Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 219/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 219/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 219/1999/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HỘ QUYỀN LỢI CỦA NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ KHOÁNG SẢN ĐƯỢC KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 01 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản;
Để bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang cư trú, sản xuất hợp pháp tại địa phương nơi có khoáng sản, phải thay đổi nơi cư trú, nơi sản xuất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc khai thác, chế biến khoáng sản hoặc để bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác sẽ được Nhà nước bảo hộ, tạo điều kiện để ổn định đời sống, sản xuất tại nơi ở mới.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng và quyết định phương án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến; phương án bảo hộ ổn định đời sống và sản xuất cho tổ chức, cá nhân do chịu ảnh hưởng của việc khai thác, chế biến khoáng sản mà phải thay đổi nơi cư trú, nơi sản xuất; phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác (nếu có), phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyền lợi của tổ chức, cá nhân nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến được bảo hộ bằng các chính sách chủ yếu sau:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến khoáng sản, ngoài việc kết hợp yêu cầu của hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai tại địa phương theo báo cáo nghiên cứu khả thi đã được chấp thuận, phải có trách nhiệm:

- Đền bù thiệt hại về đất và tài sản hiện có trên đất của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do việc khai thác, chế biến khoáng sản phải thay đổi nơi cư trú, nơi sản xuất theo quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại;

- Ưu tiên thu hút lao động tại địa phương, đặc biệt là lao động phải thay đổi nơi cư trú vào hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và các dịch vụ liên quan.

2. Đối với tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp ở nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến do bị ảnh hưởng của việc khai thác, chế biến khoáng sản mà phải thay đổi nơi cư trú, nơi sản xuất sẽ được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

3. Những cơ sở sản xuất kinh doanh phải di chuyển đến nơi sản xuất kinh doanh mới được coi như cơ sở mới thành lập và được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư.

Điều 4. Phương án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến phải bao gồm những nội dung:

- Đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng khu dân cư như: Hệ thống cấp thoát nước, đường giao thông địa phương, hệ thống lưới điện...;

- Đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa các công trình giáo dục, y tế, phúc lợi của địa phư7ơng như: Trường học, cơ sở khám chữa bệnh...;

- Đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa các công trình phát triển kinh tế - thương mại như: Chợ, trung tâm cụm xã, trung tâm thương mại...;

- Đầu tư xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp khai thác, chế biến, sử dụng và kinh doanh khoáng sản của địa phương.

Điều 5. Phương án bảo hộ ổn định đời sống và sản xuất cho tổ chức, bộ phận nhân dân nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến phải thay đổi nơi cư trú, nơi sản xuất, ngoài việc thực hiện được những chính sách bảo hộ như đã quy định tại Điều 3, phải bao gồm những nội dung sau đây (nếu có):

- Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng hơn nơi ở cũ;

- Các biện pháp bảo đảm khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống gắn liền với chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng cũng như chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh;

- Các biện pháp bảo đảm duy trì, phát triển các phong tục, tập quán sinh hoạt lành mạnh của cộng đồng nhân dân phải chuyển đến nơi ở mới;

- Đối với nơi ở mới là vùng nông thôn thì phải đề ra các biện pháp bảo đảm tái định canh, định cư và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Điều 6. Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác phải thực hiện được những nội dung về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên cơ sở các biện pháp, công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Điều 7. Trường hợp các phương án đề ra có ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 8. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện phương án về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến; phương án bảo hộ ổn định đời sống và sản xuất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến phải thay đổi nơi cư trú, nơi sản xuất và phương án về bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác (nếu có) cho từng năm. Kinh phí để thực hiện sẽ được bố trí trong dự toán của ngân sách cấp tỉnh hàng năm.

Các khoản chi theo phương án đề ra được cân đối từ nguồn thu về hoạt động khoáng sản mà ngân sách cấp tỉnh được hưởng và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính, về chế độ kế toán - thống kê.

Trường hợp ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có các nguồn thu (hoặc nguồn thu không đảm bảo nhiệm vụ chi) về hoạt động khoáng sản, nhưng có tài nguyên khoáng sản cần phải được bảo vệ theo quy định của Luật Khoáng sản thì sẽ được ngân sách Trung ương cấp hoặc cấp bổ sung cho những khoản chi theo phương án về bảo vệ tài nguyên khoáng sản đã đề ra. Việc bố trí, bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 10. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết việc thi hành Quyết định này.

Điều 11. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 219/1999/QD-TTg

Hanoi, November 11, 1999

 

DECISION

ON THE POLICY FOR THE PROTECTION OF THE INTERESTS OF PEOPLE IN LOCALITIES WHERE MINERALS ARE EXPLOITED AND/OR PROCESSED AND THE PROTECTION OF UNTAPPED MINERAL RESOURCES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Minerals Law of March 20, 1996;
Pursuant to the State Budget Law of March 20, 1996;
Pursuant to the Law No.06/1998/QH10 of May 20, 1998 amending and supplementing a number of articles of the State Budget Law;
Pursuant to the Government’s Decree No.68/CP of November 1, 1996 detailing the implementation of the Minerals Law;
In order to protect the interests of people in localities where minerals are exploited and processed and protect untapped mineral resources;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1

Article 2.- The presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to elaborate and decide socio-economic development investment plans of their respective localities where minerals are exploited and/or processed; protection plans for the stabilization of lives and production of organizations and individuals that have to change their residential and production places due to mineral exploitation and processing; and plans for the protection of untapped mineral resources (if any) in conformity with the provincial socio-economic development policies as well as the provisions of this Decision.

Article 3

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Pay compensation for damage caused to the land and assets affixed thereto of organizations and individuals that have to change their residential and production places due to mineral exploitation and processing in accordance with the law provisions on compensation for damage;

- Prioritize the employment of local laborers, especially those who have to change their residential places, in the mineral exploitation and processing activities as well as the relevant services.

2. Organizations and individuals lawfully using land where minerals are exploited and/or processed, that have to change their residential and production places due to mineral exploitation and processing, shall be allotted or leased land by the State in accordance with the provisions of the land legislation.

3. Production and/or business establishments that have to move to new production and/or business places shall be considered the newly-set up establishments and entitled to privileges under the law provisions on investment promotion.

Article 4

- Investment in the construction or upgrading and repair of infrastructure works in population quarters such as water supply and drainage systems, local traffic lines and electric supply network...;

- Investment in the construction or upgrading and repair of the local educational, medical and welfare projects like schools, medical examination and treatment establishments...;

- Investment in the new construction or upgrading and repair of economic-trade development projects like markets, commune clusters centers, trade centers...;

- Investment in the elaboration of strategies, planning and plans for development of the local mineral exploitation and processing industry as well as the mineral use and business.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Priority given to investment in infrastructures better than those in the old places;

- Measures to ensure the restoration and development of traditional crafts in line with the policy of developing the mining industry as well as the general socio-economic development policy of the concerned province;

- Measures to preserve and develop fine and healthy customs and practices of the people’s community that has to move to the new places;

- For new places in rural areas, it is necessary to work out measures to ensure the people’s re-sedentarization and re-settlement as well as the household economic development.

Article 6

Article 7

Article 8.- The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to estimate the funding for implementation of the socio-economic development investment plans of their respective localities where minerals are exploited and/or processed; plans on the protection and stabilization of life and production of organizations, households and individuals in areas where minerals are exploited and/or processed, that have to change their residential and production places; and plans on the protection of untapped mineral resources (if any) for each year. The fund for implementation of the said plans shall be included in the annual provincial budget estimate.

The planned expenditures shall be balanced with revenues from mineral activities, which the provincial budget is entitled to, and effected in strict compliance with the law provisions on financial management, accounting and statistical regime.

Where the budget of a province or centrally-run city has no revenue sources (or its revenue sources do not ensure the spending tasks) from mineral activities, but the locality has mineral resources which must be protected according to the provisions of the Law on Minerals, the planned expenditures shall be allocated or supplemented by the central budget according to the mineral resources protection plan. The allocation or addition of central budget fund to the provincial budget shall strictly comply with the provisions of the State Budget Law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 10

Article 11

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 219/1999/QĐ-TTg ngày 11/11/1999 về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27