Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2979/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2979/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành: 10/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2979/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2017

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định s 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công; Nghị quyết s35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phvề tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Theo Văn bản số 441/CNĐP-QLKC ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Cục Công nghiệp Địa phương - Bộ Công Thương về việc thực hiện Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2016 và xây dựng Kế hoạch khuyến công năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3567/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt mức chi hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch s 68/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Công Thương tại Tờ trình số 639/TTr-SCT ngày 15 tháng 7 năm 2016 về việc phê duyệt Danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017, cụ thể như sau:

I. Chương trình Khuyến công địa phương năm 2017

1. Htrợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng CN - TTCN:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng;

- Mức hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 3567/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa;

- Hỗ trợ cho 14 đơn vị (là doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể,...) sản xuất các mặt hàng CN -TTCN nông thôn, bao gồm:

1.1- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung:

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.2- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung:

- Địa điểm thực hiện: Xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.3- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung:

- Địa điểm thực hiện: Xã Qúy Lộc, huyện Yên Định;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.4- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung:

- Địa điểm thực hiện: Xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành;

- Đơn vị thụ hưng: 01 đơn vị.

1.5- Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất kẹo lạc truyền thống Xuân Yên:

- Địa điểm thực hiện: Xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân;

- Đơn vị thụ hưng: 01 đơn vị.

1.6- Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cửa nhựa, nhôm kính chất lượng cao:

- Địa điểm thực hiện: Xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.7- Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu nếp cái hoa vàng Dạ Lan:

- Địa điểm thực hiện: KCN Hoằng Long, xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.8- Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến lâm sản:

- Địa điểm thực hiện: Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.9- Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chiếu cói:

- Địa điểm thực hiện: Xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.10- Hỗ trợ ng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất túi và bao bì tự hủy:

- Địa điểm thực hiện: Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.11- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong bảo quản nông sản sau thu hoạch:

- Địa điểm thực hiện: Xã Mường Nhi, huyện Mường Lát;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.12- Htrợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong bảo quản nông sản sau thu hoạch:

- Địa điểm thực hiện: Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.13- Htrợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến lâm sản:

- Địa điểm thực hiện: Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.14- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất ván sàn, cốp pha từ nguyên liệu tre, luồng:

- Địa điểm thực hiện: KCN Điền Trung, xã Điền Trung, huyện Bá Thước;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

2. Hỗ trợ đào tạo nghề May công nghiệp

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

- Mức hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt mức chi hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực hiện các chương trình, chuyên mục trên truyền hình, báo Trung ương và địa phương

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng.

Gồm các chuyên mục trên các báo sau:

3.1- Xây dựng và thực hiện chương trình quảng bá sản phẩm CN-TTCN, mô hình cơ sở SXKD điển hình của tỉnh trên truyền hình Công Thương, Đài Truyền hình Việt Nam:

- Địa điểm thực hiện: Các sản phẩm CN-TTCN tiêu biểu, các cơ sở SXKD giỏi trên địa bàn tỉnh;

- Đơn vị thụ hưởng: Đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.

3.2- Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Báo Thanh Hóa:

- Địa điểm thực hiện: Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh;

- Đơn vị thụ hưởng: Báo Thanh Hóa.

3.3- Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Báo Công Thương:

- Địa điểm thực hiện: Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh;

- Đơn vị thụ hưng: Báo Công Thương.

3.4- Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Tạp chí Công Thương:

- Địa điểm thực hiện: Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh;

- Đơn vị thụ hưởng: Tạp chí Công Thương.

4. Chương trình Hội chợ năm 2017

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng.

Gồm các chương trình hội chợ sau:

4.1- Tổ chức Hội chợ hàng Công nghiệp - Thương mại các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2017:

- Địa điểm thực hiện: Tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

4.2- Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tại TP. Hà Nội:

- Địa điểm thực hiện: Tại TP. Hà Nội;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

4.3- Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tại 07 tỉnh khu vực phía Bắc năm 2017:

- Địa điểm thực hiện: Tại 07 tỉnh khu vực phía Bắc;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

4.4- Tham gia Hội chợ hàng Công nghiệp - Thương mại gắn với Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bc năm 2017:

- Địa điểm thực hiện: Tại tỉnh đăng cai Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2017;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức các phiên chợ kết nối cung - cầu về nông thôn

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng.

- Địa điểm thực hiện: Tại 04 huyện trong tỉnh;

- Đơn vị thụ hưởng: Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nối với các nhà phân phối tại vùng nông thôn.

(Cụ thể như Phụ lục số 01 kèm theo)

II. Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017

1. Tổ chức Chương trình "Giờ Trái đất" năm 2017, tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

2. Tuyên truyền, tập huấn, vận động các hộ gia đình tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Hỗ trợ lắp đặt ứng dụng kỹ thuật Biogas đun nấu và phát điện tại 06 trang trại lớn trên địa bàn 03 huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, Yên Định.

4. Hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho 04 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng sdụng Pin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại tuyến đường trục chính thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân.

6. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng sử dụng Pin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua xã Định Bình, huyện Yên Định.

7. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng sử dụng Pin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại khu vực Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn.

8. Cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tại các phòng làm việc và khuôn viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa.

9. Cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tại Nhà khách ChămPa - Văn phòng Tỉnh ủy, thị xã Sầm Sơn.

10. Cải tạo, thay thế hệ thống điện chiếu sáng đèn cao áp một cấp công suất bằng đèn LED 150W tại đường Đội Cung, TP. Thanh Hóa.

(Cụ thể như Phụ lục số 02 kèm theo)

III. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn Sự nghiệp kinh tế dành cho Chương trình khuyến công và tiết kiệm năng lượng năm 2017; nguồn hỗ trợ từ Chương trình khuyến công và tiết kiệm năng lượng của Trung ương.

Điều 2. Căn cứ vào Danh mục được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện có danh sách được thụ hưởng Chương trình khuyến công, các đơn vị có liên quan, tiến hành kiểm tra, xác định cụ thể đơn vị có đủ điều kiện theo quy định được thụ hưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề xuất đơn vị thụ hưởng. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ, dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng; Thtrưởng các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Đơn vị thụ hưởng

Địa điểm thực hiện

Dự kiến kết quả đạt được

Thi gian thực hiện

I

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng CN-TTCN

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát

Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được các tiêu chuẩn VLXD, thay thế gạch nung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tháng 1- 12/2017

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc

Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được các tiêu chuẩn VLXD, thay thế gạch nung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tháng 1- 12/2017

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Quý Lộc, huyện Yên Định

Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được các tiêu chuẩn VLXD, thay thế gạch nung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tháng 1- 12/2017

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành

Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được các tiêu chuẩn VLXD, thay thế gạch nung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tháng 1- 12/2017

5

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất kẹo lạc truyền thống Xuân Yên

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân

Tạo ra sản phm kẹo lạc truyn thống Xuân Yên, chất lượng cao hơn so với sản phẩm kẹo lạc thông thường, nâng cao thu nhập cho người lao động

Tháng 1- 12/2017

6

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cửa nhựa, nhôm kính chất lượng cao

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân

Tạo ra sản phẩm ca nhựa, nhôm kính, đa dạng mẫu mã, chất lượng cao, hạ giá thành. Nâng cao năng suất và li nhun cho đơn v

Tháng 1- 12/2017

7

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu nếp cái hoa vàng Dạ Lan

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

KCN Hoằng Long, xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa

Tạo ra sản phẩm rượu nếp cái hoa vàng Dạ Lan phù hp với thị hiếu người tiêu dùng, khử tối đa các độc tố như aldehyt, metanol trong rượu, đảm bảo an toàn thực phẩm

Tháng 1- 12/2017

8

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến lâm sản

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc

Tạo ra đa dạng sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường, giảm hao tốn điện năng trong quá trình sản xuất

Tháng 1- 12/2017

9

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chiếu cói

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn

Tạo ra đa dạng sản phẩm chiếu cói chất lượng cao, nâng cao năng suất, giảm thiểu tối đa hao phí nguyên liệu, nâng cao lợi nhuận cho DN và thu nhập cho người lao động

Tháng 1- 12/2017

10

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất túi và bao bì tự hy

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc

Tạo ra được đa dạng các sản phẩm bao bì tự hủy theo yêu cầu của thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, là sản phẩm thân thiện với môi trường

Tháng 1- 12/2017

11

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong bảo quản nông sản sau thu hoạch

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Mường Nhi, huyện Mường Lát

Chủ động trong sơ chế và bảo quản nông sản sau thu hoạch đạt chất lượng cao, không bị mối mọt, mốc mà không bị phụ thuộc vào thời tiết. Góp phần nâng cao giá trị nông sản

Tháng 1- 12/2017

12

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong bảo quản nông sản sau thu hoạch

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy

Chủ động trong sơ chế và bảo quản nông sản sau thu hoạch đạt chất lượng cao, không bị mối mọt, mốc mà không bị phụ thuộc vào thời tiết. Góp phần nâng cao giá trị nông sản

Tháng 1- 12/2017

13

Hỗ trợ ứng dụng nhóm máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến lâm sản

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc

Tạo ra đa dạng sản phẩm có cht lượng cao, đáp ứng yêu cu khắt khe của thị trường, giảm hao tốn điện năng trong quá trình sản xut

Tháng 1- 12/2017

14

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất ván sàn, cốp pha từ nguyên liệu tre, luồng

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

KCN Điền Trung, xã Điền Trung, huyện Bá Thước

Tạo ra các sản phẩm ván sàn, cốp pha từ nguyên liệu tre luồng có giá trị cao, chịu lực tốt và có độ bn cao trong điều kiện ở môi trường nước và xi măng

Tháng 1- 12/2017

II

Hỗ trđào tạo nghề

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ đào tạo nghề May công nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân

Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề khi mới đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 500 LĐ trên địa bàn huyện Thọ Xuân; thời gian đào tạo 3 tháng.

Tháng 1- 12/2017

III

Thực hiện các chuyên mục trên truyền hình, báo Trung ương và địa phương

 

 

 

 

 

1

Thực hiện chương trình quảng bá sản phẩm CN- TTCN, mô hình cơ sở SXKD điển hình của tỉnh trên Truyền hình Công Thương, Đài Truyn hình Việt Nam

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Đơn vị phối hợp thực hiện chương trình

Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn toàn tỉnh

Nhằm quảng bá các sản phẩm CN- TTCN, giới thiệu cơ sở SXKD giỏi, tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Phát các chương trình, đề án khuyến công điển hình hiệu quả. Phát 04 kỳ/năm

Tháng 1- 12/2017

2

Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sCNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Báo Thanh Hóa

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Báo Thanh Hóa

Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn toàn tỉnh

Đăng các tin bài về các cơ sCNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh, các chương trình, đề án khuyến công, với thời lượng 12 số/năm

Tháng 1- 12/2017

3

Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Báo Công Thương

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Báo Công Thương

Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn toàn tỉnh

Đăng các tin bài về các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh, các chương trình, đề án khuyến công, với thời lượng 04 số/năm

Tháng 1- 12/2017

4

Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Tạp chí Công Thương

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tạp chí Công Thương

Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN - TTCN trên địa bàn toàn tỉnh

Đăng các tin bài về các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh, các chương trình, đề án khuyến công, với thời lượng 03 số/năm

Tháng 1- 12/2017

IV

Chương trình hội chợ trong nước năm 2017

 

 

 

 

 

1

Tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2017

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN - TTCN trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khu vực phía Bắc

Tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa

Tổ chức với quy mô 450-500 gian hàng nhằm giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tiềm năng phát triển của các tỉnh khu vực phía Bắc và một số tỉnh khác trong cả nước

Tháng 1- 12/2017

2

Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tại TP.Hà Nội năm 2017

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN - TTCN trên đa bàn tỉnh

Tại TP.Hà Nội

Giới thiệu các sản phẩm CN - TTCN của tỉnh; trao đi giao thương hàng hóa giữa các DN trong khu vực

Tháng 1- 12/2017

3

Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tại 07 tỉnh khu vc phía Bắc năm 2017

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN-TTCN trên đa bàn tỉnh

Tại 07 tỉnh khu vực phía Bắc

Gii thiệu các sản phẩm CN - TTCN của tỉnh; trao đi giao thương hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong khu vực phía Bắc

Tháng 1- 12/2017

4

Tham gia Hội chợ hàng Công nghiệp - Thương mại gắn với Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2017

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN-TTCN trên địa bàn tỉnh

Tại tỉnh đăng cai Hội nghị khuyến công 28 tnh, thành phố khu vực phía Bắc

Nhằm giới thiệu các sản phẩm CN-TTCN của tỉnh; trao đổi giao thương hàng hóa giữa các DN trong 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2017

Tháng 1- 12/2017

V

Tổ chức phiên chkết nối cung - cầu

 

 

 

 

 

1

Tổ chức các phiên chợ kết nối cung - cầu về nông thôn

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN - TTCN trên địa bàn toàn tỉnh

Tại 04 huyện trong tỉnh

Giúp các DN trong và ngoài tỉnh tiếp cận với các nhà phân phối, người tiêu dùng tại vùng nông thôn; thúc đẩy cuộc vận động ngưi VN ưu tiên dùng hàng VN; quy mô 20-30 gian hàng/phiên

Tháng 1- 12/2017

 

PHỤ LỤC SỐ 02

CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NLTK&HQ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Địa điểm thực hiện

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

1

Tchức Chương trình "Giờ Trái đất" năm 2017

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại Quảng trường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa

Thông qua chương trình tác động về nhận thức đến các tầng lp nhân dân, tổ chức chính trị xã hội một cách thiết thực.

Ngoài ý nghĩa về nhận thức thì chương trình cũng sẽ đem lại hiệu quả sau buổi tổ chức sẽ tiết kiệm điện toàn tỉnh khoảng 22.000 kWh điện.

Tháng 3/2017

2

Tuyên truyền, tập huấn, vận động các hộ gia đình tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông qua truyền hình, băng rôn, tờ rơi, tập hun để thực hiện chương trình nhm tuyên truyền đến các hộ gia đình

Giúp các hộ gia đình nhận thức được hiệu quả ca tiết kiệm điện; sau khi thực hiện sẽ tiết kiệm ít nhất 15-20% điện tiêu thụ trong các hộ gia đình trên đa bàn tỉnh

Tháng 1- 12/2017

3

Htrợ lắp đặt ứng dụng kỹ thuật Biogas đun nấu và phát điện cho 06 trang trại lớn

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại 03 huyện: Thọ Xuân, Quảng Xương, Yên Định

Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng công nghệ kỹ thuật Biogas đun nấu và phát điện phù hợp với địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lp đặt 06 bể loại 45m3 để đun nấu và phát điện cho 06 trang trại lớn trên địa bàn 03 huyện, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế

Tháng 1 - 12/2017

4

Hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho 04 doanh nghiệp trên địa bàn tnh Thanh Hóa

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Thực hiện cho 04 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tnh Thanh Hóa (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ sở sdụng NLTĐ năm 2015)

Điều tra, khảo sát các đơn vị sử dụng năng lượng, đề ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thời gian thu hồi vốn từ các gii pháp

Htrợ 04 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng; đánh giá cơ hội tiết kiệm năng lượng; giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiêu thụ năng lượng

Tháng 1- 12/2017

5

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng sdụng Pin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại tuyến đường trục chính thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại tuyến đường trục chính thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan trên tuyến đường trục chính thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân; toàn tuyến 44 cột

Xây dựng được 44 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị, là hưng sử dụng tái tạo nguồn năng lượng tự nhiên, bền vững và áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1- 12/2017

6

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng sử dụng Pin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại tuyến Quc lộ 45, đoạn qua xã Định Bình, huyện Yên Định

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua xã Định Bình, huyện Yên Định

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo ánh sáng và tính mỹ quan trên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua xã Định Bình, huyện Yên Định; toàn tuyến khoảng 20 cột

Xây dựng được khoảng 20 cột, góp phần đảm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị, là hướng sử dụng tái tạo nguồn năng lượng tự nhiên, bền vững và áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1 - 12/2017

7

Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng sử dụng Pin năng lưng mặt trời kết hp nối lưới tại khu vực Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại khu vực Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đm bảo ánh sáng và tính mỹ quan trên khu vực Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn; toàn tuyến khoảng 30 cột

Xây dựng được khoảng 30 cột, góp phần đm bảo ánh sáng giao thông, mỹ quan đô thị, là hướng sử dụng tái tạo nguồn năng lượng tự nhiên, bền vững và áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1- 12/2017

8

Cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tại các phòng làm việc và khuôn viên Đảng y khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Thay thế các loại bóng thông thường không đảm bảo ánh sáng, tiêu tn nhiều điện năng sang loại bóng LED đảm bảo chất lượng ánh sáng và tiết kim đin

Thay thế tất cả các bóng đèn thông thường sang bóng LED đảm bảo ánh sáng và tiết kiệm điện tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1- 12/2017

9

Cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tại Nhà khách ChămPa - Văn phòng Tnh ủy, thị xã Sầm Sơn

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại Nhà khách ChămPa - Văn phòng Tỉnh ủy, thị xã Sầm Sơn

Thay thế các loại bóng thông thường không đảm bảo ánh sáng, tiêu tn nhiều điện năng sang loại bóng LED đảm bảo chất lượng ánh sáng và tiết kim đin

Thay thế tất cả các bóng đèn thông thường sang bóng LED đảm bảo ánh sáng và tiết kiệm điện tại Nhà khách ChămPa - Văn phòng Tỉnh ủy, thị xã Sầm Sơn

Tháng 1- 12/2017

10

Cải tạo, thay thế hệ thống điện chiếu sáng đèn cao áp một cấp công suất bằng đèn LED 150W tại đường Đội Cung, TP.Thanh Hóa

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại đường Đội Cung, TP.Thanh Hóa

Thu thập, điều tra thông tin và xây dựng kế hoạch thực hiện; nghiên cứu lựa chọn các giải pháp thiết kế chiếu sáng cho phù hợp

Thay thế hệ thống đèn cao áp một cấp công suất sang bóng đèn LED. Số lượng 45 bóng đèn LED đạt tiêu chuẩn ánh sáng, tiết kiệm điện năng.

Tháng 1- 12/2017

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2979/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


515
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41