Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3084/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực phòng, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2016

Số hiệu: 3084/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 21/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3084/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 3890/BKHĐT-KTNN ngày 10/6/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phân vốn ngân sách Trung ương cho dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 195/BC-SKHĐT ngày 18/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2016 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2016.

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định.

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định.

5. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng, tiến đến giảm dần nguy cơ cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2013 - 2016 và các năm tiếp theo.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

6.1. Phần xây dựng các hạng mục phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Xây dựng, lắp đặt 10 bảng pa nô tuyên truyền bảo vệ rừng (kích thước 3,0mx4,0m) và 33 bảng quy ước bảo vệ rừng (kích thước 2,0mx3,0m).

- Xây dựng 11 bảng báo hiệu cấp dự báo cháy rừng (kích thước 2,0mx3,0m).

- Xây dựng 04 chòi canh lửa.

- Xây dựng 50 km đường băng ngăn cản lửa.

- Lắp dặt mới 2.500 biển cấm lửa.

6.2. Phần mua sắm phương án, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy:

- Ôtô chở người và thiết bị chữa cháy: 03 chiếc.

- Máy thổi gió (loại lớn): 13 cái.

- Máy cưa xăng cầm tay: 26 cái.

- Máy vi tính để bàn: 25 bộ.

- Máy tính xách tay: 13 cái.

- Máy camera kỹ thuật số: 05 cái.

- Máy photocopy: 12 cái.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Bình Định.

8. Tổng mức đầu tư của dự án: 10.497.400.000 đồng.

(Mười tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng                     : 4.986.540.000 đồng;

- Chi phí thiết bị                         : 4.192.650.000 đồng,

- Chi phí quán lý dự án               : 231.680.000 đồng;

- Chi phỉ tư vấn ĐTXD                 : 480.880.000 đồng;

- Chi phí khác                            : 105 .780.000 đồng;

- Chi phí dự phòng                     : 499.870.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ với mức tối đa 10 tỷ đồng (nằm ngoài Kế hoạch đầu tư phát triển từ ngân sách TW giai đoạn 2014 - 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 4686/BKHĐT-TH ngày 06/7/2013 cho tỉnh Bình Định) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014 - 2016.

12. Nội dung khác:

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn giao từng năm cho dự án, các hạng mục xây dựng và danh mục phương tiện, trang thiết bị phê duyệt và nhu cầu cần thiết sử dụng, khai thác phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Bình Định tổ chức triển khai thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng trang thiết bị theo đúng chủng loại, mẫu mã, tính năng, thông số kỹ thuật quy định và hiệu quả việc đầu tư với danh mực các phương tiện, trang thiết bị được phê duyệt.

13. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Thu Hà

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3084/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực phòng, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122