Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 615/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 23/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

n cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Luật Điện lực ngày 20/12/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Chỉ thị s20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Thông tư s22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Quyết định số 3598/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2021;

Theo đề nghị của Công ty Điện lực Hà Tĩnh tại Văn bản s 102/PCHT-KD ngày 14/01/2021 về việc báo cáo rà soát, lập phương án phân loại khách hàng sử dụng điện năm 2021; của Sở Công Thương tại Văn bản số 148/SCT-QLNL ngày 27/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện năm 2021 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Kế hoạch cung cấp điện của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện được phê duyệt, nhu cầu sản xuất, kinh doanh, chỉ tiêu tiết kiệm điện... lập Kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh, Sở Công Thương, các đơn vị liên quan theo quy định và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Công Thương chtrì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước trong việc cung cấp điện của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị bán lẻ điện tại địa phương theo Phương án đã duyệt; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm, các khiếu nại, đề xuất của các bên liên quan; đánh giá, phân loại công tác tiết kiệm của khách hàng sử dụng điện; tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các hộ sử dụng điện nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (B/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (B/c);
- T
ng Công ty Điện lực Miền Bắc;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chánh VP, Phó VP phụ trách;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT2
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 615/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh)

1. Khách hàng là phụ tải ưu tiên loại 1

Là những phụ tải không phải hạn chế khi thiếu điện, bao gồm:

- Văn phòng Tnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Cơ quan Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Các Bệnh viện tỉnh, các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, các Trung tâm y tế dự phòng huyện/thành phố /thị xã;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh;

- Bưu điện Hà Tĩnh, Viễn thông Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh; 03 tổng trạm viễn thông Quân đội tại Hà Tĩnh (HTH8101 tại BCH quân sự huyện Kỳ Anh, HTH8102 tại thị trấn Đức Thọ và HTH8103 tại tòa nhà Viettel Hà Tĩnh);

- Các dự án trọng điểm thuộc Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo;

- Nhà máy gỗ ép MDF Thanh Thành Đạt huyện Vũ Quang của Công ty Cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt;

- Nhà máy sợi Vinatex Hồng Lĩnh;

- Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Hà Tĩnh;

- Công ty Cổ phn nhựa Bao bì Vinh;

- Tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, nhà ở của Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tại thành phố Hà Tĩnh;

- Các doanh nghiệp sản xuất chủ yếu hàng xuất khẩu;

- Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tnh, Cục Thuế tnh, Cục Hải quan tnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tnh;

- Các nhà máy cấp nước trên địa bàn; các Trạm bơm phục vụ chống hạn, chống úng và phòng chống lụt bão.

2. Khách hàng là phụ tải ưu tiên loại 2

Là những phụ tải phải hạn chế dùng điện khi thiếu điện, bao gồm:

- Các trạm bơm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp;

- Các Khu công nghiệp, cụm CN-TTCN trên địa bàn tnh;

- Chiếu sáng công cộng thành phố Hà Tĩnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã; Đài Truyền thanh - Truyền hình cp huyện; Công an huyện, thành phố, thị xã và các Đn Biên phòng;

- Phụ tải công nghiệp khác mà khi ngừng cấp điện có ảnh hưởng lớn đến kinh tế và chất lượng sản phẩm như: Nhà máy đông lạnh; các nhà máy gạch Tuynel; các đơn vị khai thác khoáng sản, các cảng nhỏ, cảng cá, công trưng xây dựng, các khách sạn quan trọng trên địa bàn tỉnh,...

3. Khách hàng là phụ tải ưu tiên loại 3

Là những phụ tải phải sa thải khi thiếu điện, bao gồm các hộ sử dụng điện sinh hoạt và các hộ sử dụng điện còn lại.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 615/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện ngày 23/02/2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123