Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020

Số hiệu: 2249/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 30/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2249/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 669/TTr-STNMT ngày 21/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020, bao gồm những nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

a) Mục đích:

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định nội dung các hoạt động và lộ trình thực hiện nhiệm vụ về đa dạng sinh học (ĐDSH) trên địa bàn tỉnh.

- Phân công các sở, ngành, địa phương và huy động các nguồn lực tại địa phương để thực hiện theo mục tiêu, nội dung, giải pháp của chiến lược quốc gia về đa dạng ĐDSH.

b) Yêu cầu:

- Đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Huy động các nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia quản lý và bảo tồn ĐDSH; bảo đảm các nguyên tắc về chia sẻ công bằng, hài hòa lợi ích của các bên có liên quan tại địa phương.

2. Nội dung kế hoạch:

a) Xây dựng quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 để quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên ĐDSH.

b) Triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về ĐDSH.

c) Khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật, ĐDSH gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

d) Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về ĐDSH cho chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn; xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến việc thực thi pháp luật về quản lý ĐDSH và an toàn sinh học.

đ) Xây dựng mô hình, phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý, phát triển tài nguyên sinh vật.

e) Tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác giữa các tỉnh về bảo vệ ĐDSH và an toàn sinh vật.

f) Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho ĐDSH và an toàn sinh học.

g) Áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật để bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quản lý ĐDSH; kiểm soát, ngăn chặn các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường và các mối đe dọa khác đối với ĐDSH.

(Các nội dung thực hiện cụ thể theo Phụ lục I đính kèm).

3. Kinh phí thực hiện: Một phần từ vốn ngân sách Nhà nước, phần còn lại được huy động từ đối tượng hưởng lợi tài nguyên sinh vật, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

4. Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối triển khai Kế hoạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định.

b) Xây dựng kế hoạch hàng năm để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát triển ĐDSH trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch tại Phụ lục I đính kèm quyết định này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

d) Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý tài nguyên rừng, hoạt động thủy sản, nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

b) Tham mưu tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc phạm vi quản lý phù hợp với Kế hoạch.

c) Xây dựng hệ thống thông tin và lưu trữ về đa dạng sinh học trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan trao đổi thông tin trong công tác bảo tồn ĐDSH.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

4. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện Kế hoạch.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và phát triển tài nguyên sinh vật, ĐDSH trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo chính quyền cấp xã, các cơ quan, ban, ngành tại địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch.

c) Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nội dung liên quan đến bảo tồn ĐDSH của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng tại địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐDSH GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
(Đính kèm Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên nhiệm vụ/ dự án

Mục tiêu, nội dung thực hiện

Sản phẩm chính

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Xây dựng vành đai, an toàn cho các hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ đặc biệt.

Xây dựng vành đai an toàn cho các hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ đặc biệt (các khu rừng: phòng hộ, đặc dụng), chọn thực hiện thí điểm một số hệ sinh thái đặc trưng.

Báo cáo nghiên cứu và bản đồ phân vùng

2015-2017

Sở TN&MT

Sở NN&PTNT, các cơ quan nghiên cứu khoa học

Hỗ trợ từ các tổ chức phi Chính phủ

2

Xây dựng vườn giống một số loài đặc hữu quý hiếm.

Xây dựng vườn giống, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài đặc hữu, quý, hiếm ưu tiên bảo tồn và phát triển.

Vườn giống

2017-2018

SNN&PTNT

Sở KH&CN, các cơ quan nghiên cứu khoa học

Hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức phi Chính phủ

3

Hiện trạng và mức độ nguy hại của các loài ngoại lai xâm hại

Điều tra hiện trạng và đánh giá mức độ nguy hại của các loài ngoại lai xâm hại.

Báo cáo nghiên cứu liên quan

2016-2018

Sở TN&MT

Các cơ quan nghiên cứu khoa học

Hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức phi Chính phủ

4

Bảo vệ và phát triển rừng thông đỏ tỉnh Lâm Đồng.

(Dự án đã thực hiện giai đoạn 1).

Điều tra đầy đủ vùng phân bố thông đỏ; xúc tiến tái sinh tự nhiên; nghiên cứu gieo ươm thông đỏ từ hạt; giải pháp quản lý bảo vệ rừng thông đỏ.

Bản đồ, báo cáo nghiên cứu liên quan

2015-1017

Sở NN&PTNT

Các cơ quan nghiên cứu khoa học

Nguồn kinh phí của địa phương và hỗ trợ các tổ chức phi Chính phủ

5

Xây dựng bản đphân vùng áp dụng kỹ thuật đốt xử lý vật liệu cháy rừng theo QĐ số 31/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tnh Lâm Đồng (đang thực hiện).

Đánh giá ảnh hưởng của việc đt xử lý vật liệu cháy đến ĐDSH; rà soát diện tích rừng được áp dụng kỹ thuật đốt xử lý vật liệu cháy trong phòng cháy chữa cháy rừng.

Bản đồ phân vùng thực hiện kỹ thuật đốt xử lý vật liệu cháy

2015-2016

Sở NN&PTNT

Các cơ quan nghiên cứu khoa học

Nguồn kinh phí của địa phương và hỗ trợ từ Trung ương

6

Quy hoạch bo tn ĐDSH tỉnh Lâm Đồng đến 2020 (kcả thực hiện các nhiệm vụ: Thu thập thông tin, điều tra, đánh giá tng quát hiện trạng tài nguyên ĐDSH; điều tra hiện trạng công tác quản lý và khai thác tài nguyên ĐDSH toàn tỉnh).

Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tnh Lâm Đồng đến 2020

Báo cáo Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Lâm Đồng đến 2020

2016-2017

Sở TN&MT

SNN&PTNT Các Cơ quan nghiên cứu khoa học

(*) Nguồn kinh phí của địa phương và nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức phi Chính phủ

7

Xây dựng quy chế bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên ĐDSH trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nghiên cứu xây dựng quy chế bo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên ĐDSH.

Quy chế bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên ĐDSH.

2017-2018

STN&MT

SNN&PTNT Các cơ quan nghiên cứu khoa học

Nguồn hỗ trợ tTrung ương, các tổ chức phi Chính phủ

8

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ ĐDSH

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ti rơi; tập huấn, bồi dưỡng trong cộng đồng.

Nâng cao nhận thức cộng đồng

2016-2020

Sở Thông tin Truyền thông

UBND cấp huyện, cấp xã STN&MT Sở NN&PTNT

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của địa phương, hỗ trợ các tổ chức phi Chính phủ

9

Tổ chức các cuộc thi sáng kiến bảo vệ tài nguyên ĐDSH

Tổ chức các cuộc thi sáng kiến bảo vệ tài nguyên ĐDSH

Các ý tưởng có tính khả thi áp dụng trong thực tế

2016-2020

Sở TN&MT

Sở NN&PTNT Sở GD&ĐT

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của địa phương, hỗ trợ các tổ chức phi Chính phủ

10

Xây dựng phòng lưu trữ mẫu vật

Xây dựng phòng lưu trữ mẫu vật (động vật, thực vật) phục vụ công tác tuyên truyền, điều tra, nghiên cứu khoa học.

Phòng lưu trữ mẫu vật, các bộ tiêu bản

2019-2020

Sở NN&PTNT

Sở TN&MT

Hỗ trợ từ các tổ chức phi Chính phủ

Ghi chú (*): là các dự án trọng tâm cần ưu tiên thực hiện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


688

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242