Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 56/2004/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 01/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 56/2004/QĐ-BNN NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2004 QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 04 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Hồng Giang

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, thu hồi giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

Điều 2. Đối tượng phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

Tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bệnh viện, đô thị, khu dân cư tập trung và các hoạt động khác, nếu xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi, phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 của Quy định này.

Việc xả nước thải trong phạm vi sinh hoạt gia đình không phải xin cấp giấy phép theo Quy định này.

Điều 3. Điều kiện cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

Việc cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải căn cứ:

1. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

2. Quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Tiêu chuẩn chất lượng nước thải;

4. Khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống công trình thuỷ lợi;

5. Đề nghị của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Điều 4. Thời hạn, gia hạn sử dụng giấy phép

1. Thời hạn của giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi là năm (5) năm.

2. Trong trường hợp thời hạn sử dụng giấy phép đã hết, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có thể gia hạn giấy phép, nhưng mỗi lần gia hạn không quá ba (3) năm.

3. Thời hạn của giấy phép có thể bị thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Hệ thống công trình thuỷ lợi không thể bảo đảm khả năng tiếp nhận nước thải;

b) Nhu cầu xả nước thải tăng lên mà chưa có biện pháp xử lý khắc phục;

c) Xuất hiện tình huống đặc biệt khác cần phải hạn chế việc xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

4. Việc thay đổi thời hạn của giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện bằng văn bản có nêu rõ lý do và phải thông báo cho tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép trước ba mươi (30) ngày.

5. Tổ chức, cá nhân có giấy phép bị thay đổi thời hạn, sẽ được trả lại phí xả nước thải đã nộp cho thời gian sử dụng bị rút ngắn.

Điều 5. Điều chỉnh nội dung giấy phép

Trong thời hạn sử dụng của giấy phép, tổ chức, cá nhân muốn thay đổi lưu lượng nước thải, nồng độ các chất thải phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Quy định này.

Điều 6. Đình chỉ hiệu lực sử dụng giấy phép

1. Việc đình chỉ hiệu lực sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thấy cần đình chỉ hiệu lực của giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

b) Tổ chức, cá nhân không nộp phí xả nước thải sau thời gian 1 năm;

c) Tổ chức, cá nhân vi phạm các nội dung quy định trong giấy phép nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Việc đình chỉ hiệu lực sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải được thực hiện bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

3. Thời gian đình chỉ hiệu lực của giấy phép do cơ quan cấp phép quyết định. Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực thì tổ chức, cá nhân được cấp phép không có các quyền liên quan đến giấy phép.

4. Trường hợp các điều kiện đình chỉ hiệu lực sử dụng giấy phép đã hết, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải ra quyết định khôi phục hiệu lực sử dụng giấy phép (đối với trường hợp đình chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này). Tổ chức, cá nhân có quyền làm đơn đề nghị khôi phục hiệu lực sử dụng giấy phép (đối với trường hợp đình chỉ theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này).

Điều 7. Thu hồi giấy phép

1. Việc thu hồi giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thấy cần thiết thu hồi giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

b) Không nộp phí xả nước thải sau thời gian 1 năm kể từ khi có quyết định đình chỉ hiệu lực sử dụng giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định này;

c) Tổ chức, cá nhân xả nước thải vi phạm nội dung quy định ghi trong giấy phép mà đã bị đình chỉ sử dụng giấy phép 2 lần;

d) Tổ chức được cấp giấy phép bị giải thể hoặc bị Toà án tuyên bố phá sản; cá nhân được cấp giấy phép bị chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tuyên bố mất tích;

đ) Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền;

e) Giấy phép không sử dụng trong thời hạn một (01) năm mà không có lý do chính đáng;

g) Tổ chức, cá nhân tự ý chuyển nhượng giấy phép.

2. Việc thu hồi giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải được thực hiện bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Chương 2:

THẨM QUYỀN CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, ĐÌNH CHỈ, KHÔI PHỤC VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Điều 8. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép

1. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép đối với các trường hợp xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh, công trình thuỷ lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng nước thải lớn hơn hoặc bằng 1000m3/ ngày đêm.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh, công trình thuỷ lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1000 m3/ngày đêm nhưng phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 9. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

1. Cục Thuỷ lợi là cơ quan giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này.

Chương 3:

THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Điều 10. Hồ sơ xin cấp giấy phép

Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi, bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo mẫu (Phụ lục I);

2. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

3. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;

4. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

6. Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

7. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Điều 11. Trình tự cấp giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

2. Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

3. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

Điều 12. Hồ sơ xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép

Hồ sơ xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo mẫu (Phụ lục II);

2. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp;

3. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);

5. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Điều 13. Trình tự xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 9 của Quy định này. Trường hợp xin gia hạn thì phải nộp hồ sơ trước khi giấy phép đã cấp hết hạn là ba (3) tháng.

2. Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

3. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh và thông báo lý do không gia hạn, không cho phép điều chỉnh nội dung giấy phép.

Chương 4:

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN CẤP PHÉP VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan cấp phép

Cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 8 của Quy định này.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp phép.

Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ có trách nhiệm, quyền hạn sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục xin cấp phép.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép bổ sung hồ sơ theo quy định.

3. Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cấp phép.

4. Lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

5. Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép, nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

Điều 16. Quyền của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi có các quyền sau:

1. Được xả nước thải vào công trình thuỷ lợi tại vị trí, thời hạn, lưu lượng và chất lượng nước thải theo quy định của giấy phép.

2. Được Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp quy định trong giấy phép.

3. Được Nhà nước bồi thường thiệt hại trong trường hợp giấy phép bị thu hồi hoặc thay đổi thời hạn vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu tổ chức, cá nhân gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại đối với lợi ích hợp pháp của mình về xả nước thải vào công trình thuỷ lợi.

5. Đề nghị cơ quan cấp giấy phép gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định.

6. Chuyển nhượng, cho thuê, để thừa kế, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản đầu tư vào việc xả nước thải vào công trình thuỷ lợi theo quy định của pháp luật.

7. Khiếu nại, khởi kiện các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong việc xả nước thải vào công trình thuỷ lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi có các nghĩa vụ sau:

1. Chấp hành các quy định của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và pháp luật khác có liên quan.

2. Chấp hành các quy định về lưu lượng, chất lượng và thời hạn cho phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi ghi trong giấy phép đã được cấp.

3. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện quy trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải; có biện pháp giám sát quá trình xả nước thải; bồi thường thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

5. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí xả nước thải; không làm cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc khai thác tổng hợp công trình thuỷ lợi.

6. Cung cấp đầy đủ, trung thực các dữ liệu, thông tin về nước thải khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước cho phép thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học điều tra đánh giá nguồn nước tại khu vực được cấp phép của mình.

Chương 5:

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Kiểm tra, thanh tra

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy định này trong phạm vi cả nước.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra thực hiện các nội dung giấy phép đã cấp của các tổ chức và cá nhân tại địa phương.

Điều 19. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm việc thực hiện giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Trong thời hạn một (1) năm kể từ khi Quy định này có hiệu lực tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 2 Quy định này đang có hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải hoàn thành việc xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định này khi cần thiết.

 

PHỤ LỤC I

 

Tên tổ chức, cá nhân
Số..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày.... tháng.... .năm.....

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải

vào công trình thuỷ lợi).

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:...........................Fax..................................

Xin được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................ với các nội dung sau:

- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ....................

- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ ... đến ....

- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

Các tài liệu gửi kèm theo gồm có:

1. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh cá thể);

2. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải;

3. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải;

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi);

5. Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Tên cơ quan xin cấp giấy phép

(kí tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

 

Tên tổ chức, cá nhân
Số..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày.... tháng.... .năm.....

 

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).

Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:...........................Fax..................................

Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi ) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................theo giấy phép số .....ngày ....tháng....năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ .......đến...........

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:

- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ..............

- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ ... đến ....

- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

Các tài liệu kèm theo gồm:

1. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp;

2. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).

4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép).

5. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

(kí tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC III

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số......./GP/BNN-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày........tháng.......năm............

 

GIẤY PHÉP

XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân) được xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi tại................thuộc xã.................huyện................tỉnh..........

Thời hạn xả nước thải là..........năm kể từ ngày ....tháng ....năm đến ngày....tháng....năm.

Lưu lượng xả: .................m3/ ngày đêm

Chất lượng nước thải (có phụ lục kèm theo).

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân) phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều16 và Điều17 Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi.

Điều 3: Cục Thủy lợi có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép này.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

(Kí tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Tên tổ chức, cá nhân,
- UBND tỉnh......
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.....
- Lưu VP.

 

PHỤ LỤC IV

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH......
Số......./GP-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày........tháng.......năm............

 

GIẤY PHÉP

XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...........

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ- CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;
Căn cứ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân) được xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi tại................thuộc xã.................huyện................tỉnh..........

Thời hạn xả nước thải là..........năm kể từ ngày ....tháng ....năm đến ngày....tháng....năm.

Lưu lượng xả: .................m3/ ngày đêm

Chất lượng nước thải (có phụ lục kèm theo).

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân) phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 16 và Điều 17 Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi.

Điều 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép này.

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Bộ Nông nghiệp và PTNT,
- Tên tổ chức, cá nhân,
- Lưu VP.

PHỤ LỤC V

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số......./GP/BNN-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày........tháng.......năm............

 

GIẤY PHÉP

XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

(Gia hạn giấy phép)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ- CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;
Căn cứ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi số ......., ngày.......tháng......năm đã cấp cho (tên tổ chức, cá nhân) cho phép xả nước thải tại địa điểm: thôn ..............xã (phường, thị trấn)...............huyện (thị xã, thành phố ).........tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).............

Thời gian gia hạn là............năm kể từ ngày.......tháng........năm...... đến ngày.........tháng.........năm.

Điều 2: Lưu lượng xả, chất lượng nước thải và trách nhiệm của (tên tổ chức, cá nhân) theo quy định tại giấy phép đã cấp.

Điều 3: Cục Thủy lợi có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kí tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Tên tổ chức, cá nhân,
- UBND tỉnh......
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.....
- Lưu VP.

PHỤ LỤC VI

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH......
Số......./GP-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày........tháng.......năm............

 

GIẤY PHÉP

XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

(Gia hạn giấy phép)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...........

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;
Căn cứ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi số ......., ngày.......tháng......năm đã cấp cho (tên tổ chức, cá nhân) cho phép xả nước thải tại địa điểm: thôn ..............xã (phường, thị trấn)...............huyện (thị xã, thành phố ).........tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).............

Thời gian gia hạn là............năm kể từ ngày.......tháng........năm...... đến ngày.........tháng.........năm.

Điều 2: Lưu lượng xả, chất lượng nước thải và trách nhiệm của (tên tổ chức, cá nhân) theo quy định tại giấy phép đã cấp.

Điều 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép này.

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.........

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ Nông nghiệp và PTNT,
- Tên tổ chức, cá nhân,
- Lưu VP.

PHỤ LỤC VII

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI

(Kèm theo giấy phép số............)

STT

Tên các chất có trong nước thải

Ký hiệu

Nồng độ

Ghi chú

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.: 56/2004/QD-BNN

Hanoi , November 01, 2004

 

DECISION

OF THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT NO. 56/2004/QD-BNN OF NOVEMBER 01, 2004 PROVIDING FOR THE AUTHORITY, PROCEDURES FOR THE ISSUANCE OF PERMITS FOR WASTEWARTER DISCHARGE INTO IRRIGATION WORK SYSTEMS

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Ordinance on Exploitation and protection of irrigation works No. 32/2001/PL-UBTVQH of April 04, 2011;

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2003/ND-CP of July 18, 2003 providing for functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to the Government's Decree No. 143/2003/ND-CP of November 28, 2003 detailing the implementation of a number of Articles of the Ordinance on Exploitation and protection of irrigation works;

At the proposal of Director of Water Resoures,

DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision takes effect after 15 days from the date of publishing in the Official Gazette.

Article 3. Chief of Offices, Director of Water Resoures, Heads of ministerial units and concerned organizations, individuals shall bear responsibility for the implementation of this Decision.

 

 

Pham Hong Giang

(signed)

 

REGULATION

ON THE AUTHORITY, PROCEDURES FOR THE ISSUANCE OF PERMITS FOR DISCHARGE OF WASTEWATER INTO IRRIGATION WORK SYSTEMS
(issued under the Decision No. 56/2004/QD-BNN of November 01, 2004 of the Minister of Agriculture And Rural Development)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Regulation provides for the authority, procedures for the issuance, extension, content adjustment, suspension, withdrawal of permits for discharge of wastewater into irrigation work systems.

Article 2. Subjects to permits for discharge of wastewater into irrigation work systems

Organizations, individuals using water for production, business, science research, hospitals, urban centers, centered residential areas and other activities discharging wastewater into irrigation work systems must apply for permits of competent state management agencies as provided for in Article 8 of this Regulation.

The waste water discharge within family living is not required to apply for permit according to this Regulation.

Article 3. Conditions for the issuance of permits for discharge of wastewater into irrigation work systems.

The issuance of permits for discharge of wastewater into irrigation work systems must comply with:

1. The Ordinance on Exploitation and Protection of irrigation works and other relevant law provisions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Wastewater quality standards;

4. Wastewater receiving capacity of irrigation work systems;

5. Proposals of organizations, individuals protecting and managing the exploitation of the irrigation works.

Article 4. Terms, extension of the permits

1. The term of a permit for discharge of wastewater into the irrigation work is five (5) years.

2. In case the term of a permit is expired, agencies that are competent to issue permits could issue permit extension, but each extension does not exceed three (3) years.

3. Term of permit could be adjusted in the following cases:

a) The irrigation work system cannot ensure the wastewater receiving capacity;

b) The demand for discharge of wastewater rises without any handling solution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The adjustment of the permit term shall be made in writing clearly specifying reasons by the state agencies that are competent to issue permits and must be reported to organizations, individuals that have been issued permits 30 days prior to the adjustment.

5. Organizations, individuals possessing permits subject to term adjustment shall be reimbursed the paid fees of discharge of wastewater for the shortened term.

Article 5. Permit content adjustment

During the term of permits, organizations, individuals wishing to change the wastewater flow, concentration of waste have to be permitted by competent state agencies as provided for in the Article 8 of this Regulation.

Article 6. Suspension of permit validity

1. The suspension of validity of permits for discharge of wastewater into irrigation work systems is applicable in the following cases:

a) When competent state agencies deem it necessary to suspense the permit validity for National defense and security reasons, or for National interests, public interests;

b) Organizations, individuals fail to pay discharge of wastewater fee after 1 year;

c) Organizations, individuals violate provisions in the permits but not yet caused serious consequences.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Duration of the permit validity suspension is decided by the permit issuing agencies. During the suspension of the permit validity, organizations, individuals that have been issued permits have no rights related to the permits.

4. In case the permit validity suspension conditions no longer exist, agencies that are competent to issue permits must issue decisions to restore the permit validity (regarding the case of suspension provided for in point a clause 1 in this Article). Organizations, individuals are entitled to apply for restoration of the permit validity (regarding suspension cases provided for in point b, point c, clause 1 of this Article).

Article 7. Permit withdrawal

1. The withdrawal of permits for discharge of wastewater into irrigation work systems is applicable in the following cases:

a) When competent state agencies deem it necessary to withdraw the permit for National defense and security reasons, or for National interests, public interests;

b) Failing to make payment for discharge of wastewater fee after 1 year as from the issuance of the decision on permit validity suspension of competent state agencies as provided for in point b, clause 1, Article 6 of this Regulation;

c) Organizations, individuals discharging wastewater violate stipulations provided for in the permit, that have been suspended the permit validity for 2 times;

d) Organization that have been issued permits are dissolved or adjudicated bankrupt by courts; individuals that have been issued permits die or declared dead or have lost their civil act capacity or declared missing by courts;

đ) The permit is issued ultra vires;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Organizations, individuals transfer permits without permission.

2. The withdrawal of permits for discharge of wastewater into irrigation work system must be made in writing clearly specifying reasons.

Chapter 2:

AUTHORITY TO ISSUE, EXTEND, ADJUST CONTENTS, SUSPEND, RESTORE AND WITHDRAW PERMITS FOR DISCHARGE OF WASTEWATER INTO IRRIGATION WORK SYSTEMS

Article 8. Authority to issue, extend, adjust contents, suspend, restore and withdraw permits

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall conduct the issuance, extension, content adjustment, suspension, restoration and withdrawal of the permits regarding cases of discharging wastewater into inter-provincial irrigation work systems, irrigation works of National importance with the wastewater flow equal or over 1000m3/day-night

2. Provincial People’s Committees shall issue, extend, adjust contents, suspend, restore and withdraw permits for discharge of wastewater into irrigation work systems under their respective management; inter-provincial irrigation work systems, and irrigation works of National importance with the discharge flow less than 1000m3/day-night but such authority must have the approval in writing by the Ministry of Agriculture and Rural Development.

Article 9. Dossier-receiving and evaluating agencies

1. The Water Resources Department is the agency that assists the Ministry of Agriculture and Rural Development to receive and evaluate dossiers applying for permits for discharge of wastewater into irrigation work systems so as to submit to the Ministry of Agriculture and Rural Development for considering and issuing decisions on the issuance of permits for discharge of wastewater into irrigation work systems in accordance with their competence provided for in clause 1, Article 8 of this Regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 3:

PROCEDURES FOR THE ISSUANCE, EXTENSION, CONTENT ADJUSTMENT OF PERMITS FOR DISCHARGE OF WASTEWATER INTO IRRIGATION WORK SYSTEMS

Article 10. Application dossier

A dossier applying for a permit for discharge of wastewater into irrigation work systems includes:

1. An application for the permit for discharge of wastewater into irrigation work systems made in accordance with the provided form (Annex I)

2. A notarized copy of the business license of enterprise, business registration certificate of the individual business household;

3. A map of 1/5.000 scale of the wastewater processing site, position of discharge of wastewater into the irrigation work system;

4. The dossier of the design, operation process of the wastewater processing system approved by a competent state agency;

5. The report on environmental impact assessment (regarding cases necessary to assess the environmental impact according to law provisions); the report on analysis of the quality of wastewater expected to be discharged into irrigation work system; in case wastewater is being discharged into irrigation work systems, a report on wastewater quality analysis by a Laboratory or quality-inspection center achieving ministerial standards or above is required;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A written proposal together with the report on analysis of quality of water of the irrigation system at the place where wastewater is received at the time of application of organizations, individuals protecting and managing the exploitation of the irrigation work.

Article 11. Order of permit issuance

1. Organizations, individuals applying for permits for discharge of wastewater into irrigation work systems shall submit dossiers at dossier-receiving agencies as provided for in Article 9 of this Regulation.

2. Within 5 working days as from the date of receiving the dossier, the dossier-receiving agency shall bear responsibility for considering, examining the dossier; in case the dossier is invalid, the dossier-receiving agency shall notify the applying organization, individual to complete the dossier as prescribed.

3. Within thirty (30) working days as from the day of receiving the valid dossier, the dossier-receiving agency shall bear responsibility for evaluating, conducting field inspection when necessary, if obtaining enough grounds to issue the permits, such agency shall submit to the agency that is competent to issue permits; in case the conditions for permit issuance are not fully met, the dossier-receiving agency shall return the dossier to the applying organization, individual and specify the reasons of non-issuance.

Article 12. Permit extension, content adjustment application dossier

A permit extension, content adjustment application dossier includes:

1. An application for extension, content adjustment of permit for discharge of wastewater into irrigation work systems made in accordance with the provided form (Annex II);

2. A copy of the issued permit for discharge of wastewater into irrigation work systems;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The report on analysis of quality of wastewater by a laboratory or quality-inspection center achieving ministerial standard or above (regarding permit extension cases). The report on analysis of quality of wastewater expected to be adjusted being discharged into irrigation work systems (regarding permit content adjustment cases);

5. The report on the implementation of the provisions in the issued permit; Records on the violations and sanctions (if any);

6. A written request together with the report on analysis of the quality of water of the irrigation work system at the place where wastewater is received at the time of the application for extension, adjustment of organizations, individuals protecting and managing the exploitation of the irrigation work.

Article 13. Order of permit extension, content adjustment application

1. Organizations, individuals applying for extension, content adjustment of permits for discharge of wastewater into irrigation work systems shall submit dossiers at dossier-receiving agencies as provided for in Article 9 of this Regulation. In cases of extension, it is required to submit the dossier three (3) months prior to the issued permit expiry.

2. Within five (5) working days as from the date of receiving the dossier, the dossier-receiving agency shall bear responsibility for considering, examining the dossier; in cases of invalid dossiers, the dossier-receiving agency shall notify the applying organization, individuals to complete the dossier as prescribed.

3. Within twenty (20) working days as from the date of receiving completely the valid dossier, the dossier-receiving agency shall bear responsibility for evaluating the dossier, conducting field inspection when necessary, if obtaining enough grounds for permit extension/adjustment, such agency shall submit to the agency that is competent to extend, adjust contents of permits; if the conditions for permit extension/adjustment are not fully met, the dossier-receiving agency shall return the dossier to the organization, individual applying for extension, adjustment and notify the reason for not extending, allowing to adjust contents of the permit.

Chapter 4:

RESPONSIBILITIES AND POWERS OF PERMIT-ISSUING AGENCIES AND ORGANIZATIONS, INDIVIDUALS THAT HAVE BEEN ISSUED THE PERMITS FOR DISCHARGE OF WASTEWATER INTO IRRIGATION WORKS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Permit-issuing agencies shall have the following responsibilities and powers:

1. To issue, extend, change terms, adjust contents, suspend, restore and withdraw permits in accordance with their competence as provided for in Article 8 of this Regulation.

2. To inspect, examine the implementation of permits of issued organizations, individuals.

Article 15. Responsibilities, powers of dossier receiving and evaluating agencies:

Dossier receiving and evaluating agencies shall have the following responsibilities and powers:

1. To receive and guide the procedure for permit application.

2. To request applying organizations, individuals to supplement the dossier as prescribed.

3. To evaluate the application dossiers so as to submit to competent state agencies to issue decisions on permit issuance.

4. To file dossiers related to the issuance of permits for discharge of wastewater into irrigation works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Rights of organizations, individuals that have been issued permits

Organizations, individuals that have been issued permits for discharge of wastewater into irrigation works shall have the following rights:

1. To discharge wastewater into irrigation works in accordance with provided positions, terms, wastewater quality and flow in the permit.

2. To have their legitimate rights and interests prescribed in their permits protected by the State.

3. To be compensated by the State in cases their permits are withdrawn or changed terms for national defense, security reason or for national interest, public interest according to law provisions.

4. To request organizations and individuals causing damage to pay compensations for damage to their legitimate interests regarding discharge of wastewater into irrigation works.

5. To propose the permit-issuing agencies to extend, adjust permit contents as prescribed.

6. To transfer, lease, bequeath, mortgage or provide guaranty with assets invested in discharge of wastewater into irrigation works according to law provisions.

7. To lodge complaints or initiate lawsuits against acts of infringing their legitimate rights, interests regarding discharge of wastewater into irrigation works according to law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Organizations, individuals that have been issued permits for discharge of wastewater into irrigation works shall have the following obligations:

1. To observe provisions of the Ordinance on Exploitation and protection of irrigation works and relevant legal documents.

2. To observe provisions on the flow, quality and allowed duration of discharge of wastewater into irrigation works stipulated in the issued permit.

3. To implement financial obligations according to law provisions.

4. To implement the operation process of the wastewater processing system; to take measures to supervise the process of discharging wastewater; to pay compensations for damage caused by themselves according to law provisions.

5. To protect the water source, the irrigation work system at the place where the wastewater is discharged; not to obstruct or cause damage to the general exploitation of the irrigation work.

6. To fully and truthfully provide data, information of wastewater when the competent state agency requests. Create favourable conditions for organizations, individuals permitted by competent state management agencies to conduct science research activities investigating and assessing the water source at their respective permitted area.

Chapter 5:

EXAMINATION, INSPECTION AND HANDLING OF VIOLATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall bear responsibility for inspecting, examining the implementation of this Regulation nationwide.

2. Provincial-level People’s Committees shall bear responsibility for inspecting, examining the implementation of provisions in issued permits of local organizations and individuals.

Article 19. Handling of violations

Organizations, individuals violating the implementation of permits for discharge of wastewater into irrigation work systems shall, depending on the nature and seriousness of the violations, be administratively sanctioned, examined for penal liability; if causing damage, such organizations and individuals must pay compensations according to law provisions.

Chapter 6:

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 20. Organization of implementation

Within one (1) year as from this Regulation takes effect, organizations, individuals as prescribed in Article 2 of this Regulation conducting discharge of wastewater into irrigation work systems must complete the application for permits for discharge of wastewater into irrigation work systems.

The Ministry of Agriculture and Rural Development shall consider, settle obstructions arising during the implementation and study to amend, supplement this Regulation when necessary.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.700

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!