Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Số hiệu: 942/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Triệu Đức Lân
Ngày ban hành: 24/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 651/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số: 01/BCĐ33-VP33 ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam về xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số: 647/LĐTBXH-NCC ngày 12 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 942/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh)

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG

Tỉnh Bắc Kạn không phải vùng Mỹ rải chất độc màu da cam/dioxin nên không bị ảnh hưởng chất độc từ môi trường. Hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam ảnh hưởng đến con người trên địa bàn tỉnh chủ yếu là những người trực tiếp tham gia chiến đấu tại vùng Mỹ rải chất độc hóa học.

Chất độc màu da cam không chỉ gây ra hậu quả y học và sinh học lâu dài đối với những người tham gia trực tiếp trong cuộc chiến tranh chống Mỹ mà còn ảnh hưởng đến các thế hệ sau của họ. Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm nhưng những triệu chứng liên quan tới dioxin vẫn xuất hiện. Trẻ em sinh ra từ các gia đình có người bị nhiễm độc (thuộc thế hệ thứ 3, thứ 4) vẫn bị các dị dạng, dị tật có thể kết luận là do ảnh hưởng của dioxin. Chất màu da cam/dioxin đã có ảnh hưởng lớn về di truyền sinh thái, đặc biệt gây ra tình trạng sảy thai, lưu thai hoặc có con bị dị dạng, dị tật bẩm sinh như hở hàm ếch, thiếu hoặc thừa ngón chân, ngón tay, não úng thủy, vô sọ, thoát vị não - màng não, thoát vị tủy - màng tủy...

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giải quyết cơ bản hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với nạn nhân CĐHH trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% người hoạt động kháng chiến và con, cháu của họ bị nhiễm CĐHH da cam/dioxin có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước được hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- 100% người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH da cam/dioxin đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng được hỗ trợ xây mới nhà ở hoặc sửa chữa khung tường hoặc thay mới mái nhà ở;

- 100% đối tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm CĐHH da cam/dioxin không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng;

- 100% hộ gia đình là nạn nhân bị nhiễm CĐHH da cam/dioxin được cấp thẻ bảo hiểm y tế;

- Đến năm 2015, có 30% và đến năm 2020 có 90% người khuyết tật trong độ tuổi lao động có khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp;

- Quản lý khám, xác nhận và cùng tham gia điều trị những bệnh tật, dị dạng, dị tật… trên cơ thể của con người có liên quan đến phơi nhiễm với các loại CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;

- Thực hiện quản lý thai nghén cho 100% thai phụ của các nạn nhân có liên quan đến CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng chuyên mục, chuyên đề về khắc phục hậu quả CĐHH.

2. Thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng, chế độ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, điều dưỡng luân phiên, trợ cấp ưu đãi giáo dục, thăm và tặng quà vào các dịp lễ tết đối với người nhiễm CĐHH theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Rà soát gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang ở nhà tạm, nhà bị hư hỏng nặng để có kế hoạch hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

4. Thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm CĐHH không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp đột xuất cho gia đình nạn nhân CĐHH thuộc diện hộ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

5. Rà soát và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình là nạn nhân CĐHH.

6. Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật còn khả năng lao động.

7. Tuân thủ quy trình xác định nạn nhân nhiễm/phơi nhiễm CĐHH và các tiêu trí xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật… do nhiễm CĐHH được Nhà nước ban hành.

8. Tổng điều tra số lượng nạn nhân bị nhiễm CĐHH trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, bệnh tật, dị dạng, dị tật của các nạn nhân CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh.

9. Tăng cường năng lực, cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đảm bảo việc tiếp nhận, nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm CĐHH. Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tư vấn di truyền, chuẩn đoán dị dạng, dị tật bẩm sinh trước khi sinh cho các nạn nhân bị phơi nhiễm CĐHH. Đào tạo và nâng cao năng lực truyền thông, tư vấn sinh sản, di truyền cho cán bộ y tế cơ sở.

10. Xây dựng các mô hình chăm sóc nạn nhân CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại cộng đồng. Tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và tư vấn cho các nạn nhân CĐHH ở các địa phương; phát triển Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tới các cơ sở.

11. Vận động các tổ chức, cá nhận trong và ngoài nước tham gia đóng góp, ủng hộ cho các nạn nhân CĐHH về vật chất, tinh thần để cải thiện đời sống và sức khỏe.

12. Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, đề án và kế hoạch khác của các ngành có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định cho các đối tượng tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm CĐHH có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước, được hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Phối hợp với Sở Xây dựng triển khai hỗ trợ về nhà ở cho gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

- Tổng điều tra số lượng nạn nhân bị nhiễm CĐHH trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hướng dẫn, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật còn khả năng lao động.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đối tượng khuyết tật là nạn nhân CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh.

1.2. Sở Y tế

- Hướng dẫn danh mục bệnh, tật và các tiêu chí giúp cho chuẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật… có liên quan đến CĐHH theo quy định của Bộ Y tế và các Bộ, Ngành liên quan.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch chữa trị, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, tật, dị dạng, dị tật cho các nạn nhân CĐHH. Xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản và phục hồi chức năng cho nạn nhân CĐHH.

- Thực hiện các quy trình, thủ tục để khám giám định đúng đối tượng, xác định đúng bệnh, tật và mức độ bệnh, tật theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, chính xác.

- Phối hợp với Sở, Ngành có liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế, các hoạt động kiểm tra, khám, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và tư vấn cho các nạn nhân CĐHH ở các địa phương và kinh phí để tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh.

1.3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về CĐHH.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lồng ghép việc thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học, dự án gắn với Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh trên địa bàn toàn tỉnh.

1.4. Sở Tư pháp

Phối hợp với các Sở, Ngành của tỉnh thực hiện kế hoạch hành động, tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc khắc phục hậu quả CĐHH.

1.5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, Ngành của tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả CĐHH thông qua các cơ quan thông tin đại chúng.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ảnh hưởng của CĐHH đối với nhân dân Việt Nam và cách khắc phục hậu quả CĐHH.

- Chỉ đạo xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về khắc phục hậu quả CĐHH, trong đó đi sâu tuyên truyền về các điển hình trong công tác khắc phục hậu quả CĐHH và thân nhân của những người đã hy sinh, nạn nhân bị ảnh hưởng CĐHH. Tuyên truyền công tác xã hội hóa khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tôn vinh những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ, những người có công với công tác khắc phục hậu quả CĐHH.

1.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch.

- Chỉ đạo các Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đặc biệt là các đối tượng bị nhiễm CĐHH trong kháng chiến chống Mỹ.

1.7. UBND các huyện, thị xã

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động về khắc phục hậu quả CĐHH đảm bảo phù hợp với Kế hoạch này cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Lồng ghép việc thực hiện kế hoạch khắc phục hậu quả CĐHH với các chương trình, đề án và kế hoạch khác có liên quan; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm CĐHH có đủ điều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng.

+ Phối hợp với các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu cho UBND huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả CĐHH tại địa phương mình.

+ Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê gia đình người bị nhiễm CĐHH nói riêng, người có công với cách mạng nói chung trên địa bàn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, báo cáo cấp tỉnh từ đó làm cơ sở lập và có kế hoạch hỗ trợ kịp thời.

1.8. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch hành động của tỉnh.

- Tham gia điều tra, khảo sát hộ gia đình có người nhiễm CĐHH trên toàn tỉnh.

- Trên cơ sở vận động các nguồn tài trợ, tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

- Tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy chế của Hội.

2. Cơ chế tài chính

- UBND tỉnh đảm bảo các nguồn lực cần thiết, vận động sự tham gia đóng góp của cộng đồng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước tham gia thực hiện Kế hoạch hành động.

- Việc phân bổ kinh phí cho Kế hoạch hành động được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách.

3. Chế độ báo cáo

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các đơn vị có tên tại Kế hoạch này có trách nhiệm báo cáo theo định kỳ hàng năm (vào ngày 15 tháng 12) về kết quả thực hiện nhiệm vụ, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của các đơn vị, địa phương, định kỳ hàng năm (vào ngày 25 tháng 12) báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104