Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 852/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 08/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 852/QĐ-UBND

Vĩnh phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN BÌNH XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN NĂM 2012-2015 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị Định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn 2050;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự và thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-BCT ngày 20/01/2011 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020;

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Bình Xuyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Bình Xuyên;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 29/TTr-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020, gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012 - 2015 có xét đến năm 2020.

2. Phạm vi lập quy hoạch: Địa bàn huyện Bình Xuyên.

3. Phụ tải điện: Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011 - 2015 là 18,5%, giai đoạn 2016 - 2020 là 19,61%. Cụ thể nhu cầu phụ tải điện của huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc cho các năm Quy hoạch như sau:

a. Năm 2015:

Công suất cực đại Pmax = 83 MW, điện thương phẩm 381 triệu kWh, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2012 - 2015 là 18,6%/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 20,2%/năm, nông - lâm - thủy sản tăng 8,4%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 28,3%/năm, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 13,1%/năm, phụ tải khác tăng 17,9%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 3.156kWh/người/năm.

b. Năm 2020:

Dự báo công suất đạt 187 MW, điện thương phẩm 930 triệu kWh, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 19,6%/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 21,5%/năm, nông - lâm - thủy sản tăng 4,7%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 17,1/năm, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 10,5%/năm, phụ tải khác tăng 13,1%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 7.202 kWh/người/năm.

5. quy hoạch phát triển nguồn và lưới điện:

5.1. Quan điểm thiết kế

a. Lưới điện trung thế:

Định hướng phát triển lưới điện trung thế:

+ Cải tạo toàn bộ lưới 10kV sang 22kV, phù hợp với “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020” đã được Bộ Công thương phê duyệt.

- Cấu trúc lưới điện:

+ Nâng cao một bước độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo chất lượng điện áp ở những điểm bất lợi nhất. Đối với khu vực đô thị và các phụ tải quan trọng được thiết kế mạch vòng vận hành hở, đối với khu vực nông thôn được thiết kế hình tia.

- Tiết diện dây dẫn:

+ Đường dây trục 35kV, 22kV dùng dây dẫn AC có tiết diện > 95mm2. Đường dây nhánh dùng dây dẫn AC có tiết diện > 50mm2.

+ Các đường dây trung thế mạch vòng được thiết kế sao cho khi vận hành hở tổn thất điện áp tại hộ xa nhất < 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố.

+ Tổn thất điện áp cuối các đường dây trung thế hình tia < 5%.

- Gam máy biến áp phân phối:

+ Gam máy biến áp phụ tải chọn phổ biến loại (180-400)kVA cho khu vực thị trấn và (100-320)kVA cho khu nông thôn. Các trạm chuyên dùng của thách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.

b. Lưới điện hạ thế:

+ Lưới điện hạ thế áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V ba pha 4 dây có trung tính nối đất trực tiếp. Đường trục dùng cáp vặn xoắn hoặc dây nhôm với tiết diện > 70mm2, đường nhánh tiết diện >50mm2. Bán kính lưới điện hạ thế không vượt quá 500m ở khu vực thị trấn và 800m ở khu vực nông thôn.

5.2. Khối lượng xây dựng đến 2015:

a. Lưới điện Trung thế giai đoạn 2012-2015:

+ Xây dựng mới đường dây 35kV: 10,4km

+ Xây dựng mới đường dây 22kV: 29,5km

+ Cải tạo lưới điện 10kV sang 22kV: 27,2km

+ Xây dựng mới trạm biến áp phân phối 35(22)/0,4kV: 19 trạm với tổng dung lượng là 8.820kVA

+ Xây dựng mới trạm biến áp phân phối 22(10)/0,4kV: 70 trạm với tổng dung lượng là 28.580KVA.

+ Cải tạo trạm biến áp phân phối 10/0,4kV sang 22/0,4kV: 10 trạm tổng dung lượng là 2.840kVA.

b. Lưới điện hạ thế giai đoạn 2012-2015:

+ Xây dựng mới đường dây 0,4kV: 149,1km.

+ Cải tạo nâng cấp đường dây 0,4kV: 88,9km.

+ Lắp đặt mới và thay mới 3.908 công tơ điện.

c. Vốn đầu tư.

Tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo công trình lưới điện giai đoạn 2012 - 2015 ước tính là: 116,1 tỷ đồng

Chia ra: + Lưới trung áp: 64,45 tỷ đồng;

+ Lưới hạ áp: 51,65 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Vốn có kế hoạch: 29,92 tỷ đồng;

+ Vốn cần bổ sung: 86,18 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động: Vốn huy động thực hiện theo quy định của pháp luật (Luật Điện lực, Luật Ngân sách...) và các quy định cụ thể khác của địa phương.

(chi tiết xem tại Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015 có xét đến năm 2020 do Viện năng lượng - Bộ Công thương tháng 10/2012).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Công Thương phối hợp UBND huyện Bình Xuyên và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố quy hoạch theo quy định.

2. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên cân đối vốn và đưa vào kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Hàng năm có trách nhiệm báo cáo kế hoạch đầu tư lưới điện cho UBND tỉnh; Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, Điện lực Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp khác cần tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện và quy mô công trình được phê duyệt tại Quyết định này.

3. Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đảm bảo phát triển lưới điện đúng cấp điện áp, quy mô được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, ngành:

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các KCN, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, UBND huyện Bình Xuyên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 852/QĐ-UBND ngày 08/04/2013 phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239