Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 687/QĐ-BNN-TCTS 2021 Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản

Số hiệu: 687/QĐ-BNN-TCTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 05/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG NGÀNH THỦY SẢN, GIAI ĐOẠN 2020-2030

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 17/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ xây dựng “Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030” (Bản Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo định kỳ và đột xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Ngoại giao; Quốc phòng;
- Công báo, Website Bộ;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, VP thuộc Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCTS (08b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phùng Đức Tiến

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG NGÀNH THỦY SẢN, GIAI ĐOẠN 2020-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 687/QĐ-BNN-TCTS ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất ngành thủy sản, từng bước quản lý rác thải nhựa đại dương theo tiếp cận từ đầu nguồn tới đại dương, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế xanh; nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của cộng đồng nông, ngư dân, các doanh nghiệp về rác thải nhựa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021 đến 2025

- Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về việc giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành thủy sản:

+ Từ 70% trở lên nông, ngư dân tại các vùng ven biển, vùng nuôi tập trung và cán bộ quản lý thủy sản các cấp được phổ biến tuyên truyền, tập huấn về quản lý và hành động giảm thiểu rác thải nhựa;

+ Từ 80% trở lên cán bộ quản lý khu bảo tồn biển được tập huấn, tuyên truyền về quản lý và hành động giảm thiểu rác thải nhựa.

- Giảm thiểu sử dụng loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa dùng một lần:

+ Từ 10% trở lên tàu khai thác thủy sản và cơ sở nuôi trồng thủy sản thay thế một số vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng vật liệu thân thiện môi trường hoặc nhựa sử dụng nhiều lần;

+ Giảm 30% sử dụng phao xốp trong nuôi biển;

+ Từ 30% trở lên cơ sở chế biến thủy sản quy mô nhỏ thay thế 30% túi nhựa dùng một lần bằng loại vật liệu thân thiện môi trường hoặc nhựa sử dụng nhiều lần.

- Nâng cao tỷ lệ thu gom, phân loại, tái sử dụng, xử lý rác thải nhựa từ các hoạt động sản xuất thủy sản:

+ Từ 50% trở lên tàu khai thác thủy sản thu gom rác thải nhựa (sinh hoạt, sản xuất) mang về bờ, tập trung tại các điểm thu gom, chuyển các đơn vị có chức năng xử lý;

+ Từ 70% trở lên cơ sở nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thu gom, phân loại rác thải nhựa chuyển các đơn vị có chức năng xử lý;

+ Từ 50% trở lên cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ thu gom, phân loại rác thải nhựa tại cơ sở trước khi chuyển các đơn vị có chức năng xử lý;

+ 100% các cơ sở chế biến xuất khẩu và 50% trở lên cơ sở chế biến quy mô nhỏ thu gom, phân loại rác thải nhựa tại nguồn trước khi chuyển các đơn vị có chức năng xử lý;

+ Từ 70% trở lên các cảng cá tổ chức thu gom, phân loại rác thải nhựa, chuyển các đơn vị có chức năng xử lý.

- 100% Khu bảo tồn biển xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thu gom, phân loại rác thải nhựa chuyển các đơn vị có chức năng xử lý.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản.

b) Giai đoạn 2026-2030

- Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về việc giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành thủy sản:

+ 100% nông, ngư dân tại các vùng ven biển, vùng nuôi tập trung và cán bộ quản lý thủy sản các cấp được phổ biến tuyên truyền, tập huấn về quản lý và hành động giảm thiểu rác thải nhựa;

+ 100% cán bộ quản lý khu bảo tồn biển được tập huấn, tuyên truyền về quản lý và hành động giảm thiểu rác thải nhựa.

- Giảm thiểu sử dụng loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa dùng một lần:

+ Từ 20% trở lên tàu khai thác thủy sản và cơ sở nuôi trồng thủy sản thay thế một số vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng vật liệu thân thiện môi trường hoặc nhựa sử dụng nhiều lần;

+ Giảm 50% sử dụng phao xốp trong nuôi biển;

+ Từ 80% trở lên cơ sở chế biến thủy sản quy mô nhỏ thay thế 30% túi nhựa dùng nhựa dùng một lần bằng loại thân thiện môi trường hoặc nhựa sử dụng nhiều lần.

- Nâng cao tỷ lệ thu gom, phân loại, tái sử dụng, xử lý rác thải nhựa từ các hoạt động sản xuất thủy sản:

+ 100% tàu khai thác thủy sản thu gom rác thải nhựa (sinh hoạt, sản xuất) mang về bờ, tập trung tại các điểm thu gom, chuyển các đơn vị có chức năng xử lý;

+ 100% các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thu gom, phân loại rác thải nhựa chuyển các đơn vị có chức năng xử lý;

+ Từ 70% trở lên các cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ thu gom, phân loại rác thải nhựa tại cơ sở trước khi chuyển các đơn vị có chức năng xử lý;

+ 80% trở lên cơ sở chế biến quy mô nhỏ thu gom, phân loại rác thải nhựa tại nguồn trước khi chuyển các đơn vị có chức năng xử lý;

+ 100% cảng cá tổ chức thu gom, phân loại rác thải nhựa, chuyển các đơn vị có chức năng xử lý.

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và thay đổi thói quen của cộng đồng ngư dân và các bên có liên quan

a) Nội dung chủ yếu

- Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa đến cộng đồng dân cư ven biển, đặc biệt với nông, ngư dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thủy sản, phù hợp từng loại ngành nghề;

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành thủy sản từ trung ương đến địa phương, các hội, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội có liên quan về các quy định pháp luật về quản lý chất thải nói chung, rác thải nhựa nói riêng;

- Biên soạn tài liệu cho các lớp tập huấn, tài liệu tuyên truyền đảm bảo dễ hiểu, cụ thể, phù hợp với từng loại đối tượng, từng loại nghề; xây dựng, in ấn tờ rơi, biểu ngữ… phân phát cho người dân, đặt ở nơi tập trung của cộng đồng;

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và lồng ghép nội dung tuyên truyền về rác thải nhựa trong các đợt tuyên truyền bảo vệ môi trường trong các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư;

- Phát huy vai trò của tổ chức thanh thiếu niên, phụ nữ, hội nghề nghiệp… làm đầu tàu gương mẫu, tổ chức thường xuyên các đợt làm sạch môi trường biển, ven biển, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, cảng cá, các khu bảo tồn biển trên địa bàn địa phương;

- Tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động áp dụng mô hình 5R (5R - Renew, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) trong hoạt động sản xuất thủy sản và cộng đồng ngư dân ven biển;

- Nhân rộng mô hình “Nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần” tại các khu bảo tồn biển.

b) Thời gian và trách nhiệm thực hiện

- Thời gian thực hiện: 2021-2030

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Tổng cục Thủy sản chủ trì biên soạn các tài liệu tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý; xây dựng đề án truyền thông nâng cao nhận thức quản lý rác thải nhựa đại dương trong ngành thủy sản; phối hợp với các tỉnh/thành phố ven biển để phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch hành động, nâng cao nhận thức, năng lực để quản lý rác thải nhựa cho cán bộ địa phương, cộng đồng nông ngư dân, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội…;

+ Các địa phương chủ trì tổ chức và biên soạn tài liệu cho các đợt tuyên truyền, tập huấn cán bộ các cấp, cộng đồng nông ngư dân, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và tổ chức các phong trào làm sạch môi trường biển trọng tâm, trọng điểm;

+ Các khu bảo tồn biển chủ trì thực hiện mô hình “Nói không với túi ni- lông và sản phẩm nhựa dùng một lần”.

2. Xây dựng và hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước về quản lý rác thải nhựa đại dương trong ngành thủy sản

a) Nội dung chủ yếu

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng đảm bảo việc thực thi các nghĩa vụ đã cam kết theo các Công ước, Điều ước quốc tế (Marpol, London, Basel…);

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung về các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tàu cá, cơ sở nuôi trồng, cơ sở chế biến nhằm giảm thiểu sử dụng các loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa dùng một lần, tuổi thọ thấp;

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật xử phạt hành chính đối với hành vi xả thải rác thải nhựa đối với các hoạt động thủy sản;

- Nghiên cứu và xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ cho các giải pháp sản xuất vật liệu thay thế nhựa, ni-lông dùng trong ngành thủy sản;

- Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất thủy sản tăng cường thu gom, sử dụng các sản phẩm xanh, thu đổi, tái sử dụng và xử lý rác thải nhựa; chính sách ưu đãi với các xã đảo về thuế, giá… nhằm khuyến khích thu gom, tái sử dụng và xử lý rác thải nhựa;

- Nghiên cứu và xây dựng cơ chế, chính sách gắn trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa trong sản xuất thủy sản;

- Xây dựng chính sách hỗ trợ chủ tàu cá, các hộ nuôi trồng thủy sản, cơ sở chế biến quy mô nhỏ thực hiện thay thế vật tư, dụng cụ chuyên dùng, bao gói thủy sản trên tàu cá, trong nuôi trồng, chế biến thủy sản… bằng vật liệu thân thiện với môi trường hoặc sử dụng nhiều lần, dễ phân hủy;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu rác thải nhựa đại dương trong ngành thủy sản.

b) Thời gian và trách nhiệm thực hiện

- Thời gian thực hiện: 2021-2030

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có liên quan: rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích; chính sách gắn trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong lĩnh vực thủy sản và sản xuất vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa trong ngành thủy sản;

+ Các địa phương, các Trường, Viện nghiên cứu chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật địa phương; đề xuất các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu đãi trên địa bàn.

3. Giảm thiểu rác thải nhựa, thu gom, phân loại từ nguồn, tái sử dụng, tái chế và từng bước thay thế sử dụng vật tư chuyên dùng bằng nhựa trong ngành thủy sản

a) Nội dung chủ yếu

- Điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng, phát thải túi ni-long, sản phẩm nhựa dùng một lần trên các tàu cá, cảng cá và các cơ sở chế biến thủy sản;

- Đánh giá, nghiên cứu khả năng loại bỏ các loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng sử dụng nhựa dùng một lần, giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa trong khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản;

- Xây dựng và thực hiện đề án kiểm soát, quản lý rác thải nhựa với tàu cá và cảng cá theo công ước Marpol;

- Tổ chức rộng rãi việc cam kết của các chủ tàu cá, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển không xả thải rác thải nhựa xuống biển và thu gom rác thải nhựa mang về bờ chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý;

- Phát triển các mô hình xã hội hóa thu gom, phân loại, thu đổi rác thải nhựa linh hoạt, hiệu quả tại cảng cá, vùng nuôi thủy sản, khu tập trung cơ sở chế biến phù hợp với điều kiện, tập quán của nông, ngư dân từng địa phương;

- Xây dựng mô hình tổ đội tàu khai thác, nuôi trồng thủy sản (trên biển và đất liền), cơ sở chế biến quy mô nhỏ, mô hình quản lý cộng đồng sử dụng vật tư, dụng cụ chuyên dùng, bao gói thủy sản bằng các loại thân thiện với môi trường, hoặc nhựa sử dụng nhiều lần và thu gom, thu đổi, phân loại rác thải nhựa tại các vùng ven biển, gắn với tiêu chí nông thôn mới, xây dựng làng cá văn minh, sạch đẹp và phát triển dịch vụ du lịch làng nghề;

- Xây dựng và thực hiện đề án thu gom các ngư cụ bị mất, bị thải bỏ trên biển tại các khu bảo tồn, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các vùng biển khác;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát và tổ chức thu gom, phân loại rác thải nhựa tại khu bảo tồn biển;

- Xã hội hóa, hợp tác công tư trong tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh;

- Thí điểm hình thành tổ chức trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa trong ngành thủy sản.

b) Thời gian và trách nhiệm thực hiện:

- Thời gian thực hiện: 2021-2030

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản;

+ Tổng cục Thủy sản chủ trì xây dựng các đề án: thu gom các ngư cụ bị mất, bị thải bỏ trên biển; kiểm soát, quản lý rác thải nhựa với tàu cá và cảng cá theo công ước Marpol; thu gom các ngư cụ bị mất, bị thải bỏ trên biển tại các khu bảo tồn, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các vùng biển khác; điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng, phát thải túi ni-long, sản phẩm nhựa dùng một lần trên các tàu cá, cảng cá và các cơ sở chế biến thủy sản... Các địa phương, các Hội, hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các Trường, Viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế, phi chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục thủy sản thực hiện các đề án;

+ Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các địa phương, các Hội, hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, phi chính phủ tổ chức thực hiện thí điểm trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong lĩnh vực thủy sản và của nhà sản xuất vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa trong ngành thủy sản;

+ Các địa phương phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước: tổ chức vận động ngư dân cam kết thu gom rác thải nhựa bảo vệ môi trường, từng bước thay thế các vật tư chuyên dùng, phát triển các tổ chức thu gom, xử lý rác thải; nhân rộng các mô hình thu gom, thay thế, tái sử dụng và tái chế; mô hình quản lý cộng đồng và mô hình xã hội hóa tổ chức thu gom, thu đổi, phân loại rác thải nhựa tại các vùng ven biển;

+ Các khu bảo tồn biển xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thu gom, phân loại rác thải nhựa tại khu bảo tồn biển.

4. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ liên quan đến quản lý rác thải nhựa đại dương trong ngành thủy sản

a) Nội dung chủ yếu

- Nghiên cứu việc thay thế các loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng trong khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản nhằm giảm thiểu sử dụng nhựa dùng một lần hoặc nâng cao tuổi thọ sử dụng, phù hợp với từng ngành nghề, với loại sản phẩm, đặc điểm tự nhiên;

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ ép nén, cắt… nhằm giảm thể tích, chứa đựng dễ dàng rác thải nhựa trên tàu khai thác thủy sản;

- Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong ngành thủy sản;

- Nghiên cứu tác động của vi nhựa đối với các chuỗi của sản xuất thủy sản;

- Điều tra, đánh giá phục vụ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản.

b) Thời gian và trách nhiệm thực hiện

- Thời gian thực hiện: 2021-2030

- Trách nhiệm thực hiện: Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các địa phương, các Hội, hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các Trường, Viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế, phi chính phủ.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế

a) Nội dung chủ yếu

- Tăng cường nghiên cứu, trao đổi chuyên sâu kinh nghiệm về quản lý, sử dụng, cải tiến các loại ngư cụ, vật tư chuyên dùng trong sản xuất thủy sản bằng các loại vật tư thân thiện môi trường, dùng nhiều lần nhằm giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa;

- Chia sẻ thông tin, tổ chức hội thảo khu vực, quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương;

- Phối hợp với các quốc gia trong khu vực, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương;

- Đề xuất các đề án, dự án kêu gọi tài trợ của các quốc gia tiên tiến, các tổ chức quốc tế về kỹ thuật và tài chính cho việc giảm thiểu rác thải nhựa của ngành thủy sản.

b) Thời gian và trách nhiệm thực hiện

- Thời gian thực hiện: 2021-2030

- Trách nhiệm thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản chủ trì thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được phân công và danh mục các nhiệm vụ ưu tiên của Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành Thủy sản, giai đoạn 2020-2030, các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan, các tổ chức liên quan triển khai xây dựng nội dung chi tiết, dự toán kinh phí nhiệm vụ ưu tiên thực hiện được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định và bố trí kinh phí; đề xuất và triển khai thực hiện các hoạt động thực hiện Kế hoạch.

1. Trách nhiệm của các đơn vị và của các địa phương

a) Tổng cục Thủy sản:

- Tổng cục Thủy sản là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan thuộc các Bộ, ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030 trong phạm vi cả nước;

- Hàng năm kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai Kế hoạch hành động, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch;

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động vào năm 2025 và Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030 vào năm 2030.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương; tổ chức thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện trên địa bàn và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan liên quan, các tổ chức xã hội và nghề nghiệp tổ chức thường xuyên, rộng rãi công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng ngư dân bảo vệ môi trường, nêu gương người tốt việc tốt; xây dựng và phát triển các mô hình mẫu trong cộng đồng và tổng kết nhân rộng;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa tại các cảng cá, bến cá, khu tập trung dân cư ven biển, nuôi trồng thủy sản…phù hợp với điều kiện của địa phương;

- Chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương, đồng thời kêu gọi xã hội hóa và tài trợ của doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải nhựa, xây dựng mô hình và thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ do địa phương ban hành.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Xây dựng kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa ngành thủy sản, trong đó tham mưu nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt cấp kinh phí;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: thực hiện tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa đại dương trong hoạt động sản xuất thủy sản; thí điểm và phát triển các mô hình quản lý rác thải nhựa trong hoạt động sản xuất thủy sản; thúc đẩy hợp tác công tác công tư trong giảm thiểu rác thải nhựa tại địa phương; kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường nói chung và quản lý rác thải nhựa trong sản xuất thủy sản nói riêng; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

d) Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính:

Chủ trì thẩm định các dự án, đề tài liên quan đến thực hiện nội dung Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030 và tham mưu việc bố trí kinh phí triển khai các nội dung của Kế hoạch.

đ) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Chỉ đạo việc đề xuất các dự án, đề tài nghiên cứu phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong khai thác, nuôi trồng, chế biến, giảm thiểu rác thải nhựa ngành thủy sản.

e) Các Trường, Viện nghiên cứu thủy sản:

Chủ trì xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án; nghiên cứu, cải tiến công nghệ khai thác, nuôi trồng, chế biến nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ngành thủy sản; phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp nông thôn mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước đưa các công nghệ tiên tiến vào sản xuất thủy sản giảm thiểu rác thải nhựa.

g) Các Khu bảo tồn biển:

Chủ động xây dựng và thực hiện các hoạt động giám sát rác thải nhựa, bố trí đủ nguồn nhân lực cho công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa trong khu bảo tồn biển. Lồng ghép hoạt động giám sát rác thải nhựa vào các hoạt động chung của Vườn quốc gia, của khu bảo tồn biển.

h) Các Hội, Hiệp hội, Nghiệp đoàn nghề cá:

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các thành viên của Hội, Hiệp hội, Nghiệp đoàn về tác hại của rác thải nhựa và phối hợp với chính quyền địa phương tham gia các hoạt động cụ thể giảm thiểu rác thải nhựa.

2. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách Nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ và các địa phương, các đề án, dự án có liên quan khác thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và các tổ chức quốc tế.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ PHỤC VỤ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG NGÀNH THỦY SẢN, GIAI ĐOẠN 2020-2030
(Kèm theo Quyết định số 687/QĐ-BNN-TCTS ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

TT

Danh sách đề án, dự án, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Giai đoạn thực hiện

Ghi chú

I

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và thay đổi thói quen của cộng đồng ngư dân và các bên có liên quan

1

Đề án truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức quản lý rác thải nhựa đến cộng đồng dân cư ven biển, đặc biệt với nông, ngư dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thủy sản

 

 

 

 

1.1

Xây dựng Đề án truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức quản lý rác thải nhựa đến cộng đồng dân cư ven biển, đặc biệt với nông, ngư dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thủy sản

Tổng cục Thủy sản, Các địa phương

Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Các Hội, hiệp hội nghề nghiệp

2021-2022

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

1.2

Thực hiện truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức quản lý rác thải nhựa đến cộng đồng dân cư ven biển, đặc biệt với nông, ngư dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thủy sản

Tổng cục Thủy sản, Các địa phương

Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Các Hội, hiệp hội nghề nghiệp; Các doanh nghiệp

2021-2030 (hàng năm)

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

2

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành thủy sản từ trung ương đến địa phương, các hội, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội có liên quan, ngư dân, người nuôi trồng, chế biến thủy sản (3 lớp/năm)

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Các Hội, hiệp hội nghề nghiệp, Các doanh nghiệp

2021-2025 (hàng năm)

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

3

Biên soạn, in ấn tài liệu, sổ tay hướng dẫn cho các lớp tập huấn, tài liệu tuyên truyền

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương

2021-2025 (hàng năm)

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

4

Diễn đàn hợp tác công tư trong quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản (mục tiêu nhằm hỗ trợ các sáng kiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp)

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương và doanh nghiệp, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Hội, hiệp hội nghề nghiệp

2021-2030

Nhiệm vụ thường niên

II

Xây dựng và hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước về quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản

5

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quản lý nhà nước

 

 

 

 

5.1

Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng đảm bảo việc thực thi các nghĩa vụ đã cam kết theo các công ước, hiệp quốc tế (Marpol, London, Basel…)

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

5.2

Các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tàu cá, cơ sở nuôi trồng, cơ sở chế biến nhằm giảm thiểu sử dụng các loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa dùng một lần, tuổi thọ thấp

Tổng cục Thủy sản, Các địa phương

Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu, Các doanh nghiệp

2021-2023

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

5.3

Các quy định pháp luật xử phạt hành chính đối với hành vi xả thải rác thải nhựa đối với các hoạt động thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

6

Nghiên cứu và xây dựng chính sách

 

 

 

 

6.1

Hỗ trợ đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ cho các giải pháp sản xuất vật liệu thay thế dùng trong ngành thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu, Các doanh nghiệp

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

6.2

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất thủy sản tăng cường thu gom, sử dụng các sản phẩm xanh, thu đổi, tái sử dụng và xử lý rác thải nhựa; chính sách ưu đãi với các xã đảo về thuế, giá…

Tổng cục Thủy sản

Các nhà tài trợ, Các tổ chức trong và ngoài nước, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

6.3

Cơ chế, chính sách gắn trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa trong sản xuất thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu, Các doanh nghiệp

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

6.4

Chính sách hỗ trợ cho chủ tàu cá, các hộ nuôi trồng thủy sản, cơ sở chế biến thực hiện thay thế vật tư, dụng cụ chuyên dùng, bao gói thủy sản trên tàu cá, trong nuôi trồng, chế biến thủy sản… bằng vật liệu thân thiện với môi trường hoặc sử dụng nhiều lần, dễ phân hủy

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu, Các doanh nghiệp

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

7

Xây dựng cơ sở dữ liệu về rác thải nhựa đối với các hoạt động sản xuất thủy sản tại các vùng ven biển và trên biển làm cơ sở định hướng phát triển thủy sản bền vững và để trao đổi thông tin, dữ liệu với các nước trong khu vực và quốc tế

Tổng Cục Thủy sản, Các địa phương

Các Trường, Viện nghiên cứu, Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ

2021-2023

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

8

Điều tra, đánh giá phục vụ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản

Tổng Cục Thủy sản, Các địa phương

Các Trường, Viện nghiên cứu, Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ

2022-2030 (hàng năm)

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

III

Giảm thiểu rác thải nhựa, thu gom, phân loại từ nguồn, tái sử dụng, tái chế và từng bước thay thế sử dụng nhựa trong ngành thủy sản

9

Điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng, phát thải túi ni- long, sản phẩm nhựa dùng một lần trên các tàu cá, cảng cá, các cơ sở chế biến thủy sản và điều tra, khảo sát rác thải nhựa trong hoạt động thủy sản trên biển

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

10

Đánh giá, nghiên cứu khả năng loại bỏ các loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng sử dụng nhựa dùng một lần, giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa trong khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu, Các doanh nghiệp

2022-2025

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

11

Đề án kiểm soát, quản lý rác thải nhựa cho đội tàu khai thác, cảng cá theo công ước Marpol

 

 

 

 

11.1

Xây dựng đề án kiểm soát, quản lý rác thải nhựa cho đội tàu khai thác, cảng cá theo công ước Marpol

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (WWF, IUCN…), Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

11.2

Thực hiện đề án kiểm soát, quản lý rác thải nhựa cho đội tàu khai thác, cảng cá theo công ước Marpol

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (WWF, IUCN…), Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030 (hàng năm)

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

12

Xây dựng, thí điểm và nhân rộng các mô hình quản lý rác thải nhựa đại dương

 

 

 

 

12.1

Mô hình xã hội hóa thu gom, phân loại, thu đổi rác thải nhựa linh hoạt, hiệu quả tại cảng cá, vùng nuôi thủy sản, khu tập trung cơ sở chế biến phù hợp với điều kiện, tập quán của nông, ngư dân từng địa phương

Các địa phương

Tổng cục Thủy sản, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

12.2

Mô hình sân tập trung thu gom, phân loại và ép rác nhựa trên biển, tàu khai thác, hộ nuôi thủy sản trên biển thu gom và vận chuyển rác thải nhựa về bờ để xử lý

Các địa phương

Tổng cục Thủy sản, Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (GreenHub, MCD…), Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2022

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

12.3

Mô hình thí điểm quản lý cộng đồng sử dụng vật tư, dụng cụ chuyên dùng thân thiện với môi trường trong hoạt động thủy sản

Các địa phương

Tổng cục Thủy sản, Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

12.4

Thí điểm hình thành tổ chức trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa trong ngành thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Các doanh nghiệp

2022-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

12.5

Mô hình vật liệu nổi thân thiện với môi trường thay phao xốp trong nuôi biển

Các địa phương

Tổng cục Thủy sản, Các doanh nghiệp

2021-2025

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

13

Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thu gom các ngư cụ bị mất, bị thải bỏ trên biển

 

 

 

 

13.1

Xây dựng đề án thu gom các ngư cụ bị mất, bị thải bỏ trên biển

Các địa phương, Ban quản lý các khu bảo tồn biển

Tổng cục Thủy sản, Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ

2021-2022

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

13.2

Thực hiện đề án thu gom các ngư cụ bị mất, bị thải bỏ trên biển tại các khu bảo tồn, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Các địa phương, Ban quản lý các khu bảo tồn biển

Tổng cục Thủy sản, Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ

2021-2030 (hàng năm)

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

13.3

Thực hiện đề án thu gom các ngư cụ bị mất, bị thải bỏ trên biển tại các vùng biển khác

Các địa phương

Tổng cục Thủy sản, Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ

2026-2030 (hàng năm)

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

14

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát và tổ chức thu gom, phân loại rác thải nhựa tại khu bảo tồn biển

Ban quản lý các khu bảo tồn biển

Tổng cục Thủy sản, Các địa phương, Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (IUCN, GreenHub…)

2021-2030 (hàng năm)

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

IV

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ liên quan đến quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản

15

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

15.1

Thay thế các loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng trong hoạt động thủy sản nhằm giảm thiểu sử dụng nhựa dùng một lần hoặc nâng cao tuổi thọ sử dụng, phù hợp với từng ngành nghề, với loại sản phẩm, đặc điểm tự nhiên

Các địa phương, Các doanh nghiệp

Tổng cục Thủy sản, Các nhà tài trợ, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

15.2

Công nghệ ép nén, cắt… nhằm giảm thể tích, chứa đựng dễ dàng rác thải nhựa trên tàu cá khai thác

Các địa phương, Các doanh nghiệp

Tổng cục Thủy sản, Các nhà tài trợ, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2025

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

15.3

Ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất, tiêu dùng, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong ngành thủy sản

Tổng cục Thủy sản, Các doanh nghiệp, Các nhà tài trợ

Các Tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2025

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

15.4

Nghiên cứu tác động của vi nhựa đối với các chuỗi của sản xuất thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Các nhà tài trợ, Các doanh nghiệp, Các Trường, Viện nghiên cứu

2025-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

V

Tăng cường hợp tác quốc tế

16

Tăng cường nghiên cứu, trao đổi chuyên sâu kinh nghiệm về quản lý, sử dụng, cải tiến các loại ngư cụ, vật tư chuyên dùng trong sản xuất thủy sản bằng các loại vật tư thân thiện môi trường, dùng nhiều lần nhằm giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương, Các tổ chức trong và ngoài nước, Các Trường, Viện nghiên cứu

2021-2030 (hàng năm)

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

17

Tăng cường kiến thức và quản lý rác thải biển ngành thủy sản khu vực ASEAN (khai thác và nuôi trồng thủy sản)

 

 

 

 

17.1

Tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin và các thực hành tốt về quản lý rác thải biển ngành thủy sản tại các quốc gia khu vực ASEAN (khai thác và nuôi trồng thủy sản)

Tổng cục Thủy sản

ASEAN

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

17.2

Xây dựng hướng dẫn của ASEAN về quản lý rác thải biển ngành thủy sản tại các quốc gia khu vực ASEAN (khai thác và nuôi trồng thủy sản)

Tổng cục Thủy sản, ASEAN

Các tổ chức quốc tế

2022-2025

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

17.3

Thực hiện các hướng dẫn của ASEAN về quản lý rác thải biển ngành thủy sản tại các quốc gia khu vực ASEAN (khai thác và nuôi trồng thủy sản)

Tổng cục Thủy sản

Các địa phương

2021-2030

Phối hợp với các tổ chức quốc tế

 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 687/QD-BNN-TCTS

Hanoi, February 5, 2021

 

DECISION

APPROVING ACTION PLAN FOR MANAGEMENT OF MARINE PLASTIC WASTE IN FISHERY SECTOR, PERIOD OF 2020 – 2030

MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to Decree No. 15/2017/QD-TTg dated February 17, 2017 of the Government administering functions, tasks, powers and organizational structures of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to Decision No. 1746/QD-TTg dated December 4, 2019 of Prime Minister on national action plan regarding management of marine plastic waste until 2030;

Pursuant to Decision No. 1777/QD-BNN-TCTS dated May 20, 2020 of Minister of Agriculture and Rural Development assigning “Action plan for management of maritime plastic waste until 2030”;

At request of General Director of Directorate of Fisheries.

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Assign Directorate of Fisheries to take charge and cooperate with relevant agencies, entities, and local governments in implementing and submitting reports to Ministry of Agriculture and Rural Development on a periodic and irregular basis.

Article 3. This Decision comes into effect from the date of signing.

Article 4. Chief of the Ministry Office, General Director of Directorate of Fisheries, Director of Planning Department, Director of Science, Technology and Environment Department, Director of Financial Department, and heads of relevant entities are responsible for implementation of this Decision./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Phung Duc Tien

 

ACTION PLAN

MANAGEMENT OF MARITIME PLASTIC WASTE, PERIOD OF 2020-2030
(Attached to Decision No. 687/QD-BNN-TCTS dated February 5, 2021 of Minister of Agriculture and Rural Development).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. General objectives

Reduce maritime plastic waste in fishery sector in order to gradually manage maritime plastic waste by approaching from headwaters to the ocean, circular economy and green economic growth; raise awareness and social responsibilities of agriculture community, fishery community, and enterprises for plastic waste, and successfully achieve objectives of National strategy for general management of solid waste.  

2. Specific objectives:

a) Period of 2021 - 2025

- Raise awareness of relevant parties regarding reducing plastic wastes in fishery sector:

+ At least 70% of farmers and fisherman in coastal areas, concentrated culturing areas, and fishery management personnel are publicized and trained regarding management and reduction of plastic waste;

+ At least 80% of management personnel of marine sanctuaries are trained and publicized regarding management and action for reducing plastic waste.

- Reduce use of materials and specialized equipment made of single-use plastic:

+ At least 10% of fishery vessels and fishery facilities replace several materials and specialized equipment with environmentally friendly materials or multiple-use plastic;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ At least 30% of small-scale fishery processing facilities replace 30% of single-use plastic bag with environmentally friendly materials or multiple-use plastic.

- Increase percentage of collection, classification, reuse, and processing of plastic waste from fishery activities:

+ At least 50% of fishery vessels collect plastic waste, transport to shore in collection areas, and transport to processing entities;

+ At least 70% of fishery culturing facilities in fishery culturing areas collect and classify plastic waste in order to transport to entities capable of processing;

+ At least 50% of small fishery culturing facilities collect and classify plastic waste in facilities before transporting to entities capable of processing;

+ 100% of export processing facilities and at least 50% of small processing facilities collect and classify plastic waste before transporting to processing entities;

+ At least 70% of fish ports collect and classify plastic waste, and transport to processing entities.

- 100% of marine sanctuaries develop supervision plans and organize collection, classification of plastic waste and transport to processing entities.

- Developed database on marine plastic waste in fishery.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Raise awareness of relevant parties regarding reducing plastic wastes in fishery sector:

+ 100% of farmers and fisherman in coastal areas, concentrated culturing areas, and fishery management personnel are publicized and trained regarding management and reduction of plastic waste;

+ 100% of management personnel of marine sanctuaries are trained and publicized regarding management and action for reducing plastic waste.

- Reduce use of materials and specialized equipment made of single-use plastic:

+ At least 20% of fishery vessels and fishery facilities replace several materials and specialized equipment with environmentally friendly materials or multiple-use plastic;

+ Reduce porous floats by 50% in aquaculture;

+ At least 80% of small-scale fishery processing facilities replace 30% of single-use plastic bag with environmentally friendly materials or multiple-use plastic.

- In case percentage of collection, classification, reuse, and processing of plastic waste from fishery activities:

+ 100% of fishery vessels collect plastic waste, transport to shore in collection areas, and transport to processing entities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ 70% of small fishery culturing facilities collect and classify plastic waste in facilities before transporting to entities capable of processing;

+ At least 80% of small processing facilities collect and classify plastic waste before transporting to competent entities;

+ 100% of fish ports collect and classify plastic waste, and transport to processing entities.

- Complete database on marine plastic waste in fishery.

II. PRIMARY TASKS AND MEASURES

1. Raise awareness, responsibilities and change habits of fishery community and relevant parties

a) Primary contents

- Develop and implement communication and education to raise awareness regarding management of plastic waste in coastal fishery community, especially fishermen, farmers, and enterprises engaging in fishery sector, depending on specific sector;

- Organize training to improve capacity of personnel specialized in fishery from central to local governments, associations, professional unions, and relevant social organizations regarding regulations and law on waste management in general, and plastic waste in specific;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Diversify methods of publicizing and integrating popularization regarding plastic waste when publicizing environmental protection in agricultural extension and fishery extension courses;

- Perform functions of youth organizations, woman’s organizations, profession associations, etc. in order to regularly organize cleaning of maritime environment, coastal environment, concentrated aquaculture areas, fish ports, and marine sanctuaries;

- Publicize and promote application of 5R (5R - Renew, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) in fishery production and coastal fisherman community;

- Multiply model “Say no to nylon bags and single-use plastic products” in marine sanctuaries.

b) Period and responsibilities for implementation

- Implementation period: 2021 – 2030.

- Responsibilities for implementation

+ Directorate of Fisheries shall take charge composing documents for publicizing and training personnel; develop communication schemes to raise awareness in management of marine plastic waste in fishery sector; cooperate with coastal provinces/cities to publicize legislative documents, action plans, raise awareness and capacity for managing plastic waste for local officials, fisherman community, enterprises, social organizations, etc.;

+ Local governments shall take charge organizing and composing materials for instances of publicizing and training officials of all levels, fisherman community, enterprises, social organizations, and organizations aiming to clean marine environment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Develop and complete legislative documents regarding management of marine plastic waste in fishery

a) Primary contents

- Review and amend legislative documents on management of waste in general and plastic waste in specific to ensure implementation of obligations under agreements and international agreements (Marpol, London, Basel…);

- Review and amend technical regulations applicable to fishing vessels, culturing facilities, and processing facilities to reduce the use of materials and specialized equipment made of single-use plastics with low useful life;

- Review and amend regulations on imposing administrative penalties for disposing plastic waste when conducting fishery activities;  

- Conduct research and develop policies incentivizing investment in scientific and technological research for solutions for manufacturing substitute materials for plastic and nylon in fishery sector;  

- Develop policies assisting and encouraging enterprises, organizations, and individuals engaging in fishery sectors to collect and use green products, exchange, reuse, and process plastic waste; preferential treatment for island communes regarding taxes, fees, etc. to encourage collection, reuse, and processing of plastic waste;

- Conduct research and develop policies on extended liabilities of manufacturers of materials and specialized equipment using plastic in fishery manufacturers;

- Develop policies assisting owners of fishing vessels, aquaculture households, small processing facilities in replacing materials, specialized equipment, packaging materials on fishing vessels, and in fishery culturing and processing, etc. with environmentally friendly materials, multi-use materials, biodegradable materials;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Period and responsibilities for implementation

- Implementation period: 2021 – 2030.

- Responsibilities for implementation

+ Ministry of Agriculture and Rural Development and Directorate of Fisheries shall take charge and cooperate with ministries, local governments, domestic and foreign international organizations, relevant enterprises in reviewing and amending national technical regulations, conducting research to develop preferential treatment, policies on extended liabilities of manufacturers in fishery and manufacturing of plastic materials, specialized equipment in fishery;

+ Local governments, education institutions, and research institutes shall review and amend local technical regulations; propose preferential and incentivize policies in local administrative divisions.  

3. Reduce plastic waste, collect, classify from sources, reuse, recycle, and gradually replace specialized plastic materials in fishery

a) Primary contents

- Investigate and assess use, emission of nylon bags, single-use plastic products on fishing vessels, fish ports, and fishery processing facilities;

- Assess and research possibility of removing materials and specialized equipment made of single-use plastic, reduce production of plastic waste in extraction, culturing, and processing fishery;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Organize commitment of owners of fishing vessels, aquaculture facilities at sea regarding not disposing plastic waste into the ocean and collecting plastic waste in order to transfer to processing entities;

- Develop effective and flexible models of increasing private sector involvement in collecting, classifying, exchanging domestic plastic waste in fish ports, aquaculture areas, processing zones depending on conditions and customs of local farmers and fishermen;

- Develop teams of vessels for extracting and culturing fisheries (on land and at sea), small processing facilities, and community management model utilizing materials, specialized equipment and fishery packaging made from environmentally friendly materials or multi-use plastic and collect, exchange, classify plastic waste in sea waters aiming to satisfy new rural development, develop civilized and clean fishing villages, and develop craft village tourism services;

- Develop and implement scheme for collecting missing, discarded fishery tools at sea in sanctuaries, aquatic resource protection zones, and other sea waters;

- Develop, implement plans for supervising, and organize collection, classification of plastic waste in marine sanctuaries;

- Increase private sector involvement and public-private collaboration in recycling and reusing environmentally-friendly materials, and promote circular economy, green growth;  

- Conduct pilot implementation of extending liabilities of manufacturers of materials and specialized equipment made of plastic in fishery.

b) Period and responsibilities for implementation

- Implementation period: 2021 – 2030.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Directorate of Fisheries shall take charge and cooperate with local governments in organizing inspection and supervising development, implementation of Action plan for management of marine plastic waste in fishery sector;

+ Directorate of Fisheries shall take charge of schemes for: collecting missing, discarded fishing equipment at sea; controlling, supervising plastic waste for fishing vessels and fish ports according to Marpol convention; collecting missing, discarded fishing equipment at sea in sanctuaries, aquatic resource protection zones and other sea waters; investigating and assessing use, emission of nylon bag, single-use plastic products on fishing vessels, fish ports, and fishery processing facilities, etc. Local governments, associations, professional associations, enterprises, education institutions, institutes, international organizations and non-governmental organizations are responsible for cooperating with Directorate of Fisheries in implementing the schemes;

+ Directorate of Fisheries shall take charge and cooperate with local governments, associations, professional associations, enterprises, education institutions, institutes, international organizations and non-governmental organizations in pilot implementing extended liabilities of manufacturers in fishery and manufacturers of plastic materials and specialized equipment in fishery;

+ Local governments shall cooperate with domestic and foreign organizations in mobilizing fishermen to commit to collecting plastic waste and protect the environment in order to replace specialized equipment, develop organizations for collecting, processing wastes, multiplying models for collecting, replacing, reusing, and recycling, community management models, and private sector involvement models for collecting, exchanging, and classifying plastic waste in coastal areas;

+ Marine sanctuaries shall develop plans for supervising and organize collection, classification of plastic waste in marine sanctuaries.

4. Conduct scientific research, apply, develop, transfer technology relating to management of marine plastic waste in fishery

a) Primary contents

- Conduct research for replacing materials and specialized equipment in extracting, culturing, and processing fisheries to reduce the use of single-use plastic or improve useful life depending on profession, product type, natural properties;

- Conducting research, apply pressing, cutting, etc. technologies to reduce volume and easily contain plastic waste on vessels after extracting fisheries;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Conduct research on impact of micro plastic on fishery production chains;

- Investigate and assess to serve developing and updating database on management of marine plastic waste in fishery.

b) Period and responsibilities for implementation

- Implementation period: 2021 – 2030.

- Responsibilities for implementation: Directorate of Fisheries shall take charge and cooperate with local governments, associations, professional associations, enterprises, education institutions, institutes, international organizations and non-governmental organizations.

5. Increase international cooperation

a) Primary contents

- Increase researching, exchanging experience in managing, using, renovating fishing equipment and specialized equipment in fishery production with environmentally friendly materials to reduce production of plastic waste;

- Share information, organize regional and international conferences regarding management of marine plastic waste;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Propose schemes and projects to mobilize financing of developed countries and international organizations regarding technical and financial matters for reducing plastic waste of fishery.

b) Period and responsibilities for implementation

- Implementation period: 2021 – 2030.

- Responsibilities for implementation: Ministry of Agriculture and Rural Development and Directorate of Fisheries shall take charge for implementation.

III. ORGANIZATION FOR IMPLEMENTATION

Within the objectives, tasks and lists of priority tasks of Action plan for management of marine plastic waste in fishery sector, period of 2020 – 2030, entities and organizations affiliated to Ministry of Agriculture and Rural Development shall cooperate with entities affiliated to ministries, sectors, local governments, relevant agencies and organizations in developing details and funding estimates of priority tasks and requesting competent authority to approve to serve as the basis for identifying and allocating funding; propose and implement activities for Plan execution. 

1. Responsibilities of entities and local governments

a) Directorate of Fisheries:

- Act as standing entity, take charge, and cooperate with entities and agencies affiliated to ministries, domestic and foreign organizations in developing and implementing activities in order to execute Action plan for management of marine plastic waste in fishery sector, period of 2020 – 2030;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- On an annual basis, supervise and assess implementation of the Action plan and submit reports to the Minister on Plan execution results on a periodic basis;

- Organize a conference for concluding 5 years of implementing the Action plan in 2025 and a conference for concluding the total Action plan for management of marine plastic waste in fishery sector, period of 2020 – 2030 in 2030.  

b) People’s Committees provinces and cities

- Direct Department of Agriculture and Rural Development to advise development specific plans of local governments; periodically organize of supervision of implementation in local administrative divisions and submit reports on Plan implementation results to Ministry of Agriculture and Rural Development and People’s Committees of provinces on an annual basis; propose amendment to regulations, law, and policies relating to Plan execution;

- Direct People’s Committees of all levels, relevant agencies, social and occupational organizations to regularly organize popularization and education regarding awareness, responsibilities of fisherman community regarding environmental protection, and individuals with good achievements; develop sample models in the community and conclude to duplicate;  

- Direct People’s Committees of all levels to develop systems for collecting, classifying, transporting, processing plastic waste in fish ports, coastal residential areas, aquaculture areas, etc. depending on local conditions;

- Allocate funding from local government budget while requesting private sector involvement and financing of enterprises and international organizations, publicize, develop systems for collecting, processing plastic waste, develop models, and implement incentive and preferential policies issued by local governments.

c) Departments of Agriculture and Rural Development of provinces and central-affiliated cities:

- Develop action plan for management of marine plastic waste in fishery, which includes advising local government budget for plan execution, and request People’s Committees of provinces and cities to approve funding;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Department of Planning-Finance:

Take charge appraising projects and topics relating to implementation of Action plan for management of marine plastic waste in fishery sector, period of 2020 – 2030, and provide advice regarding allocation of funding for Action plan implementation.

dd) Department of Science, Technology, and Environment:

Direct proposal of projects and topics of scientific research serving management, research, and transfer of advanced technologies in extracting, culturing, processing, and reducing plastic waste in fishery sector.

e) Education institutions and fishery research institutes:

Take charge developing and implement scientific research topics and projects; conduct research and renovate extraction, culturing, and processing technologies in order to reduce plastic waste in fishery sector; cooperate with authorities of Ministry of Agriculture and Rural Development in extending relationship with domestic and foreign partners in order to introduce advanced technologies to fishery production and reduce plastic waste.

g) Marine sanctuaries:

Actively develop and implement supervision of plastic waste, allocate adequate human resources for collection, classification, and processing of plastic waste in marine sanctuaries.  Integrate supervision of plastic waste in general activities of national parks and marine sanctuaries.

h) Associations, fishery-related unions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Expenditure on implementation

- State budget allocated from annual recurrent expenditure estimate of the Ministry and local governments, other relevant topics, projects shall conform to regulations and law on state budget;  

- Contributions and sponsors of domestic organizations, individuals, enterprises, and international organizations.

 

ANNEX

LIST OF SCHEMES, PROJECTS, AND TASKS SERVING MANAGEMENT OF MARITIME PLASTIC WASTE, PERIOD OF 2020-2030
(Attached to Decision No. 687/QD-BNN-TCTS dated February 5, 2021 of Minister of Agriculture and Rural Development)

No.

List of schemes, projects, and tasks

Presiding entity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Period of implementation

Note

I

Raise awareness, responsibilities and change habits of fishery community and relevant parties

1

Communication and education schemes aiming to raise awareness regarding management of plastic waste in coastal fishery community, especially fishermen, farmers, and enterprises engaging in fishery sector

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1

Develop communication and education schemes aiming to raise awareness regarding management of plastic waste in coastal fishery community, especially fishermen, farmers, and enterprises engaging in fishery sector

Directorate of Fisheries, local administrative divisions

International organizations, non-governmental organizations, professional associations

2021-2022

Cooperate with international organizations

1.2

Implement communication and education schemes aiming to raise awareness regarding management of plastic waste in coastal fishery community, especially fishermen, farmers, and enterprises engaging in fishery sector

Directorate of Fisheries, local administrative divisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 – 2030 (every year)

Cooperate with international organizations

2

Organize training to improve capacity in managing plastic waste for personnel specialized in fishery sector from central to local government, professional associations, relevant social organizations, fishermen, fishery culturing and processing individuals (3 classes/year)

Directorate of Fisheries

International organizations, non-governmental organizations, professional associations, enterprises

2021 – 2025 (every year)

Cooperate with international organizations

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions

2021 – 2025 (every year)

Cooperate with international organizations

4

Public-private collaboration forums in management of marine plastic waste in fishery (aiming to assist investment innovations and experience sharing in management of marine plastic waste in fishery sector by organizing conferences, meetings, conventions, and forums for sharing experience regarding social liabilities of enterprises)

Directorate of Fisheries

Local governments, enterprises, international organizations, non-governmental organizations, professional associations

2021-2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

Develop and complete legislative documents regarding management of marine plastic waste in fishery sector

5

Review and amend legislative documents

 

 

 

 

5.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions, international organizations, non-governmental organizations, education institutions, research institutes

2021-2030

Cooperate with international organizations

5.2

Technical regulations applicable to fishing vessels, culturing facilities, and processing facilities to reduce the use of materials and specialized equipment made of single-use plastics with low useful life

Directorate of Fisheries, local administrative divisions

International organizations, non-governmental organizations, education institutions, research institutes

2021-2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3

Regulations on imposing administrative penalties for disposing plastic waste when conducting fishery activities

Directorate of Fisheries

International organizations, non-governmental organizations, education institutions, research institutes

2021-2030

Cooperate with international organizations

6

Research and develop policies

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

6.1

Incentivize investment in scientific and technological research for solutions for manufacturing substitute materials for plastic and nylon in fishery sector

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions, international organizations, non-governmental organizations, education institutions, research institutes, enterprises

2021-2030

Cooperate with international organizations

6.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Directorate of Fisheries

Sponsors, domestic and foreign organizations, education institutions, research institutes

2021-2030

Cooperate with international organizations

6.3

Policies on extended liabilities of manufacturers of materials and specialized equipment using plastic in fishery manufacturers

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions, international organizations, non-governmental organizations, education institutions, research institutes, enterprises

2021-2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4

Policies assisting owners of fishing vessels, aquaculture households, processing facilities in replacing materials, specialized equipment, packaging materials on fishing vessels, and in fishery culturing and processing, etc. with environmentally friendly materials, multi-use materials, biodegradable materials

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions, international organizations, non-governmental organizations, education institutions, research institutes, enterprises

2021-2030

Cooperate with international organizations

7

Develop database on plastic waste for fishery production in coastal areas and at sea to serve as the basis for aiming towards sustainable fishery development and exchanging information and data with other countries in the regions and around the world

Directorate of Fisheries, local administrative divisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021-2023

Cooperate with international organizations

8

Investigate and assess to serve developing and updating database on management of marine plastic waste in fishery

Directorate of Fisheries, local administrative divisions

Education institutions, research institutes, international organizations, and non-governmental organizations

2022 – 2030 (every year)

Cooperate with international organizations

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Investigate and assess use, emission of nylon bags and single-use plastic products on fishing vessels, fish ports, fishery processing facilities; investigate and survey plastic waste in fishery activities at sea

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions, international organizations, non-governmental organizations, education institutions, research institutes

2021-2030

Cooperate with international organizations

10

Assess and research possibility of removing materials and specialized equipment made of single-use plastic, reduce production of plastic waste in extraction, culturing, and processing fishery

Directorate of Fisheries

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2022-2025

Cooperate with international organizations

11

Scheme of controlling and managing plastic waste for fishing vessel groups and fish ports according to Marpol convention

 

 

 

 

11.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions, international organizations, non-governmental organizations (WWF, IUCN, etc.), education institutions, research institutes

2021-2030

Cooperate with international organizations

11.2

Implement scheme of controlling and managing plastic waste for fishing vessel groups and fish ports according to Marpol convention

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions, international organizations, non-governmental organizations (WWF, IUCN, etc.), education institutions, research institutes

2021 – 2030 (every year)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Develop, pilot, and multiply models of managing marine plastic waste

 

 

 

 

12.1

Effective and flexible models of increasing private sector involvement in collecting, classifying, exchanging domestic plastic waste in fish ports, aquaculture areas, processing zones depending on conditions and customs of local farmers and fishermen

Local administrative divisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021-2030

Cooperate with international organizations

12.2

Yard models for concentration, classification, and compression of plastic waste at sea; models where fishing vessels and fishery households at sea collect and transport plastic waste to shore for processing

Local administrative divisions

Directorate of Fisheries, international organizations, non-governmental organizations (GreenHub, MCD, etc.), education institutions, research institutes

2021-2022

Cooperate with international organizations

12.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Local administrative divisions

Directorate of Fisheries, international organizations, non-governmental organizations, education institutions, research institutes

2021-2030

Cooperate with international organizations

12.4

Pilot establishment of extended liabilities of manufacturers of materials and specialized equipment made of plastic in fishery

Directorate of Fisheries

International organizations, non-governmental organizations, enterprises

2022-2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5

Models of environmentally friendly float materials to replace porous floats in fishery sector

Local administrative divisions

Directorate of Fisheries, enterprises

2021-2025

Cooperate with international organizations

13

Develop and organize implementation of schemes of collecting missing and discarded fishery equipment at sea

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

13.1

Develop schemes of collecting missing and discarded fishery equipment at sea

Local administrative divisions, boards for management of marine sanctuaries

Directorate of Fisheries, international organizations, non-governmental organizations

2021-2022

Cooperate with international organizations

13.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Local administrative divisions, boards for management of marine sanctuaries

Directorate of Fisheries, international organizations, non-governmental organizations

2021 – 2030 (every year)

Cooperate with international organizations

13.3

Implement schemes of collecting missing and discarded fishery equipment in other sea waters

Local administrative divisions

Directorate of Fisheries, international organizations, non-governmental organizations

2026 – 2030 (every year)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Develop, implement plans for supervising, and organize collection, classification of plastic waste in marine sanctuaries

Boards for management of marine sanctuaries

Directorate of Fisheries, local administrative divisions, international organizations, non-governmental organization (IUCN, GreenHub, etc.)

2021 – 2030 (every year)

Cooperate with international organizations

IV

Conduct scientific research, apply, develop, transfer technology relating to management of marine plastic waste in fishery sector

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

15.1

Replace materials and specialized equipment in fishery activities to reduce the use of single-use plastic or improve useful life depending on profession, product type, natural properties

Local administrative divisions, enterprises

Directorate of Fisheries, sponsors, education institutions, research institutes

2021-2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15.2

Pressing, cutting, etc. technologies to reduce volume and easily contain plastic waste on fishing vessels

Local administrative divisions, enterprises

Directorate of Fisheries, sponsors, education institutions, research institutes

2021-2025

Cooperate with international organizations

15.3

Apply and transfer technology and technique in manufacturing, consumption, processing, and reduction of marine plastic waste in fishery sector

Directorate of Fisheries, enterprises, sponsors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021-2025

Cooperate with international organizations

15.4

Conduct research on impact of micro plastic on fishery production chains

Directorate of Fisheries

Sponsors, enterprises, education institutions, research institutes

2025-2030

Cooperate with international organizations

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

Increase researching, exchanging experience in managing, using, renovating fishing equipment and specialized equipment in fishery production with environmentally friendly materials to reduce production of plastic waste

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions, domestic and foreign organizations, education institutions, research institutes

2021 – 2030 (every year)

Cooperate with international organizations

17

Enhance knowledge and management of marine plastic waste in fishery sector of ASEAN region

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

17.1

Organize conferences for sharing information and good practices regarding management of marine plastic waste in ASEAN region

Directorate of Fisheries

ASEAN

2021-2030

Cooperate with international organizations

17.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Directorate of Fisheries, ASEAN

International organizations

2022-2025

Cooperate with international organizations

17.3

Comply with ASEAN guidelines on management of marine plastic waste in ASEAN countries

Directorate of Fisheries

Local administrative divisions

2021-2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 687/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/02/2021 phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020-2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.530

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!