Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai phổ biến quy định về tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 604/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 23/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tài nguyên nước.

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký, khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh quy định mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 731/TTr-STNMT ngày 18 tháng 02 năm 2020 về kế hoạch triển khai phổ biến các quy định về tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai phổ biến các quy định về tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch và có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4 (đ thi hành);
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT7
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 23/3/2020)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai phổ biến các quy định về tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

I. MỤC TIÊU

Triển khai phổ biến các quy định về tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm:

- Công bố mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh.

- Công bố khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tập huấn quy trình, thủ tục tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện công tác đăng ký khai thác nước dưới đất đến người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thi gian: Một ngày, tổ chức trong năm 2020.

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phBà Rịa.

2. Nội dung và chương trình hội nghị

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuẩn bị nội dung và chương trình tổ chức triển khai phổ biến các quy định về tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm: Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2019, Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh và tập hun quy trình, thủ tc tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định đến các Sở, ban, ngành, UBND cp huyện, UBND cấp xã để triển khai thực hiện.

3. Thành phần tham dự: khoảng 300 đại biểu.

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh: 01 đại biểu

- Các Sở, Ban, Ngành: 01 đại biểu/cơ quan.

- UBND và Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố: 02-04 đại biểu/cơ quan.

- UBND các xã, phường, thị trấn (84 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh x 02 đại biểu): 168 đại biểu.

- Cơ quan báo, đài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 04 đại biểu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Tổng kinh phí: 42.750.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn đng chn)

Kèm theo Văn bản s 536/STC-TCHCSN ngày 14/02/2020 của Sở Tài chính về kinh phí kế hoạch triển khai phổ biến các quy định về t chức đăng ký khai thác nước dưới đất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện chương trình tập huấn theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Là đơn vị đầu mối hướng dẫn, phối hp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo quy định đến các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thực hiện.

2. Sở Tài Chính

Thẩm định, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn cùng các đơn vị có liên quan khác

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia chương trình Hội nghị tập huấn theo Kế hoạch được phê duyệt và căn cứ nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện.

4. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Thực hiện đưa tin, phóng sự về các hoạt động được tổ chức theo nội dung Kế hoạch.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai phổ biến quy định về tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184