Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2943/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu về giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2943/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2943/QĐ-BNN-KHCN  

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ GIỐNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-BNN-KH ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các đề tài nghiên cứu về giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 thuộc Đề án giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020 do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện, chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức chủ trì xây dựng đề cương đề tài và tổ chức thẩm định trước khi trình Bộ phê duyệt.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng: Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch; Tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 THUỘC ĐỀ ÁN GIỐNG THỦY SẢN DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CHỦ TRÌ
(Kèm theo Quyết định số 2943/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

1

Nghiên cứu chọn giống tôm sú (Penaeus monodon) theo tính trạng tăng trưởng và kháng bệnh 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

2

Nghiên cứu chọn giống tôm chân trắng (Penaeus vanamei) theo tính trạng tăng trưởng và kháng bệnh (SPR), thích nghi với điều kiện Việt Nam  

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

3

Nghiên cứu chọn giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) theo tính trạng tăng trưởng và kháng bệnh 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

4

Nghiên cứu chọn giống cá rôphi (Oreochromis niloticus) theo tính trạng tăng trưởng và kháng bệnh 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

5

Ứng dụng di truyền phân tử tạo các giống nhuyễn thể tam bội (Ngao, hầu, bào ngư, tu hài...)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

6

Nghiên cứu nhân giống rong biển (rong câu, rong sụn) bằng phương pháp nuôi cấy mô 

Viện Nghiên cứu Hải sản

7

Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo tôm hùm bông P.ornatus

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

8

Nghiên cứu ương và nuôi Cá chình giống ở hệ thống tuần hoàn khép kín quy mô hàng hóa 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

9

Nghiên cứu sản xuất giống bào ngư ở quy mô hàng hóa

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

10

Xây dựng ngân hàng gen các loài vi tảo và động vật phù du làm thức ăn cho ấu trùng thủy sản

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

11

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

Viện Nghiên cứu Hải sản

12

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá nóc

Viện Nghiên cứu Hải sản

13

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh sản và sinh sản nhân tạo cá tầm Nga và các tầm lai

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

14

Nghiên cứu chọn giống và sinh sản nhân tạo cá cảnh nước ngọt (KOI, Hải Tượng)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

15

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo hải sâm

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2943/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu về giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.778
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15