Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 20/2021/TT-BYT quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Số hiệu: 20/2021/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 26/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn phân định chất thải y tế nguy hại

Đây là nội dung tại Thông tư 20/2021/TT-BYT về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Theo đó, chất thải y tế nguy hại gồm hai loại (chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm).

- Chất thải lây nhiễm, trong đó bao gồm:

+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn như kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ;

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn như bông, băng, gạc, găng tay, các chất thải không sắc nhọn khác thấm, dính, chưa máu của cơ thể, chứa vi sinh vật gây bệnh;

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao như mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm thải bỏ từ các phòng xét nghiệm tương đương an toàn sinh học cấp II trở lên;

Các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly, khu vực điều trị cách ly, khu vực lấy mẫu xét nghiệm người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B.

+ Chất thải giải phẫu như mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ, xác động vật thí nghiệm.

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm như hóa chất thải bỏ có thành phần nguy hại, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất…

Thông tư 20/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRONG PHẠM VI KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định chi tiết việc phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

2. Thông tư này không quy định về quản lý chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế. Việc quản lý chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở y tế bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược và có phát sinh chất thải y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý chất thải y tế trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chất thải y tế là chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường, khí thải, chất thải lỏng không nguy hại và nước thải y tế.

2. Chất thải lây nhiễm là chất thải thấm, dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh.

3. Thu gom chất thải y tế là quá trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải y tế tạm thời hoặc về nơi xử lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Chương 2

PHÂN ĐỊNH, PHÂN LOẠI, THU GOM, LƯU GIỮ, GIẢM THIỂU, TÁI CHẾ, BÀN GIAO CHẤT THẢI Y TẾ

Điều 4. Phân định chất thải y tế

1. Chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.

2. Chất thải lây nhiễm bao gồm:

a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn bao gồm kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, đinh, cưa dùng trong phẫu thuật, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, các vật sắc nhọn khác đã qua sử dụng thải bỏ có dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh;

b) Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm bông, băng, gạc, găng tay, các chất thải không sắc nhọn khác thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa vi sinh vật gây bệnh; vỏ lọ vắc xin thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực thải bỏ; chất thải lây nhiễm dạng lỏng (bao gồm dịch dẫn lưu sau phẫu thuật, thủ thuật y khoa, dịch thải bỏ chứa máu của cơ thể người hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh);

c) Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm thải bỏ từ các phòng xét nghiệm tương đương an toàn sinh học cấp II trở lên; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly, khu vực điều trị cách ly, khu vực lấy mẫu xét nghiệm người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B;

d) Chất thải giải phẫu bao gồm mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ, xác động vật thí nghiệm;

3. Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm:

a) Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

b) Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

c) Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

d) Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi (Cd); pin, ắc quy thải bỏ; vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ;

đ) Dung dịch rửa phim X- Quang, nước thải từ thiết bị xét nghiệm, phân tích và các dung dịch thải bỏ có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

e) Chất thải y tế khác có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.

4. Chất thải rắn thông thường bao gồm:

a) Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, học viên, khách đến làm việc và các chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế (trừ chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm);

b) Hóa chất thải bỏ không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

c) Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

d) Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực;

đ) Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

e) Chất thải lây nhiễm sau khi đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

g) Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; tro, xỉ từ lò đốt chất thải rắn y tế không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

h) Chất thải rắn thông thường khác;

i) Danh mục chất thải rắn thông thường được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Khí thải bao gồm khí thải phát sinh từ phòng xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây truyền qua đường không khí; khí thải từ phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trở lên.

6. Chất thải lỏng không nguy hại bao gồm dung dịch thuốc, hoá chất thải bỏ không thuộc nhóm gây độc tế bào, không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất, không chứa yếu tố nguy hại vượt ngưỡng, không chứa vi sinh vật gây bệnh.

7. Nước thải y tế gồm nước thải phát sinh từ hoạt động chuyên môn trong cơ sở y tế. Trường hợp nước thải sinh hoạt thải chung vào hệ thống thu gom nước thải y tế thì được quản lý như nước thải y tế.

Điều 5. Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

1. Bao bì (túi), dụng cụ (thùng, hộp, can), thiết bị lưu chứa chất thải y tế phải bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, chống rò rỉ và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa. Trên bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có tên loại chất thải lưu chứa và biểu tượng theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Màu sắc của bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế theo quy định tại các khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 6 Thông tư này.

3. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng, có thể tái sử dụng sau khi đã được làm sạch và khử khuẩn.

4. Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phải có thành, đáy cứng, kháng thủng, miệng thùng, dụng cụ được thiết kế an toàn tránh tràn đ, rơi vãi chất thải ra bên ngoài.

5. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm phải có nắp đậy kín và chống được sự xâm nhập của các loài động vật.

6. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa hóa chất thải phải được làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu chứa chất thải có tính ăn mòn.

7. Dụng cụ lưu chứa chất thải nguy hại dạng lỏng phải có nắp đậy kín chống bay hơi, tràn đổ.

8. Bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế xử lý bằng phương pháp đốt thì không sử dụng vật liệu làm bằng nhựa PVC.

Điều 6. Phân loại chất thải y tế

1. Nguyên tắc phân loại chất thải y tế:

a) Chất thải y tế phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tai thời điểm phát sinh;

b) Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có thể được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa (trừ chất thải lây nhiễm sắc nhọn);

c) Trường hợp chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và tiếp tục thực hiện quản lý theo tính chất của chất thải sau xử lý.

2. Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải:

a) Tại khoa, phòng, bộ phận: bố trí vị trí phù hợp, an toàn để đặt bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa để phân loại chất thải y tế;

b) Tại vị trí đặt bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải.

3. Phân loại chất thải lây nhiễm:

a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: bỏ vào trong thùng hoặc hộp kháng thủng và có màu vàng;

b) Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng;

c) Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng;

d) Chất thải giải phẫu: bỏ vào trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

đ) Chất thải lây nhiễm dạng lỏng: chứa trong túi kín hoặc dụng cụ lưu chứa chất lỏng và có nắp đậy kín.

4. Phân loại chất thải nguy hại không lây nhiễm:

a) Chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu giữ trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa đối với các chất thải nguy hại có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp;

b) Chất thải nguy hại không lây nhiễm ở dạng rắn: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu đen;

c) Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: chứa trong dụng cụ lưu chứa chất lỏng có nắp đậy kín, có mã, tên loại chất thải lưu chứa.

5. Phân loại chất thải rắn thông thường:

a) Chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu xanh. Chất thải sắc nhọn đựng trong dụng cụ kháng thủng;

b) Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu trắng.

6. Phân loại chất thải lỏng không nguy hại: chứa trong dụng cụ đựng chất thải lỏng có nắp đậy kín, có tên loại chất thải lưu chứa.

Điều 7. Thu gom chất thải y tế

1. Thu gom chất thải lây nhiễm:

a) Cơ sở y tế quy định luồng đi và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong cơ sở y tế;

b) Dụng cụ thu gom chất thải phải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải trong quá trình thu gom;

c) Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải tạm thời trong cơ sở y tế. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín;

d) Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ ở gần nơi phát sinh chất thải để loại bỏ mầm bệnh bằng thiết bị khử khuẩn. Đối với cơ sở y tế không có thiết bị khử khuẩn chất thải, trước khi thu gom túi đựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi và bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO”, được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải lây nhiễm để xử lý hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định;

đ) Chất thải lây nhiễm dạng lỏng thu gom vào hệ thống thu gom nước thải y tế của cơ sở y tế và quản lý theo quy định về quản lý nước thải y tế;

e) Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế tối thiểu một lần một ngày. Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg trong một ngày, chất thải lây nhiễm được thu gom với tần suất tối thiểu một lần một ngày, chất thải lây nhiễm sắc nhọn được thu gom tối thiểu là một lần một tháng.

2. Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm:

a) Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế;

b) Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp, bảo đảm không bị rò rỉ, phát tán hơi thủy ngân ra môi trường.

3. Thu gom chất thải rắn thông thường: chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế và chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế được thu gom riêng.

4. Thu gom chất thải lỏng không nguy hại: chất thải lỏng không nguy hại được thu gom vào hệ thống thu gom nước thải của cơ sở y tế và quản lý theo quy định về quản lý nước thải y tế.

5. Khí thải phải được xử lý, loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh trước khi xả ra môi trường xung quanh.

6. Thu gom nước thải:

a) Hệ thống thu gom nước thải phải là hệ thống kín và bảo đảm thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong cơ sở y tế;

b) Nước thải y tế được thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý nước thải.

Điều 8. Lưu giữ chất thải y tế

1. Cơ sở y tế bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bệnh viện và cơ sở y tế xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm phải có khu vực lưu giữ chất thải y tế đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Mục A Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Cơ sở y tế không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này lưu giữ chất thải y tế đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Mục B Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Từng loại chất thải phải được lưu giữ riêng tại khu vực lưu giữ chất thải tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế, trừ trường hợp các loại chất thải này có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp.

3. Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm:

a) Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế, thời gian lưu giữ không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh ở nhiệt độ dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa không quá 07 ngày;

b) Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ cơ sở y tế khác về để xử lý theo mô hình cụm hoặc xử lý tập trung, phải xử lý ngay trong ngày. Trường hợp chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20°C và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày;

c) Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín.

4. Thời gian lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm: thời gian lưu giữ không quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh chất thải. Trường hợp lưu giữ quá 01 năm do chưa có phương án vận chuyển, xử lý hoặc chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp thì cơ sở y tế phải báo cáo bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế hằng năm của đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 13 Thông tư này và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

5. Đối với các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo khó khăn, không có biện pháp xử lý phù hợp thì chất thải lây nhiễm sắc nhọn được lưu giữ an toàn trong bể bê tông trong khuôn viên cơ sở y tế sau khi đã xử lý tiệt khuẩn chất thải và phải có biển cảnh báo tại khu vực lưu giữ chất thải.

Điều 9. Giảm thiểu chất thải y tế

Cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải y tế sau đây:

1. Mua sắm, lắp đặt, sử dụng vật tư, thiết bị, dụng cụ, thuốc, hóa chất và các nguyên, vật liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng.

2. Đổi mới thiết bị, quy trình trong hoạt động chuyên môn y tế và các biện pháp khác để giảm thiểu phát sinh chất thải y tế.

3. Có biện pháp, lộ trình và thực hiện hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa.

4. Phân loại chất thải nhựa để tái chế hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quản lý chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế

1. Trên cơ sở Danh mục chất thải rắn thông thường được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ sở y tế ban hành danh mục chất thải rắn thông thường được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế phù hợp với tình hình phát sinh chất thải của đơn vị.

2. Chất thải lây nhiễm sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được quản lý như chất thải rắn thông thường và được phép thu gom để tái chế. Khi chuyển giao chất thải, cơ sở y tế phải bảo đảm bao bì lưu chứa chất thải được buộc kín, bên ngoài bao bì có biểu tượng chất thải tái chế theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này và ghi đầy đủ thông tin vào Sổ bàn giao chất thải đã khử khuẩn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phục vụ mục đích tái chế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Chất thải nhựa được phân loại, thu gom để phục vụ mục đích tái chế hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quản lý, vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế

1. Cơ sở y tế tự xử lý chất thải y tế hoặc xử lý theo mô hình cụm phải vận hành thường xuyên công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật về giám sát, quan trắc môi trường.

2. Công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế phải được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và ghi đầy đủ thông tin vào Sổ nhật ký vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế theo quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 12. Chuyển giao chất thải y tế

1. Cơ sở y tế không tự xử lý chất thải y tế phải thực hiện chuyển giao chất thải y tế theo các quy định sau đây:

a) Chất thải y tế nguy hại phải được chuyển giao cho đơn vị có giấy phép phù hợp theo quy định của pháp luật, số lượng chất thải sau mỗi lần chuyển giao phải được ghi đầy đủ trong sổ giao nhận chất thải theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định;

b) Chất thải rắn thông thường được chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để vận chuyển, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đơn vị nhận chuyển giao chất thải y tế phải thực hiện vận chuyển theo quy định, không làm thất thoát chất thải y tế ra bên ngoài. Chất thải y tế phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

4. Cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; việc bàn giao chất thải y tế để xử lý theo mô hình cụm phải được ghi vào sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương 3

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Điều 13. Chế độ báo cáo

1. Tần suất báo cáo: Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế được lập 01 năm một lần, tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm thực hiện báo cáo.

2. Hình thức báo cáo: Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế được gửi bằng văn bản giấy hoặc bản điện tử hoặc qua phần mềm báo cáo.

3. Nội dung và trình tự báo cáo:

a) Cơ sở y tế báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế của cơ sở theo mẫu quy định tại Mục A Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi về Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) trên địa bàn hoặc Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) đối với các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế trước ngày 16 tháng 12 của kỳ báo cáo;

b) Sở Y tế tổng hợp, báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế trên địa bàn theo mẫu quy định tại Mục B Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Điều 14. Hồ sơ quản lý chất thải y tế

Cơ sở y tế phải lưu giữ tại cơ sở các hồ sơ sau đây:

1. Giấy phép môi trường và các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan về môi trường theo quy định (đối với cơ sở y tế thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép môi trường).

2. Sổ giao nhận chất thải y tế; chứng từ chất thải nguy hại (nếu có).

3. Sổ nhật ký vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế (đối với cơ sở y tế tự xử lý chất thải).

4. Các biên bản thanh tra, kiểm tra liên quan (nếu có).

5. Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ hằng năm; báo cáo kết quả quan trắc chất thải định kỳ (nếu có).

6. Các tài liệu liên quan khác.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Trách nhiệm của Cục Quản lý môi trường y tế

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này;

b) Ban hành các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;

c) Đào tạo, tập huấn, phổ biến, truyền thông các quy định về quản lý chất thải y tế cho Sở Y tế, các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Trách nhiệm của Sở Y tế

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn quản lý;

b) Tổ chức tập huấn, phổ biến, truyền thông các quy định về quản lý chất thải y tế của Thông tư này cho các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý;

c) Chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc lập kế hoạch quản lý chất thải y tế;

d) Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phân bổ kinh phí đầu tư, nâng cấp, vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế đối với các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý;

đ) Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

3. Trách nhiệm của cơ sở y tế

a) Thực hiện quản lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b) Phân công lãnh đạo cơ sở y tế phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế; bố trí cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất thải y tế; giao nhiệm vụ cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc khoa, phòng, bộ phận phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế; bố trí người của cơ sở y tế hoặc phối hợp với đơn vị bên ngoài để thực hiện việc vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ (đối với cơ sở y tế tự xử lý chất thải);

c) Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế hoặc tích hợp trong kế hoạch hoạt động chung hằng năm của cơ sở y tế; bố trí kinh phí để thực hiện việc quản lý chất thải y tế;

d) Thực hiện việc xác định các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp theo quy định của Thông tư này;

đ) Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường do chất thải theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm cả phương án xử lý trong trường hợp lượng chất thải y tế nguy hại gia tăng bất thường do dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng);

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho viên chức người lao động và các đối tượng có liên quan các quy định về quản lý chất thải y tế;

g) Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Hiệu lực thi hành

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022;

b) Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Tổ chức thực hiện

a) Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này;

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản
QPPL);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y
tế, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG ĐƯỢC PHÉP THU GOM PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Loại chất thải

Yêu cầu

I

Chất thải là vật liệu giấy

1

Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ hộp thuốc và các vật liệu giấy

Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, vi sinh vật gây bệnh hoặc không có yếu tố nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại

II

Chất thải là vật liệu nhựa

1

Các chai nhựa đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.

Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, không chứa vi sinh vật gây bệnh

2

Các chai nước giải khát bằng nhựa và các sản phẩm bằng nhựa khác sử dụng trong hoạt động sinh hoạt thường ngày

Không thải ra từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B

3

Các chai dịch truyền nhựa, dây truyền dịch, bơm tiêm nhựa (không bao gồm đầu sắc nhọn), vật liệu nhựa khác

Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, không chứa vi sinh vật gây bệnh, không chứa yếu tố nguy hại

4

Các chai dịch truyền nhựa, dây truyền dịch, bơm tiêm nhựa (không bao gồm đầu sắc nhọn), vật liệu nhựa khác đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Không chứa yếu tố nguy hại

III

Chất thải là vật liệu kim loại

1

Các chai, lon nước giải khát và các vật liệu kim loại khác sử dụng trong hoạt động sinh hoạt thường ngày

Không thải ra từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B

IV

Chất thải là vật liệu thủy tinh

Các vỏ chai, lọ, lọ thuốc thủy tinh thải bỏ

Không dính, chứa các loại thuốc, hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất; không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, không chứa vi sinh vật gây bệnh

PHỤ LỤC SỐ 02

BIỂU TƯỢNG TRÊN BAO BÌ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Ghi chú:

Trình bày, thiết kế và màu sắc của dấu hiệu cảnh báo chất thải y tế nguy hại áp dụng theo các quy định trong TCVN 5053 : 19901

PHỤ LỤC SỐ 03

YÊU CẦU KỸ THUẬT KHU LƯU GIỮ CHẤT THẢI TẠI CƠ SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-B YT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

A. Đối với hình thức tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh là bệnh viện và cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế:

1. Khu vực lưu giữ chất thải có biển cảnh báo; có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; có hệ thống thu gom nước thải;

2. Trong khu lưu giữ phải phân chia các ô hoặc có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất và có tên loại chất thải, mã số chất thải nguy hại (CTNH) (đối với chất thải y tế nguy hại), biểu tượng theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư với kích thước phù hợp, dễ nhận biết. Các chất thải khác nhau nhưng cùng áp dụng một phương pháp xử lý được lưu giữ trong cùng một dụng cụ, thiết bị lưu chứa.

3. Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải y tế nguy hại ở dạng lỏng.

4. Có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy.

5. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và khử khuẩn.

6. Có vòi nước, dung dịch vệ sinh, khử khuẩn.

B. Đối với các cơ sở y tế khác

1. Vị trí lưu giữ chất thải có biển cảnh báo; có thùng, dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng có nắp đậy kín cho từng loại chất thải phát sinh hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất và có tên loại chất thải, mã số CTNH (đối với chất thải y tế nguy hại), biểu tượng theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư với kích thước phù hợp, dễ nhận biết.

2. Các chất thải khác nhau nhưng cùng áp dụng một phương pháp xử lý được lưu giữ trong cùng một dụng cụ, thiết bị lưu chứa.

3. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và khử khuẩn.

PHỤ LỤC SỐ 04

MẪU SỔ BÀN GIAO CHẤT THẢI ĐÃ KHỬ KHUẨN ĐẠT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Bìa sổ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ Y TẾ

--------------

SỔ BÀN GIAO CHẤT THẢI ĐÃ KHỬ KHUẨN ĐẠT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ

……………..,ngày……….tháng………..năm………….

II. Nội dung ghi trong Sổ

Ngày, tháng, năm bàn giao chất thải

Lượng chất thải bàn giao (kg)

Tổng số (kg)

Người giao

(ký ghi rõ họ và tên)

Người nhận

(ký ghi rõ họ và tên)

Đơn vị tính

Số lượng

Trọng lượng/túi, hộp, thùng, kiện

Mẻ số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)x(4)

(7)

(8)

Cộng

Ghi chú:

(2) Đơn vị tính là túi hoặc hộp hoặc thùng hoặc kiện.

PHỤ LỤC SỐ 05

MẪU SỔ NHẬT KÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ, HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Nhật ký vận hành lò đốt

TT

Thời điểm bắt đầu

(giờ/ngày/ tháng/năm)

Ghi chép về nhiệt độ và các bất thường trong quá trình đốt

Thời điểm kết thúc

(giờ/ngày/ tháng/năm)

Lượng chất thải đốt (kg)

Nhận xét về quá trình đốt và kết quả đốt

Người vận hành

1

Mẻ số...

2

Mẻ số...

Cộng ngày

II. Nhật ký vận hành thiết bị xử lý chất thải rắn lây nhiễm bằng công nghệ không đốt

Ngày tháng năm

Thông tin

Giờ khử khuẩn

Chế độ khử khuẩn

Số lượng chất thải/mẻ (kg)

Cán bộ vận hành

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhiệt độ (°C)

Thời gian (phút)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Mẻ số...

Mẻ số...

Cộng ngày

III. Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Ngày tháng năm

Thời điểm bắt đầu vận hành hệ thống

Ghi chép tình trạng hoạt động của hệ thống và các dấu hiệu bất thường

Thời điểm ngừng vận hành

Khử trùng nước thải

Bảo trì, bảo dưỡng/ sửa chữa, thay thế

Lưu lượng nước thải xử lý

Người vận hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ghi chú:

- Cột (2), (4) Không cần ghi nếu là hệ thống vận hành tự động.

- Cột (5): Nếu áp dụng khử trùng bằng hóa chất thì cần ghi rõ loại và lượng hóa chất sử dụng. Nếu bằng phương pháp khác thì ghi tên phương pháp áp dụng.

- Cột (6): Ghi rõ bảo trì bảo dưỡng hoặc sửa chữa thay thế bộ phận nào; cá nhân, đơn vị thực hiện.

- Trường hợp cơ sở có từ 2 công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế trở lên thì môi công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế lập một s.

PHỤ LỤC SỐ 06

MẪU SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Mẫu bìa sổ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ Y TẾ

-------------

SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI

............,ngày…..tháng…..năm……….

II. Nội dung ghi trong sổ

Ngày tháng năm

Lượng chất thải bàn giao (Kg)

Người giao chất thải

(Ký ghi rõ họ và tên)

Người nhận chất thải (Ký ghi rõ họ và tên)

Chất thải lây nhiễm

Chất thải nguy hại không lây nhiễm

Tổng s

Sắc nhọn

Không sắc nhọn

Nguy cơ lây nhiễm cao

Giải phẫu

Chất thải

Chất thải

Cộng tháng....

Ghi chú:

- Sổ giao nhận chất thải này được sử dụng thay thế cho chứng từ chất thải nguy hại đối với cơ sở y tế xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm khi bàn giao chất thải; Đối với cơ sở y tế thuê đơn vị giấy phép xử lý CTNH phù hợp để xử lý chất thải theo mô hình tập trung được sử dụng để theo dõi lượng chất thải bàn giao trong tháng làm cơ sở để xuất chứng từ chất thải nguy hại hàng tháng;

- Sổ bàn giao chất thải được Chủ nguồn thải lập thành 02 Sổ, Chủ nguồn thải giữ 01 Sổ và Cơ sở xử lý chất thải giữ 01 Sổ. Mỗi lần giao nhận chất thải giữa hai bên phải điền đầy đủ thông tin và ký nhận giữa hai bên vào 02 sổ để theo dõi, đối chiếu và quản lý;

- Không được tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trong sổ.

PHỤ LỤC SỐ 07

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

A. Mẫu báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ của cơ sở y tế

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ Y TẾ…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

…,ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

(Kỳ báo cáo: từ ngày 15/12/20….. đến ngày 14/12/20 …….)

Kính gửi: Sở Y tế...

Phần 1. Thông tin chung

1.1. Tên cơ sở y tế (Chủ nguồn thải): …………………………………………………………………..

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Mã số quản lý chất thải nguy hại (số Chứng minh nhân dân/căn cước công dân đối với cá nhân);

Tên lãnh đạo đơn vị phụ trách :……………………………. ; chức vụ: ………………………………..

Tên khoa/phòng/bộ phận đầu mối: ……………………………………………………………………….

Tên người tổng hợp báo cáo: …………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. ; Email: ………………………………………………..

1.2. Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại (áp dụng đối với cơ sở y tế có từ 2 cơ sở trực thuộc trở lên và trình bày từng cơ sở)

Tên cơ sở (nếu có)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

1.3. Số giường bệnh kế hoạch (nếu có):………….. ; Số giường bệnh thực kê: ……………………

1.4. Tổng số cán bộ, nhân viên của cơ sở y tế:…… ; Số học sinh, sinh viên thực tập: ……………

1.5. Tổng số lượt người đến khám, chữa bệnh:………….. ; Trong đó: ngoại trú….. , nội trú: …….

1.6. Tổng lượng nước sử dụng trong kỳ báo cáo:……………………… m3.

Phần 2. Kết quả quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo

2.1. Tình hình chung về quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo:

2.1.1. Kết quả đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế

a) Hoạt động đào tạo, tập huấn

TT

Nhóm đối tượng được đào tạo, tập huấn

Số người được đào tạo

Lượt đào tạo

1

Cán bộ lãnh đạo/quản lý

2

Cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế

3

Nhân viên y tế

4

Nhân viên thu gom, lưu giữ chất thải y tế

5

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế

Nhận xét, đánh giá:

b) Kết quả hoạt động truyền thông và phổ biến quy định về quản lý chất thải y tế

TT

Nhóm đối tượng truyền thông, phổ biến pháp luật

Nội dung

Hình thức

1

2

Nhận xét, đánh giá:

2.1.2. Kết quả hoạt động thanh, kiểm tra

a) Hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên

- Số lần được thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo:……………… lần.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính:

TT

Tên cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra

Nội dung vi phạm (nếu có, ghi rõ)

Kết quả khắc phục vi phạm

Đã khắc phục

Chưa khắc phục

I

Thanh tra

...

II

Kiểm tra

...

III

Xử lý vi phạm hành chính

...

b) Hoạt động kiểm tra, giám sát của đơn vị

TT

Tên đơn vị, bộ phận thực hiện kiểm tra, giám sát

Nội dung vi phạm (nếu có, ghi rõ)

Kết quả khắc phục vi phạm

Đã khắc phục

Chưa khắc phục

I

Kiểm tra, giám sát

III

Xử lý vi phạm

...

Nhận xét, đánh giá:

2.1.3. Kết quả quan trắc môi trường

TT

Nội dung quan trắc

Số lần quan trắc thực tế/quy định

Chỉ tiêu không đạt

Bản scan các Kết quả quan trắc kèm theo

Nhận xét, đánh giá:

2.2. Thống kê chất thải y tế phát sinh và được xử lý tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo:

(Trường hợp có các cơ sở trực thuộc, thì ngoài thống kê chất thải y tế của cơ sở, cần thống kê lần lượt đối với từng cơ sở y tế trực thuộc theo bảng dưới đây)

TT

Loại chất thải y tế

Mã chất thải nguy hại

Đơn vị tính

Số lượng chất thải phát sinh

Số lượng chất thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật

Xử lý chất thải y tế

Chuyển giao cho  đơn vị khác xử lý

Tự xử lý tại cơ sở y tế

Số lượng

Tên đơn vị chuyển giao

Số lượng

Hình thức/ Phương pháp xử lý(*)

I

Tổng lượng chất thải y tế nguy hại

kg/năm

1

Tổng lượng chất thải lây nhiễm:

kg/năm

1.1

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn

kg/năm

1.2

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn

kg/năm

1.3

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao

kg/năm

1.4

Chất thải giải phẫu

kg/năm

2

Tổng lượng chất thải nguy hại không lây nhiễm, gồm:

kg/năm

2.1

Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng

kg/năm

2.2

Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất

kg/năm

2.3

Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất

kg/năm

2.4

Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi

kg/năm

2.5

Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng

kg/năm

2.6

Tổng lượng chất thải nguy hại khác

kg/năm

II

Tổng lượng chất thải rắn thông thường

kg/năm

III

Tổng lưu lượng nước thải

m3/năm

4.1

Nước thải y tế

m3/năm

4.2

Nước thải sinh hoạt

m3/năm

Ghi chú: (*) Hình thức/phương pháp tự xử lý chất thải y tế tại cơ sở y tế:

- Chất thải y tế nguy hại: KĐ (hấp ướt, vi sóng), C (Chôn lấp), LĐ (lò đốt 2 buồng), TC (đốt 1 buồng hoặc đốt thủ công), K (phương pháp khác);

- Trường hợp một loại chất thải có áp dụng đồng thời trong kỳ báo cáo cả việc thuê xử lý và tự xử lý thì cần ghi rõ hình thức và phương pháp xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

- Nước thải: HTXLNT (xử lý qua hệ thống xử lý nước thải), KT (Không xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải, chỉ khử trùng nước thải trước khi xả ra môi trường), KXL (Không xử lý, thải thẳng ra môi trường).

2.3. Thống kê xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế trong kỳ báo cáo (chỉ thực hiện đối với cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế):

TT

Loại chất thải y tế

Lượng chất thải y tế nhận từ các cơ sở y tế trong cụm (kg/năm)

Phạm vi xử lý (ghi tên các cơ sở y tế trong cụm)

...

2.4. Thống kê lượng chất thải nhựa trong năm

TT

Loại chất thải nhựa

Số lượng phát sinh (kg/năm)

Số lượng chuyển giao để tái chế (kg/năm)

Tên đơn vị nhận chuyển giao để tái chế

1

Chất thải lây nhiễm

2

Chất thải nguy hại không lây nhiễm

3

Chất thải rắn thông thường:

-

Chất thải rắn thông thường từ sinh hoạt thường ngày

-

Chất thải rắn thông thường từ hoạt động chuyên môn y tế

Tổng cộng(1+2+3)

2.5. Thống kê nhân lực thực hiện quản lý chất thải y tế

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành về môi trường được đào tạo

Tham gia làm về quản lý chất thải

Chứng chỉ đào tạo về quản lý chất thải/vận hành hệ thống

Toàn thời gian

Kiêm nhiệm

Đối tượng được đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

I

Cán bộ chuyên trách quản lý chất thải

II

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải (nước thải, chất thải rắn, khí thải)

2.6. Thống kê công trình/thiết bị xử lý chất thải y tế

TT

Tên công trình, thiết bị

Công nghệ xử lý

Năm đưa vào vận hành

Tình trạng hoạt động hiện nay

Công suất xử lý theo thiết kế

Công suất xử lý thực tế

Hoạt động tốt

Hoạt động không ổn định, quá tải

Hỏng hoặc không hoạt động

I

Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế

II.

Công trình, hệ thống xử lý nước thải y tế

Phần 3. Kế hoạch quản lý chất thải y tế trong năm tiếp theo

Phần 4. Các vấn đề khác

Phần 5. Kết luận, kiến nghị


Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

B. Mẫu báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ của Sở Y tế

UBND TỈNH, TP………….
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

….,ngày…tháng….năm…..

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NĂM ....

(Kỳ báo cáo: từ ngày 15/12/20…… đến ngày 14/12/20…… )

Kính gửi: Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

Phần 1. Thông tin chung

1.1. Tên đơn vị báo cáo: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tên lãnh đạo Sở Y tế phụ trách:………………………………… ; chức vụ: …………………………..

Tên phòng đầu mối: ……………………………………………………………………………………….

Tên người tổng hợp báo cáo: ……………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………. ; Email: ………………………………………………..

Phần 2. Kết quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành

1. Xây dựng kế hoạch năm về quản lý chất thải y tế, đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến pháp luật, kiểm tra, giám sát (liệt kê số hiệu văn bản, ngày , trích yếu văn bản).

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát các cơ sở y tế thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế (liệt kê số hiệu văn bản, ngày ký, trích yếu văn bản).

Phần 3. Kết quả các hoạt động quản lý chất thải y tế trong kỳ báo cáo

3.1. Tình hình chung về hoạt động quản lý chất thải y tế trong kỳ báo cáo:

a) Thông tin về số lượng cơ sở y tế hiện có, số giường bệnh, số cơ sở y tế có đủ hồ sơ liên quan đến thủ tục môi trường, liên quan đến quản lý chất thải y tế:

TT

Loại hình cơ sở y tế

Tổng số cơ sở y tế trên địa bàn

Tổng số giường bệnh (nếu có)

I

Cơ sở y tế công lập:

1

Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện có chức năng khám, chữa bệnh

2

Trạm y tế cấp xã

3

Cơ sở khám, chữa bệnh khác

4

Cơ sở y tế dự phòng

5

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược

II

Cơ sở y tế ngoài công lập:

1

Bệnh viện

2

Cơ sở y tế tư nhân khác

Nhận xét, đánh giá: ……………………………………………………………………………………..

b) Kết quả đào tạo, truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế:

TT

Loại hình cơ sở y tế

Số cơ sở y tế được đào tạo, tập huấn

Số cơ sở y tế thực hiện hoạt động truyền thông

Số cơ sở y tế thực hiện hoạt động phổ biến pháp luật

I

Cơ sở y tế công lập:

1

Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện có chức năng khám, chữa bệnh

2

Trạm y tế cấp xã

3

Cơ sở khám, chữa bệnh khác

4

Cơ sở y tế dự phòng

5

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược

II

Cơ sở y tế ngoài công lập:

1

Bệnh viện

2

Cơ sở y tế tư nhân khác

Tổng cộng

Nhận xét: …………………………………………………………………………………………………..

c) Kết quả hoạt động thanh, kiểm tra

- Số lần tiến hành thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo:………………….. lần.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính:

TT

Loại hình cơ sở y tế

Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra

Số cơ sở có tồn tại, vi phạm

Kết quả khắc phục tồn tại, vi phạm

Số cơ sở đã khắc phục

Số cơ sở chưa khắc phục

I

Cơ sở y tế công lập:

1

Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện có chức năng khám, chữa bệnh

2

Trạm y tế cấp xã

3

Cơ sở khám, chữa bệnh khác

4

Cơ sở y tế dự phòng

5

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược

II

Cơ sở y tế ngoài công lập:

1

Bệnh viện

2

Cơ sở khác

d) Kết quả quan trắc môi trường

TT

Loại hình cơ sở y tế

Quan trắc nước thải

Quan trắc khí thải

Giám sát hiệu quả xử lý của thiết vị xử lý chất thải y tế

Tổng số cơ sở thực hiện

Số cơ sở thực hiện đúng quy định

Số cơ sở có kết quả quan trắc đạt quy chuẩn

Tổng số cơ sở thực hiện

Số cơ sở thực hiện đúng quy định

Số cơ sở có kết quả quan trắc đạt quy chuẩn

Tổng số cơ sở thực hiện

Số cơ sở thực hiện đúng quy định

Số cơ sở có kết quả giám sát đạt quy chuẩn

I

Cơ sở y tế công lập:

1

Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện có chức năng khám, chữa bệnh

2

Cơ sở khác (ghi rõ tên)

II

Cơ sở y tế ngoài công lập:

1

Bệnh viện

2

Cơ sở khác (ghi rõ tên)

Tổng cộng

Nhận xét: Đề nghị nêu rõ các nội dung sau:

- Nhận xét về việc chấp hành quy định về tần suất quan trắc, nội dung quan trắc, kết quả quan trắc;

- Nêu cụ thể tên các đơn vị không thực hiện đủ các nội dung quan trắc theo quy định. Lý do?

3.2. Thống kê chất thải y tế phát sinh và được xử lý trong kỳ báo cáo:

TT

Loại hình cơ sở y tế

Tổng số cơ gửi báo cáo

Chất thải lây nhiễm (kg/năm)

Chất thải nguy hại không lây nhiễm (kg/năm)

Chất thải rắn thông thường (kg/năm)

Nước thải y tế (m3/năm)

Tổng số lượng phát sinh

Số lượng được xử lý đạt quy chuẩn

Tổng số lượng phát sinh

Số lượng được xử lý đạt quy chuẩn

Tổng số lượng phát sinh

Số lượng được xử lý

Tổng lưu lượng phát sinh

Số lưu lượng được xử lý đạt quy chuẩn

I

Cơ sở y tế công lập:

1

Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện có chức năng khám, chữa bệnh

2

Trạm y tế cấp

3

Cơ sở khám, chữa bệnh khác

4

Cơ sở y tế dự phòng

5

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược

II

Cơ sở y tế ngoài công lập:

1

Bệnh viện

2

Cơ sở khác

Nhận xét, đánh giá: ……………………………………………………………………………………..

3.3. Tình hình hoạt động của cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế (nếu có)

TT

Nội dung

Địa điểm thực hiện

Công suất xử lý (kg/h)

Phạm vi thực hiện

Đơn vị thu gom, vận chuyển

1

Cụm....

2

Cụm....

Nhận xét, đánh giá: ……………………………………………………………………………………..

3.4. Thống kê phát sinh chất thải nhựa

TT

Loại hình cơ sở y tế

Chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt thường ngày

Chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động chuyên môn y tế

Tổng lượng phát sinh (kg/năm)

Số lượng chuyển giao để tái chế (kg/năm)

Tổng lượng phát sinh (kg/năm)

Số lượng chuyển giao để tái chế (kg/năm)

I

Cơ sở y tế công lập:

1

Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện có chức năng khám, chữa bệnh

2

Trạm y tế cấp xã

3

Cơ sở khám, chữa bệnh khác

4

Cơ sở y tế dự phòng

5

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược

II

Cơ sở y tế ngoài công lập:

1

Bệnh viện

2

Cơ sở khác

Tổng cộng (I+II)

3.5. Thống kê nhân lực thực hiện quản lý chất thải y tế

TT

Loại hình cơ sở y tế

Cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế

Nhân viên vận hành thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế

Số lượng

Có chuyên ngành đào tạo về môi trường hoặc được cấp chứng chỉ đào tạo về quản lý chất thải y tế

Thời gian làm việc

Số lượng

Có chuyên ngành đào tạo về môi trường và được tập huấn về vận hành thiết bị, công trình xử lý chất thải y tế

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Kiêm nhiệm

Toàn thời gian

Kiêm nhiệm

I

CSYT công lập:

1

Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện có chức năng khám, chữa bệnh

2

Cơ sở khác

II

CSYT ngoài công lập:

1

Bệnh viện

2

Cơ sở khác

3.5. Thống kê công trình, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải y tế

TT

Loại hình cơ sở y tế

Hệ thống xử lý nước thải

Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế

Số  lượng

Tình trạng hoạt động hiện nay

Số lượng

Tình trạng hoạt động hiện nay

Hoạt động tốt

Hoạt động không ổn định, quá tải

Hỏng hoặc không hoạt động

Hoạt động tốt

Hoạt động không ổn định, quá tải

Hỏng hoặc không hoạt động

I

Cơ sở y tế công lập:

1

Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện có chức năng khám, chữa bệnh

2

Trạm y tế cấp xã

3

Cơ sở khám, chữa bệnh khác

4

Cơ sở y tế dự phòng

5

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược

II

Cơ sở y tế ngoài công lập:

1

Bệnh viện

2

Cơ sở khác

Phần 4. Kế hoạch quản lý chất thải y tế trong năm tiếp theo

Phần 5. Các vấn đề khác

Phần 6. Kết luận, kiến nghị


Nơi nhận:
- ….

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 20/2021/TT-BYT

Hanoi, November 26, 2021

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON HEALTH-CARE WASTE MANAGEMENT WITHIN THE PREMISES OF HEALTHCARE FACILITIES

Pursuant to Law on Environmental Protection No. 72/2020/QH14 dated November 17, 2020;

Pursuant to Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 of the Government on function, duty, entitlement and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of the Director of the Health Environment Management Agency;

The Minister of the Ministry of Health promulgates the Circular on health-care waste management within the premises of healthcare facilities.

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular provides for the detailed classification, collection, storage, management of health-care waste within the premises of healthcare facilities.

2. This Circular does not provide for regulations on radioactive waste management from health-care activities.  Management of radioactive waste from health-care activities shall comply with regulations of the Ministry of Science and Technology on radioactive waste management and used radioactive sources.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to healthcare facilities including medical examination and treatment facilities licensed as per the law on medical examination and treatment, preventive healthcare facilities, health sector training facilities, medical and pharmaceutical research and testing laboratories that generate health-care waste; domestic and foreign agencies, organizations, individuals related to health-care waste management on the territory of Vietnam.

Article 3. Interpretation of terms

For the purpose of this Circular, the following terms shall be construed as follows:

1. Health-care waste refers to waste that is generated from activities of healthcare facilities, including: hazardous health-care waste, ordinary solid waste, non-hazardous emissions and liquid waste and healthcare wastewater.

2. Infectious waste refers to waste that contains or is contaminated with the human blood or pathogenic microorganisms.

3. Health-care waste collection refers to the collecting process of health-care waste from where it is generated to temporary storage areas or to health-care waste disposal sites within the premises of healthcare facilities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CLASSIFICATION, SEGREGATION, COLLECTION, STORAGE, REDUCTION, RECYCLING, DISPATCH OF HEALTH-CARE WASTE

Article 4. Health-care waste classification

1. Hazardous health-care waste includes infectious waste and non-infectious hazardous waste.

2. Infectious waste includes:

a) Infectious sharps waste: needles, syringes with needles, intravenous line (IV) cannulas, puncture needles, acupuncture needles; scalpel blades, surgical nails, saws; used and disposed syringes, glass sharps, sharp objects, that is contaminated with or contains the human blood or pathogenic microorganisms;

b) Infectious non-sharps waste: cottons, bandages, gauzes, gloves, and other non-sharp wastes that is not contaminated with or contains blood or pathogenic microorganisms; discarded inactivated vaccine or attenuated vaccine bottles; infectious liquid waste (includes drainage fluid after surgery or medical procedures and fluid waste that contains human blood or pathogenic microorganisms);

c) Highly infectious waste: specimens, tools that contain specimens, wastes that contain discarded specimens from BSL-2 laboratories equivalent (biosafety level 2) or above; waste from isolation rooms, isolation wards, sampling areas for patients who have dangerous infectious diseases of group A and group B;

d) Surgery waste: tissues, discarded human parts, and experimental animal carcasses;

3. Non-infectious hazardous waste includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Discarded pharmaceutical products falling under the cytotoxicity category or with hazard warnings on their labels;

c) Medicine or chemical bottles and jars, other tools that contain medicine or chemical in the cytotoxicity category; or bottles that have hazard warnings on their labels;

d) Discarded used broken medical equipment which contains mercury, Cadmium (Cd); discarded batteries; discarded lead-coated materials used in radiation shielding;

dd) X-Ray film developer solutions, wastewater from testing and analysis equipment, and discarded fluids with hazardous elements exceeding the hazardous waste threshold;  

e) Other health-care wastes that have ingredients and properties exceeding the hazardous waste threshold or have hazard warnings on their labels;

4. Ordinary solid waste includes:

a) Solid domestic waste from daily activities of medical staff, patients, families of patients, students, guests, and outdoor wastes within healthcare facilities (excluding domestic waste generated from isolation wards for patients who have dangerous infectious diseases);

b) Discarded chemicals without ingredients and properties exceeding the hazardous waste threshold;

c) Medicine or chemical bottles and jars, other tools that contain medicine or chemicals that do not fall under the cytotoxicity category; or bottles and jars that do not have hazard warnings on their labels;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Non-infectious non-sharps that are wastes without ingredients and properties exceeding the hazardous waste threshold;

e) Treated infectious wastes that meet the national technical regulation on environment;

g) Discarded sludge without ingredients and properties exceeding the hazardous waste threshold from the wastewater treatment system; ashes or slag without ingredients or properties exceeding the hazardous waste threshold from solid health-care waste incinerators;

h) Other ordinary solid wastes;

i) The list of recyclable ordinary solid wastes allowed to be collected is prescribed in Appendix 1 promulgated with this Circular.

5. Emission includes emissions from laboratories for pathogens of dangerous and airborne infectious diseases; emissions from BSL-3 laboratories or above.

6. Non-hazardous liquid waste includes discarded liquid medicines and chemicals that do not fall under cytotoxicity category, do not have hazard warnings from manufacturers, do not contain ingredients or properties exceeding hazardous waste threshold, and do not contain pathogenic microorganisms.

7. Health-care wastewater includes wastewater from professional activities in healthcare facilities. Health-care wastewater management shall apply to domestic wastewater if they use the same wastewater collecting system.

Article 5. Packaging, tools, equipment that contain health-care wastes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Colors of the packaging, tools, and equipment that contain health-care waste are prescribed in Clause 3, Clause 4, Clause 5, and Clause 6 Article 6 of this Circular.

3. Tools and equipment that contain waste shall have a lid that is convenient to open and close during its use, and is recyclable after being cleaned and disinfected.

4. Tools that contain sharps shall have hard walls and bottom that are puncture-proof. The mouth of waste containers and tools shall be well-designed to avoid spilling.

5. Tools and equipment that contain infectious wastes shall have a tight lid that can prevent animal invasion.

6. Tools and equipment shall be made from materials that are non-reactive with the chemicals which they contain and corrosion-resistant with chemicals that are corrosive.

7. Tools that contain liquid hazardous wastes shall have a lid to prevent evaporation and spill.

8. Packaging and equipment that contain burnt health-care wastes shall not be made from PVC plastic.

Article 6. Health-care waste segregation

1. Rules of health-care waste segregation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Each type of health-care waste shall be separately segregated into the packaging, tools, and equipment as prescribed in Article 5 of this Circular. In case the hazardous health-care wastes do not react with each other and are treated with the same method, segregate them into one containing packaging, tool, equipment (excluding infectious sharps waste);

c) In case the infectious wastes are mixed with other wastes, collect, store, and treat them as infectious wastes and keep handling them as after-treatment wastes.

2. Placing of segregation tools and packaging:

a) At faculties, departments, divisions: the storage tools, packaging, and equipment shall be placed appropriately and safely;

b) At the place where the storage tools, packaging, and equipment are placed, there shall be an instruction for segregation and collection of waste.

3. Infectious wastes segregation:

a) Infectious sharps waste: put in the yellow puncture-proof trash can or container;

b) Infectious non-sharps waste: put in the yellow lined trash can;

c) Highly infectious waste: put in the yellow lined trash can;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Liquid infectious waste: put in a sealed bag or in a storage tool with a sealed lid.

4. Non-infectious hazardous waste segregation:

a) Non-infectious hazardous wastes shall be segregated by hazardous waste code to be stored in appropriate packaging, tools, and equipment.  Hazardous wastes that share the same properties; do not react with each other and treated with the same method; may be segregated in the same packaging, tool, equipment;

b) Non-infectious hazardous solid wastes: put in black bags, trash cans, or lined trash cans;

c) Non-infectious hazardous liquid waste: put in storage tools with a sealed lid.

5. Other ordinary solid waste segregation:

a) Non-recyclable ordinary wastes: put in blue bags, trash cans, or lined trash cans. Sharps shall be put in puncture-proof trash cans;      

b) Recyclable ordinary waste: put in blue bags, trash cans, or lined trash cans.

6. Non-hazardous liquid waste: put in labeled storage tools with a sealed lid.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Infectious waste collection:

a) A healthcare facility shall regulate the flow and time of infectious waste collection in a manner that they do not affect its patient care area and other areas.

b) Waste collection tools shall ensure no waste is leaked in the process; 

c) Infectious waste shall be separately collected from where it is generated to the temporary waste storage area in a health-care facility. Waste bags, trash cans shall be sealed before they are collected;

d) Highly infectious wastes shall be pre-treated near the place where it is generated to exterminate pathogens with disinfection equipment. For healthcare facilities that do not have disinfection equipment, highly infectious wastes shall be double-bagged, put in sealed trash cans labeled with " CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO” (highly infectious waste) before being collected. These wastes shall be separately stored at the waste storage area to receive treatment or dispatch to handling units in accordance with regulations;

dd) Infectious liquid wastes shall be collected by the health-care wastewater collection system of a healthcare facility. These wastes shall be managed in accordance with regulations on wastewater management;

e) Infectious wastes shall be collected at least one time per day. For health-care facilities that generate less than 5 kg of infectious wastes per day, infectious wastes shall be collected at least one time per day and infectious sharps shall be collected at least one time per month.

2. Non-infectious hazardous waste collection:

a) Non-infectious hazardous waste shall be separately collected and stored at the waste storage area of a healthcare facility;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ordinary solid waste collection: recyclable ordinary solid wastes and non-recyclable ordinary solid wastes shall be separately collected.

4. Non-hazardous liquid waste collection: non-hazardous liquid wastes shall be collected by the wastewater collection system of a healthcare facility. These wastes shall be managed in accordance with the regulations on wastewater management.

5. Emissions shall be treated to remove pathogenic microorganisms before being released into the surrounding environment.

6. Wastewater collection:

a) The wastewater collection system must be a closed system and ensure the collection of all of the wastewater generated in a healthcare facility;

b) Health-care wastewater shall be collected and managed in accordance with current law's regulations on wastewater management.

Article 8. Health-care waste storage

1. The waste storage area within the premises of a healthcare facility shall meet the following requirements:

a) Hospitals and healthcare facilities that treat health-care waste according to the cluster model shall ensure their waste storage area meet the technical requirements prescribed in Section A Appendix 3 promulgated with this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Each type of waste shall be stored separately at the temporary waste storage area within the premises of a healthcare facility unless these wastes share the same properties, do not react with each other, and are treated with the same method.

3. Infectious waste storage time:

a) The time of storage shall not exceed 2 days under normal conditions for infectious wastes generated at a healthcare facility. In case the infectious wastes are stored in cold storage equipment at temperatures below 8°C, the storage time shall not exceed 7 days;

b) Infectious wastes transferred from other healthcare facilities for treatment in a cluster model or centralized treatment shall be treated within the day. If the infectious wastes are not treated within the day, store at temperatures below 20°C. The storage time shall not exceed 2 days.

c) The time of storage shall not exceed 3 days under normal conditions for healthcare facilities that generate less than 5 kg of infectious wastes per day. The infectious wastes shall be stored in sealed packaging or in storage tools with a sealed lid.

4. Non-infectious hazardous waste storage time: the storage time shall not exceed 1 year from the date the waste is generated. In case the storage time exceeds 1 year due to unavailability of a waste transport and treatment plan or an appropriate hazardous waste treatment facility, the healthcare facility shall report that in a separate writing or in combination with the annual report on health-care waste management to competent agencies prescribed in Article 13 of this Circular; or to other competent agencies in accordance with the law.

5. Infectious sharps shall be safely stored in concrete tanks within the premises of the healthcare facility after they are sterilized for healthcare facilities that are in remote, mountainous areas or on islands without any appropriate treatment method. The waste storage area must have warning signs.

Article 9. Health-care waste minimization

Healthcare facilities shall conduct the following health-care waste minimization methods:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Upgrade equipment; update professional procedures and other methods in order to minimize health-care wastes.

3. Adopt measures, roadmap to limit the use of disposable plastic products, non-biodegradable plastic bags in order to reduce the generation of plastic waste.

4. Segregate plastic wastes for recycling or treatment in accordance with the law.

Article 10. Recyclable ordinary solid waste management

1. Healthcare facilities shall promulgate their recyclable ordinary solid waste list based on the list prescribed in Appendix 1 promulgated with this Circular. Healthcare facilities shall collect the mentioned waste according to their waste generation situation.

2. Treated infectious waste that meet the national technical regulation on environment shall be managed as recyclable ordinary solid wastes. When dispatching waste, healthcare facilities shall ensure that the packaging is sealed and labeled with a recycling symbol prescribed in Appendix 2 promulgated with this Circular; fill in the record of handover of disinfected waste that meet the national technical regulation on environment for recycling prescribed in Appendix 4 promulgated with this Circular.

3. Plastic wastes shall be segregated and collected for recycling and treatment in accordance with the law.

Article 11. Management and operation of health-care waste treatment equipment, system, and works

1. Healthcare facilities that treat health-care waste themselves or according to the cluster model shall regularly operate the health-care waste treatment equipment, system, and works according to the instruction of the manufacturer. Healthcare facilities shall ensure that the treated waste meets the national technical regulation on environment and comply with regulations of the law on environmental supervision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Health-care waste dispatch

1. Healthcare facilities that are not able to treat health-care waste themselves shall conduct health-care waste dispatch according to the following regulations:

a) Hazardous health-care waste shall be dispatched to licensed units in accordance with the law. Healthcare facilities shall provide information according to the form prescribed in Appendix 6 promulgated with this Circular and use hazardous waste records in accordance with regulations;

b) Ordinary solid waste shall be dispatched to appropriate functional units for transportation and treatment in accordance with the current law.

3. Units that receive the health-care waste shall ensure there is no leakage and transfer them in accordance with regulations. Health-care waste shall be treated in a manner that meets the national technical regulation on environment.

4. Healthcare facilities shall treat hazardous health-care waste according to the cluster model approved by the People’s Committee of the province or the centrally affiliated city. Healthcare facilities shall provide information according to the form prescribed in Appendix 6 promulgated with this Circular.

Chapter 3

HEALTH-CARE WASTE REPORT AND MANAGEMENT DOCUMENT

Article 13. Report

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Form of report: The result of health-care waste management shall be sent via a written document or email, or reporting software.

3. Content and order of report:

a) Healthcare facilities shall report their result of health-care waste management according to the form prescribed in Section A Appendix 7 promulgated with this Circular. The report shall be sent to the Department of Health of the province or the centrally affiliated city (hereinafter referred to as Department of Health) in the area; or to the Ministry of Health (Health Environment Management Agency) for healthcare facilities affiliated with the Ministry of Health before December 16 of the reporting period;

b) The Department of Health shall send the report of the result of health-care waste management in the area to the Ministry of Health (Health Environment Management Agency) according to the form prescribed in Section B Appendix 7 promulgated with this Circular before December 20 of the reporting period.

Article 14. Health-care waste management document

Healthcare facilities shall keep and preserve the following documents:

1. Environmental license and other documents related to the environment in accordance with regulations (for healthcare facilities that are required to obtain environmental licenses).

2. Health-care waste delivery book; hazardous health-care waste records (if any).

3. Operation diary of health-care waste treatment equipment, system, works (for healthcare facilities that treat waste themselves)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Annual report of the result of health-care waste management; report of the result of environmental monitoring (if any).

6. Other related documents.

Chapter 4

IMPLEMENTATION

Article 15. Implementation responsibilities

1. Responsibilities of the Health Environment Management Agency

a) Direct, guide, and inspect the implementation of regulations of this Circular;

b) Promulgate technical guidelines for health-care waste management in the premises of a healthcare facility;

c) Provide training and propagate regulations on health-care waste management for the Department of Health and healthcare facilities under its management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Direct, guide, and inspect the implementation of regulations of this Circular in the area under its management;

b) Provide training and propagate regulations on health-care waste management of this Circular for healthcare facilities under its management;

c) Direct healthcare facilities under its management to develop health-care waste management plan;

d) Cooperate with the Department of Finance in the allocation of budget to invest and upgrade the health-care waste treatment equipment, system, and works for healthcare facilities under its management;

dd) Report the result of health-care waste management in accordance with regulations prescribed in Article 13 of this Circular.

3. Responsibilities of healthcare facilities

a) Conduct health-care waste management in accordance with this Circular and other related legal documents;

b) Assign the head of the healthcare facility to undertake the health-care waste management; arrange health-care waste management officers; assign tasks to the Department of Infection Control or faculties, departments, divisions in charge of health-care waste management; arrange personnel or cooperate with external units in the operation of health-care waste treatment equipment, system, works according to requirements of the task (for healthcare facilities that treat waste themselves);

c) Develop health-care waste management plan separately or combine it with the annual operation plan of the healthcare facility; allocate budget to conduct health-care waste management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Comply with demands of plans, methods, and equipment to prevent and respond to environmental incidents caused by the waste in accordance with the law (including treatment plans in case the hazardous health-care waste increases abnormally due to epidemic diseases or force majeure events);

e) Provide training and propagate regulations on health-care waste management for public employees, workers, and related entities;

g) Report the result of health-care waste management in accordance with regulations prescribed in Article 13 of this Circular.

Article 16. Implementation

1. Entry into force

a) This Circular comes into force as of January 10, 2022;

b) Joint Circular No. 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT dated December 31, 2015 of the Ministry of Health and the Ministry of Natural Resources and Environment regulated on health-care waste management expires when this Circular comes into force.

2. Implementation

a) The Director of the Health Environment Management Agency, Chief of the Ministry Office of the Ministry of Health, Chief Inspector of Ministry of the Ministry of Health, Directors of departments of the Ministry of Health, and other related agencies, organizations, individuals shall implement this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Truong Son

 

APPENDIX NO. 1

LIST OF RECYCLABLE ORDINARY SOLID WASTES ALLOWED TO BE COLLECTED
(Promulgated with Circular No. 20/2021/TT-BYT dated November 26, 2021 of the Minister of the Ministry of Health)

No.

Type of waste

Requirement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Paper waste

 

1

Paper, newspapers, cardboard, cardboard boxes, medicine boxes, and paper materials

Not contaminated with or containing blood, pathogenic microorganisms; or not having other hazardous elements exceeding the hazardous waste threshold

II

Plastic waste

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Not contaminated with or containing blood or pathogenic microorganisms.

2

Plastic beverage bottles and other plastic products in daily activities.

Not from the isolation wards of patients who have dangerous infectious diseases of group A and group B

3

Plastic infusion bottles, infusion lines, plastic syringes without needles, other plastic materials

Not contaminated with or containing blood, pathogenic microorganisms, or hazardous elements.

4

Plastic infusion bottles, infusion lines, plastic syringes without needles, plastic materials that meet the national technical regulation on environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III

Metallic waste

 

1

Beverage bottles, cans, and other metallic materials in daily activities.

Not from the isolation wards of patients who have dangerous infectious diseases of group A and group B

IV

Glass waste

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Discarded glass bottles, jars, vials

Not contaminated with or containing medicines or chemicals in the cytotoxicity category or medicines or chemicals with hazard warnings thereon from the manufacturer; not contaminated with or containing blood, or pathogenic microorganisms;

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


126.416

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!