Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3787/QĐ-UBND 2020 Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3787/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 14/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3787/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị;

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 24/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW;

Căn cứ Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính ngày 06/01/2017 về hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số 856/TTr-STNMT ngày 08/9/2020 về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 (kèm theo ý kiến tham gia của các ngành có liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình), để các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan thực hiện:

I. Nội dung chương trình

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyền thông về bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động để cán bộ các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả để tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, người dân làm theo.

II. Phân công nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể

1. Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực: Chi cục Bảo vệ môi trường)

- Cung cấp thông tin, tài liệu giúp cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường; phối hợp mở các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho các đối tượng là các báo cáo viên, đoàn viên, hội viên của các Sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường theo chủ đề của các sự kiện về môi trường hằng năm;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp thực hiện tốt các nội dung của chương trình phối hợp;

- Tạo điều kiện thuận lợi để các Sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện các Chương trình, dự án do đơn vị đề xuất; hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia và các nguồn lực khác cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm đảm bảo yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ môi trường hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Chi cục Biển và Hải đảo

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về các tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu cho mọi tầng lớp nhân dân: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần xã hội về các vấn đề biến đổi khí hậu.

- Tổ chức chiến dịch truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh hằng năm nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

3. Văn phòng Tỉnh ủy

- Tổ chức quán triệt công tác bảo vệ môi trường trong hệ thống văn phòng cấp ủy, đảng ủy trực thuộc; gắn công tác bảo vệ môi trường với triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

- Tham mưu cho Ban Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; chủ trì, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; tham mưu triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác bảo vệ môi trường trong các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo khối báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường; truyền tải một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong các bản tin “Thông báo nội bộ”; tổ chức các lớp tập huấn cho báo cáo viên và cán bộ tuyên giáo chủ chốt; nêu gương cá nhân, tập thể là điển hình tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trong hệ thống ngành Tuyên giáo, trên hệ thống báo chí, bản tin nội bộ và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về Luật Bảo vệ môi trường cho nhân dân.

- Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai, gắn liền việc sử dụng đất đai với nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại.

- Xây dựng, nhân rộng đội ngũ cán bộ cộng tác viên là cán bộ thuộc khối dân vận cơ sở có kiến thức, kỹ năng làm công tác vận động nhân dân và trực tiếp tham gia quản lý, sử dụng và bảo vệ môi trường, tạo cơ hội cho cán bộ khối dân vận có điều kiện trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị khác.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trong nhân dân, trong các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

6. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

- Lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường vào các hoạt động của Mặt trận; chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua mở các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố và truyền thông công tác bảo vệ môi trường đến người dân trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Mặt trận tổ quốc cấp cơ sở thường xuyên tiếp thu ý kiến của nhân dân; phát huy sức mạnh cộng đồng trong thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Nhân rộng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” và “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp; xã, phường an toàn và trong sạch môi trường”; chỉ đạo Mặt trận tổ quốc các cấp tham gia hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường được phát động trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

7. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, CNVCLĐ về công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tăng cường viết, đăng các tin, bài, phóng sự về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trên trang website Công đoàn Thanh Hóa, trên facbook, zalo Công đoàn Thanh Hoá.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường và "Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy", lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong công nhân viên chức lao động; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

- Vận động doanh nghiệp sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường; yêu cầu các doanh nghiệp phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các giải pháp xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của mình trước khi thải ra môi trường; tiếp tục tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại bảng tin hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp; xây dựng mô hình thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các khu tập thể Công nhân lao động, gia đình công nhân lao động.

8. Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin, trang bị các kiến thức về bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu cho đoàn viên, thanh thiếu niên và cán bộ Đoàn các cấp.

- Gắn công tác bảo vệ môi trường với hoạt động của Đoàn thanh niên; tổ chức Hội thi Thanh niên với bảo vệ môi trường ở cơ sở; tổ chức truyền thông về môi trường trong dịp Chiến dịch hè Thanh niên tình nguyện, ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện môi trường hằng năm.

- Biên soạn và cung cấp các tài liệu giáo dục về môi trường phù hợp với đối tượng thanh thiếu niên và thực hiện các hoạt động cụ thể để bảo vệ môi trường tại cộng đồng. Xây dựng các clip tuyên truyền bảo vệ môi trường, các gương điển hình của tập thể, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, công sở, trường học, các khu dân cư, nhất là khu vực nông thôn, ven biển, xây dựng làng, xã xanh - sạch - đẹp.

- Đánh giá kết quả thực hiện từ đó nhân rộng các mô hình: Câu lạc bộ “Thanh niên bảo vệ môi trường”, “Thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương”; lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong các Chiến dịch thanh niên tình nguyện; duy trì phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường; tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông về bảo vệ môi trường cho cán bộ thông tin tuyên truyền cơ sở; hướng dẫn các phòng Văn hóa Thông tin và hệ thống đài phát thanh cấp xã, phường, thị trấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trong khu dân cư.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho học viên cán bộ làm công tác văn hóa, cán bộ truyền thanh; lắp các tấm biển pa nô, in ấn băng rôn, tờ rơi về công tác bảo vệ môi trường cấp phát cho các huyện, thị, thành phố

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng, hoàn thiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các cấp học và các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia về môi trường, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng các sáng kiến, giải pháp hiệu quả về bảo vệ môi trường, các mô hình tiên tiến, điển hình về bảo vệ môi trường, tập trung phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

11. Hội Người cao tuổi

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động Hội Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, gắn bảo vệ môi trường với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tổ chức các lớp tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới luật đến cán bộ, hội viên cơ sở; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

- Xây dựng, nhân rộng mô hình về quản lý và sử dụng “Nghĩa trang nhân dân”, thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường các dòng sông, dòng kênh.

12. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Cung cấp, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường cho đội ngũ tuyên truyền viên chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện trong quá trình hoạt động của Hội và ở các lớp chuyên đề; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường cho Hội viên phụ nữ và người dân trong cộng đồng hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm; tổ chức các Hội thi cho đội ngũ Tuyên truyền viên của Hội về công tác bảo vệ môi trường.

- Tranh thủ khai thác các nguồn vốn hỗ trợ gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xây dựng các công trình vệ sinh gia đình, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “xanh - sạch - đẹp” và triển khai cuộc vận động “gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới; duy trì và nhân rộng các mô hình “tổ thu gom rác thải” “ngõ phụ nữ tự quản” “CLB phụ nữ không sử dụng túi ni lông”.

13. Hội Nông dân tỉnh

- Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho đội ngũ báo cáo viên của Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa; soạn thảo, in ấn bản cam kết gia đình Hội viên nông dân trong tỉnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường; hỗ trợ Hội thi Kiến thức nhà nông tỉnh Thanh Hóa.

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tổ chức phong trào nông dân phát triển kinh tế gằn với bảo vệ môi trường bền vững, phong trào nông dân thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, di rời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn vùng miền núi…); tiếp tục nhân rộng mô hình “hố xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trong gia đình và cộng đồng dân cư”.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

14. Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Tập huấn trang bị kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho các báo cáo viên ở các huyện, thị xã và thành phố; phát hiện các địa điểm còn tồn dư hóa chất gây độc hại, đề xuất biện pháp xử lý.

- Tiếp tục nhân rộng mô hình “Bảo vệ môi trường ngoài đồng ruộng”; đoạn đường “Cựu chiến binh tự quản”; tham gia tuyên truyền, giữ gìn môi trường dòng Kênh Bắc; xây dựng đội ngũ công tác viên, tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường; tổ chức các cuộc tìm hiểu các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; đưa nội dung hoạt động bảo vệ môi trường vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các cấp hội.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

15. Hội Làm vườn và Trang trại

- Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình sản xuất VAC - trang trại có xử lý chất thải trong chăn nuôi, trồng trọt; thực hiện công tác truyền thông về bảo vệ môi trường đến các cơ sở hội và hội viên bằng nhiều hình thức.

- Vận động nhân dân thu gom, tái sử dụng và xử lý triệt để rơm rạ sau thu hoạch nhằm hạn chế tối đa đốt, vùi gây ô nhiễm môi trường; xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất theo hướng tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

16. Công an tỉnh

- Tiếp tục thực hiện tốt nội dung Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở tài nguyên và Môi trường trong phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật về Luật bảo vệ môi trường. Trong đó, trọng tâm phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Đưa nội dung công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vào nội dung chương trình “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho các lực lượng trong ngành.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin, trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ban CHQS 27 huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn đóng quân; triển khai thực hiện phong trào xây dựng đơn vị nề nếp chính quy xanh, sạch, đẹp gắn với các chỉ tiêu BVMT.

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng trong việc kiểm tra, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Vận động cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh tố giác các hành vi làm ô nhiễm môi trường.

18. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức, đặc biệt vào các dịp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

- Phát huy vai trò thường trực Ứng phó với sự cố tràn dầu; phối hợp với chính quyền địa phương hai bên Biên giới triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng; vận động nhân dân trồng rừng ở khu vực biên giới và rừng ngập mặn.

- Gắn nhiệm vụ, công tác Biên phòng với bảo vệ môi trường; tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn đối với các hoạt động sử dụng vật liệu nổ, xung kích điện để đánh bắt hải sản; chặt phá rừng, gây ô nhiễm nguồn nước trên các sông, suối biên giới.

III. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung chương trình được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Chương trinh phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp hằng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí để thực hiện Chương trình phối hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- T.Trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, PgNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3787/QĐ-UBND ngày 14/09/2020 phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


192

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.248