Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/QĐ-HQĐB năm 2017 Quy chế phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Cục Hải quan tỉnh Điện biên

Số hiệu: 56/QĐ-HQĐB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Bùi Gia Mão
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-HQĐB

Điện Biên, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cLuật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo him cháy, nổ bắt buộc; Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành về một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Cục Hải quan tỉnh Điện biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Hải quan (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP (TH).

CỤC TRƯỞNG
Bùi Gia Mão

 

QUY CHẾ

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-HQĐB ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Điện Biên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức lực lượng (sau đây gọi chung là công tác PCCC) tại Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị trực thuộc Cục.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên;

2. Cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên;

3. Các tổ chức cá nhân đến công tác và làm việc tại trụ sở nơi làm việc của Cơ quan Hải quan.

Điều 3. Nguyên tắc chung.

1. Xác định công tác Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, kịp thời; là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng Cơ quan đơn vị và toàn thể CBCC, người lao động;

2. Trong hoạt động PCCC-CNCH phải lấy phòng ngừa là chính, luôn có ý thức tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nvà thiệt hại do cháy n gây ra;

3. Luôn chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác đkhi có sự cố cháy nổ xảy ra thì việc chữa cháy được kịp thời, hiệu quả;

4. Mọi hoạt động PCCC-CNCH trước tiên phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

5. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ cần đảm bảo an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

6. Việc thực hiện công tác PCCC-CNCH được thực hiện theo quy chế này. Các vấn đề chưa được quy định tại quy chế này thực hiện theo quy định của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

1. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thtuyên truyền giáo dục, phổ biến đến CBCC, người lao động nắm rõ, đầy đủ các kiến thức, quy định pháp luật về PCCC;

2. Tổ chức thực hiện các phương án, các quy định, nội quy quy chế về công tác PCCC-CNCH theo quy định của Nhà nước, của Ngành và của Cục Hải quan tỉnh;

3. Các đơn vị có trụ sở riêng: Thành lập và duy trì hoạt động của tổ/đội PCCC-CNCH; xây dựng các phương án, nội quy PCCC - CNCH tại đơn vị và báo cáo về Cục Hải quan tỉnh (qua Văn phòng để tng hp);

4. Tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC định kỳ rà soát, kiểm tra các phương tiện PCCC và báo cáo về Cục Hải quan tỉnh (qua Văn phòng) để kịp thời bổ sung, thay thế đảm bảo sẵn sàng chữa cháy hiệu quả;

5. Xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy chế về PCCC - CNCH, khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm quy định về PCCC - CNCH;

6. Thông báo kịp thời cho cơ quan cnh sát PCCC trực tiếp quản lý trên địa bàn khi có cháy nổ xảy ra.

Điều 5. Trách nhiệm PCCC-CNCH của CBCC, người lao động.

1. Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn thể CBCC, người lao động; Tại khu vực làm việc của Trụ sở Cục Hải quan tỉnh, Trụ sở các đơn vị trực thuộc và nơi làm việc của cơ quan Hải quan tại các địa bàn cửa khẩu phải có người theo dõi, quản lý hoạt động PCCC;

2. Luôn tìm hiểu, học tập kiến thức pháp luật về PCCC trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của mình; đề xuất kiến nghị với Lãnh đạo đơn vị về các biện pháp an toàn trong PCCC tại đơn vị mình;

3. Bảo quản, sử dụng thành thạo các trang thiết bị PCCC được trang bị;

4. Ngăn chặn kịp thời các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ và những hành vi vi phạm an toàn về PCCC; kịp thời khắc phục các thiếu sót, phạm vi quy định an toàn về PCCC;

5. Báo cháy cho Lãnh đạo, t/đội PCCC và chữa cháy kịp thời khi phát hiện sự cố; chấp hành nghiêm chỉnh lệnh huy động tham gia chữa cháy và hoạt động PCCC khác.

Điều 6. Các hành vi bị cấm.

1. Cố ý gây cháy, nổ tại cơ quan, nơi làm việc.

2. Cản trở các hoạt động PCCC-CNCH; chống người đang thi hành nhiệm vụ PCCC.

3. Lợi dụng hoạt động PCCC-CNCH để xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ CBCC, người lao động; xâm phạm tài sản của tập thể, cá nhân.

4. Báo cháy giả.

5. Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị PCCC-CNCH, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát hiểm.

6. Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về PCCC đã được pháp luật quy định.

7. Các hành vi vi phạm quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

Chương II

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY

Điều 7. Điều kiện an toàn PCCC và một số quy định cụ thể về an toàn PCCC.

1. Điều kiện an toàn

1.1. Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát hiểm, thoát nạn phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của đơn vị. Các quy định, biển báo này phải được đặt ở những vị trí dễ quan sát.

1.2. Lực lượng PCCC cơ sở đảm bảo số lượng theo quy định và được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, thực tập phương án chữa cháy, tổ chức thường trực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

1.3. Hệ thống điện, các thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng nguồn lửa, nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC.

1.4. Có hệ thống chữa cháy, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật an toàn PCCC phù hợp với điều kiện hoạt động của đơn vị.

1.5. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định.

2. Một số quy định cụ thể về an toàn PCCC.

2.1. Quy định an toàn chung cho các khu vực thuộc phm vi quản lý, sử dụng của Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

2.1.1. Có quy định, nội quy về PCCC, sử dụng điện, các chất dễ gây cháy, gây n; Có các loại biển cấm, biển báo sơ đồ hoặc chỉ dẫn về PCCC, thoát hiểm, thoát nạn... phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của đơn vị và đặc điểm của từng khu vực. Các quy định, biển báo này phải được đặt ở những vị trí dễ quan sát.

2.1.2. Căn cứ vào đặc điểm từng khu vực, các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh xây dựng phương án chữa cháy phù hợp, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” lực lượng, chỉ huy, phương tiện và hậu cần tại chỗ. Chủ động phòng tránh ứng cứu xử lý kịp thời và khắc phục khẩn trương hậu quả. Trong đó, các đơn vị thường xuyên phối hợp với Văn phòng Cục để đảm bảo thực hiện:

- Đảm bảo số lượng và chất lượng phương tiện PCCC-CNCH theo quy định và tiêu chuẩn về PCCC.

- Hệ thống điện, các thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng nguồn lửa, nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC.

- Đối với những vị trí, địa điểm làm việc gần hoặc liền kề với nhiều cơ quan khác các đơn vị cần chủ động phối hợp đcùng xây dựng phương án chữa cháy.

2.1.3. Tại trụ sở làm việc chính phải có thành lập tổ/đội PCCC-CNCH.

2.1.4. Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động, sẵn sàng hoạt động của các trang thiết bị PCCC. Các bình chữa cháy phải được đặt nơi dễ thấy, thuận tiện cho việc lấy sử dụng khi cần thiết.

2.2. Ngoài các quy định chung tại điểm 2.1 điều này, tùy theo tính chất, đặc điểm của từng khu vực, đơn vị thực hiện quy định cụ thể sau:

2.2.1. Đối với khu nhà làm việc, nhà công vụ.

- Tài liệu, đồ vật, bàn ghế và các thiết bị trong phòng làm việc phải được sắp xếp khoa học, gọn gàng, thông thoáng không gây cản trở trong việc thoát hiểm, không được đặt tài liệu đè lên dây dẫn điện, tuyệt đi cấm đun, nu, làm việc riêng của cá nhân gây mất an toàn về cháy nổ trong phòng làm việc, phòng ở, nhà công vụ.

- Không để đồ vật tại các khu vực ngoài hành lang, cầu thang, lối đi chung... khi xảy ra cháy nổ sẽ gây cản trở thoát nạn và chữa cháy.

- Hết giờ làm việc, trước khi ra về phải kiểm tra tắt tất cả các thiết bị điện không cần thiết.

2.2.2. Đối với khu vực nhà để phương tiện (ô tô, xe máy..).

- Phải có biển cảnh báo, biển tiêu lệnh, bố trí các thiết bị chữa cháy phù hợp.

- Lực lượng bảo vệ cơ quan phải thường xuyên kiểm tra khu vực này nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn hiện tượng cháy, rò nhiên liệu của phương tiện.

- Các phương tiện đỗ phải theo sơ đồ để dễ dàng kiểm soát và không gây cản trở việc phòng chống cháy nổ.

2.2.3. Đối với khu vực nhà làm thủ tục Hải quan.

- Có biển cảnh báo, biển tiêu lệnh và quy định về phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm thoát nạn (đặt nơi khách đến làm việc, dễ nhìn, dễ thấy).

- Có biển báo cấm hút thuốc lá tại Trụ sở và nơi làm thủ tục Hải quan, khu vực kho lưu trữ hồ sơ tài liệu, kho hàng...

2.2.4. Đối với khu dữ liệu thông tin, phòng máy chủ.

- Căn cứ điều kiện, yêu cầu và tính chất hoạt động của từng đơn vị để bố trí thiết bị sao cho phù hợp với việc PCCC như: Hệ thống an toàn về sét, điện, thiết bị hệ thống báo cháy, báo khói, thiết bị hệ thống chữa cháy tự động...

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kết nối điện và khả năng hoạt động, sẵn sàng hoạt động của trang thiết bị PCCC.

- Các thiết bị tin học thu hồi, hư hỏng chờ sửa chữa nếu để tại khu vực này phải có giá, tủ đkhông để trên sàn, lối đi.

2.2.5. Đối với khu vực kiểm tra hàng hóa, phương tiện do Cơ quan Hải quan quản lý.

- Tùy theo quy mô từng khu vực phải thiết kế, bố trí các trụ nước, tủ lăng vòi, các điểm treo đặt bình chữa cháy, hệ thống báo cháy...cho phù hợp.

- Có biển báo, tiêu lệnh về PCCC.

- Cấm việc sử dụng lửa trong khu vực này, không để phương tiện chở hàng nổ máy trong khi kiểm tra.

- Việc sắp xếp các phương tiện dỡ hàng kiểm tra trực tiếp phải có cự ly, khoảng cách phù hợp. trước khi kiểm tra cần xác định danh mục mặt hàng để phân loại đối với hàng hóa dễ cháy, nổ, phát tán chất, khí độc hại nguy him và có biện pháp phòng chống cháy nổ phù hợp.

Điều 8. Kiểm tra an toàn về PCCC.

1. Kiểm tra an toàn về PCCC được tiến hành theo chế độ thường xuyên, định kỳ và kiểm tra đột xuất.

2. Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên và tự kiểm tra định kỳ về công tác an toàn PCCC.

3. Phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC của tỉnh và các địa phương thực hiện kiểm tra an toàn về PCCC tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh và tại các đơn vị.

Chương III

CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

Điều 9. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy.

1. Cắt điện toàn bộ tòa nhà bị cháy.

2. Huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện, vật tư PCCC để dập tắt đám cháy.

3. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

4. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

Điều 10. Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy

Các đơn vị có Trụ sở riêng đều phải xây dựng phương án chữa cháy trình Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền phê duyệt; Phương án chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Quán triệt tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy nvà các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy.

2. Đề ra tình huống cháy lớn phức tạp và một số tình huống đặc trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy, theo các mức độ khác nhau.

3. Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn, từng tình huống xảy ra.

4. Phương án chữa cháy phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời khi có những thay đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy nổ và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy.

Điều 11. Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy

1. Phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy kịp thời.

2. Người có mặt tại nơi xảy ra cháy và có sức khỏe phải tìm mọi biện pháp để cứu người, ngăn chặn cháy lan và dập cháy; người tham gia chữa cháy phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy.

3. Đội PCCC khi nhận được tin báo cháy trong cơ quan hoặc nhận được lệnh điều động phải lập tức đến hiện trường chữa cháy; đồng thời báo cáo ngay cho Lãnh đạo và Đội chữa cháy chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.

Điều 12. Huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy

Khi có cháy, CBCC, người lao động và phương tiện, tài sản của cơ quan đều có thể được huy động để chữa cháy và phục vụ chữa cháy; khi nhận được lệnh, đơn vị, cá nhân được huy động phải chấp hành ngay.

Chương IV

CỨU NẠN CỨU HỘ

Điều 13. Nguyên tắc cơ bản về cứu nạn, cứu hộ.

1. Nguyên tắc chung:

1.1. Công tác Cứu nạn, cu hộ (CNCH) được giao cho lực lượng PCCC theo quy định tại Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an.

1.2. Nguyên tắc hoạt động CNCH của lực lượng PCC phải phù hợp với quy định tại điều 3 quy chế này.

2. Các tình huống CNCH:

2.1. Có người bị nạn trong sự cố cháy, nổ.

2.2. Có người bị nạn trên sông, suối, ao, hồ, khu du lịch, khu vui chơi giải trí...

2.3. Có người bị nạn trong các sự cố sạt lở đất đá, sập đ nhà, công trình.

2.4. Có người bị mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm, dưới hố sâu...

2.5. Các tình huống CNCH khác theo quy định của pháp luật.

3. Nguyên tắc khi tham gia CNCH:

3.1. Người tham gia CNCH phải có trang bị phòng hộ tối thiểu cho bản thân khi thực hiện nhiệm vụ và cho đối tượng được CNCH.

3.2. Nhanh chóng xem xét nhng gì gây nguy hiểm đang, sẽ hoặc có thể xảy ra và bình tĩnh tìm phương án, hướng tốt nhất đđưa người bị nạn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

3.3. Chỉ tiến hành tại vị trí an toàn cho cả người cứu nạn và người bị nạn khi thực hành sơ cứu, cấp cứu.

Điều 14. Trách nhiệm và phạm vi hoạt động của Tổ/Đội PCCC khi tham gia CNCH.

1. Nhiệm vụ CNCH của T/Đội PCCC

1.1. CNCH đối với các tai nạn, sự cố xảy ra trong cơ sở và tham gia CNCH ở ngoài cơ sở khi được yêu cầu.

1.2. Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về CNCH cho CBCC, người lao động trong đơn vị.

1.3. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về CNCH cho CBCC, người lao động trong đơn vị.

2. Phạm vi hoạt động CNCH của Tổ/Đội PCCC.

Đội PCCC thực hiện công tác CNCH đối với các tình huống quy định điều 13 quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan xảy ra trên địa bàn quản lý.

Điều 15. Cơ chế thông tin và phối hợp CNCH

1. Cơ chế thông tin: Lực lượng PCCC nơi xảy ra sự cố, tai nạn khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn cần CNCH thì phải tiếp nhận và xử lý thông tin CNCH đng thời báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

2. Cơ chế phối hợp:

2.1. Được thực hiện theo quy định tại điều 18 Thông tư 65/2013/TT-BCA.

2.2. Lực lượng PCCC-CNCH của đơn vị Hải quan khi nhận được tin báo hoặc yêu cầu tham gia xử lý sự cố phải thực hiện theo đúng sự phân công của người có thẩm quyền tại địa bàn, đồng thời tìm cách thông tin nhanh nhất cho người có thẩm quyền của đơn vị đnhận chỉ đạo phối hợp.

Chương V

LỰC LƯỢNG, HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Điều 16. Tổ chức, quản lý lực lượng PCCC.

1. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thành lập và chỉ đạo, duy trì hoạt động của Tổ/Đội PCCC tại các khu vực Hải quan do đơn vị quản lý. Danh sách thành viên tham gia Tổ/ Đội PCCC tại các đơn vị gửi về Cục Hải quan tỉnh (qua Văn phòng Cục) để quản lý, theo dõi. Khi có thay đổi về thành viên trong Tổ/Đội, Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm bổ sung, thay thế đảm bảo đủ quân số thực hiện công tác PCCC tại đơn vị và báo cáo về Văn phòng để quản lý, theo dõi.

2. Các thành viên trong T/Đội PCCC được phân công nhiệm vụ rõ ràng, được huấn luyện đào tạo theo quy định và được tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Điều 17. Quản lý, sử dụng trang thiết bị PCCC.

1. Sử dụng trang thiết bị PCCC đúng mục đích hoặc khi có yêu cầu tập huấn. Việc sử dụng phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng đi kèm đối với mỗi loại trang thiết bị PCCC.

2. Trang thiết bị PCCC phải được theo dõi đầy đủ, chính xác trên cơ sở theo dõi tài sản của các đơn vị; Được quản lý, bảo dưỡng, sửa cha theo đúng quy định quản lý bảo dưỡng sửa chữa tài sản nhà nước để đảm bảo luôn luôn sẵn sàng hoạt động khi có sự cố xảy ra.

3. Các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra các trang thiết bị PCCC cũ, hỏng, hết hạn sử dụng để bổ sung, thay thế các trang thiết bị PCCC mới đảm bảo công tác an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị.

Điều 18. Huấn luyện, thực tập chữa cháy.

- Định kỳ tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng về công tác PCCC, thực tập các phương án chữa cháy theo quy định.

- Phương án chữa cháy được tổ chức thực tập đột xuất khi có yêu đảm bảo về an toàn PCCC theo yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể phổ biến quán triệt tới toàn thể CBCC, người lao động trong đơn vị nội dung quy chế và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Văn phòng Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý công tác PCCC khu vực trụ sở Cục Hải quan tỉnh; Xây dựng kế hoạch huấn luyện, đào tạo cho lực lượng PCCC-CNCH của Cục.

3. Mọi CBCC, người lao động trong Cục Hải quan tỉnh và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại trụ sở nơi làm việc của cơ quan Hải quan phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế PCCC-CNCH.

Điều 20. Khen thưởng, xử lý vi phạm, chế độ báo cáo.

1. Lãnh đạo các đơn vị đxảy ra sự cố cháy nổ tại đơn vị do nguyên nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm đôn đốc thì tùy theo tính chất, hậu quả, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Công chức, người lao động có thành tích trong công tác PCCC-CNCH thì được khen thưởng; những hành vi vi phạm quy định về PCCC, cản trở các hoạt động PCCC hoặc lợi dụng hoạt động PCCC-CNCH để xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, báo cáo năm), báo cáo đột xuất về Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (qua Văn phòng) để tổng hợp, theo dõi báo cáo Tng cục Hải quan theo quy định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/QĐ-HQĐB năm 2017 Quy chế phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Cục Hải quan tỉnh Điện biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.332
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168