Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2347/QĐ-UBND điều chỉnh phân khu chức năng Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà Khánh Hòa 2016

Số hiệu: 2347/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 10/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà;

Căn cứ Biên bản họp thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo thuyết minh điều chỉnh các phân khu chức năng Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà ngày 10 tháng 6 năm 2016, Công văn số 1150/TCLN-BTTN ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc góp ý báo cáo điu chỉnh các phân khu chức năng của Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tỉnh Khánh Hòa;

Xét T trình số 150/TTr-BQL ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà về việc “Quy hoạch điều chỉnh các phân khu chức năng Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đến năm 2020”, đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa tại Tờ trình số 1672/TTr-SNN ngày 03 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả điều chỉnh các phân khu chức năng Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Điều chỉnh diện tích 02 phân khu chức năng là dịch vụ - hành chính và bảo vệ nghiêm ngặt trong ranh giới đã quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà theo Quyết đnh số 94/QĐ-UBND ngay 10/01/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tổng diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà không thay đổi, không mở rộng hoặc thu hẹp ranh giới khu bảo tồn.

2. Mục tiêu

Điều chỉnh ranh giới, diện tích của các phân khu chức năng cho phù hợp mục tiêu bảo tồn, quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà; bảo đảm vừa đáp ứng nhiệm vụ bảo tn, vừa tạo điu kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3. Nội dung điều chỉnh

a, Diện tích điều chỉnh là 104,35 ha tại 02 phân khu chức năng nhưng tổng diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà không thay đổi, cụ thể như sau:

- Tăng thêm 104,35 ha tại phân khu dịch vụ - hành chính;

- Giảm 104,35 ha tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

b, Hiện trạng loại đất, loại rừng trên diện tích điều chỉnh theo quy hoạch 3 loại rừng: đất lâm nghiệp quy hoạch rừng đặc dụng có diện tích 104,35 ha, trong đó:

- Đất có rừng (rừng tự nhiên): 102,15 ha.

- Đất chưa có rừng: 2,20 ha.

c, Theo đơn vị hành chính:

- Trên địa bàn huyện Cam Lâm/xã Suối Cát/TK 237a/K1: 82,99 ha, gồm:

+ Đất có rừng tự nhiên là 80799 ha;

+ Đất chưa có rừng là 2,20 ha.

- Trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh/xã Khánh Phú/TK 213a/K1: 21,36 ha là đất có rừng tự nhiên.

4. Kết quả điều chỉnh các phân khu chức năng:

a) Diện tích các phân khu chức năng sau khi điều chỉnh:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 9.519,16 ha (giảm 104,35 ha), chiếm 49,3% diện tích KBT;

- Phân khu phục hồi sinh thái: 9.553,51 ha (không thay đổi), chiếm 49,5% diện tích KBT;

- Phân khu dịch vụ - hành chính: 213,16 ha (tăng 104.35 ha), chiếm 1,1% diện tích KBT, bao gồm: Khu A: 15,45 ha; khu B: 93,36 ha; khu C: 104,35 ha.

b) Phạm vi, địa giới hành chính:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Nằm trên địa bàn hành chính các huyện, xã: xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh; xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn; xã Suối Cát, Sui Tân, huyện Cam Lâm. Bao gồm diện tích trọn hoặc 1 phần các tiểu khu: 196, 202, 204, 208, 209, 213, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 262 (giảm 02 tiểu khu: 213a, 237a).

- Phân khu phục hồi sinh thái: Nằm trên địa bàn các huyện, xã: xã Suối Tiên, Diên Tân, huyện Diên Khánh; xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh; xã Sơn Bình, Sơn Hiệp, Sơn Trung, huyện Khánh Sơn; xã Suối Cát, Suối Tân, huyện Cam Lâm. Bao gồm diện tích trọn hoặc 1 phần các tiểu khu: 196, 202, 212, 227, 228, 230, 233, 234, 235, 239, 262, 263, 268, 272 (không thay đổi).

- Phân khu dịch vụ - hành chính: Khu A: Khoảnh 9, Tiểu khu 234, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm; Khu B: khoảnh 1, 2, Tiểu khu 239, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm; Khu C: Khoảnh 1, Tiểu khu 237a, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm và Khoảnh 1, Tiểu khu 213a, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh (tăng thêm 02 tiểu khu: 213a, 237a).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy hoạch các phân khu chức năng quy định tại: Điểm 3.3, Khoản 3, Mục II, Điều 1, Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 “Về việc phê duyệt Dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà”; Điểm b, Khoản 2, Mục II, Điều 1, Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 “Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đến năm 2020”.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện: Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm; Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VP,
HB, HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Công Thiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2347/QĐ-UBND ngày 10/08/2016 điều chỉnh phân khu chức năng Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.455

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!