Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 802/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 802/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 21/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 802/QĐ-CT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN LÂM BÌNH GIAI ĐOẠN 2012-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp quy định về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Lâm Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-CT ngày 26/4/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020,

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-CT ngày 20/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 cho Sở Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 16/TTr-SCT ngày 02/5/2012; đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 160/BC-SKH ngày 08/5/2012 về việc đề nghị phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020, với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Công Thương, tỉnh Tuyên Quang.

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh năm 2012.

4. Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

5. Phạm vi thực hiện: Địa bàn huyện Lâm Bình.

6. Thời gian thực hiện: năm 2012.

7. Nội dung Quy hoạch: Chi tiết đề cương Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020 kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương: Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư (Sở Công Thương) thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN LÂM BÌNH GIAI ĐOẠN 2012-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(kèm theo Quyết định số 802/QĐ-CT ngày 21 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. THUYẾT MINH ĐỀ ÁN

Lời mở đầu (Giới thiệu tổng quát)

Chương 1: Phân tích hiện trạng lưới điện và tình hình thực hiện giai đoạn trước (2006-2010)

1. Hiện trạng nguồn điện và lưới điện

1.1. Đánh giá hiện trạng theo số liệu thống kê

a) Các nguồn cung cấp điện năng:

- Thống kê công suất đặt của các trạm nguồn từ lưới điện quốc gia.

- Xác định khả năng nhận điện năng từ lưới điện quốc gia.

- Thống kê các nguồn điện độc lập đang vận hành (các nguồn điện tái tạo, nguồn năng lượng mới...).

- Phân tích, tổng hợp các nguồn điện độc lập có khả năng khai thác tại địa phương.

b) Lưới điện:

- Thống kê công suất đặt của các trạm biến áp phân phối (hạ thế) và hiện trạng khai thác công suất của các trạm biến áp theo các mùa và chế độ phụ tải.

- Thống kê độ dài, tính năng kỹ thuật (điện áp, tiết diện dây dẫn, khả năng chịu tải, loại sứ cách điện, loại cột, loại cáp điện...) cho các lộ, đường dây điện.

- Thống kê thực trạng mang tải của các lộ đường dây điện theo chế độ vận hành.

- Phân tích khả năng liên kết của các đường dây trong khu vực quy hoạch và với các đường dây khác trong khu vực lân cận.

- Thống kê và phân tích tình hình tổn thất điện năng trong 05 năm gần đây.

1.2. Đánh giá hiện trạng theo kết quả tính toán

- Tính toán phân bố công suất và tổn thất kỹ thuật cho lưới điện trung thế (một số thông số kỹ thuật như Tmax, t, cosj, hệ số đồng thời... lấy theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương) cho một số chế độ điển hình như: Chế độ công suất Max, công suất Min vào mùa đông và mùa hè.

- Dựa vào kết quả tính toán, đánh giá thực trạng lưới điện, khả năng mang tải thực tế và khả năng khai thác tiềm ẩn của các đường dây, máy biến áp. Tình hình cung cấp và tiêu thụ điện. Phân tích tình hình quản lý vận hành, tổng hợp các ưu khuyết điểm của hệ thống lưới điện phân phối.

2. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn trước (2006-2010)

2.1. Nhu cầu điện, tốc độ tăng trưởng của nó trong thực tế và theo dự báo

2.2. Đánh giá việc thực hiện chương trình phát triển nguồn điện, lưới điện

3. Một số nhận xét

3.1. Nhận xét về hiện trạng của lưới điện địa phương (đánh giá, phân loại các trạm nguồn, trạm phân phối, các đường dây điện về khả năng huy động, các yêu cầu cải tạo và phát triển).

3.2. Phân loại phụ tải theo các ngành kinh tế, cơ cấu tiêu thụ điện năng theo từng ngành (trong đó chú ý các phụ tải công nghiệp lớn, phụ tải phục vụ thuỷ lợi, phụ tải cho các vùng kinh tế còn nhiều khó khăn).

3.3. Đánh giá hiện trạng và cơ chế quản lý lưới điện hạ thế, tổn thất và giá bán điện tại các vùng kinh tế khác nhau của địa phương

3.4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, những ưu nhược điểm chính, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm

Chương II: Đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế xã hội

1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 5 năm gần đây về các lĩnh vực sau:

1.1. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của tỉnh và của địa phương

- Tổng hợp tình hình phát triển công nghiệp địa phương, tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản phẩm.

- Tình hình tiêu thụ điện năng của các khu cụm công nghiệp, các xí nghiệp công nghiệp, các đơn vị tiểu thủ công của huyện.

- Các xí nghiệp, nhà máy công nghiệp đặt tại địa phương.

- Tình hình sản xuất và mức tiêu thụ điện năng trong 2 năm gần đây.

- Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng.

1.2. Nông nghiệp

- Tổng diện tích canh tác, đặc điểm tự nhiên.

- Các loại cây trồng.

- Tổng diện tích cần tưới tiêu phù hợp với đặc điểm tự nhiên và cây trồng.

1.3 Các ngành dịch vụ, văn hóa và sinh hoạt của nhân dân

- Hoạt động Thương mại.

- Hoạt động kinh doanh du lịch.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ khác.

2. Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội trong những năm quy hoạch.

2.1. Dự báo tình hình phát triển dân số, đô thị hóa nông thôn

Trong đó xét đến xã Lăng Can là trung tâm huyện Lâm Bình trở thành thị trấn Lâm Bình, nghiên cứu quy hoạch thị trấn Lâm Bình

2.2. Phát triển sản xuất nông nghiệp, các hệ thống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp

Trên quan điểm phát triển kinh tế thị trường, nông nghiệp tập trung chuyển đổi từ tự cung, tự cấp, khép kín sang kinh tế hàng hóa. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích hợp với từng vùng sinh thái, hình thành các vùng chuyên canh, tạo ra một số nông sản đủ lớn, làm cơ sở cho phát triển công nghiệp chế biến, bán ra các huyện khác, ra ngoài tỉnh và cho xuất khẩu ...

2.3. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương, công nghiệp tỉnh, trung ương đặt tại địa phương, các khu, cụm du lịch, làng nghề (chú ý các công trình công nghiệp có tính khả thi, các vùng kinh tế khó khăn để có chính sách xây dựng hệ thống lưới điện phù hợp và hiệu quả)

Giai đoạn 2012-2015 tập trung phát triển các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí phục vụ nông lâm nghiệp, cơ khí sửa chữa, chế biến lâm sản mây tre đan ...

2.4. Sự liên quan giữa phát triển kinh tế xã hội và phát triển điện lực

Phân tích sự liên quan giữa phát triển kinh tế xã hội và phát triển điện lực làm cơ sở cho dự báo nhu cầu điện.

2.5. Phát triển dịch vụ

2.6. Văn hoá và xã hội

- Giáo dục - đào tạo.

- Văn hóa thông tin.

- Thể dục thể thao (TDTT).

- Y tế.

Chương III: Dự báo nhu cầu điện

1. Phương pháp luận và cơ sở dự báo nhu cầu điện

a. Cơ sở dự báo nhu cầu điện

b. Giới thiệu các mô hình, phương pháp dự báo nhu cầu điện

c. Lựa chọn mô hình và phương pháp dự báo nhu cầu điện phù hợp với hoàn cảnh địa phương

2. Phân vùng phụ tải điện

Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, sự hình thành các khu đô thị và khu công nghiệp lớn, vị trí các nguồn trạm hiện có và dự kiến... để tiến hành phân vùng phụ tải của huyện theo các giai đoạn quy hoạch.

3. Tính toán nhu cầu điện

a. Nhu cầu công suất và điện năng được dự báo đến năm 2015

+ Công suất tiêu thụ các năm điển hình trong đề án quy hoạch

+ Nhu cầu điện năng theo các năm quy hoạch

b. Nhu cầu điện cho các ngành

+ Công nghiệp - xây dựng

+ Dịch vụ thương mại

+ Quản lý và tiêu dùng dân cư

+ Các hoạt động khác

4. Nhận xét kết quả tính toán nhu cầu điện

Chương IV: Thiết kế sơ đồ phát triển điện lực

1. Các quan điểm và tiêu chuẩn thiết kế sơ đồ phát triển điện lực

- Hệ thống lưới phân phối trung thế.

- Tận dụng tối đa và hiệu quả lưới điện hiện hữu, từng bước nâng cao, hiện đại hoá lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện.

- Cấp điện an toàn cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Xây dựng kết cấu lưới điện giai đoạn trước không bị phá vỡ ở giai đoạn sau.

- Những khu vực cải tạo lưới điện phải phù hợp quy định của ngành về tiến trình tiêu chuẩn hoá lưới điện.

- Nhất thiết tạo các mạch vòng 35kV để hỗ trợ cung cấp điện trong các trường hợp sau sự cố, tu sửa định kỳ.

- Lưới điện phục vụ cho tiêu dùng dân cư.

Căn cứ vào yêu cầu về độ an toàn cung cấp điện trong các quy định hiện hành đề xuất các quan điểm và tiêu chuẩn thiết kế sơ đồ phát triển điện lực phù hợp. Các quan điểm và tiêu chuẩn thiết kế sơ đồ được phân rõ đối với từng cấp điện áp trong quy hoạch.

2. Đề xuất các phương án phát triển điện lực

Cân đối nguồn và phụ tải của từng vùng và địa phương ứng với từng giai đoạn quy hoạch.

Dựa vào các phân tích, kết luận và kiến nghị tại các chương I, II đề xuất một số phương án cải tạo và phát triển điện lực. Sử dụng phương pháp chuyên gia lựa chọn hai phương án điển hình:

2.1. Phương án 1: Đáp ứng phụ tải tối đa cho các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương (không hạn chế về vốn đầu tư, địa phương không gặp khó khăn về tài chính).

2.2. Phương án 2: Đáp ứng phụ tải tối đa cho các khu vực dân cư và các khu vực công nghiệp có tính khả thi cao, các đề án đã được Nhà nước, cấp có thẩm quyền phê duyệt và bảo lãnh về tài chính.

3. Sơ đồ phát triển nguồn, lưới điện

- Lập sơ đồ cải tạo và phát triển lưới điện cho 2 phương án đã lựa chọn.

- Lựa chọn các tính năng kỹ thuật của các nguồn điện độc lập, trạm biến thế nguồn, đường dây điện cho từng phương án.

4. Lựa chọn phương án

4.1. Tính các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của nguồn, lưới điện

- Tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống lưới điện, phân bố công suất trên đường dây,...

- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật nguồn điện.

- Các chỉ tiêu về kinh tế, tài chính, xã hội.

4.2. Lựa chọn phương án

Chương V: Khối lượng xây dựng, vốn đầu tư

1. Khối lượng quy hoạch và tổng vốn đầu tư

Trên cơ sở phương án cải tạo và phát triển lưới điện được chọn ở chương IV, tính toán khối lượng xây dựng và cải tạo lưới điện, tính toán tổng vốn đầu tư cho đề án.

2. Thành lập biểu bảng về tiến độ cho các hạng mục công trình.

Chương VI: Phân tích kinh tế-tài chính

1. Phân tích kinh tế

2. Phân tích tài chính

3. Các điều kiện Phân tích kinh tế-tài chính

4. Kết quả phân tích kinh tế-tài chính

5. Phân tích dòng tài chính

6. Kết luận các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế- tài chính và kiến nghị.

Chương VII: Kết luận và kiến nghị

1. Tóm tắt nội dung đề án

2. Kiến nghị các giải pháp thực hiện Quy hoạch

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện đề án quy hoạch.

- Đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện đề án quy hoạch.

PHẦN II. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Nhu cầu điện cho công nghiệp và xây dựng

Phụ lục 2: Nhu cầu điện cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Phụ lục 3: Nhu cầu điện cho dịch vụ, thương mại

Phụ lục 4: Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư

Phụ lục 5: Nhu cầu điện cho các hoạt động khác

Phụ lục 6: Danh mục các trạm biến áp phân phối đến năm 2012-2015

Phụ lục 7: Kết quả tính toán chế độ lưới điện trung thế sau các trạm 110kV

Phụ lục 8: Khối lượng xây mới đường dây trung thế và hạ thế huyện Lâm Bình đến 2015

Phụ lục 9: Bảng tính toán phân tích kinh tế-tài chính

PHẦN III. PHẦN BẢN VẼ

1. Bản đồ lưới điện trung thế, cao thế toàn huyện đến 2015

2. Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế, cao thế toàn huyện đến 2015

Các bản đồ được vẽ trên bản đồ theo tỷ lệ thích hợp đối với mỗi loại.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 802/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127