Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4016/QĐ-UBND Bảo vệ và Phát triển rừng Ban Quản lý Dự án Bình Định 2016 2020

Số hiệu: 4016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4016/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 17/11/2010 của Thủ tướng ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020,

Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2015 chuyển sang năm 2016 của các đơn vị và bố trí phân bổ cho kế hoạch năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 3863/TTr-SNN ngày 03/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

2. Địa điểm lập dự án: Tỉnh Bình Định.

3. Mục tiêu dự án:

a. Quản lý bảo vệ vốn rừng hiện có, đầu tư xây dựng phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng ngập mặn bền vững. Phát huy chức năng phòng hộ đầu nguồn, đến năm 2020 nâng độ che phủ rừng lên trên 52% góp phần cải thiện môi trường, cân bằng sinh thái, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, tạo nguồn sinh thủy và bảo tồn tính đa dạng sinh học;

b. Sử dụng có hiệu quả đất trống đồi núi trọc, xác định cơ cấu cây trồng hợp lý, nâng cao năng suất, chất lượng rừng bằng các loài cây kinh tế, đáp ứng nhu cầu lâm sản cho công nghiệp chế biến và tiêu dùng;

c. Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng dự án, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự xã hội địa phương.

4. Quy mô dự án:

a. Bảo vệ diện tích rừng hiện có là 321.799,33 ha.

Khoán bảo vệ rừng là 520.555 lượt ha, bình quân 104.111 ha/năm.

b. Trồng rừng: Diện tích 45.500 ha, bình quân 9.100 ha/năm; trong đó: Rừng đặc dụng, phòng hộ là 2.500 ha; rừng sản xuất 42.500 ha và trồng rừng thay thế 500 ha.

c. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên là 69.850 lượt ha, bình quân 13.970 ha/năm (khoán mới 5.000 ha và khoán chuyển tiếp 64.850 lượt ha).

d. Chăm sóc rừng: 45.500 ha.

đ. Hỗ trợ trồng cây phân tán: 2.000.000 cây.

5. Tổng mức đầu tư: 12.773.216.000 đồng.

(Mười hai tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm mười sáu ngàn đồng)

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách cấp thuộc nguồn vốn Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020.

7. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

8. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Vân Canh, Hoài Nhơn, Hoài ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc các Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển Rừng phòng hộ, Rừng đặc dụng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển Rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên xã An Toàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ cảnh quan Quy Nhơn và vùng lân cận, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng ngập mặn tỉnh Bình Định, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 phê duyệt Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 của Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.351

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!