Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2001/QĐ-BNN phê duyệt dự án bảo tồn, khôi phục và sử dụng rừng ở các vùng núi Việt Nam do Quỹ sáng kiến Đác Uyn của Vương Quốc Anh viện trợ không hoàn lại do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 76/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 23/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 76/2001/QĐ-BNN, NGÀY 23 THÁNG 07 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "BẢO TỒN, KHÔI PHỤC VÀ SỬ DỤNG RỪNG Ở CÁC VÙNG NÚI VIỆT NAM" DO QUỸ SÁNG KIẾN ĐÁC UYN CỦA VƯƠNG QUỐC ANH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Xét đề nghị của Công ty Giống Lâm nghiệp Trung Ương - công văn số 216/KT ngày 28 tháng 5 năm 2001 về việc Đề nghị được phối hợp thực hiện dự án "Bảo tồn, khôi phục và sử dụng rừng ở các vùng núi Việt Nam".
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự án "Bảo tồn, khôi phục và sử dụng rừng ở các vùng núi Việt Nam" do Quỹ Sáng kiến Đác Uyn của Vương Quốc Anh viện trợ không hoàn lại, với các thông tin về dự án chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Bảo tồn, khôi phục và sử dụng rừng ở các vùng núi Việt Nam.

2. Nhà tài trợ: Quỹ Sáng kiến Đác Uyn, Vương Quốc Anh.

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

4. Cơ quan quản lý và phối hợp thực thi dự án: Công ty Giống Lâm nghiệp Trung Ương.

5. Mục tiêu cụ thể của dự án: Nâng cao năng lực cho cán bộ ngành giống lâm nghiệp về bảo tồn các loài cây lá kim và nghiên cứu phát triển các loài nấm cộng sinh của một số loài cây lá kim làm cơ sở để nâng cao khả năng sinh trưởng và phát triển của các loài đó.

6. Địa điểm hoạt động của dự án: tại các địa điểm của các đơn vị trực thuộc Công ty giống Lâm nghiệp Trung ương, bao gồm: các xí nghiệp giống lâm nghiệp tại Vùng Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên (Không có địa điểm nào nằm trong các khu vườn quốc gia, khu bảo tồn hoặc khu đặc dụng).

7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm (từ tháng 7/2001 đến tháng 7/2004).

8. Tổng kinh phí dự án: 161.898 Bảng Anh (tương đương 3.335 triệu Đồng Việt Nam).

Điều 2. Giao cho Công ty Giống Lâm nghiệp Trung Ương chịu trách nhiệm quản lý và phối hợp với Vườn Thực Vật Hoàng Gia Edinburg (Scotland, Anh) và các đơn vị liên quan khác tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, tuân thủ các quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA hiện hành của Nhà nước và của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Giám đốc Công ty Giống Lâm nghiệp Trung Ương và Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Văn Đẳng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 76/2001/QD-BNN

Hanoi, July 23, 2001

 

DECISION

APPROVING THE PROJECT ON "CONSERVATION, REHABILITATION AND USE OF FORESTS IN VIETNAM’S MOUNTAINOUS REGIONS", FINANCED AS NON-REFUNDABLE AID BY THE UNITED KINGDOM’S DARWIN INNOVATION FUND

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2001/ND-CP of May 4, 2001 promulgating the Regulation on the Management and Use of Official Development Assistance (ODA) sources;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 64/2001/QD-TTg of April 26, 2001 promulgating the Regulation on the Management and Use of Foreign Non-Governmental Aids;
At the proposal of the Central Forestry Varieties Company in Official Dispatch No. 216/KT of May 28, 2001 proposing the coordinated implementation of the project on "Conservation, rehabilitation and use of forests in Vietnam’s mountainous regions";
At the proposal of the Director of the Department for International Cooperation,

DECIDES:

Article 1.- To approve the contents of the project on "Conservation, rehabilitation and use of forests in Vietnam’s mountainous regions", financed as non-refundable aid by the United Kingdom’s Darwin Innovation Fund, with its principal information as follows:

1. The project’s name: Conservation, rehabilitation and use of forests in Vietnam’s mountainous regions.

2. Donor: Darwin Innovation Fund, the United Kingdom.

3. The project-managing agency: The Ministry of Agriculture and Rural Development.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2001/QĐ-BNN phê duyệt dự án bảo tồn, khôi phục và sử dụng rừng ở các vùng núi Việt Nam do Quỹ sáng kiến Đác Uyn của Vương Quốc Anh viện trợ không hoàn lại do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155