Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2557/2002/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 16/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2557/2002/QĐ-BGTVT:

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP CÁC LOẠI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông Vận tải;
Căn cứ quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy;
Căn cứ quyết định 75/TTg ngày 03/02/1997 của Thủ tướng Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Xét đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy".

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3:  Bãi bỏ các Quy định liên quan đến việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho đối tượng sản phẩm là mô tô, xe gắn máy nêu trong các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2069/2000/QĐ-BGTVT và Quyết định 2070/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Điều 4: Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4; 
- VP Chính phủ (để báo cáo);
Bộ Công an, Cục CSGTĐBĐS;
Bộ Tài chính; Bộ Thương mại; Bộ Công nghiệp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TC Hải quan;
- UBND các Tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Công báo;
Lưu KHCN, HC.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ
 

 

 

THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 2557/2002/QD-BGTVT

Hanoi, August 16, 2002

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON INSPECTION OF QUALITY, TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE MANUFACTURE AND ASSEMBLY OF MOTORCYCLES AND MOPEDS OF ALL KINDS

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT

Pursuant to the Land Road Traffic Law of June 29, 2001;
Pursuant to the Goods Quality Ordinance of December 24, 1999;
Pursuant to the Governments Decree No.22/CP of March 22, 1994 on the tasks, powers, State management responsibilities and organizational structure of the Ministry of Communications and Transport;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No.38/2002/QD-TTg of March 14, 2002 on the management of manufacture, assembly and import of components of motorcycles;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No.75/TTg of February 3, 1997 stipulating the tasks, powers and organizational structure of the Vietnam Registry;
At the proposals of the directors of the Science and Technology Department and the Legal Department, and the director of the Vietnam Registry,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on the inspection of quality, technical safety and environmental protection in the manufacture and assembly of motorcycles and mopeds of all kinds.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- To annul provisions concerning the inspection of quality, technical safety and environmental protection applicable to products being motorcycles and mopeds defined in the regulations promulgated together with the Communications and Transport Minister’s Decisions No.2069/2000/QD-BGTVT and No.2070/2000/QD-BGTVT of July 28, 2000.

Article 4.- The chief of the Ministrys Office, the directors of the Science and Technology Department, the Legal Department, the Vietnam Road Administration and the Vietnam Registry, and the heads of the concerned units shall base themselves on their respective functions and tasks to guide, inspect and be responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.767

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82