Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 722/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 06/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2017/NĐ-CP NGÀY 21/3/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cu nạn;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thtướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tnh tại Văn bản số 3728/BCH-TM ngày 18/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT; Ch huy trưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các thành viên Ban Chỉ huy phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BCĐ Trung ương về phòng ch
ng thiên tai (b/c);
- UBQG Tìm kiếm C
u nạn (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chi cục Phòng chốn
g thiên tai Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2017/NĐ-CP NGÀY 21/3/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 722/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Gia Lai)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Viết tắt là Nghị định số 30/2017/NĐ-CP). Làm cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

a) Bám sát các nội dung và phù hợp với sự phát triển của thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP .

b) Trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh.

II. NỘI DUNG:

1. Xây dựng, ban hành các văn bản hành chính, đề án liên quan đến triển khai Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ.

2. Kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác cơ quan chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm từ tỉnh đến huyện, xã.

3. Điều chỉnh, bổ sung các Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cu nạn các cấp (tỉnh, huyện, xã) cho các tình huống cơ bản.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm trang thiết bị chuyên dụng bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm; mua sắm trang thiết bị thiết yếu, thông dụng tập trung ở những địa bàn trọng điểm bảo đảm sẵn sàng ứng phó sự c, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: (Có Phụ lục kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Thường trực về Tìm kiếm cứu nạn):

a) Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban Chỉ huy phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Ch trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư lập dự toán ngân sách, đề xuất btrí bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch này theo quy định phát luật.

2. Các s, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Kế hoạch này trong sở, ban, ngành và chính quyền địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết rút kinh nghim và báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định

 

PHỤ LỤC:

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành
Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số: 722/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Gia Lai)

Số TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Cấp ký ban hành, phê duyệt

Ghi chú

I

Xây dựng văn bản

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ngành liên quan

IV/2017

Chủ tịch UBND tỉnh

Đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

2

Quy định thời gian hun luyện ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong chương trình huấn luyện từng năm của lực lượng kiêm nhiệm trong lực lượng vũ trang tnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

Tư lệnh Quân khu

 

3

Quy định thời gian, slượng người trực tại cơ quan ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cu nạn các cấp.

 

 

 

 

 

a

Tại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ngành liên quan

IV/2017

Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

 

b

Tại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng kinh tế.

Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các phòng, ban cấp huyện liên quan

IV/2017

Trưng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện

 

c

Tại Ban Chỉ huy phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã.

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Công an cp xã và các lực lượng có liên quan.

IV/2017

Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã.

 

II

Kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cơ quan chỉ huy, các đơn vị kiêm nhiệm ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

 

 

V

 

1

Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ngành liên quan

IV/2017

Chủ tịch UBND tỉnh

 

2

Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế

Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các phòng, ban cấp huyện liên quan

IV/2017

Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện

 

3

Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Công an xã và các lực lượng có liên quan

IV/2017

Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã.

 

III

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020

 

 

 

 

 

1

Kế hoạch ứng phó sự ccháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

Công an tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ban ngành có liên quan.

Hằng năm

Chủ tịch UBND tỉnh

Đã ban hành Kế hoạch số 2646/KH-UBND ngày 30/6/2015

2

Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng

Sở Giao thông vận ti

Sở Y tế, Công an tỉnh, các sở ban ngành liên quan

Hng năm

Chủ tịch UBND tỉnh

Xây dựng mới

3

Kế hoạch ứng phó tai nạn máy bay

Sở Giao thông vận tải

Sở Y tế, Công an, các sở ban ngành liên quan.

Hằng năm

Chủ tịch UBND tỉnh

Đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 21/8/2015

4

Kế hoạch ứng phó sự cố hồ, đập có tính chất phức tạp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương và các sở ban ngành liên quan.

Hằng năm

Chủ tịch UBND tỉnh

Đã ban hành Kế hoạch số 1548/KH-UBND ngày 13/3/2016.

5

Kế hoạch ứng phó sự cố cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ban ngành liên quan.

Hàng năm

Chủ tịch UBND tỉnh

Đã ban hành Kế hoạch số 1978/KH-UBND ngày 03/6/2015.

6

Kế hoạch ứng phó sự cố bão, áp thấp, lũ, lụt, lũ quét, lũ ống, sạt, lở, đất đá.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ban ngành có liên quan.

Hàng năm

Chủ tịch UBND tỉnh

Đã ban hành Kế hoạch số 4053/KH-UBND ngày 18/9/2015.

7

Kế hoạch ứng phó sự cố công trình, nhà cao tầng.

Sở Công thương

Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ban ngành có liên quan.

Hàng năm

Chủ tịch UBND tỉnh

Đã ban hành tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 20/7/2015.

8

Kế hoạch ứng phó sự crò rỉ, tán phát hóa chất độc hại.

Sở Công thương

Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ban ngành có liên quan.

Hàng năm

Chủ tịch UBND tỉnh

Đã ban hành Kế hoạch số 4028/KH-UBND ngày 16/9/2015.

9

Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và TKCN các cấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các ngành liên quan

Hàng năm

Chủ tịch UBND các cấp

Đã ban hành tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 21/6/2017.

10

Kế hoạch ứng phó sự cố động đất

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

Chủ tịch UBND tỉnh

Đã ban hành Quyết định số 502/ 01/9/2015

IV

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến pháp luật, giáo dục, huấn luyện, diễn tập công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 

 

 

 

 

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

SNông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Công Thương và chính quyền địa phương

Hàng năm

Tư lệnh Quân khu

 

2

Xây dựng các công trình; đầu tư mua sắm trang thiết bị ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 02/5/2014 và Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thtướng Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chhuy Quân sự tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, chính quyền các địa phương.

Hàng năm

Chủ tịch UBND các cấp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 722/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 30/2017/NĐ-CP về Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228