Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 588/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Võ Phiên
Ngày ban hành: 13/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID - 19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và s 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại các văn bản: Tờ trình số 913/TTr-SYT ngày 11/6/2021, Báo cáo 1125/BC-SYT ngày 09/7/2021; ý kiến của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 884/SXD-KT&VL ngày 14/5/2021, Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1460/STC-HCSN&DN ngày 09/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, phát sinh tại các khu cách ly tập trung phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 24.139 đồng/kg (đã bao gồm thuế VAT).

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)

Điều 2. Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Điều 1 Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KT,VX), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, KTbngoc329.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh)

1. Chi phí phát sinh dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế tại các khu cách ly tập trung:

TT

Tên vật tư, hóa chất

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá  (đồng) (chưa có VAT)

Thành tiền (đồng) (chưa có VAT)

Ghi chú

1

Quần áo chống dịch sử dụng một lần

bộ

09

81.818

736.362

+ Thu gom, vận chuyển: 02 người.

+ Xử lý: 04 người.

+ Kỹ thuật: 01 người.

+ Xử lý nước thải: 02 người.

2

Găng tay y tế

đôi

09

2.727

24.543

3

Khẩu trang y tế

cái

09

909

8.181

4

Hóa chất khử trùng Cloramin B 25%

kg

0,6

454.545

272.727

5

Dung dịch rửa tay sát khuẩn

ml

250

255

63.750

I

Tổng chi phí phát sinh cho 01 lần thu gom, vận chuyển và xử lý (đồng):

1.105.563

II

Chi phí phát sinh 01 kg chất thải (đồng) chưa bao gồm thuế VAT:

9.213

III

Chi phí phát sinh 01 kg chất thải (đồng) bao gồm thuế VAT:

10.134

2. Đơn giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm thuế VAT): 14.005 đồng/kg (Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh)

3. Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, phát sinh tại các khu cách ly tập trung phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đã bao gồm thuế VAT):

14.005 đồng/kg + 10.134 đồng/kg = 24.139 đồng/kg

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 588/QĐ-UBND ngày 13/07/2021 phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


841

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194