Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản Hải Phòng

Số hiệu: 31/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 19/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010 ;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 631/TTr-STNMT ngày 04/10/2017, Công văn số 3938/STNMT-KS ngày 22/11/2017; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 44/BCTĐ-STP ngày 22/9/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn nơi có khoáng sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung trách nhiệm chủ trì và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản phục vụ nhu cầu trước mắt và lâu dài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan;

2. Cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo, cho ý kiến theo chuyên ngành, địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm cụ thể theo chức năng quản lý của từng cơ quan, đơn vị liên quan, nội dung thông tin phải bảo đảm chính xác, đầy đủ và kịp thời.

3. Đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hoạt động khoáng sản.

4. Việc phối hợp đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan và thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Cơ quan chủ trì trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tùy theo tính chất, nội dung của công việc có thể áp dụng một trong các phương thức phối hợp: lấy ý kiến bằng văn bản; tổ chức cuộc họp; tổ chức đoàn khảo sát, điều tra; thanh tra, kiểm tra, tổ chức đoàn công tác liên ngành có liên quan hoặc thông tin trực tiếp (trong trường hợp cần thiết) đến Thủ trưởng cơ quan phối hợp để yêu cầu, đề nghị thực hiện nhiệm vụ có liên quan cần phối hợp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và pháp luật về nội dung được giao chủ trì.

2. Cơ quan phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, dữ liệu, ý kiến theo lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các vấn đề có liên quan theo đề nghị của cơ quan chủ trì. Việc cung cấp thông tin đảm bảo trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, trường hợp nội dung phối hợp theo yêu cầu bằng văn bản khẩn, hỏa tốc, công điện hoặc có thời hạn giao tại văn bản của cơ quan cấp trên thì phải thực hiện phối hợp ngay trước thời hạn yêu cầu của văn bản đó;

b) Cử cán bộ tham gia phối hợp kịp thời khi có yêu cầu và chịu mọi trách nhiệm theo nhiệm vụ phối hợp; khi phối hợp theo hình thức tổ chức cuộc họp hoặc lập đoàn khảo sát, đoàn công tác, điều tra liên ngành thì cơ quan phối hợp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ, ý kiến của cán bộ được cử tham gia thực hiện nhiệm vụ;

c) Quá thời hạn được quy định tại điểm a khoản này mà cơ quan liên quan không thực hiện nhiệm vụ phối hợp, thì cơ quan chủ trì quyết định việc thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phối hợp.

d) Nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc sử dụng thông tin, tài liệu, dữ liệu do cơ quan phối hợp cung cấp để vụ lợi hoặc phục vụ các mục đích bất hợp pháp khác.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Quản lý hoạt động khoáng sản gồm: quản lý hoạt động thăm dò khoáng sản và quản lý hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Chương II

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 5. Công tác lập quy hoạch

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; xác định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khu vực đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố trình, phê duyệt theo quy định của Luật Khoáng sản.

b) Chủ trì, phối hợp trong công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản đảm bảo thực hiện đúng theo quy hoạch và quy định của Luật Khoáng sản. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy hoạch, căn cứ vào thực tế phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố việc điều chỉnh danh mục khu vực thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản để báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

2. Sở Xây dựng

a) Chủ trì rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xét, quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hải Phòng đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố và các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan;

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan lập quy hoạch bến, bãi tập kết khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

3. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định các khu vực quản lý công trình quốc phòng, các địa bàn phục vụ cho mục đích quốc phòng - an ninh của Trung ương và địa phương để phục vụ việc lập các quy hoạch khoáng sản trên địa bàn thành phố.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Ban quản lý các di tích trong việc cắm mốc xác định khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cấp có thẩm quyền xếp hạng hoặc công nhận theo quy định.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất lâm nghiệp cho hoạt động khoáng sản phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

6. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành trong việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch liên quan đến khoáng sản cho phù hợp.

b) Khi lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn phải có ý kiến bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về quy hoạch khoáng sản trước khi trình phê duyệt.

Điều 6. Công tác cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư về khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

2. Sở Công Thương

Thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng

Thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến các ngành và địa phương liên quan, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền; tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến về quy hoạch hoạt động khoáng sản đối với khu vực được đề nghị xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Chủ trì thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

4. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan

Khi nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về khu vực đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản, các cơ quan phải có ý kiến trả lời bằng văn bản chậm nhất không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản. Sau thời gian này, cơ quan được hỏi ý kiến không có văn bản trả lời thì được xem như đồng ý và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ trì xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Công tác quản lý hoạt động thăm dò khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thực hiện thăm dò theo đúng phương pháp, khối lượng các hạng mục thăm dò theo giấy phép được cấp; xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán.

2. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

a) Kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thi công thăm dò trong ranh giới, diện tích, khu vực được cấp phép.

b) Kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện hoạt động thăm dò khoáng sản; kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng thi công thăm dò để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ra ngoài khu vực thăm dò; có phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại khu vực được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

Điều 8. Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án đã được cấp phép.

Nếu phát hiện vi phạm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý vi phạm theo đúng trình tự và thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hiệu lực của văn bản quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

b) Chủ trì cùng Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngân sách đầu tư hợp lý đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, giao thông, nạo vét luồng trong phạm vi khu vực thực hiện dự án có thu hồi khoáng sản để tránh thất thu ngân sách nhà nước.

2. Sở Công Thương

a) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ các dự án khai thác khoáng sản và dự án thi công xây dựng các công trình theo quy định. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp sau khi hoàn thiện thủ tục thuê đất, ký hợp đồng thuê đất.

b) Chủ trì, phối hợp cùng Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố và các Sở, ngành liên quan kiểm tra hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã cấp hoặc có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì cùng các cơ quan liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản xác định tại thực địa ranh giới, mốc giới, diện tích khu vực hoạt động khoáng sản theo giấy phép được cấp.

b) Tiếp nhận, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục để hoạt động khoáng sản theo Giấy phép đã được cấp: Hồ sơ đề nghị thuê đất, ký hợp đồng thuê đất; xác nhận việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt; hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật.

c) Kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động khoáng sản.

d) Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khoáng sản phương thức, thủ tục hoàn trả kinh phí do nhà nước đã đầu tư cho công tác điều tra, thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 khi có yêu cầu.

e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các cơ quan, tổ chức liên quan về quy hoạch khoáng sản; tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt.

f) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ hoặc đột xuất tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản định kỳ hàng năm và các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng kiểm tra việc trồng rừng thay thế, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của các tổ chức được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa, đất rừng.

Chỉ đạo Chi cục kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, lâm sản trong các khu vực hoạt động khoáng sản; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác, tập kết khoáng sản, vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều và hành lang thoát lũ.

5. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm khai thác khoáng sản theo dự án đầu tư, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn lao động và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

b) Chủ trì phối hợp với các ngành, chức năng có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm theo thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Chủ trì tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 người lao động trở lên; điều tra lại tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng đã được người sử dụng lao động điều tra nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc khi xét thấy cần thiết trong hoạt động khai thác khoáng sản.

d) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ lao động, thời giờ nghỉ ngơi, giám sát công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản; hướng dẫn các tổ chức cá nhân sử dụng lao động trong hoạt động khoáng sản thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, kiểm tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.

7. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì việc xử lý, thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật do tổ chức, cá nhân phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác khoáng sản và thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

8. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố:

a) Tiến hành thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đảm bảo đúng yêu cầu của pháp luật đối với các công trình lưu trữ, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; các phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

b) Hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy trình đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong vận chuyển, lưu trữ, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, các công trình phụ trợ, kho bãi trong khu vực hoạt động khai thác khoáng sản; xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; có giải pháp đảm bảo yêu cầu chữa cháy tại những nơi mà phương tiện chữa cháy bên ngoài không có khả năng hỗ trợ.

c) Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện về cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp; thực hiện trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục liên quan đến việc sử dụng đất, cơ sở hạ tầng và các vấn đề khác có liên quan của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Có trách nhiệm tổng hợp tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn, báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo định kỳ.

10. Ủy ban nhân dân cấp xã

Phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động khoáng sản như: Sử dụng đất đai, sử dụng cơ sở hạ tầng, an toàn lao động, phục hồi môi trường và đất đai, tài nguyên rừng ở địa phương; có trách nhiệm thống kê, kịp thời báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn quản lý với Ủy ban nhân dân cấp huyện theo định kỳ.

Điều 9. Công tác quản lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản

1. Cục Thuế thành phố

a) Trực tiếp, chỉ đạo các phòng chức năng và các Chi cục Thuế tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế, phí trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

b) Thông báo cho các tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sau khi có quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền; tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế do quá thời hạn ghi trên thông báo (nếu có).

c) Căn cứ kê khai của các tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác trong năm theo từng mỏ tại Bảng kê được nộp cùng với Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên khi kết thúc năm tài chính; tổng hợp; có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin chi tiết về sản lượng khai thác tài nguyên trong năm theo từng mỏ của các tổ chức; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản để phối hợp trong công tác quản lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Đối chiếu thông tin Cục Thuế thành phố cung cấp về sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do tổ chức khai thác khai, nộp thuế với Giấy phép khai thác khoáng sản, Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản hàng năm; phát hiện kịp thời hành vi kê khai không trung thực, chính xác sản lượng khoáng sản đã khai thác để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp xử lý theo quy định.

b) Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố đôn đốc, hướng dẫn việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản.

3. Sở Tài chính

a) Là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của thành phố, có trách nhiệm thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể trong hoạt động khai thác khoáng sản và thông báo kết quả thẩm định giá đất làm cơ sở để các doanh nghiệp nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố có Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương làm cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố theo từng địa bàn theo quy định tại Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

4. Công an thành phố

Phối hợp cùng Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc đấu tranh, xử lý các hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa tài nguyên khoáng sản khai thác trái phép.

Điều 10. Thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản

1. Các Sở, ngành, địa phương có chức năng quản lý tài nguyên khoáng sản

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra gửi Thanh tra thành phố tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn thành phố.

b) Theo chức năng, trách nhiệm được giao, các Sở, ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; có thể tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có hành vi vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, căn cứ kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành, Thủ trưởng cơ quan chuyên ngành ra quyết định hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp trong quá trình chuẩn bị hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, cơ quan chức năng phát hiện hoặc nhận thấy dấu hiệu doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thông báo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền phối hợp hoặc thực hiện thanh tra, kiểm tra độc lập.

2. Thanh tra thành phố

a) Tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các Sở, ngành, địa phương có chức năng quản lý về khoáng sản; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan chức năng có kế hoạch thanh tra, kiểm tra cùng một hoặc một số doanh nghiệp đề nghị các cơ quan này trao đổi, thỏa thuận thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp liên ngành do một cơ quan chủ trì.

b) Thực hiện thanh tra trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và pháp luật có liên quan.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản;

b) Chỉ đạo các phòng, ban chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra việc các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, kịp thời ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép trên địa bàn; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Điều 11. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép hoạt động khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 46, Khoản 1, 2 Điều 58 Luật Khoáng sản năm 2010.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hiệu lực của văn bản quyết định chủ trương đầu tư đối với các doanh nghiệp bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Đầu tư.

Điều 12. Đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định đóng cửa mỏ khoáng sản, có trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra, đánh giá Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản sau khi đã được chỉnh lý, bổ sung theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các tài liệu liên quan khác để trình Ủy ban nhân dân thành phố xét, phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định;

b) Chủ trì thực hiện kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Khoáng sản năm 2010, Khoản 4 Điều 46, Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường sau khi doanh nghiệp hoàn thành đóng cửa mỏ khoáng sản; trình Ủy ban nhân dân thành phố xét, ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Thường xuyên kiểm tra quá trình đóng cửa mỏ khoáng sản của các doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng thi công đóng cửa mỏ khoáng sản để khai thác, vận chuyển khoáng sản ra ngoài khu vực đóng cửa mỏ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 13. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trước ngày 31/12 hàng năm có báo cáo về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Ngoài báo cáo nêu trên còn phải có báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động khoáng sản khi có yêu cầu.

Điều 14. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường xác định khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 khi có quy định mới về tiêu chí khoanh định khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chương III

PHỐI HỢP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Điều 15. Nguồn ngân sách trong bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

1. Sở Tài chính

a) Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt hàng năm về ngân sách, bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác để thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Khoáng sản năm 2010.

b) Xây dựng chính sách điều tiết các khoản thu từ hoạt động khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, sửa chữa, duy tu cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có khoáng sản.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp cùng Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Bố trí ngân sách hợp lý cho công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện báo cáo tình hình chi ngân sách cho công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong báo cáo tổng hợp thu, chi ngân sách hàng năm của địa phương.

Điều 16. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu kịp thời với Ủy ban nhân dân thành phố để ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chủ động phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam định kỳ tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đối với người dân nơi có khoáng sản, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng

Thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật về khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các doanh nghiệp và nhân dân có ý thức bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, biểu dương kịp thời những doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; lên án những hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

3. Các Sở, ngành có liên quan và địa phương có khoáng sản

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo và pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; thực hiện trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quản lý.

Điều 17. Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; dự án nạo vét khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì cùng các Sở, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, thẩm định, xác nhận tính pháp lý, mức độ đầy đủ của hồ sơ thi công khai đào, nạo vét khoáng sản của các dự án đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan; trình Ủy ban nhân dân phê duyệt theo quy định.

2. Các Sở, ngành, địa phương có liên quan

Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến các dự án khai đào khoáng sản; nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền;

Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ thi công khai đào, nạo vét của các dự án; kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện thi công khai đào để xây dựng công trình, nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia đảm bảo đúng ranh giới, diện tích, nội dung dự án đã được phê duyệt; việc sử dụng khối lượng khoáng sản thu hồi được trong quá trình thực hiện dự án hợp pháp.

Điều 18. Quản lý vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản

1. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Cục Thuế thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua bán (bao gồm cả mua bán hóa đơn), thu gom, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; xử lý, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Công an thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá khổ, quá tải, gây hư hỏng hạ tầng giao thông đường bộ; không đủ điều kiện vận chuyển khoáng sản trên tuyến đường thủy nội địa; có biện pháp phòng ngừa, tăng cường lực lượng, giải tỏa các khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép; đảm bảo an ninh trật tự khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

3. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố

Chỉ đạo các đồn biên phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị đóng quân trong khu vực biên giới biển, Công an thành phố, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các khu vực có hoạt động khoáng sản trong khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Chịu trách nhiệm kiểm tra hoạt động vận chuyển khoáng sản đảm bảo các quy định về môi trường, khoáng sản; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển khoáng sản khai thác không phép, trái phép, làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Điều 19. Các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản khác

1. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Tăng cường quản lý, bảo vệ các khu vực mỏ có công trình hoặc điểm cao quốc phòng nằm liền kề với các khu vực đã được cấp phép khai thác khoáng sản hoặc nằm trong mặt bằng xây dựng các công trình, các dự án làm đường giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

2. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có khoáng sản

Căn cứ phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hàng năm, lập kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.488

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!