Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 827/QĐ-BTNMT năm 2012 sửa đổi Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 827/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 08/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỂ LỆ CUỘC THI BÁO CHÍ VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2012 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường (sửa đổi, bổ sung).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 586/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Thể lệ cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Nội vụ (Ban TĐKT Trung ương);
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TĐKT, B150.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

THỂ LỆ

CUỘC THI BÁO CHÍ VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành theo Quyết định số 827/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường được tổ chức định kỳ 02 năm/lần nhằm:

- Tuyên truyền về truyền thống, thành tựu nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Phản ánh sâu rộng các sự kiện, hoạt động quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật ngành tài nguyên và môi trường; nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước; khẳng định vị trí, vai trò của ngành tài nguyên và môi trường đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.

- Đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả theo hướng quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững.

- Ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về ngành tài nguyên và môi trường.

II. Đối tượng tham gia

Nhà báo, phóng viên thuộc cơ quan báo chí và cơ quan báo chí trong nước có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Văn hóa - Thông tin (trước đây) và nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và phù hợp với Thể lệ này được tham gia dự thi.

III. Nội dung dự thi

Tác phẩm báo chí dự thi Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường tập trung phản ánh nội dung trọng tâm, sau đây:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường;

- Phát hiện những tồn tại, bất cập trong ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, những vụ việc tiêu cục, điểm nóng về tài nguyên và môi trường; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần bổ sung, hoàn thiện và đưa cơ chế, chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường đi vào cuộc sống;

- Thành tựu, đóng góp nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động, sự kiện nổi bật, tiêu biểu; tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm mới trong ngành tài nguyên và môi trường; sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới về tài nguyên và môi trường;

- Chương trình, dự án hợp tác quốc tế có hiệu quả kinh tế - xã hội và phát triển bền vững trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí;

- Phát hiện mới về lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành tài nguyên và môi trường; câu chuyện, ký ức sâu sắc về ngành tài nguyên và môi trường.

IV. Tiêu chí đánh giá tác phẩm báo chí đạt giải

Hội đồng Giám khảo tuyển chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí được tuyển chọn qua vòng sơ khảo và chung khảo đạt các tiêu chí sau:

- Tính thời sự, chính xác, khách quan, giá trị thông tin cao;

- Phản ảnh tình hình thực tế cuộc sống; vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách; bức xúc của xã hội liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ sự bất cập, khó khăn;

- Nội dung tác phẩm báo chí có tác động ảnh hưởng rộng lớn, có sức lan tỏa lâu dài.

- Ngôn ngữ của tác phẩm thể hiện đúng văn phong báo chí, đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp thu.

- Tác phẩm lọt vào vòng chung khảo phải đạt điểm trung bình từ 70/100 trở lên với thang điểm 100.

V. Loại hình và thể loại tác phẩm dự thi

Gồm 4 loại giải tương ứng với 4 loại hình báo chí (Báo hình, báo phát thanh, báo in, báo điện tử) và các thể loại sau đây:

- Báo hình (phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình phỏng vấn, tọa đàm, ký sự truyền hình).

- Báo phát thanh (bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình phỏng vấn, tọa đàm, ký sự).

- Báo in gồm Báo, Tạp chí (bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí);

- Báo điện tử (bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí).

Đối với loại giải phát thanh, truyền hình, thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút.

Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài...).

VI. Điều kiện dự thi

Tác phẩm dự thi đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tính từ ngày 21 tháng 6 năm phát động Cuộc thi đến ngày 31 tháng 5 năm tổng kết.

Tác phẩm báo chí dự giải phải có xác nhận của cơ quan báo chí (không tiếp nhận tác phẩm dự giải của cá nhân tự gửi đến).

Tác phẩm báo chí loại hình phát thanh, truyền hình gửi kèm băng, đĩa ghi tiếng, hình, (CD, VCD, DVD) có lời bình in trên giấy A4. Báo viết, báo điện tử gửi kèm sản phẩm báo chí đã được đăng tải.

Tác phẩm dự thi giải báo chí ngành tài nguyên và môi trường không cùng gửi dự thi các giải thưởng báo chí khác và không trả lại tác giả, cơ quan tham dự giải. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm trúng giải để phục vụ mục đích tuyên truyền.

VII. Cách thức gửi bài dự thi

- Tác giả có tác phẩm dự thi phải được xác nhận của của cơ quan báo chí.

- Các cơ quan báo chí lựa chọn tác phẩm báo chí, lập danh sách, xác nhận gửi bài dự thi (mỗi cơ quan báo chí không quá 25 tác phẩm báo chí dự thi). Tác phẩm dự thi gửi kèm theo tên thật, bút danh, địa chỉ và số điện thoại (nếu có) của tác giả hoặc cơ quan báo chí để thuận tiện công tác liên lạc.

VIII. Thời hạn và địa chỉ gửi tác phẩm dự thi

- Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 31 tháng 5 của năm tổng kết (tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí tài nguyên và môi trường, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

IX. Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo:

a) Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Cuộc thi do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập không quá 7 thành viên.

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban;

- Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Phó trưởng ban thường trực;

- Thành viên gồm: Đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc đơn vị phù hợp với Cuộc thi tham gia Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công việc của Cuộc thi bảo kết quả cao, đúng quy định hiện hành.

b) Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập không quá 11 thành viên. Thành phần gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên Hội đồng như sau:

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch;

- Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch;

- Thành viên khác của Hội đồng gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, báo chí truyền thông như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành viên Hội đồng giám khảo không được có tác phẩm tham gia Cuộc thi này.

4. Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham dự. Quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng biểu quyết đồng ý.

5. Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm thay mặt Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả làm việc và đề xuất của Hội đồng về việc xét trao Giải thưởng.

Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm tổ chức chấm thi, xét chọn, thẩm định các tác phẩm báo chí theo đúng các quy định Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường.

Giúp việc cho Hội đồng có Ban Thư ký giúp việc.

X. Cơ cấu giải thưởng gồm

1. Giải đối với cá nhân

- Báo hình: 1 giải A (10 triệu đồng); 2 giải B (6 triệu đồng/giải); 3 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

- Báo in: 1 giải A (10 triệu đồng/giải); 3 giải B (6 triệu đồng/giải); 5 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

- Báo phát thanh: 1 giải A (10 triệu đồng); 2 giải B (6 triệu đồng/giải); 3 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

- Báo điện tử: 1 giải A (10 triệu đồng/giải); 2 giải B (6 triệu đồng/giải); 3 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

Ngoài tiền thưởng, các tác giả, tác phẩm đạt giải được kèm theo Giấy chứng nhận.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với tác phẩm đạt Nhất của từng loại hình.

2. Giải đối với tập thể

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao và có tối thiểu 01 tác phẩm được giải. Giải thưởng trị giá 10.000.000 đồng và kèm theo Giấy chứng nhận, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

XI. Thời gian công bố và trao giải

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ công bố và tổ chức Lễ trao giải thưởng cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 hằng năm hoặc thời điểm phù hợp và chính thức phát động Cuộc thi tiếp theo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 827/QĐ-BTNMT năm 2012 sửa đổi Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.793

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77