Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây cao su tại Công ty lâm nghiệp Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 989/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Bùi Văn Danh
Ngày ban hành: 14/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 989/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN ĐỂ TRỒNG MỚI LẠI RỪNG SẢN XUẤT BẰNG CÂY CAO SU TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;
Căn cứ Thông tư số 76/2007/TT-BNN ngày 21/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng Cao su ở Tây Nguyên;
Căn cứ Công văn số 209/BNN-LN ngày 24/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển diện tích đất có rừng sang trồng Cao su;
Căn cứ Công văn số 390/CV-PC ngày 31/3/2008 của Cục Lâm nghiệp về việc trả lời Công văn số 843/UBND-SX ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Công văn số 3033/UBND-SX ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh về việc chấp thuận vị trí, diện tích cho Công ty TNHH An Lộc liên doanh trồng rừng, Cao su;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Công văn số 352/SNN-LN ngày 25/4/2008 về việc chấp thuận vị trí, diện tích và phê duyệt các dự án cải tạo rừng sản xuất nghèo kiệt để trồng rừng, Cao su,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây Cao su (kèm theo Dự án), với những nội dung chính như sau:

- Diện tích, vị trí, quy hoạch: 570,6 ha; tại khoảnh 2, 3, 6, 7 - tiểu khu 303, khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 7 - tiểu khu 304, khoảnh 1, 2, 4, 5 - tiểu khu 310; Công ty Lâm nghiệp Bình Phước (huyện Bù Đăng) thuộc quy hoạch rừng sản xuất, trong đó:

* 318,1 ha Lồ ô non phục hồi (LIIA).

* 223 ha đất trống (LIC).

* 29,5 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc diện thu hồi giao cho các dự án.

- Loài cây, phương thức trồng: Trồng mới hoàn toàn bằng cây Cao su trên 570,6 ha.

- Kế hoạch thực hiện: Bắt đầu từ năm 2008.

- Thời gian thuê đất lâm nghiệp: 01 chu kỳ sản xuất của cây Cao su (27 năm).

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Lộc đầu tư 100%;

- Tỷ lệ hưởng lợi từ sản phẩm liên doanh: Hết thời kỳ kiến thiết cơ bản, Công ty Công ty TNHH An Lộc bàn giao lại cho Công ty Lâm nghiệp Bình Phước 10% diện tích Cao su tốt nhất; 90% diện tích Cao su còn lại được chuyển sang hình thức thuê đất lâm nghiệp.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn Công ty Lâm nghiệp Bình Phước và Công ty Công ty TNHH An Lộc trình tự, thủ tục thanh lý rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện Dự án theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; Giám đốc: Công ty Lâm nghiệp Bình Phước, Công ty TNHH An Lộc; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây cao su tại Công ty lâm nghiệp Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.605
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211