Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 cho dự án cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 40/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Ngọc Trai
Ngày ban hành: 11/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2016 CHO CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 ca Thủ tưng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Công văn số 9176/BNN-TCLN ngày 6/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn v việc triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 223Tr-SNN-KH ngày 24/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chtiêu nhiệm vụ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 theo Quyết định s 57/QĐ-UBND ngày 9/01/2012 ca Thủ tướng Chính phủ cho các dự án cơ sở thực hiện, với các nội dung sau:

- Giao khoán bảo vệ rừng: 36.977 ha

- Hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm rừng đặc dụng: 11 cộng đồng

- Trồng rừng đặc dụng: 145,34 ha

- Trồng rừng thay thế: 1.724 ha, trong đó:

+ Kế hoạch năm 2015 chuyển sang: 504 ha.

+ Kế hoạch năm 2016: 1.220 ha

- Tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng: 16 đợt

- Phòng cháy chữa cháy rừng: 35 ha

- Xây dựng cơ shạ tầng:

+ Xây dựng đường tuần tra phía Đông Nam VQG Bù Gia Mập (tuyến đường sỏi đỏ) công trình chuyển tiếp của năm 2015.

+ Xây dựng đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái (đường đá xây) Vườn Quc gia Bù Gia Mập

+ Xây dựng hồ cha nước Đắk Côn, xã Bù Gia Mập

+ Xây dựng 03 trạm bảo vệ rừng (01 trạm của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và 02 trạm của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé).

+ Xây dựng 02 hồ chứa nước phòng chống cháy rừng của Hạt Kiểm lâm thị xã Phước Long

+ Xây dựng 01 km đường lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long

(kèm theo biểu chi tiết cho từng dự án cơ sở)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao các Chủ dự án cơ stổ chức thực hiện các hạng mục bảo vệ và phát triển rừng được nêu tại Điều 1 kèm theo biểu chi tiết. Lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trên cơ sở kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 được giao.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Chủ dự án cơ sở triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh giao.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các dự án cơ sở thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các dự án cơ sở, Chủ rừng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTN, KTTH;
- L
ưu VT (Đ.Thng QĐ 01).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai

 

BIỂU CHI TIẾT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị

Hạng mục thuộc vốn SNKT (TT số 08/2012/TTLT-BTC-BNN)

Hạng mục thuộc vốn ĐTPT (TT số 10/2012/TTLT-BNN-BKHĐT)

Khoán QLBVR
(ha)

Hỗ trợ CĐ
(Cộng đồng)

Trồng rừng
(ha)

Trồng rừng thay thế
(ha)

Tuyên truyền BVR, PCCR
(Đợt)

PCC rng
(ha)

XD CS HT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng cộng

36.977

0

 

1.724

16

35

 

I

Rừng đặc dụng

26.490

 

 

0

2

15

 

1

Hạt KL TX P.Long
(BQLDA núi Bà Rá)

701,3

 

 

 

2

15

02 hchứa nước PCCR

2

VQG Bù Gia Mập

25.789

11

145,4

 

 

 

Xem ghi chú

II

Rừng phòng hộ

10.487

0

0

0

14

20

 

1

Cty TNHH MTV CS Phước Long

4.570

 

 

 

12

 

01km đường lâm nghiệp

2

Ban QLRPH Bù Đăng

1.557

 

 

 

2

10

 

3

Cty CS Sông Bé

4.361

 

 

 

 

10

02 trm BVR

III

Chi cục Lâm nghiệp

 

 

 

1.724

 

 

 

 

Kế hoạch 2016

 

 

 

1.220

 

 

 

 

Chuyển từ KH 2015 sang

 

 

 

504

 

 

 

Ghi chú

Xây dựng cơ s hạ tầng:

- VQG Bù Gia Mập:

+ Xây đường đường tuần tra phía Đông Nam VQG Bù Gia Mập (tuyến đường sỏi đỏ) (công trình chuyển tiếp)

+ Xây dựng hồ chứa nước Đk Côn, xã Bù Gia Mập

+ Xây dựng trạm BVR

+ Xây đựng đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái (đường đá xây)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 cho dự án cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.800

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223