Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 07/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí trình tự thủ tục công nhận

Số hiệu: 07/2012/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 04/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tiêu chí túi ni lông thân thiện môi trường

Túi ni lông đã được cấp Nhãn xanh Việt Nam theo quy định của Bộ TN&MT là túi ni lông đáp ứng các tiêu chí để được cấp Giấy chứng nhận (GCN) túi ni lông thân thiện với môi trường. Các tiêu chí này được quy định chi tiết tại Thông tư 07/2012/TT-BTNMT ban hành ngày 04/7/2012.


Theo đó, túi ni lông được cấp GCN thân thiện với môi trường phải có một trong hai đặc tính kỹ thuật: Có độ dày một lớp màng lớn hơn 30 µm (micrômét), kích thước nhỏ nhất lớn hơn 20 cm (xăngtimét) và tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu túi ni lông phải có kế hoạch thu hồi, tái chế; Hoặc có khả năng phân hủy sinh học tối thiểu 60% trong thời gian không quá 02 năm.

Ngoài ra, phải đáp ứng điều kiện hàm lượng tối đa cho phép của các kim loại nặng như sau: Asen (As): 12 mg/kg; Cadimi (Cd): 2 mg/kg; Chì (Pb): 70 mg/kg; Đồng (Cu): 50 mg/kg; Kẽm (Zn): 200 mg/kg; Thủy ngân (Hg): 1 mg/kg; Niken (Ni): 30 mg/kg. Túi ni lông được sản xuất tại hộ gia đình, tại cơ sở sản xuất phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về BVMT.

GCN túi ni lông thân thiện với môi trường có hiệu lực không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp, và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn có hiệu lực không quá 24 tháng, kể từ ngày được gia hạn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/8/2012.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường được nhập khẩu, sản xuất và sử dụng tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến xác định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Điều 3. Nguyên tắc công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

1. Túi ni lông được cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

2. Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên cơ sở kết quả đánh giá, kết luận của Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Điều 4. Thành lập, chức năng và hoạt động của Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường (sau đây viết tắt là Hội đồng) sau khi nhận được đầy đủ, hợp lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường. Hội đồng phải bảo đảm có ít nhất 07 (bảy) thành viên, với cơ cấu và thành phần như sau: Chủ tịch Hội đồng, Thư ký và các thành viên Hội đồng là những người có trình độ từ đại học trở lên về chuyên môn phù hợp với yêu cầu, có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

2. Hội đồng có chức năng tư vấn giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí được quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận công khai, trực tiếp giữa các thành viên của Hội đồng và kết luận theo đa số.

4. Điều kiện tổ chức phiên họp chính thức của Hội đồng: Có mặt Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng, có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập Hội đồng và đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

5. Các hoạt động của Hội đồng được tổ chức thực hiện thông qua Cơ quan thường trực đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Điều 5. Cơ quan Thường trực đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường giao 01(một) tổ chức, bộ phận chuyên môn thuộc Tổng cục có chức năng, nhiệm vụ phù hợp làm Cơ quan Thường trực đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường (sau đây viết tắt là Cơ quan Thường trực).

2. Nhiệm vụ và hoạt động của Cơ quan Thường trực:

a) Giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường;

b) Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng với cơ cấu và thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường xem xét, quyết định;

c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Hội đồng tiến hành phiên họp;

d) Tiếp nhận kết quả đánh giá hồ sơ của các thành viên Hội đồng và tiến hành các thủ tục cần thiết trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường xem xét, cấp hoặc gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường giao.

Điều 6. Đăng tải và đưa tin về túi ni lông thân thiện với môi trường, túi ni lông bị thu hồi Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

1. Túi ni lông được cấp, gia hạn Giấy chứng nhận thân thiện với môi trường phải được cập nhật vào Danh mục sản phẩm thân thiện với môi trường. Túi ni lông bị thu hồi Giấy chứng nhận thân thiện với môi trường được đưa ra khỏi Danh mục sản phẩm thân thiện với môi trường.

2. Định kỳ sáu (06) tháng một lần, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm cập nhật, đăng tải Danh mục sản phẩm thân thiện với môi trường, Danh mục sản phẩm bị thu hồi Giấy chứng nhận thân thiện với môi trường trên trang thông tin điện tử (website) của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường.

Điều 7. Túi ni lông đã được cấp Nhãn xanh Việt Nam

Túi ni lông đã được cấp Nhãn xanh Việt Nam theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường là túi ni lông đáp ứng các tiêu chí túi ni lông thân thiện với môi trường và được cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định tại Thông tư này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CÔNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Điều 8. Tiêu chí túi ni lông thân thiện với môi trường

Túi ni lông thân thiện với môi trường phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Túi ni lông có một trong hai đặc tính kỹ thuật sau:

a) Có độ dày một lớp màng lớn hơn 30 µm (micrômét), kích thước nhỏ nhất lớn hơn 20 cm (xăngtimét) và tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu túi ni lông phải có kế hoạch thu hồi, tái chế;

b) Có khả năng phân hủy sinh học tối thiểu 60% trong thời gian không quá hai (02) năm.

2. Túi ni lông có hàm lượng tối đa cho phép của các kim loại nặng quy định như sau: Asen (As): 12 mg/kg; Cadimi (Cd): 2 mg/kg; Chì (Pb): 70 mg/kg; Đồng (Cu): 50 mg/kg; Kẽm (Zn): 200 mg/kg; Thủy ngân (Hg): 1 mg/kg; Niken (Ni): 30 mg/kg.

3. Túi ni lông được sản xuất tại hộ gia đình, tại cơ sở sản xuất tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 9. Phương pháp thử nghiệm và điều kiện phòng thử nghiệm

1. Phương pháp thử nghiệm xác định các thông số quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Thông tư này thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM 6954, ASTM 6400, tiêu chuẩn Châu Âu EN 13432, tiêu chuẩn Ô-xtrây-lia AS 4736-2006 hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương.

2. Việc thử nghiệm phải được tiến hành bởi các phòng thử nghiệm được công nhận theo ISO/IEC 17025 đối với các chỉ tiêu tương ứng.

Điều 10. Hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường bao gồm:

1. 01 (một) bản đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

2. 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh.

3. 01 (một) bản sao của 01 (một) trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

4. 01 (một) bản sao của 01 (một) trong các văn bản sau:

a) Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành chính thức; Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành;

b) Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết ca cơ sở.

5. 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm (Certificate of Origin) đối với sản phẩm túi ni lông nhập khẩu.

6. 01 (một) báo cáo kết quả quan trắc, giám sát môi trường định kỳ mới nhất của cơ sở sản xuất.

7. 01 (một) Phiếu kết quả thử nghiệm và 02 mẫu sản phẩm đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Thông tư này. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường chưa có kết quả thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

8. 01 (một) bản mô tả sản phẩm túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học và các tài liệu có liên quan: Giới thiệu thành phần nguyên liệu, quy trình sản xuất; đặc tính của sản phẩm; nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn sử dụng, bảo quản theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này hoặc Kế hoạch thu hồi tái chế túi ni lông có độ dày lớn hơn 30 µm theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Tổ chức thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường chưa có kết quả thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm phải cam kết theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này để xem xét, cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

2. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày túi ni lông được cấp Giấy chứng nhận, tổ chức, cá nhân đăng ký phải tổ chức thử nghiệm và gửi kết quả thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm đến Tổng cục Môi trường để hoàn thiện hồ sơ.

3. Việc thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

Điều 12. Trình tự đánh giá Hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này gửi về Tổng cục Môi trường để tổ chức xem xét, đánh giá cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường. Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường có trách nhiệm trả lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký để chỉnh sửa, bổ sung.

3. Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ, hợp lệ hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thành lập và tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

Điều 13. Thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

1. Căn cứ vào hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân, đề xuất của Cơ quan Thường trực và kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường của Hội đồng, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên họp Hội đồng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đối với từng loại túi ni lông thân thiện với môi trường đã đăng ký. Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký biết và nêu rõ lý do.

3. Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường có hiệu lực không quá 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày được cấp.

Mục 2. GIA HẠN, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Điều 14. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

1. Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường được gia hạn trong trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp hết hiệu lực và sản phẩm bảo đảm đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

2. Trước khi Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường hết hiệu lực 60 (sáu mươi) ngày, tổ chức, cá nhân lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị gia hạn gửi Tổng cục Môi trường để xem xét, gia hạn Giấy chứng nhận. Hồ sơ đề nghị gia hạn bao gồm:

a) 01 (một) bản đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này kèm theo mô tả sản phẩm bảo đảm đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

b) 01 (một) Bản sao Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường đã được cấp.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký để chỉnh sửa, bổ sung.

4. Trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm gia hạn Giấy chứng nhận đã cấp đối với từng loại túi ni lông thân thiện với môi trường.

5. Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn có hiệu lực không quá 24 (hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày được gia hạn.

Điều 15. Thu hồi Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

1. Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Sản phẩm, tổ chức, cá nhân sản xuất không đáp ứng các tiêu chí về túi ni lông thân thiện với môi trường quy định tại Điều 8 của Thông tư này khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra;

b) Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm không thực hiện các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 của Thông tư này;

c) Sản phẩm túi ni lông bị thu hồi Nhãn xanh Việt Nam.

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày xác định sản phẩm túi ni lông thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan thường trực có trách nhiệm báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường xem xét, ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường tổ chức đánh giá hồ sơ đăng ký, công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu VT, Vụ PC, TCMT(300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 07/2012/TT-BTNMT

Hanoi, July 04, 2012

 

CIRCULAR

PROVIDING ON CRITERION OF, ORDER OF, PROCEDURES FOR RECOGNITION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - NYLON BAGS

Pursuant to the Government’s Decree No. 67/2011/ND-CP, of August 08, 2011 detailing and guiding the implementation of a number of articles of law on environmental protection tax;

Pursuant to the Government’s Decree No. 80/2006/ND-CP, of August 08, 2006 detailing and guiding the implementation of a number of articles of law on environmental protection;

Pursuant to the Government's Decree No. 25/2008/ND-CP, of March 04, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment, which be amended and supplemented by the Decree No.19/2010/ND-CP, March 05, 2010 and the Decree No.89/2010/ND-CP, August 16, 2010;

At the proposal of the General director of Environment and director of the Legal Affair Department;

The Minister of Natural Resources and Environment promulgates the Circular providing criterion of, order of, procedures for recognition of environmentally friendly-nylon bags,

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

This Circular providing criterion of, order of, procedures for recognition of environmentally friendly-nylon bags which are imported, manufactured and used in Vietnam.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to state management agencies; foreign and domestic organizations, individuals, households (hereinafter referred to as organizations, individuals) engaging activities concerned in determining criterion of, order of, procedures for recognition of environmentally friendly-nylon bags.

Article 3. The principle of recognition of environmentally friendly - nylon bags

1. Nylon bags granted certificate of environmentally friendly-nylon bags must satisfy sufficient criterions specified in article 8 of this Circular.

2. The certificates of environmentally friendly-nylon bags are granted by competent state agencies on the basis of assessment and conclusion result by Council assessing dossiers of registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags.

Article 4. Establishment, function and operation of the Council assessing dossiers of registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags

1. General director of Vietnam Environment Administration shall establish a Council assessing dossiers of registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags (hereinafter referred to as the Council) after receiving a complete and regular dossier of organization or individual applying for registering recognition of environmentally friendly-nylon bags. The Council must ensure having at least 07 (seven) members, with component and structure as follows: Chairman of Council, secretary, and members of Council who are persons possessing university level or higher in speciality suitable with requirement and have experiences in relevant field.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Council works under collective principal, public and direct discussion among its members and makes conclusion

4. Condition of organizing a Council’s official session: Presentation of Council’s chairman and secretary, and at least 2/3 quantity of Council’s member under decision on Council establishment and representative of organization or individual applying for registering recognition of environmentally friendly-nylon bags.

5. Activities of Council are implemented through a standing agency assessing dossier registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags.

Article 5. The standing agency assessing dossier registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags

1. The general director of Vietnam Environment Administration assigns 01 (one) its organization, specialized part having suitable function, task to do as a standing agency assessing dossier registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags (hereinafter referred to as standing agency).

2. Tasks and operations of the standing agency:

a) To help the general director of Vietnam Environment Administration in receipt and handling of dossier registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags;

b) Drafting decision on establishing council with structure and component as prescribed in clause 1, article 4 of this Circular to submit to the general director of Vietnam Environment Administration for consideration, decision;

c) To prepare necessary conditions for council to carry out session;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) To implement other relevant task assigned by the general director of Vietnam Environment Administration.

Article 6. Posting and informing about environmentally friendly-nylon bags, nylon bags which are revoked certificate of environmentally friendly - nylon bags

1. Nylon bags being granted, extended for environmentally friendly certificate must be updated in the list of environmentally friendly products Nylon bags being revoked environmentally friendly certificate must be brought out the list of environmentally friendly products.

2. Periodically every six (06) months, the general director of Vietnam Environment Administration shall update, post up the list of environmentally friendly products, the list of products revoked environmentally friendly certificate on the website of the Ministry of Natural Resources and Environment and Vietnam Environment Administration.

Article 7. Nylon bags have been granted Vietnam green label

Nylon bags having been granted Vietnam green label as prescribed of the Ministry of Natural Resources and Environment are those satisfying criterions of environmentally friendly-nylon bags and being granted certificate of environmentally friendly-nylon bags as prescribed this Circular.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

SECTION 1. CRITERION, ORDER OF, PROCEDURES FOR REGISTER, RECOGNITION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - NYLON BAGS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The environmentally friendly - nylon bags must satisfy criterions as follows:

1. The nylon bags possess one in two following technical characteristics:

a) The thickness of a layer is over 30 µm, minimum size is over 20 cm and organizations, individuals producing or importing them must have plan on withdrawal, recycling.

b) Enabling biology decompose at least 60% in time not exceeding two (02) year.

2. Nylon bags have the permitted maximum content of heavy metals under the following provision: Arsenic (As): 12 mg/kg; Cadmium (Cd): 2 mg/kg; Lead (Pb): 70 mg/kg; Copper (Cu): 50 mg/kg; Zinc (Zn): 200 mg/kg; Mercury (Hg): 1 mg/kg; Nickel (Ni): 30 mg/kg.

3. Nylon bags are produced in households, manufacture facilities that obey fully provisions of law on environmental protection.

Article 9. Method of test and conditions of laboratory

1. Method of test to define parameter specified in clause 1, clause 2 Article 8 of this Circular complies with national standard (TCVN) or American standard ASTM 6954,ASTM 6400, European standard EN 13432, Australian standard AS 4736-2006 or equivalent international standard.

2. The test must be executed by laboratories that recognized under ISO/IEC 17025 for correspondence criterions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dossier of registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags comprising:

1. 01 (one) register sheet for recognition of environmentally friendly-nylon bags made in according to the form in Annex 1 enclosed with this Circular.

2. 01 (one) copy of Enterprise registration certificate or the Business registration certificate.

3. 01 (one) copy of 01 (one) in the following documents: Decision on approving the environmental impact assessment report, decision on approving the environmental protection project, decision on approving the detailing environmental protection project, certificate of environmental standard meeting registration, confirmation of environmental protection commitment registration, writing announcement regarding of acceptance of environmental protection commitment registration, confirmation of environmental protection project, confirmation of the simple environmental protection project registration.

4. 01 (one) copy of 01 (one) in the following documents:

a) For establishments subject to make the environmental impact assessment report: Confirmation of implementation of report’s contents and requirements of decision on approving the environmental impact assessment of project before putting it in official operation; confirmation of finishing works and environmental protection measures servicing for operation stage.

b) For establishments subject to make the detailing environmental protection project: Confirmation of finishing implementation of their detailing environmental protection project.

5. 01 (one) copy of product origin certificate for imported nylon bags

6. 01 (one) their latest report of periodical environmental observational and overseeing result

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. 01 (one) description of nylon bag product enabling biology decompose and relevant documents: Introducing raw material component, production process; product characteristics, goods product label; guides for usage, preservation made in according to form in Annex 2 enclosed with this Circular or plan on withdrawal, recycling of nylon bags of which thickness is over 30 µm made in according to form in Annex 3 enclosed with this Circular.

Article 11. Organizing the biological decompose ability test

1. Organizations, individuals that register the recognition of environmentally friendly-nylon bag have no the biology decompose ability test result of product must make commitment made in according to form in Annex 4 enclosed with this Circular to be considered, granted the certificate of environmentally friendly-nylon bags.

2. If being granted certificate, within 12 (twelve) months, from issuing, organizations, individuals must organize test and send the biological decompose ability test result to Vietnam Environment Administration for completing dossier.

3. The biological decompose ability test of products complies with provision in Article 9 of this Circular.

Article 12. Order of assessment of dossier of registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags

1. Organizations, individuals that register the recognition of environmentally friendly-nylon bag make 01 (one) set of dossier as prescribed in Article 10 of this Circular and send it to Vietnam Environment Administration for consideration, assessment of granting the certificate of environmentally friendly-nylon bags. Organizations, individuals that register the recognition of environmentally friendly-nylon bag shall pay fees as prescribed by current law.

2. Within 05 (five) working days, from day of receiving dossier, the Vietnam Environment Administration shall consider sufficiency, validity of dossier If dossier has not been sufficient, valid, the Vietnam Environment Administration inform in written for organizations or individual to amend and supplement.

3. Within 45 (forty five) working days, after receiving sufficient and valid dossier of registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags, the Vietnam Environment Administration shall establish and organize a session of council assessing dossier registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags as prescribed in Article 4 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Basing on dossier of registering of organization or individual, proposal of standing agency and assessment result of dossier registering for recognition of environmentally friendly-nylon bags by the Council, within 05 (five) working days, from day of organizing Council’s session, the general director of the Vietnam Environment Administration shall grant certificate for each type of registered environmentally friendly-nylon bags. Certificate of environmentally friendly-nylon bags is made in according to form in Annex 05 enclosed with this Circular.

2. If refusing for grant of Certificate of environmentally friendly-nylon bags, the general director of the Vietnam Environment Administration shall inform in written and clearly state the reason therefore to organization or individual that registered.

3. Certificate of environmentally friendly-nylon bags is valid not exceeding 36 (thirty six) month from the day of granting.

Section 2. EXTENSION, WITHDRAWAL OF CERTIFICATE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - NYLON BAGS

Article 14. Order of, procedures for extension of certificate of environmentally friendly - nylon bags

1. Certificate of environmentally friendly-nylon bags is extended in case the granted certificate being expired and product ensuring for satisfying criterions specified in Article 8 of this Circular.

2. Before the certificate of environmentally friendly-nylon bag is expired, within 60 (sixty) days, organization or individual makes 01 (one) set of dossier of applying for extension, send it to the Vietnam Environment Administration for consideration, extension of certificate. A dossier of applying for extension comprises:

a) 01 (one) extension registration of Certificate of environmentally friendly-nylon bags made in according to form in Annex 6 of this Circular together with description of product which ensures for satisfying criterions specified in Article 8 of this Circular.

b) 01 (one) copy of the granted certificate of environmentally friendly - nylon bags .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. If the dossier of applying for extension of certificate of environmentally friendly - nylon bags is sufficient and valid, within 15 (fifteen) working days, from the day of receiving dossier, the general director of the Vietnam Environment Administration shall extend for the granted certificate with respect to each type of environmentally friendly-nylon bags.

5. The certificate of environmentally friendly-nylon bag may be expired many times, each extension shall not exceed 24 (twenty four) months, from the day of extending.

Article 15. WITHDRAWAL OF CERTIFICATE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - NYLON BAGS

1. The certificate of environmentally friendly - nylon bags shall be revoked in the following cases:

a) The product manufactured by organization or individual did not satisfy criterions of environmentally friendly-nylon bags specified in Article 8 of this Circular when it be checked, inspected by competent agencies;.

b) Organization or individual who manufacture the product did not performed provisions clause 1, clause 2, Article 11 of this Circular;

c) Nylon bag product have been withdrawn Vietnam green label.

2. Within 05 (five) working days, from the day of defining the nylon bag product is object specified in clause 1 of this Article, standing agency shall report to the general director of the Vietnam Environment Administration for consideration, issuing a decision on withdrawal of certificate of environmentally friendly-nylon bags.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Organization of implementation

1. The Ministry of Natural Resources and Environment assigns the Vietnam Environment Administration to organize assessment of dossier of registration for recognition of environmentally friendly-nylon bags; guide, inspect, oversee, expedite implementation of this Circular.

2. Ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies, People’s Committees at all levels and relevant organizations, individuals shall implement this Circular.

Article 17. Effect

This Circular effects from August 20, 2012.

In the course of implementation of this Circular, any problems arising, agencies, organizations, and individuals should be promptly reported to the the Ministry of Natural Resources and Environment for consideration and settlement.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2012/TT-BTNMT ngày 04/07/2012 quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.372

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!