Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 971/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 28/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 971/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG HUYỆN MỘC CHÂU ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư công trình;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh và Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 8655/BKHĐT-KTNN ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã tỉnh Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập mới một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2013 và các năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết quả thẩm định số 100/BCTĐ-SNN ngày 18 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Mộc Châu đến năm 2020 theo các nội dung sau:

1. Tên dự án

Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Mộc Châu đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Mộc Châu.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Mộc Châu.

4. Mục tiêu

- Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; sử dụng tài nguyên rừng và quỹ đất được quy hoạch cho lâm nghiệp có hiệu quả và bền vững. Góp phần nâng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện lên 50% năm 2015 và 55% năm 2020, nâng cao chất lượng và giá trị của rừng.

- Cung cấp nguồn nguyên liệu về gỗ và lâm sản cho nhu cầu ngày càng tăng của địa phương.

- Tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân có cuộc sống gắn bó với rừng, góp phần xói đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

5. Phạm vi, địa điểm thực hiện dự án

Dự án được đầu tư trên phạm vi 08 xã: Đông Sang, Mường Sang, Chiềng Hắc, Lóng Sập, Chiềng Khừa, Tân Lập, Hua Păng và Nà Mường huyện Mộc Châu với tổng diện tích đất lâm nghiệp là 38.781,2 ha.

6. Nội dung và quy mô đầu tư

- Khâu lâm sinh: Bảo vệ rừng hiện còn bình quân 6.080 ha/năm; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng bình quân 2.000 ha/năm; trồng rừng tập trung giai đoạn 2011 - 2012 là 100 ha và giai đoạn 2014 - 2020 là 1.300,0 ha. (trong đó: Rừng phòng hộ 600 ha và rừng sản xuất 700 ha).

- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Xây dựng 01 trạm bảo vệ rừng; xây dựng 01 vườn ươm và các công trình phục vụ phát triển lâm nghiệp khác.

7. Tổng vốn đầu tư

27.730,2 triệu đồng, (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, bảy trăm ba mươi triệu, hai trăm nghìn đồng). Trong đó:

a) Phân theo hạng mục đầu tư:

- Khâu lâm sinh:  23.580,0 triệu đồng.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng:  1.240,0 triệu đồng.

- Chi phí gián tiếp:   2.910,2 triệu đồng.

b) Phân theo giai đoạn đầu tư:

- Giai đoạn 2014 - 2015: Tổng vốn đầu tư là: 8.613,8 triệu đồng.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tổng vốn đầu tư là: 19.116,4 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục I, II kèm theo)

8. Nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2014 - 2020.

11. Phương thức đầu tư

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân vùng dự án tham gia trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007; Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Hàng năm chủ đầu tư lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án phù hợp với tình hình thực tế và khả năng huy động các nguồn vốn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Luật đầu tư xây dựng, các Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Ban quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2561a/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng huyện Mộc Châu đến năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 


PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN, VỐN ĐẦU TƯ CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN LÂM SINH VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG HUYỆN MỘC CHÂU ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Hạng mục đầu tư

Định mức đầu tư

(triệu đồng)

Khối lượng thực hiện (Ha)

Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)

Tổng cộng

Trong đó

Tổng cộng

Trong đó

Thực hiện năm 2014 - 2015

Thực hiện năm 2016 - 2020

Thực hiện năm 2014 - 2015

Thực hiện năm 2016 - 2020

 

Tổng cộng (A + B)

 

 

 

 

27.730,2

8.613,8

19.116,4

A

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

 

 

 

 

24.820,0

7.340,0

17.480,0

I

Hạng mục lâm sinh

 

 

 

 

23.580,0

6.500,0

17.080,0

1

Bảo vệ rừng

 

6.080

5.500

6.080

8.280,0

2.200,0

6.080,0

a

Bảo vệ rừng tự nhiên

0,2

5.500

5.500

5.500

7.700,0

2.200,0

5.500,0

b

Bảo vệ rừng trồng

0,2

580

0

580

580,0

-

580,0

2

Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng

0,2

2.000

2.000

2.000

2.800,0

800,0

2.000,0

3

Trồng rừng chăm sóc rừng

 

1.300

300

1.000

12.500,0

3.500,0

9.000,0

a

Trồng rừng phòng hộ

15

600

200

400

9.000,0

3.000,0

6.000,0

b

Trồng rừng sản xuất

5

700

100

600

3.500,0

500,0

3.000,0

II

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

 

 

1.240,0

840,0

400,0

1

Xây dựng trạm bảo vệ rừng

 

1

-

1

400,0

-

400,0

2

Xây dựng vườn ươm

 

1

1

-

840,0

840,0

-

B

CHI PHÍ GIÁN TIẾP

 

 

 

 

2.910,2

1.273,8

1.636,4

 

Chi phí lập dự án

 

 

 

 

333,8

333,8

 

 

Chi phí quản lý dự án

 

 

 

 

1.886,4

520,0

1.366,4

 

Chi phí thiết kế trồng rừng SX (150.000 đ/Ha)

0,15

 

 

 

105,0

15,0

90,0

 

Chi phí khuyến lâm rừng SX (300.000 đ/Ha)

0,3

 

 

 

210,0

30,0

180,0

 

Chi phí lập hồ sơ khoán KN, BVR

0,05

 

 

 

375,0

375,0

 

 


PHỤ LỤC II

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN CHIA THEO NGUỒN VỐN VÀ NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG HUYỆN MỘC CHÂU ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Hạng mục đầu tư

Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)

Tổng cộng

Thực hiện 2014 - 2015

Thực hiện 2016 - 2020

 

TỔNG CỘNG (I + II)

7.730,2

8.613,8

19.116,4

I

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

5.388,8

4.998,8

10.390,0

1

Chi phí trực tiếp

3.740,0

4.340,0

9.400,0

a

Trồng, chăm sóc rừng trồng

2.500,0

3.500,0

9.000,0

b

Xây dựng cơ sở hạ tầng

1.240,0

840,0

400,0

 

Xây dựng trạm bảo vệ rừng

400,0

-

400,0

 

Xây dựng vườn ươm

840,0

840,0

-

2

Chi phí gián tiếp

1.648,8

658,8

990,0

 

Chi phí quản lý dự án

1.000,0

280,0

720,0

 

Chi phí khuyến lâm 300.000 đ/ha

210,0

30,0

180,0

 

Chi phí thiết kế rừng sản xuất (150.000 đ/ha)

105,0

15,0

90,0

 

Chi phí lập dự án

333,8

333,8

-

II

VỐN SỰ NGHIỆP VÀ NGUỒN VỐN KHÁC

12.341,4

3.615,0

8.726,4

1

Chi phí trực tiếp

11.080,0

3.000,0

8.080,0

 

Khoán bảo vệ rừng

8.280,0

2.200,0

6.080,0

 

Khoán khoanh nuôi tái sinh rừng

2.800,0

800,0

2.000,0

2

Chi phí gián tiếp

1.261,4

615,0

646,4

 

Chi phí quản lý dự án

886,4

240,0

646,4

 

Chi phí lập hồ sơ giao khoán KN, BVR

375,0

375,0

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 971/QĐ-UBND ngày 28/04/2014 phê duyệt Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.979

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!