Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3188/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời quan tâm gói thầu “Nâng cao năng lực cho các tỉnh thí điểm” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3188/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 26/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3188/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM GÓI THẦU “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỈNH THÍ ĐIỂM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-BNN-TL ngày 18/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời quan tâm gói thầu “Nâng cao năng lực cho các tỉnh thí điểm”;
Căn cứ Văn bản số 104.Vietnam.814-200-2 ngày 9/3/2010 của DANIDA chấp thuận kết quả đầu ra của hoạt động Nâng cao năng lực cho các tỉnh thí điểm;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng – Tổng cục Thủy Lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tên gói thầu qui định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1400/QĐ-BNN-TL ngày 18/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

Tên gói thầu: “Nâng cao năng lực cho các tỉnh thí điểm” đổi thành “Nâng cao năng lực cho các cơ quan thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT giai đoạn 2011-2015”.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 1400/QĐ-BNN-TL ngày 18/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3188/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời quan tâm gói thầu “Nâng cao năng lực cho các tỉnh thí điểm” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.816
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163