Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5392/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục chương trình thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 5392/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5392/QĐ-UBND

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Công văn số 1964/BTNMT-VKTTVMT ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cung cấp kết quả cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015;

Xét Tờ trình số 56/TTr-BCĐBĐKH ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013, với tổng kinh phí thực hiện là 4.600.689.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm triệu, sáu trăm tám mươi chín ngàn đồng).

Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện.

1. Trách nhiệm của Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Phê duyệt phương án, dự toán các chương trình theo quy định.

- Hướng dẫn tổ chức và điều hành, giám sát các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu do các Sở ngành và các đơn vị liên quan thực hiện.

- Báo cáo quả triển khai thực hiện các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

- Ký hợp đồng trách nhiệm với các Sở ngành được giao nhiệm vụ và thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Trách nhiệm các Sở ngành và các cơ quan liên quan:

- Triển khai, điều hành các nhiệm vụ được giao theo Phụ lục đính kèm và quyết toán kinh phí thực hiện với Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các đơn vị thực hiện và quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Văn phòng Biến đổi khí hậu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- VPUB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT-LHT) An.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013
(Đính kèm Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

Stt

Tên chương trình, dự án

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí dự kiến

Ghi chú

 

I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.861.460.000

 

1

Xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu Biến đổi khí hậu tích hợp

Sở Khoa học và Công nghệ

- BCĐ thực hiện KHHĐ ứng phó với BĐKH

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Các sở, ngành

1.395.460.000

 

2

Xây dựng trang web chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở ngành liên quan

466.000.000

 

 

II. QUY HOẠCH - ĐÔ THỊ

115.055.000

 

3

Xây dựng và phát hành Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật xây dựng công trình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý đô thị của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã.

Sở Xây dựng

- Chuyên gia Đức

- Các Sở ngành có liên quan và các quận, huyện

115.055.00

Đã được phê duyệt chủ trương theo Công văn số 6341/UBND-ĐTMT ngày 12/12/2011

 

III. NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.805.296.000

 

4

Nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Văn phòng BĐKH

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan ngôn luận

- Đoàn thể và đơn vị liên quan

1.473.411.000

 

5

Hội thảo, Hội nghị, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

Văn phòng BĐKH

Sở ngành liên quan

233.495.000

 

6

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu

Văn phòng BĐKH

Sở ngành liên quan

98.390.000

 

 

IV. NĂNG LƯỢNG

394.000.000

 

7

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu- lĩnh vực giao thông và năng lượng

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Công Thương

- Sở Giao thông vận tải

- Sở Khoa học và Công nghệ

394.000.000

dự án do ADB tài trợ 2,75 triệu đô

 

V. KHÁC

424.878.000

 

8

Chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu TP.HCM

Văn phòng BĐKH

- Sở ngành , quận huyện liên quan

- Các trường đại học, viện nghiên cứu

- Các hội nghề nghiệp

222.678.000

 

9

Kiểm toán độc lập đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

Văn phòng BĐKH

Sở ngành liên quan

35.000.000

 

10

Kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán chi phí đối với các dự án thuộc Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn TP.HCM năm 2013

Văn phòng BĐKH

Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM

167.200.000

 

 

TỔNG CỘNG

4.600.689.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5392/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục chương trình thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.889
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60