the Land Registration Office shall request the provincial Department of Natural Resources and Environment to sign the Certificate or sign and issue the Certificate when mandated as per regulations.

If the original land parcel or increased land area or entire area of the original land parcel and increased land area is yet to granted the Certificate, the branch of the Land Registration Office shall prepare and submit documents to the district-level Department of Natural Resources and Environment, which will submit them to the district-level People's Committee for signing and issuance of the Certificate.”

8[9]. Article 9E is added as follows:

Article 9b. Registration of debt trading organization’s land use rights or ownership of property on land by in accordance with the National Assembly’s Resolution No. 42/2017/QH14 dated June 21, 2017

1. The registration of a debt trading organization’s land use rights or ownership of property on land which is derived from the bad debts of a credit institutions or foreign bank branch according to the National Assembly’s Resolution No.42/2017/QH14 dated June 21, 2017 shall proceed when the transactions involving mortgage of land use rights or property on land have been made in accordance with regulations of law on land and other relevant regulations of law; the debts that are land use rights or properties on land shall be traded in accordance with regulations of the law on debt trading.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) An application form for changes to land or property on land, which is made using the Form No. 09/DK;

b) An original of the issued Certificate;

c) A mortgage agreement or contract including the agreement on settlement of collateral that the mortgagee or obligee receives such collateral;

d) The documents about debt trading in accordance with regulations of the law on debt trading, including the agreement that the debt buyer is entitled inherit rights and obligations of the mortgagee or obligee under the mortgage agreement or guarantee contract;

dd) The documents on transfer of property involved in debt trading or settlement document of a competent authority in accordance with regulations of law in the case of failure to reach an agreement on transfer of property involved in debt trading or record of property seizure according to Clause 5 Article 7 of the National Assembly’s Resolution No. 42/2017/QH14 dated June 21, 2017 on pilot settlement of bad debts.”

9. Clauses 1 and 2 of Article 11 are amended as follows:

“1. The authority that receives applications for registration or certification must not request land users or owners of properties on land to supplement the documents other than those specified in Articles 8, 9, 9a, 9b and 10 of this Circular and documents specified in Clauses 2 and 3 Article 4, Clauses 2, 3, 4 and 5 Article 6, Clauses 2, 3, 4 and 5 Article 7, Clause 1 Article 8 of the Joint Circular No. 88/2016/TT-BTC-BTNMT dated June 22, 2016 of the Ministry of Natureal Resources and Environment on application and procedures for receipt and circulation of documents on determination of land-related financial obligations of land users.

2. Upon submission of the documents on land use rights or ownership of property on land which are specified in Article 100 of the Land Law, Articles 18, 31, 32, 33 and 34 of the Decree No. 43/2014/ND-CP and Clause 16 Article 2 of the Decree No. 01/2017/ND-CP (if any) for initial registration or registration of changes according to Article 8, 9, 9a, 9b and 10 of this Circular, the applicant may select one of the following forms:

a) Submit copies of the notarized or certified documents in accordance with regulations of the law on notarization and certification;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Submit originals of the documents.”.

10. Clause 7[10] is added to Article 11 as follows:

“7[11]. An application for registration of land or property on land, issuance, replacement or reissuance of the Certificate (a valid application) must meet the following requirements:

a) It has sufficient documents for completion of procedures as specified in this Circular;

b) Information provided in the documents (if required) must be sufficient as prescribed;

c) Information provided in the documents must be consistent.”

11. Article 11a is added as follows:

“Article 11a. Rejection of applications for registration or issuance of land use rights or ownership of houses and other property on land

1. An application for registration or issuance of the Certificate of land use rights, ownership of houses and other properties on land shall be rejected if one of the following grounds is available:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) It has insufficient documents for completion of procedures as prescribed;

c) Information provided in the application is not adequate, consistent and valid as prescribed by law;

d) Information provided in the application does not match the information retained at the registry or counterfeit documents are provided;

dd) The written request of the civil judgment enforcement authority or the Bailiff Office for suspension or termination of issuance of the Certificate to the property that is land use right or property on land of the land user or the land-attached property owner who is a judgement debtor according to regulations of the law on enforcement of civil judgments or the written notice of distraint of property for judgment enforcement; or the written notice of a competent authority that has the power to settle land dispute about the receipt of application form for settlement of dispute over land and properties on land is received;

e) It is ineligible for exercising a right as prescribed in regulations of law on land and other relevant regulations of law.

2. If one of the grounds specified in Clause 1 of this Article is available, within 03 working days from the day on which the application for registration or issuance of certificate is received, the receiving authority shall submit a document stating reasons for rejection and instructions for completing the application, send the document together with the application to the applicant or to the communal People’s Committee through the single-window department in order for it to return the application to the applicant.”

12. Point b Clause 2 of Article 15 is amended as follows:

 “b) In case of a household using land, specify “Hộ gia đình, gồm ông” (“The household, including Mr.”) (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”) (or “The household, including Mrs.”), full name, date of birth, name and number of identity documents of the householder as specified in Point a of this Clause; permanent address of the household. In case the householder does not have rights to use its common land, specify the representative who is another member of the household and has the same right to use the household's common land, and then specify “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với …(“share a piece of land or properties on land) (or share a piece of land or properties) with... (specify full names, date of birth and number of identity documents of the remaining members sharing a piece of land and properties on land);”

13. Point a clause 3 of Article 15 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.14. Point k Clause 2 of Article 19 is amended as follows:

“k) The changes that are not subject to transfer of land use rights, ownership of property on land such as the households’ or individuals’ moving of land use rights into a company; conversion of a company; division, merger or consolidation of a company without subdivision of land parcel and confirmation of changes in the certificate, specify “The land user (or the owner of property on land) đổi tên từ … thành…  (is renamed from ... to….) (specify the name and proof of legal status before and after change) do… (due to ...) (specify the form of establishment or company conversion) theo hồ sơ số… (according to the application No...) (specify the number of registration application).”;”

15. Point o Clause 2 of Article 19 is amended as follows:

“o) In case of land repurposing, specify “Chuyển mục đích sử dụng từ đất… thành đất… (“Repurpose ... land into ... land) (specify the purpose before and after repurposing); nguồn gốc sử dụng đất chuyển thành… (“convert the origin of land into…”); thời hạn sử dụng đến…(until…) (specify the origin and duration after repurposing if any) theo Quyết định số…, ngày …/…/…, hồ sơ số… (according to the Decision No….,…/…/…, application No... (specify the number of registration application)”.

In case of repurposing of partial area of the land parcel, leading to subdivision, specify Thửa đất đã tách thành các thửa… (Subdivide the land parcel into...) (specify the number of the new land parcels), repurpose the land parcel No… with an area of… m2 (specify the number and area of the repurposed land parcel) thành đất… (into the ... land) (specify the purpose after conversion) theo hồ sơ số… (according to the application No...) (specify the number of registration application)”.

On the page including information about the new land parcel which is not repurposed, specify Được tách từ thửa đất số… (Subdivided from the land parcel No…) (specify the number of the land parcel before subdivision) theo hồ sơ số… (according to the application No…) (specify the number of the registration application)”.

On the page including information about the new land parcel which is not repurposed, specify “Được tách từ thửa đất số… (Subdivided from the land parcel No…) (specify the number of the land parcel before subdivision), chuyển mục đích từ đất… thành đất … (“repurpose … land into … land”) (specify the purpose before and after the repurposing)  theo hồ sơ số… (according to the application No…) (specify the number of the registration application).

In case of repurposing partial parel of land from garden and/or pond land in the same land parcel on which there is a house into residential land without subdivision, specify “Chuyển mục đích sử dụng … m2 từ đất… (repurpose … m2 of... land (specify the purpose before repurposing) thành đất ở (into residential land); nguồn gốc sử dụng đất chuyển thành "Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; (convert the origin of land into “Certification of land use rights as allocation of levied land); thời hạn sử dụng: Lâu dài theo hồ sơ số…; (duration of use: permanent, according to the application No... (specify the number of registration application);”

16. Clause 4 of Article 21 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) The local authority that has compiled a physical cadastral book as prescribed in the Circular No. 09/2007/TT-BTNMT dated August 02, 2007 of the Minister of Natural Resources and Environment providing guidance on preparation, revision and management of cadastral documents shall continue to update the physical cadastral book in use; the information to be specified in the book shall be compliant with the Appendix 03 to this Circular;

b) For the local authority that is yet to compile a physical cadastral book as prescribed in the Circular No. 09/2007/TT-BTNMT dated August 02, 2007 of the Minister of Natural Resources and Environment providing guidance on preparation, revision and management of cadastral documents, the Land Registration Office shall print the electronic cadastral book’s page which has not been digitally signed in order to collect signatures and seals of the Land Registration Office or its branch in service of regular management;

17. Clause 6 is added to Article 33 as follows:

“6. In case the certificate of land use rights, ownership of houses and properties on land has been printed and written to be issued; re-issued to; replaced for a land user or owner of property on land when they exercise their rights or register other changes before the day on which the Land Registration Office operates according to the decision of the provincial People’s Committee but has yet to be issued to the land user, the Land Registration Office shall print a new Certificate acting as a substitute for the printed and written Certificate. The new Certificate must specify that regulations of law which are effective when the new Certificate is printed shall apply. Other information in the printed and written Certificate shall be retained. The land user does not have to re-apply for issuance, reissuance or replacement of the Certificate. The Land Registration Office shall sign and issue the Certificate or request the provincial Department of Natural Resources and Environment to sign and issue the Certificate within its power as prescribed by law.

The provincial People’s Committee shall direct the provincial Department of Natural Resources and Environment and district-level People's Committee to review and report the number and list of the printed and written Certificates to be issued or re-issued to or replaced for the land user or owner of property on land when they exercise their rights or register other changes before the day on which the Land Registration Office operates before printing new Certificates as prescribed in this Clause.”

18. The Form No. 09/DK is amended.

19. “04/DK” is replaced with “04a/DK”.

Article 8. Amendments to some articles of the Circular No. 25/2014/TT-BTNMT dated May 19, 2014 on cadastral maps

1. Clause 5 of Article 7 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Regarding agricultural land and unused land, the abovementioned reciprocal error of the position of any 2 points may be increased by 1.5 times.”

2. Point 2.4 Clause 2 of Article 11 is amended as follows:

“2.4. In case the land user or contiguous land user is absent throughout the measurement, the description of land parcel boundary shall be determined by the measurement officials, remaining relevant parties and cadastral officials by fields and according to the relevant documents on the land parcel (if any). The measurement authority shall transfer the description of land parcel boundary to the communal People’s Committee to confirm the absence, make an announcement through the commune’s public address system and openly post it at the communal People’s Committee in order for the land user to append his/her signature. If, 15 days after the date of announcement, the land user is not present and does not lodge any complaint or provoke any dispute over the land parcel boundary, such boundary shall be determined using the created description.

10 days from the day on which the description of the land parcel boundary is received, the contiguous land user does not append his/her signature and lodge any complaint or provoke any dispute over the land parcel boundary, such boundary shall be determined using the description signed by remaining relevant parties and cadastral officials. It is required to specify the reasons why such contiguous land user does not append his/her signature to the “reasons for refusal” section in the description of the land parcel boundary.

The measurement authority shall make a list of the abovementioned cases and submit it to the communal People’s Committee and retain measurement documents.”

3. The first line from the top of the Section “1. Specimen of frame and presentation of cadastral map’s frame” and Section 2. “Specimen of frame and presentation of the edited and reprinted cadastral map’s frame” under “III. SYMBOL FOR CADASTRAL MAP” of the Appendix 01 is amended as follows:

The phrase “XÃ TRUNG CHÂU” (“TRUNG CHAU COMMUNE”) is replaced with the phrase “BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ TRUNG CHÂU” (“CADASTRAL MAP OF TRUNG CHAU COMMUNE”).

Article 9. Amendments to some Articles of the Circular No. 30/2014/TT-BTNMT dated June 02, 2014 on applications for land allocation, lease, repurposing and expropriation

1. Article 5a is added as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The application of the People’s Committee of the province submitted to the Ministry of Natural Resources and Environment for approval includes:

a) A written request of the People’s Committee of the province, made using the Form No. 03a enclosed herewith.

b) Report on assessment of investment project dossier of the investment registration authority in accordance with regulations of the law on investment in case the investment policiy decision or the investment policiy decision of a competent authority or the investment registration certificate or the investment license or the investment certificate is yet to be received before July 01, 2015 (the effective date of the Law on Investment 2014).

c) The investment policy investment applicable to the public investment project under the local management in accordance with regulations of the law on public investment.

d) The approved plan for auctions of land use rights, applicable to the investment project allocating or leasing land through auctions of land use rights

dd) The assessed or approved bidding documents in case of bidding for selection of the investor executing the investment project using land in accordance with regulations of the law on bidding.

e) An environmental impact assessment report due to conversion of purpose of use of forests, plan for compensation for forest land clearance, plan for forest replacement in accordance with regulations of the law on forest protection and development, applicable to the project on repurposing of land of protection forest or special-use forest which has been approved by a competent authority.

2. An application submitted to the Prime Minister made by the Ministry of Natural Resources and Environment includes:

a) A written request submitted to the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) A document made by the Ministry of Agriculture and Rural Development on conversion of purpose of use of land from rice cultivation, protection forest or special-use forest to another use for an investment project.”

2. Clauses 4, 5, 6 and 7 are added to Article 7 as follows:

“4. An application for assessment of the demand for land use and assessment of requirements for land allocation, lease or repurposing for execution of the investment project includes:

a) An application form for assessment of the applicant for land allocation, lease or repurposing, which is made using the Form No. 03b to this Circular or the investment registration authority’s application form for assessment;

b) The investment project dossier when the investment guideline decision is implemented in accordance with regulations of law on investment.”

5. An application for assessment of the demand for land use in case of land allocation or lease without assessment of requirements for land allocation, lease or repurposing for execution of the investment project includes:

a) An application form for assessment of the applicant for land allocation or lease, which is made using the Form No. 03b to this Circular or the investment registration authority’s application form for assessment;

b) The investment project dossier when the investment guideline decision is implemented in accordance with regulations of law on investment.

6. An application for assessment of the demand for land use in case of land repurposing without the assessment of requirements for land allocation, lease or repurposing for execution of the investment project includes

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) The Certificate of land use rights or Certificate of ownership of houses and residential land use rights or Certificate of land use rights, ownership of houses and other properties on land;

c) The investment project dossier when the investment guideline decision is implemented in accordance with regulations of law on investment.

7. An application for assessment of demand for land use in case of land repurposing without setting up an investment project includes:

a) An application form for assessment, which is made by the applicant for land repurposing using the Form No. 03b to this Circular;

b) The certificate of land use rights or Certificate of ownership of houses and residential land use rights or Certificate of land use rights, ownership of houses and other properties on land.”

4. Article 7a is added as follows:

 “Article 7a. Applications for adjustment to the Prime Minister’s decisions on land expropriation, allocation, lease or repurposing issued before July 01, 2004

1. The land user shall submit 01 application to the provincial Department of Natural Resources and Environment, including:

a) An application form for adjustment to the Prime Minister’s decision on land expropriation, allocation, lease or repurposing issued before July 01, 2004, which is made using the Form No. 03c to this Circular;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) A copy of the issued Certificate of land use rights or Certificate of ownership of houses and residential land use rights or Certificate of land use rights, ownership of houses and other properties on land (if any);

d) A copy of the issued investment license or investment certificate or business registration certificate or written approval for investment guidelines or decision on investment guidelines or investment registration certificate (if any);

2. An application formulated and submitted by the provincial Department of Natural Resources and Environment to the provincial People’s Committee:

a) An application form, which is made using the Form No. 03d to this Circular;

b) The documents mentioned in Clause 1 of this Article;

c) A competent authority’s written request for adjustment to the Prime Minister’s decision on land expropriation, allocation, lease or repurposing (if any);

d) A copy of cadastral map extract or cadastral measurement extract of the land parcel (included in the previous applications for land allocation or lease).

3. An application for assessment which is made and submitted by the provincial People’s Committee to the Ministry of Natural Resources and Environment where the decision adjustment must be reported to the Prime Minister includes:

a) An application form, which is made using the Form No. 03dd to this Circular;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) A competent authority’s written request for adjustment to the Prime Minister’s decision on land expropriation, allocation, lease or repurposing (if any);

d) A copy of cadastral map extract or cadastral measurement extract of the land parcel (included in the previous applications for land allocation or lease).

4. An application formulated and submitted by the Ministry of Natural Resources and Environment to the Prime Minister includes:

a) An application form submitted to the Prime Minister;

b) The documents mentioned in Clause 3 of this Article;

c) A document of relevant ministries stating their comments on the adjustment to the Prime Minister’s decision on land expropriation, allocation, lease or repurposing if the project requires comments from ministries (if any).”

Article 10. Amendments to the  Circular No. 36/2014/TT-BTNMT dated June 30, 2014 on land pricing method; compilation and adjustment of land price lists; determination of specific land prices and consultancy on land pricing

Article 7 is amended as follows:

“Article 7. Land price coefficient-based method

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Carry out a survey and collect information

a) Carry out a survey and collect information about prices of at least 03 parcels of land that have been transferred or sold at a land auction within a period of 02 years by the time of pricing in each location of land (according to the land price list) in the target area.

If information about land prices in the target area is not sufficient, information shall be obtained from adjacent areas with natural conditions, socio-economic conditions, technical and social infrastructure similar to those in the target area.

During the survey, the surveyors shall follow the instructions in Point d Clause 1 Article 3 of this Circular.

b) If income obtained from and cost of use of the land parcels have been determined, information about income obtained from and cost of using at least 03 parcels of land in each position of land (according to the land price list) in the same target area shall be collected to determine land prices using income-based method.

c) Collect information about local socio-economic conditions.

2. Determine common land prices at each location

a) Determine market land prices at each location according to the information collected as prescribed in Points a and b Clause 1 of this Article.

b) Common land prices of each location shall be determined in accordance with Clause 3 Article 3 of the Decree No. 44/2014/ND-CP. If market land prices fall within a price range, the common land price shall be the arithmetic mean of the prices at that location.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Land pricing coefficients are determined according to common land prices, local socio-economic conditions and land prices on the land price list. If information about the market land prices is not sufficient to determine common land prices specified in Point b Clause 2 of this Article, land price coefficients shall be formulated according to local socio-economic conditions, specific land prices approved by a competent authority and land prices on the land price list.

Land price coefficients specified in Point b Clause 2 Article 18 of the Decree No. 44/2014/ND-CP shall be formulated for each type of land and location according to the project. In the areas where many land expropriation projects are executed at the same time and similar natural and socio-economic conditions, and technical and social infrastructure are available, the land price coefficients shall be formulated for each type of land and location by area.

4. Determine of target land parcel

Price of target land parcel

=

Land price on price list

x

Land price coefficient

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Article 5 is amended as follows:

“Article 5. Determination of agricultural land area for the purpose of calculating assistance in life stabilization upon land expropriation by the State

1. The agricultural land expropriated for calculation of assistance in life stabilization specified in Point b, Clause 3, Article 19 of the Decree No. 47/2014/ND-CP shall be determined according to each land expropriation decision of the competent People’s Committee without accumulation of the agricultural land area previously expropriated.

2. The agricultural land used for determination of assistance in life stabilization is the area of agricultural land that is being used by a household or individual within the commune where the expropriated land is located at the time of issuance of the decision on land expropriation, including:

a) The agricultural land allocated by the State to a household or individual engaged directly in agricultural production upon the implementation of the Government’s Decree No. 64/CP dated September 27, 1993 on the regulation on allocation of agricultural land to households and individuals that use the lands permanently for agricultural production; the Government’s Decree No. 85/1999/ND-CP dated August 28, 1999 on amendments to certain articles of the regulation of allocation of agricultural lands to households and individuals that use the lands permanently for agricultural production and on the supplemented allocation of salt-making lands to households and individuals that use the lands permanently; the Government’s Decree No. 02/CP dated January 15, 1994 on the regulation of allocation of forest lands to organizations, households and individuals that use the lands permanently for forestry; the Government’s Decree No. 163/1999/ND0CP dated November 16, 1999 on the allocation and lease of forest lands to organizations, households and individuals that use the lands permanently for forestry; and the government’s Decree No. 181/2004/ND-CP dated October 29, 2004 on the implementation of the Land Law and Section 1, Article 54 of the Land Law;

b) The agricultural land of a household or individual that is eligible for the allocation of agricultural lands in accordance with regulations of the Land Law and is using agricultural lands acquired through transfer, inheritance, donation or reclamation as per the law, providing that the People's Committee of the commune where such lands exist confirms their direct engagement in production activities on the agricultural lands;

c) The agricultural land of a household or individual that signs a contract with a state-owned agricultural or forestry plantation to use such land for the purpose of agriculture, forestry or aquaculture (except special-use forest lands and protection forest lands) and earns stable incomes from agricultural and forest production developed on such land at the date of expropriation.

d) The household or individual's contracted agricultural land from an agricultural or forestry company that was converted from a state-owned agricultural or forestry plantation, providing that the land user directly participates in and earns a stable earning from agricultural production activities on such land.

dd) The household or individual's contracted agricultural land from agricultural production groups or

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Article 5a is added as follows:

“Article 5a. Land prices as the basis for determination of assistance provided for tenants of state-owned houses which are located in the area of land to be expropriated and thus will be demolished

Where relocation house is unavailable to be provided as prescribed in Clause 2 Article 14 of the Decree No. 47/2014/ND-CP land prices as the basis for determination of assistance provided for tenants of state-owned houses which are located in the area of land to be expropriated and thus will be demolished are the specific land prices determined according to the land price coefficient-based method.”

3. Article 6a is added as follows:

“Article 6a. Compensation and assistance in case of the area of agricultural land or non-agricultural land that is not homestead land remaining after expropriation and no longer suitable for residential purposes

In case household or individual is using agricultural land or non-agricultural land that is not homestead land upon land expropriation by the state and the remaining land area of the parcel after expropriation is no longer suitable for residential purposes in accordance with regulations of the People’s Committee of the province, the competent People's Committee shall consider expropriating such land if the land user so wishes. In case of land expropriation, the compensation and assistance shall be provided in accordance with regulations of law and specified in the compensation, assistance and relocation plan.”

Article 12. Amendments to the Circular No. 02/2015/TT-BTNMT dated January 27, 2015 elaborating some Articles of the Government’s Decrees No. 43/2014/ND-CP and No. 44/2014/ND-CP

1. Clause 1, Article 11 is amended as follows:

“1. Cases where the repurposing of land is carried out without submission of application for permission of competent authorities but registration for changes:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Repurpose other agricultural lands for annual plants or land for aquaculture into agricultural land for perennial plants;

c) Repurpose agricultural land for perennial plants into land for aquaculture or land for perennial plants;

d) Repurpose homestead land into non-agricultural land that is not homestead;

dd) Repurpose commercial land into non-farming business land that is not commercial land; repurpose non-farming business land that is not commercial land or land of non-agricultural production establishment into land for construction of public service buildings.”

2. Article 8 is amended as follows:

“Article 8. Use of land in case of conversion of a sole proprietorship to a limited liability company

In case of conversion from a limited liability company to a joint-stock company or from a joint-stock company to a limited liability company, from a single-member limited liability company to a multi-member limited liability company or from a multi-member limited liability company to a single-member limited liability company or from a sole proprietorship into a limited liability company, except for the equitization of state-owned enterprises, land shall be used as follows:

1. Conversion of an enterprise without land repurposing:

a) In case an enterprise, before conversion, was allocated land by the State and did not have to pay land levy or leased out land by the State and paid a lump-sum rent for the entire lease term, allocated levied land by the State, received land use rights for which the land levy and land rent were already paid or the amount paid for the transfer is sourced from the State budget, the provincial Department of Natural Resources and Environment shall request the provincial People’s Committee to decide the allocation or lease of land to the enterprise after conversion according to regulations of law on land.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) In case an enterprise, before conversion, was leased out land by the State and paid land rent on an annual basis, allocated levied land by the State or leased out land by the State and paid a lump-sum rent for the entire lease term, received land use rights for which the land levy and land rent were already paid or the amount paid for the transfer is not sourced from the State budget, the enterprise, after conversion, shall register changes to land and properties on land as prescribed in Article 85 of the Decree No. 43/2014/ND-CP and shall re-sign land rent contract with the provincial Department of Natural Resources and Environment in case of renting lend without re-issuing the land lease decision.

Land prices as the basis for determination of land rent in case the enterprise after conversion rents land and pays land rent on an annual basis are the land prices already decided to determine land rent applied to the enterprise before conversion, if the conversion is carried out in the 05-year period over which the land rent remains unchanged and shall be re-determined according to the Government’s Decree No. 46/2014/ND-CP dated May 15, 2014 after the end of such 05-year period.

2. In case the conversion of an enterprise is carried out together with land repurposing, the land repurposing shall be carried out as prescribed together with the allocation or lease of land or registration of changes to land and properties on land according to Clause 1 of this Article.

If the land purposing is subject to permission of a competent authority, the land prices as the basis for determination of land levy and land rent are the specific land prices decided by the provincial People’s Committee when the decision on land repurposing is issued by the competent authority.”

3. Clause 3 is added to Article 17 as follows:

“3. In case the duration of use of agricultural land specified in the previously issued Certificate is permanent, such duration shall be re-determined as prescribed by the 2013 Land Law upon replacement of the Certificate.”

Chapter IV

EFFECT

Article 13. Effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Article 23 of the Circular No. 23/2014/TT-BTNMT dated May 19, 2014 of the Minister of Natural Resources and Environment is null and void.

3. Article 12 and Article 14 of the Circular No. 37/2014/TT-BTNMT dated June 30, 2014 of the Minister of Natural Resources and Environment are null and void.

Article 14. Responsibility for implementation

1. The General Department of Land Administration shall inspect the implementation of this Circular.

2. The People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall direct implementation of this Circular in their provinces and review or invalidate local regulations that are against regulations stated herein.

3. The Department of Natural Resources and Environment shall assist the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in organizing the implementation of this Circular in their provinces.

4. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Natural Resources and Environment./.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Phuong Hoa 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


665.387

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!