Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2676/QĐ-BTNMT 2020 điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 2676/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 27/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2676/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (LẦN 2)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra:

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 và Quyết định 1527/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2020 (Nội dung điều chỉnh theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ:
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Quốc phòng;
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020 (LẦN 2)
(Đính kèm Quyết định số 2767/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CÁC NỘI DUNG THANH TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020

STT

Nội dung

Đối tượng

Địa điểm

Lý do

Ghi chú

I

Thanh tra Bộ

 

 

 

 

1

Thanh tra hành chính

 

 

 

 

 

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ - Tổng Cục Khí tượng Thủy văn

Tại TP.HCM và một số địa phương

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

2

Thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực

 

 

 

 

 

Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (trọng tâm là quản lý chất thải rắn) và tài nguyên nước đối với các nhà máy nhiệt điện

Công ty Nhiệt điện Thái Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, Thái Bình

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

4

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (giảm 06/06 cuộc)

Các tổ chức trong các kết luận thanh tra đã ban hành từ các năm trước

Các tỉnh, thành phố đã được thanh tra

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

II

Tổng cục Quản lý đất đai

 

 

 

 

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích khác; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất .... có nguồn gốc từ đất trồng lúa (theo nội dung Đề án 1675 của TTg về “tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất”)

Sở Tài nguyên và Môi trường: UBND cấp huyện (02 đơn vị) và các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (đối tượng cụ thể sẽ khảo sát, báo cáo Bộ trưởng trước khi thành lập đoàn thanh tra)

Hưng Yên

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

Hậu Giang

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

2

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Trọng tâm là việc thực hiện các quy định về rà soát, sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường; tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường (lồng ghép với các nội dung: Kiểm tra công tác định giá, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kiểm tra kết luận thanh tra)

UBND huyện Lạc Dương và các đơn vị quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường trên địa bàn huyện Lạc Dương (Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim: Vườn quốc gia Bkloup-Núi Bà; Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung)

Lâm Đồng

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

UBND huyên Lương Sơn và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất

Hòa Bình

Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra và chưa ban hành kết luận

 

III

Tổng cục Môi trường

 

 

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Công ty Cổ phần Xi măng Mai Sơn; Công ty Cổ phần mía đường Sơn La

Sơn La

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

IV

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại một số mỏ đá vôi, đá sét làm xi măng; đá ốp lát; mỏ cao lanh

Công ty TNHH Hoàn Cầu - Granite; Công ty TNHH MTV Khoáng sản Tuấn Đạt; Công ty cổ phần VRG Đá Bình Định; Công ty TNHH Thuận Đức 4; Công ty Cổ phần sản xuất Đá Granite Phú Minh Trọng

Bình Định

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

V

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

 

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển

Công ty Cổ phần Đầu tư, kinh doanh Bãi Lữ; Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh; Công ty TNHH Việt Úc - Nghệ An; Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nghệ An

Nghệ An

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

VI

Cục Quản lý tài nguyên nước

 

 

 

 

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An

Long An

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

Công ty cổ phần Nhà máy Nước Đồng Tâm

Tiền Giang

 

2

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với một số tổ chức được thanh tra năm 2018 và 2019

Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Mi; Công ty Cổ phần ZaHưng

Quảng Nam

 

Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Phú Yên

 

Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai; Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Tô Na

Gia Lai

 

Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn

Đồng Nai

 

Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư thương mại Thành Công; Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2676/QĐ-BTNMT về điều chỉnh kế hoạch thanh tra ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.816

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!