Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 536/QĐ-BGDĐT 2023 danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường đợt 1

Số hiệu: 536/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 21/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023 (ĐỢT 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2718/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023;

Căn cứ biên bản họp các Hội đồng tư vn tuyển chọn và Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 7847/BTNMT-KHTC ngày 22/12/2022 v/v thông báo nội dung chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương năm 2023 của các Bộ, ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023 (đợt 1) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Danh mục nhiệm vụ, tên tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến và kinh phí thực hiện kèm theo.

Điều 2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ TNMT (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

DANH MỤC

NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023 (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số
536/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2023)

TT

Tên nhiệm vụ

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Tổng kinh phí
(triệu đồng)

Kinh phí từ nguồn
(triệu đồng)

Ngân sách Nhà nước

Nguồn khác

1

Chuỗi các hoạt động và Lễ Mit- tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì Môi trường năm 2023 của ngành giáo dục.

Trường Đại học Sư phạm TP.HChí Minh

TS Cao Anh Tuấn

2023 (12 tháng)

- Các sản phẩm tuyên truyền, kết quả cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023, truyền thông chống đuối nước.

- Các thông tin truyền thông trên các phương tin thông tin đại chúng về các hoạt động.

- Báo cáo tng kết các hoạt động và Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

- Sản phẩm nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

300

100

200

(Danh mục gồm 01 nhiệm vụ)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 536/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ ngày 21/02/2023 (đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


685

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!