Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt đề cương đề án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2009 - 2020

Số hiệu: 2412/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 22/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412 /QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 22 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2009 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 79/TTr-TNMT ngày 27 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương đề án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009 - 2020, với các nội dung sau:

1. Nội dung nhiệm vụ: Theo đề cương đề án do Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam lập kèm theo.

2. Dự toán kinh phí: Tổng dự toán kinh phí thực hiện đề cương đề án là 358.000.000 đồng (Ba trăm, năm mươi tám triệu đồng), trong đó:

- Xây dựng đề án: 292.000.000 đồng

- Vật tư, văn phòng phẩm, photo: 9.500.000 đồng

- Lập bản đồ quy hoạch quản lý chất thải rắn: 17.379.000 đồng

- Chi phí hội họp và các chi phí khác: 39.121.000 đồng

3. Nguồn vốn đầu tư và tiến độ thực hiện:

- Vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ cho Sở Tài nguyên và Môi trường kế hoạch các năm 2008, 2009.

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành vào đầu quý II năm 2010 (tiến độ cụ thể theo đề cương đề án).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các ngành và địa phương liên quan:

- Sở Tài nguyên và Môi Trường làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu sản phẩm theo nội dung đề cương đề án đã được duyệt; thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện đề án; phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Nam lập thủ tục cấp kinh phí và hướng dẫn việc thanh, quyết toán sử dụng nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định.

- Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phân công cán bộ phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện đề cương đề án này theo đúng kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.
(D:\HUNG\Moi truong\quyet dinh\QD 2009\07.PD de cuong quy hoach chat thai ran.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt đề cương đề án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2009 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.485

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125