Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 990-QĐ/LN năm 1986 về việc giao chỉ tiêu xây dựng rừng giống 1986-1995 do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

Số hiệu: 990-QĐ/LN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lâm nghiệp Người ký: Trần Sơn Thuỷ
Ngày ban hành: 17/11/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LÂM NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 990-QĐ/LN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 990-QĐ/LN NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1986 CỦA BỘ LÂM NGHIỆP GIAO CHỈ TIÊU XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG 1986 - 1995

BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP

Căn cứ nhu cầu về giống lâm nghiệp trong thời kỳ 1986 - 2000;
Theo đề nghị của Giám đốc các Sở lâm nghiệp, các liên hiệp lâm công nghiệp, Công ty giống và phục vụ trồng rừng và của các đoàn quy hoạch rừng giống;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ lâm nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận quy hoạch rừng giống cho 15 địa phương và 6 liên hiệp Lâm nghiệp để khoanh nuôi, bảo vệ và xây dựng thành rừng giống.

- Giao cho các đơn vị và địa phương các chỉ tiêu khoanh nuôi, bảo vệ, chuyển hoá và trồng rừng giống với 46 loại cây chính và tổng diện tích là:

Khoanh nuôi bảo vệ: 191.658 ha và 12.500 cây lẻ (trong đó có 151.500 ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ).

Chuyển hóa: 6.772 ha

Trồng rừng giống: 5.242 ha

(các bảng quy hoạch tổng hợp và chi tiết kèm theo).

Điều 2: Các đơn vị có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng các khu rừng giống đã có và mới được giao nói trên. Theo nhiệm vụ được phân công và theo đúng các nội dung kỹ thuật quy định.

Điều 3: Giao cho Công ty giống và phục vụ trồng rừng trực tiếp hướng dẫn nội dung kỹ thuật để xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật rừng giống, giúp đỡ địa phương tổ chức thi công các khu rừng giống.

Điều 4: Giám đốc các Sở lâm nghiệp, các liên hiệp Lâm công nghiệp Công ty giống và phục vụ trồng rừng; Vụ trưởng các Vụ: Lâm nghiệp, kế hoạch kế toán, kỹ thuật, xây dựng cơ bản, Cục trưởng Cục kiểm Lâm nhân dân, Viện trưởng, Viện lâm nghiệp, và Viện điều tra quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Sơn Thuỷ

(Đã ký)

 

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG

TT

 

Khoanh nuôi: Bảo vệ

Chuyên hóa

Trồng rừng mới

Vô tính

 

Loại cây

Tổng

Khoanh nuôi

Rừng cấm

Tổng

ĐP

TW

Tổng

H.T

Đ.P

TW

 

 

số

Cộng

ĐP

TW

Cộng

ĐP

TW

số

 

 

 

ĐP

TW

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Thông nhựa

7111

 

6111

1000

 

 

 

1570

1070

500

261,6

220

21,6

20

 

2

Thông 2 lá dẹt

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thông 3 lá

8897

 

4808

4089

 

 

 

1788

4665

1073

297,5

10

287,5

 

 

4

Thông 5 lá

100

 

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thông đuôi ngựa

3100

 

3100

0

 

 

 

880

880

 

512

110

100

 

2

6

Thông Caribê

23

 

23

0

 

 

 

95

5

90

60

60

 

 

 

7

Thông nàng

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

1000

 

 

8

Bạch đàn

10000

 

10000

0

 

 

 

580

580

 

406,7

200

186,7

 

20

 

 

cây

 

cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Mỡ

1575

 

1515

60

 

 

 

371

250

121

80

60

20

 

 

10

Giổi

50200

4200

0

4200

46000

46000

0

50

0

50

657

0

657

 

 

11

Bồ đề

1000

 

1000

0

 

 

 

210

130

80

30

10

20

 

 

12

Sa mu

380

 

380

0

 

 

 

101

101

0

260

210

50

 

 

13

Quế

550

 

500

50

 

 

 

50

50

0

 

 

 

 

 

 

 

1000

cây

1000c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tếch

 

 

 

 

 

 

 

15

3

12

 

 

 

 

 

15

Lát hoa

100

 

100

0

 

 

 

10

0

10

105

85

20

 

 

16

Kim giao

 

 

 

 

 

 

 

32

32

0

 

 

 

 

 

17

May sao

50

 

50

0

 

 

 

30

30

0

 

 

 

 

 

18

Sau sau

 

 

 

 

 

 

 

20

20

0

 

 

 

 

 

19

Xoan nhừ

20

 

0

20

 

 

 

20

0

20

200

50

150

 

 

20

Hoàng đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trai

1000

 

1000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Lim, lát, dẻ

5100

 

3100

0

 

2000

 

100

100

0

 

 

 

 

 

22

Giẻ bộp

50

 

50

0

 

 

 

20

20

0

40

20

20

 

 

23

Chẹo

2050

 

50

0

 

2000

0

10

10

0

40

0

40

 

 

24

Dung

30

 

30

0

 

 

 

10

10

0

 

 

 

 

 

25

Táu muối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

0

40

 

 

26

Trám, chò

20

 

20

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Pơ mu

15000

 

 

 

 

15000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Trẩu

50

 

50

0

 

 

 

100

100

0

20

20

0

 

 

29

Tông dù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tống quá sứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kháo cái

100

 

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ràng ràng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mít

2

 

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Huỳnh

210

 

0

210

 

 

 

210

0

210

 

 

 

 

 

32

Săng lẻ

50

 

50

0

 

 

 

 

 

 

40

40

0

 

 

33

Phi lao

200

 

200

0

 

 

 

500

500

0

50

50

0

 

 

34

Cọ phèn

50

 

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Keo lá chàm

10

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Họ đầu

60000

 

2000

0

58000

0

58000

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Trắc

500

 

 

 

500

500

 

 

 

 

100

100

0

 

 

38

Cẩm lai hương

2000

 

2000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Sao yên vên

2000

 

0

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Chò chỉ

30

 

0

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Chò kiền kiền

600

 

600

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Trám

700

 

0

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Ngọ tùng

500

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cây

 

cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

0

1000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cây

 

cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Muồng, Tràm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6

0

2,8

 

 

45

Gió trầm

25000

0

 

 

25000

0

25000

 

 

 

1000

0

1000

 

 

46

Gỗ khác

3000

 

 

 

3000

3000

0

 

 

 

40

40

0

 

 

 

Tổng cộng

191.658 ha

 

 

 

 

 

83000

 

 

 

5424

 

 

20

22

 

 

 

27897

 

 

68500

 

6772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12500

 

 

12261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cây

 

 

 

151500

 

 

 

4356

2236

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP

45 LOẠI CÂY CHÍNH

1. Khoanh nuôi, bảo vệ: 191.658 ha (có 151.500 ha rừng đặc dụng và phòng hộ).

+ 12.500 cây lẻ.

Trong đó: Địa phương:       96.397 ha (có 68.500 ha rừng đặc dụng, phòng hộ).

+ 12.500 cây

Trung ương: 95.261 ha (có 83.000 ha rừng đặc dụng, phòng hộ).

2- Chuyển hoá: 6.772 ha trong đó: - Địa phương: 4.356 ha

- Trung ương: 2.236 ha

3- Trồng rừng giống: 5.242 ha trong đó: - Địa phương: 1.605 ha

 - Trung ương: 3.637 ha

 


QUY HOẠCH

XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG (THEO LOẠI CÂY)
(Kèm theo Quyết định số ...............ngày.................của Bộ Lâm nghiệp)

 

Khoanh nuôi

Chuyển hoá

Trồng rừng giống

S

Địa điểm

Quản lý

Loại R

S

Địa điểm

Quản lý

S

Địa điểm

QL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

1. THÔNG NHỰA

 

 

 

 

300

Quảng Ninh (Y lập)

 

 

300

Quảng Ninh (Y lập)

 

20

Quảng Ninh (Y lập)

 

530

Hà Tĩnh

 

 

300

Hà Tĩnh

 

70

Hà Tĩnh (H. Mai)

 

200

Bình Trị Thiên (T.Fg)

 

 

300

Bình Trị Thiên

 

50

Bình Trị Thiên (Phú Lộc)

 

81

Quảng Nam - Đà Nẵng (Duy Xuyên)

 

 

170

Quảng Nam-Đà Nẵng (T.Phước)

 

100

Quảng Nam - Đà Nẵng (Duy Xuyên)

 

4000

Gia Lai - KonTum

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Lâm Đồng (Bảo Lộc)

 

 

500

LH Gia Nghĩa

TW

 

 

 

1000

Lâm Đồng (L Hanh)

TW

 

 

 

 

21,6

Lâm Đồng (XT-LH)

TW

Cộng

 

 

 

Cộng

 

 

Cộng

 

 

7111

(1000 TW)

 

 

1570

(500 TW)

 

261, 6

(21,6 TW)

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG LÁ DẸT

 

 

 

 

800

Lâm Đồng (Cổng Trời)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. THÔNG 3 LÁ

 

 

 

 

208

Hà Tuyên

 

 

165

Hà Tuyên

 

10

Hà Tuyên

 

200

Cầu Ham

TW

 

32

Cầu Ham

TW

10

NL giấy (Cầu Ham)

TW

3000

Gia Lai - KonTum

 

 

300

Ninh Bình

 

 

 

 

1600

Lâm Đồng

 

 

250

Lâm Đồng

 

277,5

 

 

3889

Xuân Thọ (Lâm Đồng)

TW

 

1041

Xuân Thọ (Lâm Đồng)

TW

 

Xuân Thọ (Lâm Đồng)

TW

8897

(4089) TW

 

 

1788

(1073 TW)

 

297,5

(287,5 TW)

 

 

 

 

 

 

4. THÔNG 5 LÁ

 

 

 

 

100

Lạc Dương (Lâm Đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. THÔNG ĐUÔI NGỰA

 

 

 

 

600

Lạng Sơn

 

 

460

Lạng Sơn

 

300

Lạng Sơn

 

200

Hà Bắc

 

 

100

Hà Bắc (L.Ngạn)

 

102

Lạng Sơn (2V.T)

TW

200

Quảng Ninh (B.Liêu)

 

 

100

Quảng Ninh

 

100

Quảng Ninh

 

100

Vĩnh Phú (T.Đảo)

 

 

20

Vĩnh Phú (T.Đảo)

 

 

 

 

2000

Hoàng Liên Sơn (MCC)

 

 

200

Hoàng Liên Sơn (M.Châu)

 

10

Hoàng Liên Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

512

(102 TW)

 

3100

 

 

 

880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. THÔNG  CARIBÊ

 

 

 

 

10

Bình Trị Thiên (T.Phong)

 

 

80

NL giấy

TW

50

Hà Bắc  (L.Ngạn)

 

13

Quảng Nam - Đà Nẵng (Đ.Lộc)

 

 

5

Quảng Nam - Đà Nẵng (Hòa Vang)

 

10

Quảng Nam - Đà Nẵng (Hòa Vang)

 

 

 

 

 

10

Hà Bắc

 

 

 

 

23

 

 

 

95

(90 TW)

 

60

 

 

 

 

 

 

 

7. THÔNG NÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Kon Hà Nừng

TW

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

8. BẠCH ĐÀN

 

 

 

 

100000

Nghĩa Bình

 

 

40

Hà Bắc (L.Giang)

 

20

Lạng Sơn (Xuân Lễ)

 

 

 

 

 

20

Vĩnh Phú (Vạn Xuân)

 

20

Lạng Sơn (Hữu Lũng)

TW

 

 

 

 

100

Hà Tuyên (T.Môn)

 

80

Hà Bắc (Yên Thế)

TW

 

 

 

 

70

NL giấy

 

30

Quảng Ninh  (T.Nhất)

 

 

 

 

 

50

Bình Trị Thiên

 

50

QN (Mạo Khê)

TW

 

 

 

 

 

 

 

30

Bắc Thái

 

 

 

 

 

300

Quảng Nam - Đà Nẵng

 

10

Nghệ Tĩnh

 

 

 

 

 

 

(N.Thành)

 

50

Bình Trị Thiên

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quảng Nam - Đà Nẵng (Hòa Vang)

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7

Lâm Đồng (X.Thọ)

TW

 

 

 

 

 

 

 

50

Liên hiệp giấy (P.Ninh)

TW

 

 

 

 

 

 

 

10

Vĩnh Phú

 

10000

Cây

 

 

580

 

 

4067

(206,7 TW)

 

 

 

 

 

 

9. MỠ

 

 

 

 

60

Hà Bắc (Yên Thế)

TW

 

50

Hà Bắc

TW

50

Bắc Thái

 

10000

Hoàng Liên Sơn (Lục Yên)

 

 

30

Vĩnh Phú

 

 

 

 

15

Hà Tuyên (Nhang)

 

 

90

Hoàng Liên Sơn

 

 

 

 

500

Hà Tĩnh (H.Khê)

 

 

100

Hà Tuyên

 

10

Hà Tuyên

 

 

 

 

 

71

NL giấy

TW

20

NL giấy

TW

 

 

 

 

30

Hà Tĩnh (H.Khê)

 

 

 

 

1575

-60(TW)

 

371

(121 TW)

 

 

80

(20 TW)

 

 

 

 

 

 

10. GIỔI

 

 

 

 

30000

Hà Tuyên

R.
cấm

 

50

Gia Nghĩa

TW

 

 

 

16000

Gia Lai - KonTum (Sa thầy)

R.
cấm

 

 

 

 

 

 

 

4200

Kon Hà Nừng (buôn lưới)

TW

 

 

 

 

657

LT 3 Ko Ha Nừng

TW

50200

(6.000 rừng  cấm)

 

 

50

 

 

657

TW

 

 

 

 

 

 

11. BỒ ĐỀ

 

 

 

 

1000

Hoàng Liên Sơn

 

 

20

Vĩnh Phú

 

 

 

 

 

 

 

F.hộ

110

Hà Tuyên

 

10

Hà Tuyên

 

 

 

 

 

80

Liên hiệp giấy

TW

20

Liên hiệp giấy (T. Phong)

TW

1000

 

 

 

210

(80 TW)

 

30

(20 TW)

 

 

 

 

 

 

12. SA MU

 

 

 

 

20

Lạng Sơn

 

 

50

Lạng Sơn

 

100

Lạng Sơn

 

60

Quảng Ninh (Ba Chẽ)

 

 

50

Quảng Ninh (Ba Chế)

 

50

Lạng Sơn (KM 166)

TW

200

Hoàng Liên Sơn (Bắc Hà)

 

 

 

 

 

100

Quảng Ninh (ba chế)

 

100

Hà Tuyên

 

 

1

Hà Tuyên (Vị Xuyên)

 

10

Hoàng Liên Sơn

 

380

 

 

 

101

 

 

260

(50 TW)

 

 

 

 

 

 

13. QUẾ

 

 

 

 

500

Hoàng Liên Sơn (Văn Yên)

 

 

50

Hoàng Liên Sơn (Văn Yên)

 

 

 

 

50

Sông Hiếu (Q.Phong)

 

TW

 

 

 

 

 

 

1000

Cây nghĩa bình

 

 

 

 

 

 

 

 

550

+ 1000 cây (50 TW)

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. TẾCH

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hà Tuyên (N.Hang)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

DH EAsúp

TW

 

 

 

 

 

 

 

15

(12TW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. LÁT HOA

 

 

 

 

100

Hà Tuyên

 

 

10

Sông Hiếu (Nghĩa đàn)

TW

40

Lạng Sơn (Bình Gia)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hà Bắc

 

100

 

 

 

10

TW

 

105

(20 TW)

 

 

 

 

 

 

16. KIM GIAO

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Hải Phòng (Cát Bà)

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. MAY SAO

 

 

 

 

50

Lạng Sơn (B Gia)

 

 

30

Lạng Sơn (B Gia)

 

 

 

 

50

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.SAU SAU

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.XOAN NHU

 

 

 

 

2

Lạng Sơn (Hữu Lũng)

TW

 

20

Lạng Sơn (Hữu Lũng)

TW

50

Lạng Sơn (Hữu Lũng)

TW

 

 

 

 

 

 

 

50

Hà Bắc (Yên Thế)

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quảng Ninh (Hoành Bồ)

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quảng Ninh (Trường Trung học lâm nghiệp)

 

TW

 

 

 

 

 

20.HOANG DAY - TRÁI - NGHIẾN

 

 

 

 

1000

Lạng Sơn (B.Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. LIM - LÁT -
GIẺ - CHEO

 

 

 

 

1000

Lạng Sơn (Bắc Gia)

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

Hà Bắc (S.Động)

 

 

100

Hà Bắc

 

 

 

 

2000

Bắc Thái (N.Cốc)

 

cấm

 

 

 

 

 

 

100

Hà Tuyên (C hóa) sơn dương

 

 

 

 

 

 

 

 

5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. GIẺ BOP

 

 

 

 

50

Quảng Ninh (H.Bồ)

 

 

20

Quảng Ninh (H.Bồ)

 

20

Hà Bắc (Yên Thế)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Quảng Ninh (H.Bồ)

 

 

 

 

 

 

23. CHEO

 

 

 

 

50

Quảng Ninh (K bào)

 

 

10

Quảng Ninh (K bào)

 

40

Quảng Ninh (Trung học lâm nghiệp 1)

 

2000

Quảng Ninh (K bào)

 

cấm

 

 

 

 

 

TW

 

 

 

 

 

24. DUNG

 

 

 

 

30

Quảng Ninh (K bào)

 

 

10

Quảng Ninh (K bảo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. TÁU NUÔI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Quảng Ninh (Trung học lâm nghiệp 1)

TW

 

 

 

 

 

26. TRÂM, CHÒ

 

 

 

 

20

Vĩnh Phú (Đ.Hùng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. PƠ MU

 

 

 

 

10000

Hoàng Liên Sơn

 

Rcấm

 

 

 

 

 

 

5000

Hoàng Liên Sơn (T.Bà)

 

Cấm

 

 

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. SĂNG LẺ

 

 

 

 

50

Hà Tĩnh (Tương Dương)

 

 

 

 

 

40

Hà Tĩnh (Hương khê)

 

 

 

 

 

 

28. TRẦU

 

 

 

 

50

Hà Tuyên (Y Minh)

 

 

100

Cao Bằng (Ninh Bình)

 

20

Hà Tuyên (N Hang)

 

 

 

 

 

 

29. TÔNG DƯ - TQ SU - KHAO CAI

 

 

 

 

50

Hà Tuyên (Đồng Văn, Mèo Vạc)

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Hà Tuyên (Y Minh)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. RANG RANG

 

 

 

 

2

Liên Hiệp giấy (C Ham)

 

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. HUỲNH

 

 

 

 

210

Liên Hiệp Long Đại (Ba Rền)

TW

 

 

Long Đại (Ba Rền)

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  PHI LAO

 

 

 

 

200

Hà Tĩnh (Thạch Hà 

Cẩm Xuyên)

 

 

500

Nghĩa Bình

 

50

Quảng Nam - Đà Nẵng

(Đ Bàn)

 

 

 

 

 

 

34. CÔ PHỀN

 

 

 

 

50

Hà Tĩnh (Kỳ Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. KEO LÁ TRÀM

 

 

 

 

10

Bình Trị Thiên (Pg qg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. HỒ DẦU -  DẦU RAI  TRA RENG

 

 

 

 

1000

Quy Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Lâm Đồng (km16 D.Linh)

 

 

 

 

 

 

 

 

58000

EAsúp (Yokdon)

 

cấm

 

 

 

 

 

 

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. TRẮC

 

 

 

 

500

Gia Lai - KonTum (Dakto)

cấm

cấm

 

 

 

100

GLKT (Dak)

 

 

 

 

 

 

39. SAO VÊN VỀN

 

 

 

 

1000

EAsúp (TK1BY Wam)

 

TW

 

 

 

 

 

 

1000

-(TK  15-)

 

TW

 

 

 

 

 

 

2000