Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3832/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3832/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 17/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3832/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN LỚN, VỪA, NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 75/TTr-SCT ngày 09/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh iám đốc các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Thạnh, An Lão; Các tổ chức quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy điện quy định tại Điều 1 Quyết định này và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6 (08b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN LỚN, VỪA, NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Tên đập, hồ chứa

Dung tích toàn bộ (106m3)

Chiều cao lớn nhất của đập (m)

Chiều dài lớn nhất của đập (m)

Lưu lượng xả lũ thiết kế (m3/s)

Địa điểm xây dựng đập, hồ chứa

I

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN LỚN

1

Thủy điện Trà Xom

39,5

40

275,04

630

Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

2

Thủy điện Vĩnh Sơn 5

1,53

24,5

115,5

3.662,7

Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

II

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN VỪA

3

Thủy điện Nước Xáng

0,212

14,6

30,8

675,91

Xã An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

III

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN NHỎ

4

Thủy điện Ken Lút Hạ

0,067

8,5

46,25

274,08

Xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3832/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144