Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích xây dựng công trình thủy điện do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 640/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 12/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ DIỆN TÍCH RỪNG CHUYỂN ĐỔI SANG MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 71/TTr-SNN-CCLN ngày 29 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích xây dựng công trình thủy điện với các nội dung sau:

1. Tên phương án: Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích xây dựng công trình thủy điện.

2. Cơ quan thực hiện: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang.

3. Diện tích trồng rừng thay thế: 551,60 ha.

4. Loài cây trồng: Chọn loài từ danh sách sau: cây Keo lai, cây Sa mộc, cây Mỡ, cây Quế, cây Thông ba lá, cây Tng quá sủ.

5. Vị trí, đa danh:

5.1. Tại huyện Bắc Mê:

- Xã Minh Sơn: thuộc khoảnh 1, 2, 3 - tiểu khu 133; khoảnh 1 - tiểu khu 124B; khoảnh 11 - tiểu khu 124.

- Xã Thượng Tân: thuộc khoảnh 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 - tiểu khu 158.

- Xã Yên Cường: thuộc khoảnh 8 - tiểu khu 149B.

- Xã Lạc Nông: thuộc khoảnh 2 - tiểu khu 142; thuộc khoảnh 17 - tiểu khu 142 B.

- Ban quản lý rừng đặc dụng Du Già:

+ Xã Minh Sơn: thuộc khoảnh 12 - tiểu khu 112; khoảnh 1 - tiểu khu 112B; thuộc khoảnh 12 - tiểu khu 116).

+ Xã Thương Tân: thuộc khoảnh 7 - tiểu khu 154.

5.2. Tại huyện Yên Minh

- Xã Du Già: thuộc khoảnh 4 - tiểu khu 99B.

5.3. Tại huyện Xín Mần.

- Xã Xín Mần: thuộc khoảnh 7 - tiu khu 173.

6. Mật độ trồng: 1.660 cây/ha.

7. Phương thức trồng: Hỗn loài hoặc thuần túy tùy theo điều kiện thực tế.

8. Thời gian thực hiện: 04 năm, bắt đầu từ vụ xuân hè năm 2016.

9. Tổng vốn đầu tư thực hiện Phương án: 17.187.924.950 đồng.

(Bằng chữ: Mười bảy tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi bn nghìn, chín trăm năm mươi đồng).

10. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí do các Công ty sản xuất thủy điện nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang.

10. Biện pháp kỹ thuật: Thực hiện theo Phương án đã xây dựng.

(có phương án trồng rừng thay thế kèm theo)

Điều 2.

1. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Giang có trách nhiệm: triển khai thực hiện nội dung phê duyệt tại Điều 1 quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Quá trình thực hiện định kỳ (hàng tháng, quý) gửi báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan để theo dõi quản lý; Thực hiện quản lý tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Bắc Mê, Yên Minh, Xín Mần hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang trong việc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện: Bắc Mê, Yên Minh, Xín Mần; Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Giang. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND t
nh (NLN);
- Chi cục Lâm nghiệp;
- Cổng Thông tin Điện tử t
nh;
- Lưu VT; CV: CN, LN
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích xây dựng công trình thủy điện do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171