Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11/2007/TT-BTNMT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Số hiệu: 11/2007/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 25/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 11/2007/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;
Căn cứ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung,  thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn, các tổ chức, cá nhân có các hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn phục vụ cho các nhu cầu chuyên ngành.

b) Các công trình khí tượng thuỷ văn cơ bản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý và các công trình khí tượng thuỷ văn phục vụ quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

II. QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

1. Các trường hợp không phải xin cấp giấy phép

a) Các công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng có thời gian hoạt động dưới mười hai (12) tháng;

b) Các công trình đo mưa;

c) Các công trình đo một hoặc vài yếu tố khí tượng thuỷ văn phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát địa chất, xây dựng thuỷ điện, vận hành hồ chứa nước, bến cảng, vận tải đường thuỷ.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;

b) Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thuỷ văn và có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;

c) Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành;

d) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng.

3. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng thuộc quyền quản lý của các Bộ, ngành, tổ chức kinh tế và tổ chức đoàn thể ở Trung ương;

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng thuộc quyền quản lý của các Sở, ban, ngành, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể ở địa phương và các cá nhân;

c) Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng thuộc quyền quản lý của các Bộ, ngành, tổ chức kinh tế và tổ chức đoàn thể ở Trung ương.

4. Cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép

a) Vụ Khí tượng Thuỷ văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

a) Xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

b) Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do trong trường hợp từ chối cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;

c) Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

6. Quyền và nghĩa vụ của chủ giấy phép

a) Chủ giấy phép có các quyền sau đây:

- Hoạt động hành nghề theo các nội dung ghi trong giấy phép;

- Được Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp quy định trong giấy phép;

- Đề nghị cơ quan cấp phép gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép theo quy định;

- Khiếu nại, khởi kiện các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo quy định của pháp luật.

b) Chủ giấy phép có các nghĩa vụ sau đây:

- Chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh nội dung, gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo đúng nội dung ghi trong giấy phép và các quy định có liên quan của pháp luật về khí tượng thuỷ văn;

- Quản lý, lưu trữ, sử dụng tư liệu khí tượng thuỷ văn khai thác được từ công trình của mình theo các quy định của Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan;

- Nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép; bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép về kết quả hoạt động của công trình theo Mẫu số 9 kèm theo Thông tư này.

7. Thời hạn giấy phép

Thời hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng là mười (10) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là năm (05) năm.

8. Gia hạn giấy phép

Việc gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng căn cứ vào điều kiện quy định tại khoản 2 mục II Thông tư này và các điều kiện sau đây:

a) Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 6 mục II Thông tư này; không vi phạm quy định của giấy phép và các quy định của pháp luật về khí tượng thuỷ văn;

b) Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày;

c) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp sau thời điểm quy định tại điểm b khoản này không được chấp thuận. Tổ chức, cá nhân đã được cấp phép phải nộp đơn đề nghị cấp giấy phép mới.

9. Điều chỉnh nội dung giấy phép

Việc điều chỉnh nội dung giấy phép được xem xét trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép đề nghị thay đổi quy mô công trình, hoặc cơ quan cấp giấy phép quyết định thay đổi quy mô công trình do tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng điều kiện hoạt động của công trình theo giấy phép đã cấp.

10. Đình chỉ hiệu lực của giấy phép

a) Giấy phép bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

- Chủ công trình vi phạm nội dung quy định của giấy phép;

- Chủ công trình tự ý chuyển nhượng giấy phép.

b) Thời gian đình chỉ hiệu lực của giấy phép do cơ quan cấp giấy phép quy định. Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực, chủ giấy phép không có các quyền và nghĩa vụ liên quan đến giấy phép.

11. Thu hồi giấy phép

Việc thu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức là chủ công trình bị giải thể hoặc bị Toà án tuyên bố phá sản;

b) Giấy phép được cấp nhưng không sử dụng trong thời gian mười hai (12) tháng liên tục mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

c) Chủ công trình vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép;

d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền.

12. Trả lại giấy phép

a) Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng giấy phép, chủ công trình có quyền trả lại giấy phép và có văn bản giải trình lý do cho cơ quan cấp giấy phép;

b) Chủ công trình đã trả lại giấy phép chỉ được xem xét cấp giấy phép mới sau một (01) năm, kể từ ngày trả lại giấy phép.

13. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép

a) Giấy phép bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

- Giấy phép bị thu hồi;

- Giấy phép đã hết hạn, mà không được gia hạn;

- Giấy phép đã được trả lại.

b) Khi giấy phép bị chấm dứt hiệu lực thì các quyền và nghĩa vụ liên quan đến giấy phép cũng chấm dứt.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, CẤP LẠI GIẤY PHÉP

1. Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Trường hợp chưa có công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, thì chủ đầu tư đứng tên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và nộp cho cơ quan thụ lý hồ sơ trong giai đoạn thực hiện đầu tư;

b) Trường hợp công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng đang hoạt động, nhưng chưa có giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

c) Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân;

d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất của công trình có công chứng;

đ) Hồ sơ của công trình.

- Đối với công trình khí tượng:

+ Sơ hoạ địa hình (hoặc mô tả chi tiết) khu vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500 mét;

+ Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc);

+ Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có);

+ Mô tả ảnh hưởng của các vật che chắn công trình.

- Đối với công trình thuỷ văn:

+ Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình;

+ Sơ đồ bố trí mặt bằng (công trình đo đạc, nhà làm việc);

+ Cao độ sử dụng (quốc gia, hoặc giả định).

3. Trình tự cấp giấy phép

a) Nộp hồ sơ

- Công trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép:

Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép gửi hai (02) bộ hồ sơ tới Vụ Khí tượng Thuỷ văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và sao gửi một (01) bộ hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt công trình.

- Công trình do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  cấp giấy phép:

Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép gửi hai (02) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt công trình.

b) Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 2 mục III Thông tư này trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

c) Thẩm định hồ sơ

- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép có trách nhiệm thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do không cấp giấy phép;

- Nội dung thẩm định hồ sơ bao gồm:

+ Căn cứ pháp lý về đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

+ Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

+ Hồ sơ của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

+ Tính hợp lý của việc lựa chọn địa điểm và sơ đồ bố trí công trình.

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức kiểm tra thực địa thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình về đề nghị cấp giấy phép đối với các trường hợp do Vụ Khí tượng Thuỷ văn thẩm định.

d) Quyết định cấp phép

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (theo Mẫu số 2 hoặc số 3 kèm theo Thông tư này); trường hợp không chấp nhận cấp giấy phép, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.

4. Trình tự gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

a) Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo Mẫu số 4 kèm theo Thông tư này;

- Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng kể từ khi được cấp giấy phép;

- Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

b) Nộp hồ sơ, trình tự tiếp nhận, thẩm định, trình và quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thực hiện như trường hợp đề nghị cấp giấy phép quy định tại khoản 3 mục III Thông tư này; riêng thời hạn thẩm định hồ sơ và trình gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép không quá mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cấp lại giấy phép

a) Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

- Bị mất;

- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.

b) Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép như sau:

- Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo Mẫu số 5 kèm theo Thông tư này) và giấy phép bị rách nát, hư hỏng cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép;

- Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và lập báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp lại giấy phép. Trường hợp không đủ lý do để cấp lại giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do;

- Trường hợp tìm lại được giấy phép đã bị mất, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp giấy phép.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Thông tư này tại địa phưong;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, tổng hợp và lập báo cáo hàng năm về tình hình cấp giấy phép, thực hiện giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trong phạm vi quản lý hành chính của địa phương và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Vụ Khí tượng Thuỷ văn có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, tổng hợp và lập báo cáo hàng năm về tình hình cấp giấy phép, thực hiện giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trong phạm vi cả nước.

2. Hiệu lực thi hành

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 757/1998/TT-TCKTTV ngày 12 tháng 08 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn hướng dẫn đăng ký hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản thuộc Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ, Công báo;
- Lưu: VT, KTTV, PC, H200.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

MẪU SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

...................ngày  ……tháng ……năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi: …………………………………….

1.Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Quyết định thành lập tổ chức:

3. Họ và tên, bằng cấp chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật:

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm, cơ quan cấp) hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng

5. Mục đích hoạt động của công trình:

6. Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) cấp giấy phép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây:

a) Tên công trình:

b) Vị trí địa lý  (kinh độ, vĩ độ)

c) Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh)

d) Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông…

đ) Các yếu tố quan trắc:

e) Thời gian hoạt động:  từ ngày….tháng ….năm ….  đến ngày….tháng ….năm …

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy phép và quy định pháp luật có liên quan./.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 2

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:              /GP-BTNMT

Hà Nội, ngày……  tháng  …… năm ………

 

GIẤY PHÉP

 HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;
Căn cứ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;
Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) ngày…tháng…   năm…… và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thuỷ văn
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép) đưa công trình ……………………………. vào hoạt động với các nội dung sau :

1. Quy mô công trình:

2. Thời hạn hoạt động:

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép):

Điều 3. Giấy phép có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thuỷ văn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh................. , (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, KTTV, H6.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 3

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP ….
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:              /GP-UB

…………, ngày……  tháng  …… năm ………

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ….

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;
Căn cứ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;
Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;
Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) ngày…tháng…   năm…… và hồ sơ kèm theo; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) đưa công trình ……………………………. vào hoạt động với các nội dung sau :

1. Quy mô công trình:

2. Thời hạn hoạt động:

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép):

Điều 3. Giấy phép có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VP, TNMT.

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*****

 ..................  ngày  …….tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:  ………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Tên công trình:

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm, cơ quan cấp) hoặc hợp đồng thuê đất

4. Giấy phép hoạt động của  công trình (số, ngày tháng năm, nơi cấp)

5. Vị trí địa lý  (kinh độ, vĩ độ)

6. Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh)

7. Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông…

9. Các yếu tố quan trắc:

10. Thời gian hoạt động:  từ ngày….tháng ….năm ….  đến ngày….tháng ….năm …

11. Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây:

(Ghi rõ thời gian/loại công việc mà tổ chức, cá nhân xin gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động)

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy phép và quy định pháp luật có liên quan./.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*******

..................  ngày  …….tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:   …………………………………

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Tên công trình:

3. Giấy phép số ……. ngày……  tháng …. năm …….

Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) cấp lại Giấy phép hoạt động cho công trình (tên công trình)

Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp lại giấy phép

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các thông tin nêu trên./.              

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 6

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:              /GP-BTNMT

Hà Nội, ngày……  tháng  …… năm ………

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

(Gia hạn/điều chỉnh/cấp lại lần  ……….)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;
Căn cứ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;
Xét đơn đề nghị (gia hạn/điều chỉnh nội dung/cấp lại) giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của (tên tổ chức, cá nhân đề nghị) ngày…tháng…   năm…… và hồ sơ kèm theo; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thuỷ văn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) đưa công trình ……………………………. vào hoạt động với các nội dung sau :

1. Quy mô công trình:

2. Thời hạn hoạt động:

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân được cấp phép):

Điều 3. Giấy phép có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép số ….. ngày … tháng ….. năm …… của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thuỷ văn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh................. , (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, KTTV, H6.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 7

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP ….
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:              /GP-UB

…………, ngày……  tháng  …… năm ………

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

(Gia hạn/điều chỉnh/cấp lại lần  ……….)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;
Căn cứ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;
Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;
Xét đơn đề nghị (gia hạn/điều chỉnh nội dung/cấp lại) giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của (tên tổ chức, cá nhân đề nghị) ngày…tháng…   năm…… và hồ sơ kèm theo; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) đưa công trình ……………………………. vào hoạt động với các nội dung sau :

1. Quy mô công trình:

2. Thời hạn hoạt động:

Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép):

Điều 3. Giấy phép có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép số ….. ngày … tháng ….. năm …… của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố …..

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VP, TNMT.

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 8

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP ….
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
***** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:              /GP-UB

…………, ngày……  tháng  …… năm ………

 

BÁO CÁO

Tình hình cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng năm ……….

Kính gửi: …………………………………………

1. Tình hình cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng:

(Số tổ chức, cá nhân đã được cấp/gia hạn/điều chỉnh nội dung/thu hồi giấy phép)

Thống kê theo bảng sau:

TT

Nội dung

Quy mô công trình

Ngày cấp/gia hạn/điều chỉnh/thu hồi giấy phép

Ngày hết hạn

Ghi chú

I

CẤP PHÉP

 

 

 

 

1

Tên chủ giấy phép

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

II

GIA HẠN GIẤY PHÉP

 

 

 

 

1

Tên chủ giấy phép

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

III

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP

 

 

 

 

1

Tên chủ giấy phép

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

IV

THU HỒI GIẤY PHÉP

 

 

 

 

1

Tên chủ giấy phép

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

2. Tình hình hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

3. Đề xuất, kiến nghị

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 9

 (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:              /BC

…………, ngày……  tháng  …… năm ………

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

NĂM …..............

 

1. Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép:

2. Tên công trình:

3. Giấy phép số ……. ngày……  tháng …. năm …….        

4. Tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trong năm:

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 11/2007/TT-BTNMT

Hanoi, December 25, 2007

 

CIRCULAR

GUIDING THE GRANT OF OPERATION PERMITS FOR SPECIAL-USE HYDROMETEOROLOGICAL WORKS

Pursuant to the December 2, 1994 Ordinance on Exploitation and Protection of Hydro-meteorological Works;
Pursuant to the Governments Decree No. 24/CP of March 19, 1997, detailing the implementation of the Ordinance on Exploitation and Protection of Hydro-meteorological Works;
Pursuant to the Governments Decree No. 91/2002/ND-CP of November 11, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;
The Ministry of Natural Resources and Environment guides the grant of operation permits for special-use hydro-meteorological works as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope of regulation

This Circular guides the grant, extension, modification and withdrawal of operation permits for special-use hydro-meteorological works.

2. Subjects of application

a/ This Circular applies to hydrometeorology state management agencies, and organizations and individuals engaged in the construction, management, exploitation and protection of hydro-meteorological works to meet their work requirements.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. PROVISIONS ON GRANTING OPERATION PERMITS FOR SPECIAL-USE HYDROMETEOROLOGICAL WORKS

1. Permit-free cases

a/ Special-use hydro-meteorological works operating for less than twelve (12) month;

b/ Rainfall-measuring works;

c/ Works measuring one or several hydro-meteorological factors to serve geological investigation and survey, hydroelectric construction, operation of reservoirs, ports and waterway transport.

2. Conditions for obtaining operation permits for special-use hydro-meteorological works

An organization or individual may be granted a permit to operate a special-use hydro-meteorological work when satisfying the following conditions:

a/ Having, a decision on the organizations establishment (or a business registration certificate) issued by a competent state agency which covers hydro-meteorological operation;

b/ The organization head or the chief technician must possess professional skills in response to requirements for each hydro-meteorological work and have at least one (01) year of experience in hydrometeorology;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Having a land use right certificate or a notarized land-lease contract.

3. Competence to grant, extend, modify and withdraw operation permits for special-use hydro-meteorological works

a/ The Ministry of Natural Resources and Environment may grant, extend, modify or withdraw operation permits for special-use hydro-meteorological works under the management of ministries and central-level branches, economic organizations and mass organizations;

b/ Provincial/municipal Peoples Committees may grant, extend, modify or withdraw operation permits for special-use hydro-meteorological works under the management of provincial-level Services, divisions and branches, local economic organizations and mass organizations, and individuals;

c/ When necessary, the Ministry of Natural Resources and Environment may authorize provincial/municipal Peoples Committees to grant, extend, modify or withdraw operation permits for special-use hydro-meteorological works under the management of ministries, and central-level branches, economic organizations and mass organizations.

4. Permit application dossier processing agencies

a/ The Ministry of Natural Resources and Environments Hydrometeorology Department shall process permit application dossiers for cases to be licensed by the Ministry of Natural Resources and Environment;

b/ Provincial/municipal Natural Resources and Environment Services shall process permit application dossiers for cases to be licensed by provincial/municipal Peoples Committees.

5. Responsibilities of agencies competent to grant, extend, modify and withdraw operation permits for special-use hydro-meteorological works

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To explain in writing to organizations and individuals when refusing to grant, extend or modify a permit;

c/ To conduct regular and extraordinary inspection and examination of the operation of special-use hydro-meteorological works.

6. Rights and responsibilities of permit holders

a/ A permit holder has the following rights:

- To carry out activities specified in the permit;

- To enjoy state protection for lawful rights and interests specified in the permit;

- To request the licensing agency to extend, modify, or re-grant the permit according to regulations;

- To petition or sue for violations hurting the holders lawful rights and interests in the course of operation of the special-use hydro-meteorological work according to law;

b/ A permit holder has the following obligations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To ensure lawful operation of the special-use hydro-meteorological work in compliance with the permits provisions and relevant legal provisions on hydrometeorology;

- To manage, file and use hydro-meteorological materials exploited from the special-use hydr-meteorological work in accordance with the Governments Decree No. 24/CP of March 19, 1997, and relevant current regulations;

- To pay dossier appraisal fees and licensing charges; to compensate for the damage caused by the project owner in the course of operation according to law;

- Prior to December 15 every year, to report on the works operation to the licensing agency according to Form No. 9 attached to this Circular (not printed herein).

7. Permit term

The term of an operation permit for a special-use hydro-meteorological work is ten (10) years and may be extended many times for five (5) years each.

8. Permit extension

An operation permit for a hydro-meteorological work may be extended if the conditions prescribed in Clause 2, Section II of this Circular and the following conditions are met:

a/ In the course of operation, the organization or individual having the permit has fulfilled the obligations specified at Point b, Clause 6, Section II of this Circular; and does not violate the permits provisions and legal provisions on hydrometeorology;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Permit extension application dossiers that are submitted after the time prescribed at Point b of this Clause are not accepted. Licensed organizations or individuals shall submit a dossier of application for a new permit.

9. Permit modification

Contents of a permit may be considered for modification when the licensed organization or individual requests to change the works scale, or the licensing agency decides to change the works scale due to the organizations or individuals failure to satisfy conditions for the works operation prescribed in the permit.

10. Suspension of permit validity

a/ The validity of a permit is suspended in the following cases:

- The work owner violates the permits provisions;

- The work owner sells the permit.

b/ The licensing agency may decide on the duration to suspend the permit validity. During the suspension time, the permit holder does not have the rights and obligations related to the permit.

11. Permit withdrawal

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The organization being the work holder is dissolved or declared bankrupt by a court;

b/ The permit is not used for twelve (12) consecutive months without a competent agencys approval;

c/ The work holder violates the decision to suspend the permit validity;

d/ The permit is granted ultra vires.

12. Permit return

a/ When no longer needing a permit, a work owner may return it and shall give the reason in writing to the licensing agency;

b/ A work owner having renamed a permit may only be considered and granted a new permit after one (01) year from the date of permit return.

13. Termination of permit validity

a/ The validity of a permit terminates in the following cases:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The permit expires without being extended;

- The permit is returned.

b/ When the validity of a permit terminates, all the rights and obligations related to the permit will also terminate.

III. ORDER OF AND PROCEDURES FOR GRANTING, EXTENDING, MODIFYING AND RE-GRANTING PERMITS

1. Organizations, individuals undersigning permit application dossiers

a/ Investors of new special-use hydro-meteorological works shall undersign permit application dossiers and submit them to the dossier handling agency in the investment implementation phase;

b/ Organizations or individuals that manage operating special-use hydro-meteorological works which have not been licensed shall undersign permit application dossiers.

2. Permit application dossiers

A permit application dossier comprises:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ A detailed report on the purpose and necessity for the construction, and the special-use hydro-meteorological works scale;

c/ Notarized copies of professional diplomas and certificates of the technician or individual;

d/ The land use right certificate or a notarized contract on land lease for the work construction;

e/ Dossiers on the work

- For meteorological works:

+ The sketch (or detailed description) of the area adjacent to the work within a radius of 500 meters;

+ The works ground plan (observation garden, working office);

+ The height of atmospheric pressure measuring devices (if any);

+ Description of impacts of objects blocking the work.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The sketch of the section of the river (lake, canal or ditch) where the work is installed;

+ The works ground plan (measuring work, working office);

+ Use level (national or supposed).

3. Permit-granting order

a/ Dossier submission

- For works to be licensed by the Ministry of Natural Resources and Environment:

The organization or individual undersigning the permit application dossier shall send two (2) sets of dossier to the Ministry of Natural Resources and Environments Hydro-meteorological Department and send a copy set to the Natural Resources and Environment Service of the province/city where the work is installed.

- For works to be licensed by provincial/municipal Peoples Committees:

The organization or individual undersigning the permit application dossier shall send two (2) sets of dossiers to the Natural Resources and Environment Service of the province/city where the work is installed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The dossier receiving agency shall check the completeness and validity of the permit application dossier under Clause 2, Section III of this Circular within five (5) working days from the date of receiving it. When the dossier is incomplete or invalid, the dossier receiving agency shall notify in writing for the organization or individual to complete the dossier accordingly.

c/ Dossier appraisal

- Within twenty (20) working days from the date of receiving a complete and valid dossier, the permit application dossier handling agency shall appraise it and submit it to the agency competent to grant a permit; when the dossier fails to meet licensing requirements, the agency shall return it and notify the organization or individual of the reason for refusal in writing;

- The following contents of a dossier shall be appraised:

+ The legal basis for applying for an operation permit for the hydro-meteorological work;

+ The detailed report on the purpose and necessity for the construction, and the special-use hydro-meteorological works scale;

+ Dossiers on the hydro-meteorological work;

+ The rationality of the selection of the work location and the plan on the work arrangement.

- When necessary, the dossier receiving agency may check the works site and the organization or individual applying for the permit shall supply information relating to the examination at the dossier receiving agencys request;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Licensing decision

Within three (3) days from the date of receiving a permit grant proposal, the competent agency shall issue a decision to grant an operation permit to a special-use hydro-meteorological work (made according to Form No. 2 or No. 3 attached to this Circular, not printed herein); in case of refusal, it shall issue a written notice, clearly stating the reason, for the dossier handling agency to return the dossier to the organization or individual applicant.

4. Order of extending and modifying operation permits for special-use hydro-meteorological works

a/ A dossier of application for extension or modification of a permit comprises:

- An application for extension or modification of the permit, made according to Form No. 4 attached to this Circular (not printed herein);

- A report on the special-use hydro-meteorological works operation since it was licensed;

- The operation permit for the special-use hydro-meteorological work.

b/ The dossier submission, order of receiving, appraising, submitting for approval and deciding to extend or modify a permit shall be carried out as the case of applying for a permit prescribed in Clause 3, Section III of this Circular; the time limit for appraising and submitting for approval, a dossier of application for permit extension or modification is ten (10) working days from the date of receiving a valid dossier.

5. Permit re-grant

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- It is lost;

- It is torn or ruined and can no longer be used.

b/ Order of and procedures for re-granting a permit:

- The organization or individual undersigning the dossier of application for permit re-grant (made according to Form No. 5 attached to this Circular, not printed herein) shall submit the dossier and the torn or ruined permit to the permit application dossier handling agency;

- Within five (5) working days from the date of receiving an application for permit re-grant, the dossier receiving agency shall check and make a report and submit it to the competent agency for consideration to re-grant the permit. In case of refusal, the dossier receiving agency shall issue a written notice stating the reason to the organization or individual;

- When finding the lost permit, the organization or individual shall return it to the permit application dossier handling agency.

IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. Implementation responsibilities

a/ Provincial/municipal Peoples Committees shall direct the implementation of this Circular in their localities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The Hydrometeorology Department shall assist the Ministry of Natural Resources and Environment in managing, reviewing and making annual reports on the grant and implementation of operation permits for special-use hydro-meteorological works nationwide.

2. Implementation effect

a/ This Circular takes effect 15 days after its publication in CONG BAO and replaces the General Director of Hydro-meteorologys Circular No. 757/1998/TT-TCKTTV of August 12, 1998, guiding the registration for operation of special-use hydro-meteorological works;

b/ In the course of implementation, ministries, branches and localities should report arising problems to the Ministry of Natural Resources and Environment for consideration and settlement.

 

 

MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Pham Khoi Nguyen

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.748

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198