Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 44/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 19/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

Căn cứ Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14/9/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Liên bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và

hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế”;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 23/TTr-SKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở,Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44 /2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm:

1. Quy định chung.

2. Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

3. Yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ.

4. Xây dựng, thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.

5. Trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

6. Các nội dung liên quan khác về đảm bảo an toàn bức xạ không quy định tại Quy định này được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan nhà nước thực hiện công tác liên quan đến các hoạt động quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chương II

KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Điều 3. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ

1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1μSv/h ở khoảng cách 0,1 m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị.

2. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV.

Điều 4. Quy định đối với việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Khai báo

a) Tổ chức, cá nhân trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ không thuộc diện được miễn trừ được quy định tại Điều 3 của Quy định này phải thực hiện việc khai báo theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN).

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong thời hạn nêu tại điểm a khoản 1 Điều này thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo.

c) Tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đặt tại tỉnh Hòa Bình sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế di động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác phải khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

2. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

a) Tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc bức xạ quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép trước khi tiến hành công việc.

b) Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ mà sau 01 tháng chưa đưa vào sử dụng hoặc chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lưu giữ chất phóng xạ.

c) Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thành việc xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trước khi đưa cơ sở vào vận hành.

d) Tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trong công việc bức xạ đã được cấp giấy phép, mỗi khi tự xử lý, lưu giữ phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Quy định này không áp dụng đối với kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia; cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

đ) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng nhiều thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế có thể được cấp một giấy phép chung.

3. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có người đảm nhiệm một trong các công việc quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Năng lượng nguyên tử phải làm thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Điều 5. Yêu cầu chung đối với hồ sơ đề nghị khai báo, cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; điều kiện cấp giấy phép; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Thông tin trong hồ sơ đề nghị khai báo, cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải được công chứng hoặc có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

2. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8, Điều 23 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN hoặc gửi qua bưu điện.

3. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại các điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 6 của Quy định này.

b) Nộp phí thẩm định an toàn bức xạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

c) Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử;

d) Nhân viên bức xạ có chứng nhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ.

4. Cá nhân được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại các điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 6 của Quy định này.

b) Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

c) Có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử.

Điều 6. Quy định đối với việc khai báo; lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Tổ chức, cá nhân tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong giấy phép phải làm thủ tục gia hạn giấy phép gửi đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn. Sau thời điểm này, tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục và nộp phí, lệ phí như đề nghị cấp giấy phép mới.

2. Tổ chức, cá nhân phải đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong các trường hợp sau:

- Thay đổi các thông tin về tổ chức, cá nhân được ghi trong giấy phép bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax.

- Sau khi giảm bớt số lượng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ đã được cấp giấy phép do chuyển nhượng, xuất khẩu hoặc bị mất.

3. Tổ chức, cá nhân được đề nghị cấp lại giấy phép, chứng chỉ khi bị rách, nát, mất.

Trường hợp mất giấy phép, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không tìm được giấy phép đã mất thì tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại.

4. Đối với hoạt động sử dụng thiết bị bức xạ; sản xuất, chế biến, lưu giữ, sử dụng, xử lý nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ

Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khi có thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ căn cứ nhu cầu thực tế và quy định tại Điều 4 của Quy định này để lập hồ sơ khai báo, hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ.

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với các loại hình công việc bức xạ:

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng thiết bức xạ và sử dụng chất phóng xạ được quy định tại Điều 10 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ được quy định tại Điều 12 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu giữ chất phóng xạ được quy định tại Điều 13 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tự xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng được quy định tại Điều 14 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng được quy định tại Điều 15 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu chất phóng xạ được quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu chất phóng xạ được quy định tại Điều 17 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ được quy định tại Điều 18 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ được quy định tại Điều 19 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ được quy định tại Điều 20 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ được quy định tại Điều 21 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được quy định tại Điều 22 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ được quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép được quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép được quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ được thực hiện như đối với cấp mới.

5. Đối với hoạt động sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khi có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế căn cứ nhu cầu thực tế và quy định tại Điều 4 của Quy định này để lập hồ sơ khai báo, hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ.

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được quy định tại Điều 11 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn được quy định tại Điều 22 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ được thực hiện như đối với cấp mới.

Điều 7. Thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; thời hạn của giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:

a) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Trường hợp thiết bị X-quang chẩn đoán y tế của tổ chức, cá nhân có trụ sở chính ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhưng được lắp đặt, sử dụng tại tỉnh Hòa Bình thì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.

Trường hợp thiết bị X-quang chẩn đoán y tế di động được sử dụng tại các tỉnh khác nhau thì Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị X-quang đặt trụ sở chính cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.

b) Trường hợp cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiến hành nhiều công việc bức xạ, trong đó có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đồng thời với sử dụng chất phóng xạ (y học hạt nhân) hoặc vận hành thiết bị chiếu xạ (xạ trị) thì có thể đề nghị Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.

c) Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ đối với các trường hợp khác với quy định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều này do Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN.

2. Thời hạn của giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ:

a) Giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ có thời hạn 05 năm.

b) Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: sử dụng thiết bị bức xạ; lưu giữ, sử dụng, xử lý, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có thời hạn 03 năm;

c) Chứng chỉ nhân viên bức xạ có thời hạn 05 năm.

d) Thời hạn của giấy phép gia hạn được tính từ ngày hết hạn của giấy phép cũ.

đ) Thời hạn của giấy phép sửa đổi, bổ sung, giấy phép cấp lại có thời hạn như giấy phép cũ.

e) Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này có thời hạn được quy định tại Điều 25 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN.

Điều 8. Thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Tổ chức, cá nhân đề nghị khai báo; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ thực hiện việc lập hồ sơ theo quy định.

a) Nộp các loại hồ sơ theo quy định cụ thể như sau:

- Hồ sơ khai báo theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 theo Thông tư số 08/2010/TT- BKHCN;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN.

b) Thời hạn giải quyết: Quy định tại Khoản 2 Điều 9 và tại các Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 24 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN.

Điều 9. Quy định nộp phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ phải nộp phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cho cơ quan có thẩm quyền.

Chương III

YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ

Điều 10. Quy định chung về bảo đảm an toàn bức xạ

1. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chung trong quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, thuốc phóng xạ trong cơ sở y tế phải bảo đảm:

a) Việc chỉ định khám, chữa bệnh bằng bức xạ ion hóa đem lại lợi ích thực tế cho người bệnh là đáng kể so với tác hại mà họ phải chịu.

b) Không để liều chiếu xạ gây bởi các công việc này đối với nhân viên bức xạ và công chúng vượt quá liều giới hạn; bảo đảm liều chiếu xạ đối với người bệnh theo mức chỉ dẫn.

c) Giữ cho liều chiếu xạ đối với người bệnh, nhân viên bức xạ, công chúng và số người bị chiếu xạ ở mức thấp nhất có thể đạt được.

d) Chỉ tiến hành các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng thiết bị bức xạ, thuốc phóng xạ, nguồn phóng xạ trên mức miễn trừ khai báo, cấp phép khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

3. Thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế, thiết bị xạ trị phải thực hiện các yêu cầu bảo đảm an toàn được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế (Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT).

4. Đối với các thiết bị bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ khác thực hiện theo các quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ và các quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng (Thông tư số 19/2012/TT- BKHCN).

Điều 11. Trách nhiệm của cơ sở y tế và người đứng đầu cơ sở y tế, trách nhiệm của nhân viên bức xạ y tế

1. Cơ sở y tế và người đứng đầu cơ sở y tế phải thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 25 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

2. Người phụ trách an toàn của cơ sở y tế phải thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 26 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

3. Nhân viên bức xạ y tế phải thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 27 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

Điều 12. Các quy định về kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị bức xạ, thiết bị đo bức xạ; Phòng đặt thiết bị bức xạ, phòng lưu người bệnh điều trị bằng phóng xạ; Lắp đặt thiết bị bức xạ; Nội quy an toàn bức xạ và vận hành an toàn thiết bị; Sử dụng người lao động làm công việc bức xạ; Đào tạo an toàn bức xạ; Kiểm xạ khu vực làm việc; Theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ; Phương tiện bảo hộ cá nhân; Khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ y tế; Kiểm tra giám sát nội bộ; Kiểm soát chiếu xạ y tế; Kiểm soát chiếu xạ công chúng được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014.

Điều 13. Quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

1. Đối với các thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và các lĩnh vực khác sau khi thanh lý phải báo cáo với Sở Khoa học và Công nghệ và xử lý rác thải theo các quy định của pháp luật.

2. Đối với nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (là nguồn phóng xạ kín mà tổ chức, cá nhân sở hữu không còn sử dụng trong công việc bức xạ được cấp giấy phép và không có ý định tiếp tục sử dụng vào bất kỳ một mục đích nào khác hoặc không được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép cho phép sử dụng tiếp) phải đảm bảo các yêu cầu và quy định của pháp luật đối với việc lưu giữ hoặc chuyển giao cho người sử dụng khác; chuyển giao cho cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ hoặc chuyển trả cho nhà sản xuất, nhà cung cấp nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng bị rò rỉ phóng xạ phải được điều kiện hóa đảm bảo an toàn theo các quy định của pháp luật.

4. Đối với chất thải phóng xạ sau khi thu gom phải được lưu giữ, xử lý, điều kiện hóa, thải ra môi trường hoặc chuyển giao theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 và 9 của Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

Đối với chất thải phóng xạ sinh học phải được xử lý tiệt trùng bằng hơi, bằng bức xạ, khử khuẩn bằng hóa chất, xử lý nhiệt khô trước khi áp dụng các biện pháp xử lý chất thải phóng xạ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc nghi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị mất, bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp pháp, chưa được khai báo

1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị mất, bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp pháp, chưa được khai báo có trách nhiệm thông báo ngay việc phát hiện cho Ủy ban nhân dân, Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát được quy định tại Điều 7 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.

Chương IV

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN

Điều 15. Nguyên tắc, yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và hoạt động ứng phó sự cố

1. Công tác chuẩn bị ứng phó và hoạt động ứng phó sự cố phải tuân theo các nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN).

2. Hoạt động ứng phó sự cố phải đạt được các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN.

Điều 16. Nhóm nguy cơ, mức can thiệp, mức báo động

1. Nhóm nguy cơ được sử dụng làm căn cứ cho công tác chuẩn bị ứng phó và hoạt động ứng phó sự cố. Nhóm nguy cơ được phân thành năm nhóm I, II, III, IV, V và được quy định tại Phụ lục I Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố căn cứ vào mức can thiệp để tiến hành các hành động can thiệp tương ứng. Mức can thiệp được quy định tại phụ lục II Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN.

3. Mức báo động được áp dụng làm căn cứ cho việc huy động nguồn lực tiến hành hoạt động ứng phó sự cố. Mức báo động được quy định tại phụ lục III Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN.

Điều 17. Quy định xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh và cấp cơ sở

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

b) Tham mưu thành lập Ban Chỉ huy và các thành viên trong Ban Chỉ huy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Xây dựng quy chế phối hợp điều hành ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các cơ quan chức năng có liên quan, các lực lượng ứng phó sự cố và các tổ chức, cá nhân;

d) Xây dựng nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó với sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể; tổ chức đào tạo và diễn tập định kỳ.

đ) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở;

b) Trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở;

c) Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ định kỳ.

3. Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc bức xạ còn lại phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định hiện hành gửi Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét, phê duyệt.

Điều 18. Lập và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở, cấp tỉnh

1. Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở được lập đối với nhóm nguy cơ I, II, III, IV quy định tại Điều 27, Điều 28 Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN.

2. Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh được lập theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN.

3. Trình tự, thủ tục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, cấp tỉnh quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32 Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN.

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan khi sự cố xảy ra

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ được quy định tại Khoản 1 Điều 84 Luật Năng lượng nguyên tử.

2. Trách nhiệm của Cơ quan chủ quản, tổ chức cấp trên trực tiếp của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ được quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Năng lượng nguyên tử.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được quy định tại Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 84 Luật Năng lượng nguyên tử.

Chương V

TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ

Điều 20. Trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm

a) Nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về an toàn bức xạ phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ; Phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo an toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về an toàn bức xạ cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ.

c) Tiếp nhận khai báo, tổ chức thẩm định hồ sơ an toàn bức xạ và cấp, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn theo phân cấp.

d) Tham mưu xây dựng, cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh, hướng dẫn các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trong tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN.

đ) Khi sự cố bức xạ, hạt nhân xảy ra, phải cử cán bộ xác minh sự cố; hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ để có phương án chỉ đạo kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý tình huống có liên quan đến bức xạ đồng thời cung cấp thông tin về an toàn bức xạ đúng quy định.

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh huy động nhân lực, phương tiện ở địa phương tham gia ứng phó sự cố theo điều động của Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh và kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia.

g) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

h) Triển khai việc thống kê, báo cáo định kỳ các nguồn phóng xạ, các thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ tại địa phương theo quy định; Hàng năm xây dựng kế hoạch công tác quản lý an toàn bức xạ trong năm, tổng hợp công tác thực hiện An toàn bức xạ trên địa bàn toàn tỉnh trong năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ.

i) Tham mưu việc đầu tư trang thiết bị máy móc cần thiết phục vụ công tác quản lý và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân và quản lý thiết bị, máy móc;

k) Tổ chức và phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ được phát hiện trên địa bàn quản lý mà không xác định được chủ.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng nguồn phóng xạ. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân trên địa bàn.

b) Chủ trì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan điều tra, xác minh thông tin, tham gia tìm kiếm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát.

c) Khi có sự cố, sự việc xảy ra chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia, cấp tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân sự cố.

3. Sở Y tế có trách nhiệm

a) Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các đơn vị trong ngành có sử dụng các thiết bị X-quang trong chẩn đoán khám bệnh thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

b) Chỉ đạo các đơn vị trong ngành cấp cứu và điều trị những người bị chiếu xạ quá liều, những người dùng thuốc phóng xạ theo các quy định của nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành có sử dụng thiết bị bức xạ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ.

c) Khi sự cố bức xạ, hạt nhân xảy ra có trách nhiệm chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn. Giám định và theo dõi sức khỏe của những người có nguy cơ bị ảnh hưởng của sự cố bức xạ.

d) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ đối với các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán, nguồn phóng xạ.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

a) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động tiếp xúc với công việc bức xạ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

b) Khi sự cố, tai nạn lao động bức xạ, hạt nhân xảy ra thanh tra an toàn, vệ sinh lao động phối hợp với thanh tra an toàn bức xạ, hạt nhân tiến hành thanh tra, điều tra các sự cố, tai nạn lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để xảy ra sự cố, tai nạn lao động theo quy định hiện hành.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát, xác định, thông báo địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con người và đánh giá khả năng gây hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con người.

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại của khoáng sản phóng xạ, chiếu xạ tự nhiên đối với con người trên địa bàn tỉnh.

6. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Cung cấp kịp thời thông tin trung thực cho người dân trong khu vực về sự cố bức xạ có ảnh hưởng đối với khu vực xung quanh nơi xảy ra sự cố;

c) Khi đưa tin về sự cố bức xạ, hạt nhân phải bảo đảm tính trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về báo chí.

7. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc liên quan đến bức xạ tại địa phương thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.

b) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của tỉnh. Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của Ban chỉ huy thực hiện các biện pháp ứng phó đã được lập kế hoạch theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ quan chức năng khắc phục sự cố.

Điều 21. Trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, có nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ phải thực các hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Năng lượng nguyên tử.

2. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 26 Luật Năng lượng nguyên tử.

3. Nhân viên bức xạ phải thực hiện trách nhiệm được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Năng lượng nguyên tử.

4. Người phụ trách an toàn phải thực hiện trách nhiệm được quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật Năng lượng nguyên tử.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực hiện tốt những quy định của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vi phạm các nội dung đã được quy định trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Áp dụng các văn bản viện dẫn

Trường hợp các văn bản luật, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia được viện dẫn trong Quy định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, triển khai, theo dõi thực hiện quy định này. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242