Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4361/QĐ-BNN-PTLN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 17/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4361 QĐ/BNN-PTLN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ NỘI DUNG LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH LÂM SINH THUỘC DỰ ÁN 661 VÀ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH (HOẶC VỐN TÀI TRỢ)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 942 QĐ/BNN-PTLN ngày 21/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao kế hoạch năm 2002 - Dự án trống mới 5 triệu hecta rừng cho các đơn vị trực thuộc;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách (hoặc vốn tài trợ).

Điều 2. Phạm vi áp dụng cho dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách (hoặc vốn tài trợ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển lâm nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ NỘI DUNG LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH LÂM SINH THUỘC DỰ ÁN 661 VÀ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH (HOẶC VỐN TÀI TRỢ)
(Ban hành kèm theo QĐ số 4361 ngày 17 tháng 10 năm 2002)

A. QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI BỘ HỒ SƠ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN

1. Đơn vị thiết kế

Đối với các công trình lâm sinh, đơn vị thiết kế là các tổ chức chuyên ngành có đủ tư cách pháp nhân hoặc chủ dự án có đủ năng lực thiết kế (có kỹ sư chuyên ngành đủ kinh nghiệm và trình độ).

2. Thời gian lập hồ sơ thiết kế dự toán

Sau khi nhận được kế hoạch sản xuất hàng năm, đơn vị tiến hành xây dựng thiết kế dự toán và hoàn thiện để trình duyệt trước thời vụ trồng rừng từ 1 - 3 tháng (thời vụ trồng rừng tùy thuộc vào từng vùng, khu vực).

Đối với các nội dung lâm sinh không phụ thuộc vào thời vụ, khi nhận được kế hoạch giao cần lập hồ sơ thiết kế dự toán ngay để trình duyệt và triển khai thực hiện.

3. Quy cách bộ hồ sơ thiết kế dự toán

- Thống nhất sử dụng khổ giấy A4 đóng thành tập, có bìa đủ độ bền để quản lý, sử dụng lâu dài (hết chu kỳ sản xuất). Đối với bản đồ hoặc bảng biểu lớn có thể sử dụng khổ A3.

- Bìa ghi rõ tiêu đề: Hồ sơ thiết kế dự toán hạng mục lâm sinh …

- Hồ sơ bao gồm 4 phần:

+ Tờ trình.

+ Nội dung thiết kế.

+ Dự toán.

+ Những kiến nghị đề xuất.

4. Số lượng: 5 - 7 bản.

Lập 1 bản chính để trình cơ quan phê duyệt, sau khi nhận được, cơ quan phê duyệt chỉnh sửa, đơn vị thiết kế phải bổ sung, hoàn thiện và đóng thành các bản (có nội dung đã chỉnh sửa) gửi cơ quan phê duyệt (để được phê duyệt chính thức) và các cơ quan liên quan khác để theo dõi.

B. TRÌNH TỰ BỘ HỒ SƠ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN

PHẦN 1. TỜ TRÌNH

(Tổng hợp tất cả các hạng mục đầu tư)

Mẫu tờ trình

Tên đơn vị
Tên đơn vị trình
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

Ngày ... tháng ... năm ….

 

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt thiết kế dự toán các hạng mục công trình lâm sinh
kế hoạch năm ……. thuộc dự án ………..

Kính gửi: ……………………………………………..

- Các căn cứ, chủ trương, dự án, đề tài đã được phê duyệt về quy mô, vốn, nguồn vốn.

- Căn cứ thiết kế dự toán do ………… lập

+ Khối lượng

STT

Hạng mục công trình

Đ.vị.t

Kế hoạch giao

Khối lượng thi công

Dự toán

1

Bảo vệ rừng

ha

 

 

 

2

Khoanh nuôi xúc tiến TS

ha

 

 

 

3

Trồng mới rừng

ha

 

 

 

4

Chăm sóc rừng năm thứ …

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tổng dự toán: ……………………. đ (viết bằng chữ …………………)

Kính đề nghị ………………………….. xem xét phê duyệt ………………

 

 

Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu

 

PHẦN 2. HỒ SƠ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN

Mỗi hạng mục/ nội dung công trình lâm sinh lập riêng 1 bản, ngoài bìa ghi: Hồ sơ thiết kế dự toán ……………………

1. Tên công trình

2. Mục đích thi công

3. Địa điểm

4. Diện tích

5. Tổng vốn đầu tư

6. Nguồn vốn đầu tư

7. Thời gian khởi công và hoàn thành

Các nội dung bên trong:

I. BẢN ĐỒ

1. Bản đồ quy hoạch tổng thể dự án

Bản đồ quy hoạch tổng thể của dự án chỉ nộp 1 lần khi bắt đầu triển khai dự án, để cơ quan phê duyệt theo dõi quản lý trong cả giai đoạn thực hiện dự án, do đó yêu cầu bản đồ phải vẽ đúng, đủ, đẹp, chất liệu giấy đảm bảo và thể hiện đủ:

- Tên bản đồ dự án, giai đoạn thực hiện.

- Tỷ lệ 1/10.000

- Phần chú dẫn theo đúng quy định “ký hiệu bản đồ thành quả điều tra quy hoạch thiết kế kinh doanh rừng” - (sổ tay điều tra QHR - Nhà xuất bản Nông nghiệp 1995).

- Góc trên bên phải tờ bản đồ - vẽ sơ đồ vị trí của dự án trong khu vực địa chính.

- Tô màu để phân biệt các hạng mục công trình, các vật chuẩn.

- Đơn vị thiết kế ký tên đóng dấu, đơn vị chủ dự án ký tên đóng dấu.

2. Bản đồ thiết kế lô khoảnh

- Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 tùy theo quy mô dự án (đối với công trình đặc biệt hoặc công trình có diện tích nhỏ, tỷ lệ có thể lớn hơn); thể hiện đầy đủ hệ thống lô khoảnh, vật chuẩn và các trạng thái rừng (gồm rừng tự nhiên khoanh nuôi, bảo vệ, rừng trồng, rừng chăm sóc các năm …), tô màu phân biệt công trình hàng năm để quản lý theo dõi tiến độ thực hiện.

- Tên bản đồ, năm thực hiện.

- Góc trên bên phải của tờ bản đồ vẽ sơ đồ vị trí của công trình trong vùng dự án.

- Phần chú dẫn theo đúng quy định “ký hiệu bản đồ thành quả điều tra quy hoạch thiết kế kinh doanh” - (sổ tay điều tra QHR - Nhà xuất bản Nông nghiệp 1995), và phải tương ứng với bản đồ quy hoạch tổng thể dự án.

- Thủ trưởng đơn vị chủ dự án, đơn vị thiết kế ký tên đóng dấu.

II. NỘI DUNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Nêu các căn cứ xây dựng thiết kế dự toán

Thuyết minh riêng cho từng hạng mục công trình.

Dưới đây là nội dung thiết kế kỹ thuật cho một số hạng mục đầu tư chính trong dự án 661:

1. Trồng rừng các loại

1.1. Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, băng xanh

Thực hiện theo Quy trình thiết kế kỹ thuật trồng rừng ban hành tại Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/2/2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (tiêu chuẩn ngành 04-TCN-46-2001).

1.2. Trồng rừng (hoặc vườn) sưu tập thực vật

Ngoài việc lập biểu mô tả các yếu tố tự nhiên, biểu thống kê diện tích - địa điểm trồng rừng theo quy trình thiết kế trồng rừng nói trên, về giải pháp kỹ thuật cần:

- Lập danh lục các loài cây dự kiến trồng sưu tập trong dự án, danh lục cây trồng sưu tập trong năm kế hoạch, tối thiểu 30 loài/ha, số lượng cây/loài cây gỗ lớn.

- Tiêu chuẩn chọn loài để đưa vào trồng sưu tập:

+ Loài cây chọn phải có đặc tính sinh thái phù hợp hoặc tương đối phù hợp với nơi trồng sưu tập. Trường hợp trồng không phù hợp, cây bị chết thì năm sau phải thay thế loài khác cho phù hợp.

+ Loài cây trồng năm sau không được trùng với các loài đã trồng năm trước (sưu tập các loại cây bằng gieo ươm hoặc sưu tập từ rừng tự nhiên đem về thuần dưỡng để giảm giá thành).

+ Cây có giá trị kinh tế không có trong vùng hoặc có rất ít.

+ Cây đặc biệt quý hiếm.

- Nếu là rừng tự nhiên cần trồng bổ sung các loài cây sưu tập để tăng mức độ phong phú thì phải lập danh lục các loài đã có, các loài dự kiến sưu tập trồng bổ sung (cho toàn dự án và cho năm kế hoạch). Cây giống trồng bổ sung vào rừng tự nhiên phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ Ngoài các tiêu chuẩn chọn loài cây trồng sưu tập như trên, loài cây trồng sưu tập bổ sung không được trùng với các loài đã có sẵn trong vườn rừng tự nhiên.

+ Đạt chiều cao ≥ 1m, đường kính gốc ≥ 1,5cm.

- Mô tả/ vẽ sơ đồ bố trí loài cây trồng.

- Khi cây đã sinh trưởng ổn định (H ≥ 2m, D0 ≥ 3cm) gắn biển tên cây (cả cây trồng sưu tập và cây có sẵn trong vườn rừng tự nhiên), mỗi loài gắn 2 - 3 biển cho cây đại diện, biển ghi rõ tên loài, chi, họ bằng tên La tinh và tên Việt Nam (thiết kế cụ thể số lượng, kích thước biển, vật liệu …).

- Các biện pháp kỹ thuật khác thực hiện theo Quy trình thiết kế kỹ thuật trồng rừng ban hành tại Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/2/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tiêu chuẩn ngành 04-TCN-46-2001).

2. Chăm sóc rừng các loại

2.1. Mô tả trạng thái rừng cần chăm sóc

Mẫu biểu 1: Biểu/phiếu mô tả trạng thái rừng cần chăm sóc

Đ.vị xã, bản đôi

Loại rừng chăm sóc

Năm trồng

Diện tích

Địa điểm

Đặc điểm rừng cần chăm sóc

Ký hiệu thi công FBL

S. trồng năm  …

S. hiện còn lại

TK

Kh

Loài cây

M. độ hiện tại

Hbq

D1/D2

 

R. đặc dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rừng sưu tập thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Thiết kế kỹ thuật chăm sóc rừng

Thực hiện theo Quy trình thiết kế kỹ thuật trồng rừng ban hành tại Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/2/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tiêu chuẩn ngành 04-TCN-46-2001).

3. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng

3.1. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có tác dộng, không trồng bổ sung

3.1.1. Mô tả trạng thái rừng theo mẫu biểu sau:

Mẫu biểu 2: Trạng thái rừng KNXTTS không trồng bổ sung:

Đ.vị xã, bản

Tiểu khu

Kh

Diện tích (ha)

Tr. thái th bì

Cây bụi

Cây tái sinh

Cây gỗ rải rác

Độ che phủ %

H cây bụi

m. độ cây tái sinh

H. cây tái sinh

m. độ cây gỗ lớn

loài cây gỗ lớn chủ yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Giải pháp kỹ thuật:

Thực hiện theo Quy phạm phục hồi rừng bằng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (QPN 21 - 98).

3.2. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có tác động và trồng bổ sung cây LN

3.2.1. Mô tả trạng thái rừng

Mẫu biểu 3: Mô tả trạng thái rừng KNXTTS có trồng bổ sung

Đ.vị xã, bản

Tiểu khu

Kh

Diện tích lô (ha)

S. đám trống (ha)

Loài cây bụi chính

Cây bụi

Cây tái sinh

Cây gỗ rải rác

Độ che phủ

H. cây bụi

m. độ cây tái sinh

H. cây tái sinh

m. độ cây gỗ lớn

l. cây gỗ lớn chủ yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Giải pháp kỹ thuật

- Thực hiện theo quy phạm phục hồi rừng bằng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (QPN 21 - 98).

4. Bảo vệ rừng

4.1. Mô tả trạng thái khu rừng cần bảo vệ

Mẫu biểu 4: Hiện trạng khu rừng cần bảo vệ

Loại rừng

Vị trí diện tích

Các chỉ tiêu lâm học chủ yếu/ha

Tiểu khu

Kh

S ha

D1 cây gỗ

bq cây gỗ

Trữ lượng

Đ che phủ

Mật độ c. gỗ lớn

Loài cây mục đích chủ yếu

Gỗ

Tre nứa

Rừng trồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rừng tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Giải pháp bảo vệ

- Các biện pháp thực hiện

- Lập danh sách các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân nhận khoán có xác nhận của địa phương (UBND) và đơn vị giao khoán.

5. Làm bảng, biển báo bảo vệ, chỉ dẫn

5.1. Mô tả khu rừng cắm bảng, biển báo, chỉ dẫn

Mẫu biểu 5: Biểu mô tả khu rừng cần cắm bảng, biển báo bảo vệ, chỉ dẫn

STT

Rừng cần cắm bảng, biển báo

Vị trí

Diện tích (ha)

Năm trồng/năm tác động kh.nuôi

Tiểu khu

Kh

Độ dốc

1

Vườn sưu tập

 

 

 

 

 

 

2

Rừng KNXTTS

 

 

 

 

 

 

3

Rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

4

………….

 

 

 

 

 

 

5.2. Giải pháp kỹ thuật

- Vị trí cắm bảng, biển: ………………

- Cự ly vận chuyển: …………………..

- Số lượng bảng, biển:………………

- Quy cách/kích thước bảng, biển báo:………………………

- Vật liệu làm bảng, biển:………………………….

- Nội dung viết trên bảng, biển, sơn, chữ:………………..

6. Đóng cọc mốc ranh giới

6.1. Mô tả khu vực đóng cọc mốc ranh giới

- Vị trí, địa danh (các khu vực tiếp giáp) thể hiện trên bản đồ, đánh dấu ranh giới cắm mốc và các vị trí cắm mốc bằng bút màu.

- Mô tả địa hình thi công, cự ly vận chuyển …………..

6.2. Giải pháp thực hiện

Theo “Quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng” ban hành kèm theo Quyết định số 3013/1997/QĐ-BNN ngày 20/11/1997, cụ thể phải nêu rõ:

- Loại mốc (cấp 1, cấp 2)

- Quy cách mốc (theo Quy chế trên)

- Số lượng mốc ………

- Cự ly phát tuyến ……… rộng dài tuyến ….

7. Điều tra danh lục, xây dựng tiêu bản động thực vật rừng

- Báo cáo kết quả thực hiện các năm trước (nếu có)

+ Số lượng loài cây/con điều tra được.

+ Số lượng tiêu bản đã thu thập.

+ Kinh phí thực hiện.

- Phạm vi điều tra năm kế hoạch (ha).

- Phương pháp tiến hành

- Nội dung điều tra

- Dự kiến kết quả điều tra

+ Đối với thực vật: Số lượng tiêu bản, chất lượng tiêu bản (có hoa, quả, kích thước). Số lượng loài trong đó số loài mới điều tra phát hiện, tên loài, tiêu bản.

+ Đối với động vật: Số lượng tiêu bản sống/ảnh, kích cỡ ảnh. Số lượng loài.

- Nội dung báo cáo thành quả.

Tương tự như trên, đối với các hạng mục công trình khác, đề nghị đơn vị mô tả hiện trạng, nội dung thi công để thuyết minh chi tiết giải pháp kỹ thuật, làm cơ sở cho việc tính toán và xét duyệt dự toán được chính xác.

PHẦN 3. DỰ TOÁN

* Suất đầu tư trong Dự án 661 và các dự toán sử dụng vốn ngân sách (hoặc tài trợ) được xác lập từ khi giao kế hoạch (khối lượng và vốn), chủ yếu cho đầu tư trực tiếp, các khoản về chi phí quản lý, chi tiết thiết kế được quy định riêng theo cơ chế của từng dự án.

Với đặc thù đó nên tính chi tiết dự toán trong dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách/tài trợ không áp dụng hoàn toàn theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư XDCB: Cụ thể không tính chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng … mà chỉ tính chi tiết dự toán theo 3 phần chính sau đây:

- Chi phí nhân công.

- Chi phí vật tư.

- Chi phí khác (thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu …)

Mẫu biểu 6: Biểu tính đơn giá dự toán

Hạng mục

Đ. vị tính

K. lượng

Đ. mức

Công

Đơn giá

T. tiền

Đơn giá dự toán I + II

 

 

 

 

 

 

I. Chi phí trực tiếp

 

 

 

 

 

 

1. Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Xử lý thực bì

 

 

 

 

 

 

- Làm đất

 

 

 

 

 

 

- V/c phân, bón lót lấp hố

 

 

 

 

 

 

- V/c cây, trồng

 

 

 

 

 

 

- Chi phí máy thi công

 

 

 

 

 

 

2. Vật tư

 

 

 

 

 

 

- Cây giống (cả trồng giặm)

 

 

 

 

 

 

- Phân bón (bón lót + thúc)

 

 

 

 

 

 

- Thuốc phòng trừ sâu bệnh

 

 

 

 

 

 

II. Chi phí gián tiếp

 

 

 

 

 

 

- Thẩm định phê duyệt

 

 

 

 

 

 

- Nghiệm thu

 

 

 

 

 

 

* Tổng dự toán (biểu 6) bao gồm:

1. Dự toán các hạng mục lâm sinh

2. Chi phí thiết kế

3. Chi phí quản lý

* Để tính được dự toán chi phí trên, có thể căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật quy định riêng của từng địa phương hoặc vận dụng định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành tại Quyết định số 532/VKT ngày 15/7/1998, số 426/KLND ngày 16/11/1996 của Bộ Lâm nghiệp cũ (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT).

* Đối với hạng mục điều tra danh lục động thực vật rừng - lập dự toán căn cứ vào “Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra quy hoạch rừng” ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2366 NN-TCCB/QĐ ngày 16/9/1997.

Mẫu biểu 7: Bảng tổng hợp dự toán cho tất cả các hạng mục công trình…

STT

Hạng mục công trình

Đ.tính

Kh.lượng

Đ.giá

T.tiền

1

Trồng chăm sóc năm thứ nhất rừng….

ha

2

Chăm sóc rừng

ha

3

……..

 

 

 

 

……..

……..

……..

……..

……..

Thiết kế phí (theo quy định của dự án)

đ

 

 

 

……..

Quản lý phí (theo quy định của dự án)

đ

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

PHẦN 4. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Phần này nêu rõ những ý kiến đề xuất, có thể là những vấn đề về giải pháp kỹ thuật, những khó khăn trong thực hiện thi công mà từ đó có định mức khác định mức quy định trong việc tính toán dự toán v.v…

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN CẤP ĐẤT TRONG CUỐC HỐC TRỒNG RỪNG

Cấp đất

Loại đất chủ yếu

Độ nén chặt

1

- Đất cát pha thịt, ẩm, tơi xốp, độ sâu tầng đất mặt khoảng 0,4 - 0,5m, tỷ lệ rễ cây, đá lẫn ít.

- Đất rừng còn tốt, tầng đất mặt sâu xốp, ẩm. Tỷ lệ rễ cây, đá lẫn ít

- Đất cát, dính tơi xốp, mát có tỷ lệ nhỏ sỏi đá lẫn

Cuốc bàn (tiêu chuẩn nhà nước) cuốc dễ

2

- Đất thịt nhẹ và trung bình, độ sâu tầng đất mặt khoảng 0,3 - 0,4m. Tỷ lệ rễ cây khoảng 10 - 25%, tỷ lệ đá sỏi lẫn khoảng 10 - 20%.

- Đất thịt pha cát ẩm xốp, tỷ lệ rễ cây khoảng 20%, tỷ lệ sỏi đá lẫn khoảng 10 - 15%.

- Đất rừng còn tốt, tầng đất mặt trung bình ẩm, xốp, tỷ lệ rễ cây khoảng 25 - 30%. Tỷ lệ đá lẫn khoảng 15 - 20%.

Cuốc bàn (tiêu chuẩn nhà nước) cuốc phải dùng một lực tương đối mạnh

3

- Đất thịt hơi chặt, đất mát. Tỷ lệ rễ cây khoảng 20 - 30%. Trong đó khoảng 30% rễ cây có đường kính lớn. Tỷ lệ sỏi đá lẫn khoảng 20 - 35%, đá lộ đầu khoảng 20%.

- Đất đá ong hóa nhẹ, chặt, đất mát. Tỷ lệ rễ cây khoảng 15 - 20%, tỷ lệ sỏi đá lẫn khoảng 30 - 35%, tỷ lệ đá lộ đầu >30%.

- Đất sét pha cát, hơi chặt, mát.

Cuốc bàn (tiêu chuẩn nhà nước) cuốc phải dùng một lực hoặc phải dùng cuốc (tiêu chuẩn ngành) đào hố

4

- Đất sét pha thịt, chặt, khô, tầng mặt mỏng. Tỷ lệ rễ cây khoảng 25 - 30%, tỷ lệ đá lẫn khoảng 30 - 35%, tỷ lệ đá lộ đầu khoảng 30 - 40%.

- Đất sét pha sỏi, đá, chặt khô, tầng đất mặt mỏng. Tỷ lệ rễ cây khoảng 30 - 40%. Tỷ lệ đá lẫn khoảng 40 - 50%. Nhiều đá lộ đầu và đá tảng.

- Đất sét nặng, khô, chặt.

Cuốc đào hố (tiêu chuẩn ngành) phải dùng một lực mạnh

 

PHỤ LỤC 2

PHÂN CẤP THỰC BÌ ĐỂ PHÁT DỌN TRONG TRỒNG RỪNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG

1. Phân loại thực bì theo nhóm

1.1. Tiêu chuẩn 1: Tiêu chuẩn về nhóm

* Nhóm 1 - nhóm cỏ: Gồm các loài cỏ thấp, cỏ tranh, cỏ mỹ, lau lách, chít, chè vè.

* Nhóm 2 - nhóm cây bụi: Các loài sim mua, thẩu tấu, thành ngạnh, tế guột.

* Nhóm 3 - nhóm tre nứa: Các loài nứa, dùng, sặt, may lay, le, lồ ô.

* Nhóm 4 - nhóm cây gỗ: Các loài cây gỗ tạp, cây phi mục đích.

1.2. Tiêu chuẩn 2: Tiêu chuẩn về chiều cao thực bì - tính bằng mét (m)

1.3. Tiêu chuẩn 3: Tiêu chuẩn về mức độ che phủ của thực bì - tính bằng phần trăm (%).

2. Phân cấp thực bì

Cấp thực bì/dạng thực bì

Hiện trạng/dạng thực bì

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 2 (m)

Tiêu chuẩn 3 (%)

Cấp 1

Nhóm 1

< 0,5

< 20

Nhóm 2

< 0,5

< 20

Cấp 2

Nhóm 1

0,5 - 1

20 - 30

Nhóm 2

0,5 - 1

20 - 30

Nhóm 3

0,5 - 1

20 - 30

Nhóm 4

0,5 - 1

20 - 30

Cấp 3

Nhóm 1

1 - 1,5

30 - 40

Nhóm 2

1 - 1,5

30 - 40

Nhóm 3

1 - 1,5

30 - 40

Nhóm 4

1 - 1,5

30 - 40

Cấp 4

Nhóm 3

1,5 - 2

40 - 50

Nhóm 4

1,5 - 2

40 - 50

Cấp 5

Nhóm 3

2 - 2,5

50 - 60

Nhóm 4

2 - 2,5

50 - 60

Cấp 6

Nhóm 3

> 2,5

> 60

 

Nhóm 4

> 2,5m

> 60

3. Quy định hệ số trong trường hợp các tiêu chuẩn 2, 3 không cùng cấp

- Dạng thực bì đủ 3 tiêu chuẩn trên thuộc các cấp được quy định là hệ số 1 và mức phát dọn (m2/công) đã được xác định trong bảng “định mức phát dọn thực bìtại phụ lục 3.

- Trường hợp các nhóm thực bì không cùng cấp theo bảng phân loại trên (tiêu chuẩn 2 thuộc cấp 1, tiêu chuẩn 3 thuộc cấp 2, hoặc cấp 3 v.v…) thì định mức lao động phát dọn thực bì tính theo hệ số tại bảng dưới đây:

4. Bảng tra hệ số định mức phát dọn thực bì

Tiêu chuẩn 2 (m)

Tiêu chuẩn 3 (%)

ch. cao
< 0,5m

ch. cao
 0,5 - 1m

ch. cao
1 - 1,5m

ch. cao
1,5 - 2m

ch. cao
2 - 2,5m

ch. cao
> 2,5 m

Độ che phủ < 20

cấp 1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

Độ che phủ 20 - 30

1,05

cấp 2

0,95

0,9

0,85

0,8

Độ che phủ 30 - 40

1,1

1,05

cấp 3

0,95

0,9

0,85

Độ che phủ 40 - 50

1,15

1,1

1,05

cấp 4

0,95

0,9

Độ che phủ 50 - 60

1,2

1,15

1,1

1,05

cấp 5

0,95

Độ che phủ > 60

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

cấp 6

5. Cách tính

Ví dụ:

- Định mức phát dọn thực bì, thực bì cấp 2 - chiều cao (H) từ 0,5 - 1m, độ che phủ từ 20 - 30%; hệ số 1 là 413m2/công.

- Hiện trạng thực bì đang thi công có chiều cao 1 - 1,5m (H thuộc cấp 3), độ che phủ ở mức 20 - 30% (thuộc cấp 2) thì hệ số áp dụng là 0,95 x với định mức phát dọn 41m2/công (hệ số 1 của thực bì cấp 2).

- Định mức phát dọn sẽ là: 413m2/công x 0,95 = 371,7m2/công.

Ví dụ 2:

- Định mức phát dọn thực bì theo băng, cự ly đi làm < 1 km, thực bì cấp 3 - chiều cao (H) từ 1 - 1,5m, độ che phủ từ 30 - 40%; hệ số 1 là 322m2/công.

- Hiện trạng thực bì đang thi công có chiều cao < 0,5m (H thuộc cấp 1), độ che phủ ở mức 30 - 40% (thuộc cấp 3)  thì hệ số áp dụng là 1,1 x với định mức phát dọn 322m2/công (hệ số 1 của cấp thực bì cấp 3).

- Định mức phát dọn sẽ là: 322m2/công x 1,1 = 354,2m2/công.

 

PHỤ LỤC 3

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG PHÁT DỌN THỰC BÌ (ÁP DỤNG CHO KHU VỰC ĐỒI NÚI < 250)

Hình thức phát dọn

Cự ly đi làm (km)

Cấp thực bì

1

2

3

4

5

6

Định mức lao động (m2/công)

Phát theo băng

< 1

456

413

322

234

192

102

1 - 2

426

386

301

219

179

96

2 - 3

385

349

272

198

162

86

3 - 4

350

317

247

180

147

79

4 - 5

315

285

222

162

132

71

Phát toàn diện

< 1

650

584

464

335

274

147

1 - 2

608

546

433

313

256

137

2 - 3

549

493

391

282

232

124

3 - 4

489

448

356

257

210

113

4 - 5

449

403

320

231

189

101

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4361/QĐ-BNN-PTLN ngày 17/10/2002 ban hành Quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 và dự án sử dụng vốn ngân sách (hoặc vốn tài trợ) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.312

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!