Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2371/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 2371/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Lê Văn Trúc
Ngày ban hành: 30/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2371/-UBND

Phú Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỘ ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2005;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Thông báo số 428/TB-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc cho phép xây dựng bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường;

Xét biên bản họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên được thông qua ngày 02/8/2013;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 512/TTr- TNMT ngày 23/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyt B đơn giá quan trc, phân tích môi trường trên đa bàn tnh Phú Yên gồm c ni dung (m theo b đơn giá):

1. B đơn giá quan trc và phân ch môi trưng không khí xung quanh;

2. B đơn giá quan trc và phân ch môi trưng nước mt lc đa;

3. B đơn giá quan trc và phân ch môi trưng đt;

4. B đơn giá quan trc và phân ch môi trưng nước dưi đt;

5. B đơn giá quan trc và phân ch môi trưng mưa axít;

6. B đơn giá quan trc và phân ch môi trưng nước bin ven b;

7. B đơn giá quan trc và phân ch môi trưng khí thi công nghip;

8. B đơn giá quan trc và phân ch môi trưng phóng x.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Tỉnh ban hành Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết đnh này có hiu lực thi hành k t ngày ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
(Ban hành theo Quyết đnh s 2371/QĐ-UBND, ngày 30/12/2013 ca Ch tch UBND tỉnh Phú Yên)

I. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

Bảng 1. Bảng tổng hợp đơn giá quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT)

STT

Chỉ tiêu

Đơn giá

1

Nhit độ, đ m

150.141

2

Vận tốc gió, hướng g

150.110

3

Áp sut khí quyn

150.110

4

TSP

242.752

5

Pb

738.093

6

CO

609.898

7

NO2

495.457

8

SO2

601.180

9

O3

650.871

10

HC (trừ Metan)

1.350.285

Quan trắc tiếng ồn trong không khí xung quanh

STT

Chỉ tiêu

Đơn giá

Tiếng ồn giao thông

 

1

- Mc ồn trung bình (LAeq)

128.026

 

- Mc ồn cc đi (LAmax)

 

2

Cường độ dòng xe

333.855

Tiếng ồn Khu công nghip và đô thị

 

1

- Mc ồn trung bình (LAeq)

140.035

 

- Mc ồn cc đi (LAmax)

 

 

- Mc ồn phân vị (LA50)

 

2

Mc ồn theo tn số (di Octa)

260.991

II. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa

Bảng 2. Bảng tổng hp đơn giá quan trc môi tng nưc mt lc đa (theo Quyết đnh s 10/2007/-BTNMT)

STT

Chỉ tiêu

Đơn giá

1

Nhit độ nưc. pH (TCVN 4559 - 1998)

117.412

2

Oxy hòa tan (DO) (TCVN 5499 - 1995)

130.738

3

Tổng cht rn hòa tan (TDS). Độ dn đin (EC)

144.415

4

Cht rn lơ lng (SS) (TCVN 4559 - 1988)

288.113

5

Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) (TCVN 6001 - 1995)

316.093

6

Nhu cầu oxy hóa học (COD)

380.198

7

Nitơ amôn NH4+ (TCVN 6179 - 1996)

391.900

8

Nitrite (NO2-) (TCVN 6178 - 1996)

380.146

9

Nitrate (NO3-) (TCVN 6180 - 1996)

425.300

10

Tổng P (ALPHA 4500-P)

588.298

11

Tổng N (ALPHA 4500 - N)

670.077

12

Kim loi nng Pb. Cd (TCVN 5989 - 1995 5990 - 1995)

1.163.851

13

Kim loi nng Hg. As (TCVN 5991 - 1995 6182 - 1996)

1.373.062

14

Kim loi Fe. Cu. Zn. Cr.Mn (TCVN 6193 6222 - 1996)

1.024.529

15

Sulphat (SO42-) (TCVN 6200 - 1996)

365.562

16

Photphat (PO43-) (TCVN 6202 - 1996)

403.743

17

Clorua (Cl-) (TCVN 6194 - 1 - 1996)

425.181

18

Dầu m (ASTM D3650 - 1993)

1.180.086

19

Coliform (TCVN 6167 - 1 - 1996 6167 - 2 - 1996)

880.500

III. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường đất

Bảng 3. Bng tổng hp đơn giá quan trc môi tng đt (theo Quyết định s02/2008/-BTNMT)

STT

Chỉ tiêu

Đơn giá

1

Đ m

180.297

2

Dung trọng

163.077

3

T trọng

162.710

4

Đ xốp

168.013

5

Đ cht

164.335

6

Thành phn cơ giới: cát

227.221

7

Thành phn cơ giới: limon

227.221

8

Thành phn cơ giới: sét

227.221

9

Đoàn lạp bn trong nước

271.792

10

pHH2O

275.437

11

pHKCl

278.884

12

EC

275.437

13

Cl-

378.889

14

SO42-

347.568

15

HCO3-

342.136

16

Tổng P2O5

433.382

17

Tổng K2O

461.569

18

P2O5 dễ tiêu

396.758

19

K2O dễ tiêu

467.841

20

Tổng N

461.046

21

Tổng P

397.314

22

Tổng muối

453.431

23

Tổng hu cơ

516.617

24

Ca2+

538.826

25

Mg2+

537.520

26

K+

641.667

27

Na+

641.667

28

Al3+

478.057

29

Fe3+

449.667

30

Mn2+

496.016

31

KLN (Pb, Cd)

1.204.784

32

KLN (Hg, As)

1.205.703

33

KLN (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn)

1.184.143

34

Coliform

524.342

35

E,Coliform

524.342

36

CEC

632.162

37

SAR

727.028

38

BS%

671.543

39

Thuốc BVTV nhóm Clo hu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor

4.609.665

40

Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin, Fenvalerate

5.020.580

IV. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất

Bảng 4. Bng tổng hp đơn giá quan trc nưc dưi đất (theo Quyết định s02/2008/-BTNMT)

STT

Chỉ tiêu

Đơn giá

1

Nhit độ, pH

96.064

2

Oxy hòa tan (DO)

242.961

3

Đ đục, Đ dn đin (EC)

191.343

4

Cht rn lơ lng (SS)

276.660

5

Đ cng theo CaCO3

344.706

6

Nitrit (NO2-)

366.474

7

Nitrat (NO3-)

403.924

8

Sulphat (SO42-)

337.109

9

Photphat (PO43-)

379.909

10

Oxyt Silic (SiO3)

380.136

11

Tổng N

585.992

12

Tổng P

614.114

13

Clorua (Cl-)

406.629

14

Pb

1.141.801

15

Cd

1.141.801

16

Hg

1.362.132

17

As

1.362.132

18

Fe

1.004.020

19

Cu

1.004.020

20

Zn

1.004.020

21

Cr

1.004.020

22

Mn

972.525

23

Phenol

1.147.573

24

Cyanua (CN-)

841.002

25

Coliform

894.738

26

Thuốc BVTV nhóm Clo hu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT

6.240.617

27

Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin Deltamethrin

6.875.048

V. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mưa axít

Bảng 5. Bảng tổng hp đơn giá quan trc và phân tích môi tng nưc mưa axít (theo Quyết định s 02/2008/-BTNMT)

STT

Chỉ tiêu

Đơn giá

1

Nhit độ, pH

83.428

2

Đ dn đin (EC)

113.312

3

Clorua (Cl-)

1.030.477

4

Florua (F-)

1.029.654

5

Nitrit (NO2-)

1.024.222

6

Nitrat (NO3-)

1.058.275

7

Sulphat (SO42-)

1.554.526

8

Na+

1.464.409

9

NH4+

1.374.739

10

K+

1.396.729

11

Mg2+

1.493.060

12

Ca2+

1.466.234

VI. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước biển ven bờ

Bảng 6. Bng tổng hp đơn giá quan trc và phân tích môi tng nưc bin ven b (theo Quyết đnh s 03/2008/-BTNMT)

STT

Chỉ tiêu

Đơn giá

1

Nhit độ, đ m không khí

84.033

2

Tốc độ gió

84.656

3

Sóng

84.620

4

Tốc độ ng chy tng mt

199.747

5

Nhit độ nước bin

157.569

6

Đmuối

235.209

7

Đ đục

287.340

8

Đ trong suốt

288.255

9

Đmàu

286.471

10

pH

218.211

11

DO

155.783

12

EC

163.260

13

NH4+

506.774

14

NO2-

486.756

15

NO3-

525.200

16

SO42-

385.503

17

PO43-

414.587

18

SiO32-

417.323

19

Tổng N

499.698

20

Tổng P

510.973

21

COD

521.103

22

BOD5

457.621

23

SS

332.745

24

Coliform, Fecal Coliform

492.241

25

Chlorophyll a, Chlorophyll b, Chlorophyll c

425.695

26

CN-

922.017

27

Pb, Cd

601.303

28

Hg, As

772.184

29

Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, CrV, CrVI

607.130

30

Dầu m trong tng nưc mặt

1.215.580

31

Phenol

644.133

32

Hóa cht BVTV nm Clo

1.914.623

33

Hóa cht BVTV nm Photpho

2.400.843

34

N-NO2

514.125

35

N-NO3

605.938

36

N-NH3

594.437

37

P-PO4

512.642

38

Pb, Cd

779.342

39

Hg, As

1.029.026

40

Cu, Zn

789.637

41

CN-

1.141.464

42

Đ m

356.482

43

T trọng

341.080

44

Cht hu cơ

795.728

45

Tổng N

666.242

46

Tổng P

613.083

47

Hóa cht BVTV nm Clo

2.187.181

48

Hóa cht BVTV nm Photpho

2.687.935

49

Dầu m

1.334.885

50

Thc vt p du, to độc

765.608

51

Động vt p du, động vt đáy

825.907

52

Hóa cht BVTV nm Clo

2.324.448

53

Hóa cht BVTV nm Photpho

2.625.097

54

Pb, Cd

1.000.520

55

Hg, As

1.242.434

56

Cu, Zn, Mg

1.007.229

VII. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích khí thải công nghiệp

Bảng 7. Bảng tổng hợp đơn giá quan trắc khí thải công nghiệp (theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT)

STT

Chỉ tiêu

Đơn giá

1

K Oxy (O2)

679.773

2

K Lưu hunh dioxit (SO2)

618.446

3

K CO

742.351

4

K CO2

1.004.808

5

K NO

832.200

6

K Nitơ dioxit (NO2)

898.200

7

K NOx

1.282.816

8

Bụi tổng s

883.846

9

Lưu lượng khí thi

276.713

VIII. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường phóng xạ

Bảng 8. Bảng tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường phóng xạ (theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT)

STT

Chỉ tiêu

Đơn giá

1

Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7

638.273

2

Gamma trong không k

546.046

3

Hàm lượng Randon trong không khí

576.597

4

Tổng hot độ Beta, Tng hot độ Anpha

263.172

5

Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7

869.698

6

Tổng hot độ Beta, Tng hot độ Anpha

934.548

7

Các đồng v png xạ trong mu đt: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7

694.623

8

Các đồng v png xạ trong mu nưc: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7

2.072.991

9

Hàm lượng Randon trong nước

592.315

10

Tổng hot độ Beta, Tng hot độ Anpha

537.178

11

Các đồng v png xạ trong mu sinh vt, thc phm: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7

478.497

12

Tổng hot độ Beta, Tng hot độ Anpha

554.420

13

Hàm lượng Randon trong không khí, Hàm lưng Randon trong nước

19.597

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2371/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228