Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 15/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2010/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 15 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

CHƯƠNG TRÌNH

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lý nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho quá trình sản xuất, giao thông, dịch vụ và sinh hoạt.

Thực hiện Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015 gồm những nội dung sau:

I. Mục tiêu của Chương trình.

1. Mục tiêu tổng quát.

Xây dựng chương trình hành động gồm nhiều đề án nhỏ nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ và Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bao gồm các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy, tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ và các biện pháp quản lý bắt buộc để tạo chuyển biến thực hiện đi dần từ các bước nâng cao nhận thức nhằm thực hiện đồng bộ các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua chương trình nhằm đạt được mục tiêu về tổng mức năng lượng tiết kiệm cụ thể, tiết giảm được một phần mức đầu tư phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, mang lại lợi ích kinh tế xã hội; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể.

Chương trình xác định kế hoạch giai đoạn 2011-2015 nhằm thực hiện mục tiêu tiết kiệm ít nhất 5% năng lượng sau 5 năm theo hướng phát triển bình thường.

Hình thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả thể chế quản lý sử dụng năng lượng trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý các doanh nghiệp và đời sống xã hội:

- Triển khai các nội dung cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ít nhất 40% doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm được lựa chọn, khuyến khích và mở rộng áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, chiếu sáng học đường, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, sản xuất nông nghiệp, trong hệ thống các cơ sở dịch vụ - thương mại và trong dân cư đi đôi với việc khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng năng lượng mới và năng lượng tái tạo (biogas, biomass, năng lượng mặt trời, thủy điện nhỏ, phong điện…).

- Thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng ban hành QCXDVN 09:2005 “Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới từ 2010.

- Quy hoạch và sử dụng có hiệu quả mạng lưới đường giao thông, sử dụng phương tiện vận tải có công nghệ tiến tiến nhằm giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu, hạn chế lượng CO2 phát thải của các phương tiện giao thông, bảo vệ môi trường.

- Tạo lập được nền móng vững chắc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của toàn xã hội. Nâng cao nhận thức của các nhà sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, người sử dụng điện và hộ gia đình, hướng đến sử dụng các công nghệ, trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp và tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu, giảm cường độ năng lượng trong sản xuất. Tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển kinh tế xã hội bền vững.

II. Nội dung của Chương trình.

Nhóm nội dung 1: Tăng cường Quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đề án thứ nhất: Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

a) Nội dung:

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: các cơ sở sản xuất công nghiệp; công trình tòa nhà; mạng giao thông; phương tiện giao thông và các hộ gia đình.

- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

b) Phân công thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Tư pháp, các Sở, ngành, các địa phương phối hợp thực hiện.

Đề án thứ hai: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

a) Nội dung:

- Xây dựng các chương trình truyền thanh - truyền hình về nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát trên đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng trung bình 03 tháng/01 lần.

- Xây dựng trang thông tin điện tử về tiết kiệm năng lượng trên Website của Sở Công Thương. Cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, giải pháp công nghệ kỹ thuật…nhằm tạo nhận thức đúng đắn và xây dựng hành vi, thói quen trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Website của Sở Công Thương.

- Phát hành tờ gấp, tờ dán, quảng cáo, cuốn sách nhỏ về mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành công tiêu biểu của địa phương, doanh nghiệp, công trình xây dựng …

b) Phân công thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì với Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp.

Đề án thứ ba: Chương trình đào tạo và tư vấn doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng.

a) Nội dung:

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm của tỉnh. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 50% doanh nghiệp trong số doanh nghiệp đã được kiểm toán năng lượng. Trước mắt có hỗ trợ một phần kinh phí cho đến khi qui định của pháp luật yêu cầu kiểm toán bắt buộc.

- Xây dựng các mô hình trình diễn thực hiện giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và có duy trì hệ thống quản lý năng lượng để nhân rộng đến các doanh nghiệp trên địa bàn.

b) Phân công thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì với Sở Khoa học & Công nghệ, các đơn vị tư vấn và các tổ chức liên quan phối hợp thực hiện.

Đề án thứ tư: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

a) Nội dung:

- Xây dựng cơ chế, kế hoạch, phương thức hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện việc nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá kỹ thuật - công nghệ sử dụng năng lượng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, khảo sát, phát hiện các trường hợp có lợi thế về tiềm năng và có cơ hội thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá công nghệ sử dụng năng lượng.

- Xây dựng và thực hiện một số dự án kỹ thuật - công nghệ sử dụng nhiên liệu, nhiệt và điện cụ thể, thích hợp cho từng đối tượng thực tế, chú trọng việc trang bị dây chuyền công nghệ tận dụng nhiệt thừa từ khói thải các lò hơi công nghiệp, công nghệ đồng phát nhiệt và điện, tiết kiệm năng lượng trong sử dụng động cơ điện, điều hoà và thông gió, chế biến nông, thuỷ sản...

b) Phân công thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì với Sở Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng và các ngành, các doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành xây dựng.

Đề án thứ năm: Chương trình tiết kiệm năng lượng trong công sở.

a) Nội dung:

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 100% cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng định mức và dữ liệu cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; từ đó từng cơ quan ban hành quy chế sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cụ thể nhằm triển khai thực hiện trong đội ngũ công chức, viên chức.

- Giám sát việc việc thực hiện định mức sử dụng năng lượng theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương.

b) Phân công thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Công ty Điện lực Lâm Đồng. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Đề án thứ sáu. Chương trình chiếu sáng học đường.

a) Nội dung:

- Khảo sát hiện trạng hệ thống chiếu sáng lớp học trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện kiểm toán cho một số lớp học để xây dựng một số mô hình chiếu sáng chuẩn và triển khai nhân rộng trên địa bàn.

- Tổ chức tập huấn cho các giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh.

b) Phân công thực hiện:

Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì với Sở Xây dựng, Sở Công Thương phối hợp triển khai thực hiện.

Đề án thứ bảy: Chương trình chiếu sáng công cộng hiệu suất cao.

a) Nội dung:

- Tổ chức khảo sát hiện trạng hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện kiểm toán một số tuyến đường chính trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo hệ thống chiếu sáng như: điều chỉnh thiết kế, sử dụng bóng đèn và chóa đèn phù hợp, lắp đặt thiết bị tiết giảm công suất, hệ thống điều khiển theo yêu cầu và triển khai nhân rộng trên địa bàn.

b) Phân công thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phối hợp triển khai thực hiện.

Đề án thứ tám: Nâng cao năng lực và triển khai hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thiết kế xây dựng và quản lý các tòa nhà.

a) Nội dung:

- Tổ chức các lớp tập huấn và phổ biến thông tin về Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

- Tổ chức tập huấn về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng, bao gồm: đơn vị tư vấn, giám sát, thẩm định, cấp phép xây dựng cho cán bộ Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- In ấn và phổ biến các tờ rơi về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng đến các đơn vị.

b) Phân công thực hiện:

Sở Xây dựng chủ trì với các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phối hợp triển khai thực hiện.

Nhóm nội dung 4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành giao thông vận tải.

Đề án thứ chín: Tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải.

a) Nội dung:

- Quy hoạch giao thông đô thị gắn với việc đi lại hợp lý để giảm việc tiêu thụ năng lượng. Phổ biến, khuyến khích sử dụng các phương tiện vận tải có công nghệ tiết kiệm năng lượng. Tăng cường kiểm tra kiểm soát việc lưu hành phương tiện vận tải.

- Khuyến khích đầu tư các tuyến vận chuyển hành khách công cộng, thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục cộng đồng thúc đẩy việc sử dụng phương tiện công cộng thay cho phương tiện cá nhân.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vận tải lớn, thuộc nhóm doanh nghiệp trọng điểm.

- Xây dựng mô hình vận tải tiên tiến với suất tiêu thụ nhiên liệu thấp ít nhất 5% so với định mức chuẩn.

b) Phân công thực hiện:

Sở Giao thông vận tải chủ trì với các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phối hợp triển khai thực hiện.

Nhóm nội dung 5. Tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt dân cư - thương mại & dịch vụ.

Đề án thứ mười: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống khách sạn, cơ sở dịch vụ - thương mại và dân cư.

a) Nội dung:

- Tổ chức tập huấn về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hướng đến việc xây dựng thương hiệu “doanh nghiệp xanh” cho toàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm toán năng lượng và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho khoảng 50 cơ sở khách sạn, siêu thị lớn, nhà hàng và cơ sở dịch vụ trên địa bàn và triển khai nhân rộng trên toàn tỉnh.

b) Phân công thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì với Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các doanh nghiệp phối hợp triển khai thực hiện.

Đề án thứ mười một: Triển khai thí điểm cuộc vận động xây dựng mô hình “Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong mỗi hộ gia đình”.

a) Nội dung:

- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho người tiêu dùng hiểu biết về lợi ích, thông tin chất lượng sản phẩm, giá cả và chính sách hỗ trợ, hỗ trợ kinh phí mua máy nước nóng năng lượng mặt trời theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tuyên truyền đến các hộ gia đình sử dụng các loại bóng đèn có hiệu suất cao để thay thế cho các bóng đèn có hiệu suất thấp đã hỏng, đèm Compact thay đèn nung sáng (đèn tròn).

- Xây dựng mô hình và nhân rộng các ứng dụng biogas, biomass phục vụ cấp điện sinh hoạt và tiêu dung cho nhân dân.

b) Phân công thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phối hợp triển khai thực hiện.

Nhóm nội dung 6: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành nông nghiệp & phát triển nông thôn.

Đề án thứ mười hai: Chương trình chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho các trang trại trồng hoa quả.

a) Nội dung:

- Khảo sát nhu cầu chiếu sáng và xây dựng mô hình chiếu sáng tiết kiệm năng lượng sử dụng bóng đèn và chóa đèn phù hợp với các trang trại hoa.

- Tổ chức các lớp tập huấn sử dụng bóng đèn và chóa đèn phù hợp cho các trang trại hoa trên địa bàn.

b) Phân công thực hiện:

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì với Sở Công Thương, Hội Nông dân phối hợp triển khai thực hiện.

III. Các giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

1. Giải pháp về tài chính.

Phối hợp các nguồn vốn cấp từ ngân sách nhà nước, tài trợ của các tổ chức quốc tế, các cá nhân trong và ngoài nước, vốn của các doanh nghiệp tham gia đề án để thực hiện chương trình.

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước: bao gồm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huyện, thành phố cấp cho việc xây dựng hoàn thiện thể chế quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường năng lực tư vấn, điều tra, khảo sát, kiểm toán năng lượng, đào tạo, tổ chức thực hiện các đề án và hỗ trợ một phần trong việc thực hiện các đề án theo phương thức cho vay ưu đãi, theo cơ chế như dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước:

+ Lồng ghép các đề án hợp tác với các tổ chức quốc tế về hiệu suất năng lượng và bảo tồn năng lượng đang thực hiện và đang hình thành như một thành phần của chương trình, thay thế phần nội dung trùng với các đề xuất trong các đề án của chương trình.

+ Mở rộng hợp tác quốc tế thuộc phạm vi của Chương trình, tranh thủ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các nội dung đề án nhằm giảm chi ngân sách Nhà nước.

- Nguồn vốn của doanh nghiệp tham gia đề án:

+ Đầu tư cho các dự án về tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp được đề xuất tham gia các đề án của chương trình.

+ Hoàn trả vốn vay để thực hiện các đề án trong danh mục của chương trình.

+ Đóng góp một phần trong việc tổ chức thực hiện các đề án của chương trình tại doanh nghiệp.

2. Giải pháp về đầu tư, đào tạo nâng cao năng lực.

- Thực hiện việc đầu tư có chọn lọc trong việc tăng cường năng lực cho các tổ chức tư vấn thiết kế, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng, tư vấn hệ thống quản lý năng lượng và các hoạt động tư vấn khác.

- Đầu tư cho việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp sở, ngành và các địa phương, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đầu tư cho công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng.

3. Giải pháp về khoa học công nghệ.

- Nghiên cứu và xây dựng chính sách hỗ trợ, phát triển ứng dụng năng lượng mới và tiết kiệm năng lượng trong mọi thành phần kinh tế.

- Nghiên cứu các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bao gồm từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu ứng dụng, triển khai công nghệ sản xuất các sản phẩm năng lượng mới và nhiên liệu sạch.

- Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống.

Định kỳ hàng năm, các sở, ngành, các địa phương, doanh nghiệp đề xuất nội dung ứng dụng công nghệ sản xuất, xây dựng chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thông qua nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học để triển khai thực hiện.

4. Giải pháp về hợp tác quốc tế và trong nước.

- Tăng cường hợp tác quốc tế và trong nước trong lĩnh vực đào tạo nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tranh thủ nguồn kinh phí, kinh nghiệm chuyên môn, các hỗ trợ kỹ thuật và triển khai chính sách của các chương trình quốc tế về tiết kiệm năng lượng đang triển khai tại Việt Nam.

- Trao đổi và tiếp nhận những thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực liên quan.

IV. Tổ chức thực hiện chương trình.

1. Ban chỉ đạo Chương trình.

a) Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Trưởng Ban Chỉ đạo do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm nhiệm, Phó Trưởng ban Chỉ đạo là lãnh đạo: Sở Công Thương; và các thành viên là lãnh đạo các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

b) Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình đặt tại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

2. Phân công trách nhiệm.

a) Sở Công Thương: là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Chương trình chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan thực hiện Chương trình, chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động của Chương trình và thực hiện triển khai các nội dung của Chương trình.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan trung ương và hợp tác với các tổ chức Quốc tế thực hiện các đề án thuộc Chương trình tiết kiệm năng lượng quốc gia, chương trình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và các chuyên đề khác liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Lập dự toán và quản lý kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo chương trình theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện Chương trình.

- Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán hàng năm thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Quản lý việc đăng ký thực hiện kế hoạch tiết kiệm năng lượng hàng năm của các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.

- Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- Cân đối ngân sách địa phương, đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm, đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của Chương trình.

- Kêu gọi nguồn đầu tư tài trợ từ các dự án quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tham gia và phối hợp triển khai các nội dung Chương trình trên địa bàn, đề xuất nhu cầu của các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn có liên quan đến các nội dung của chương trình cho Ban chỉ đạo.

c) Sở Tài chính.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách nhằm mục tiêu hỗ trợ các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

- Cân đối nguồn đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với Chương trình, đưa vào kế hoạch hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra và tham gia đánh giá kết quả các đề án thuộc Chương trình.

d) Sở Xây dựng.

- Hướng dẫn các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, thi công và quản lý áp dụng tiết kiệm năng lượng theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

- Quản lý, ứng dụng triệt để nguyên tắc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong việc lập thiết kế, thẩm định các công trình tòa nhà cao tầng.

- Đề xuất xây dựng mô hình thí điểm quản lý tòa nhà tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ một số công trình xây mới áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Tổ chức chấm điểm thiết kế cho các công trình áp dụng năng lượng tiết kiệm.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện nội dung các đề án cụ thể. Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính trong xây dựng kế hoạch và kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm có liên quan đến chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hỗ trợ kinh phí cho các đề tài đổi mới công nghệ sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hiệu quả, giảm chi phí năng lượng của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

e) Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế và các tổ chức đoàn thể:

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và các nhiệm vụ cụ thể được phân công trong các đề án thuộc Chương trình.

- Xây dựng đề cương triển khai từng đề án cụ thể trình Ban chỉ đạo Chương trình thông qua, tổng hợp đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- Thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, giáo dục phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng nhận thức, kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân.

- Tổ chức tuyên truyền kết quả mô hình ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các xã, phường, khu dân cư.

h) Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch tiết kiệm năng lượng 10% cho các đơn vị cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương.

- Tuyên truyền giáo dục phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng về các giải pháp, kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức liên quan thực hiện phân phối, bán lẻ, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, biện pháp, thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với khả năng cung cấp (giờ cao điểm, giờ thấp điểm), đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt; đồng thời hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải.

V. Tổ chức thực hiện.

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ phân công lập kế hoạch triển khai Chương trình tiết kiệm năng lượng và hiệu quả giai đoạn 2011 - 2015 báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước 15/10/2010.

Định kỳ báo cáo tình hình kết quả thực hiện Chương trình tiết kiệm năng lượng và hiệu quả (6 tháng, năm) về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 15/09/2010 ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196