Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 218/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 14/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG CHO TỔNG CỤC THỦY SẢN, TỔNG CỤC THỦY LỢI VÀ TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP , ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-BNN-TCCB ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp quản lý các nhiệm vụ môi trường thuộc Bộ (có tên trong phụ lục đính kèm) cho Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Lâm nghiệp.

Điều 2. Tổng cục trưởng các Tổng cục có tên trong Điều 1 có trách nhiệm tổ chức quản lý và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ môi trường theo các quy định tại Thông tư số 76/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG PHÂN CẤP CHO 3 TỔNG CỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên nhiệm vụ

Tổ chức, cá nhân chủ trì

Thời gian

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng

2011

 

I. Danh mục nhiệm vụ giao Tổng cục Thủy sản quản lý

 

 

 

 

 

1

9 nhiệm vụ thuộc Dự án "Điều tra tổng thể nguồn lợi thủy, hải sản; quy hoạch và xây dựng khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững" theo QĐ số 47/2006/QĐ-TTg

Cục KTBVNLTS

2009

2015

243.097

30.000

 

2

Thống kê và đánh giá tác động của các loài thủy sinh vật lạ xâm nhập vào Việt Nam.

Cục KTBVNLTS, Phạm Thị Mai Phương

2009

2011

1650

400

 

 

II. Danh mục nhiệm vụ giao Tổng cục Thủy lợi quản lý

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực thủy lợi

Viện KT Biển, ThS. Lê Thị Siêng

2010

2012

750

250

 

2

Xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ dân sinh, kinh tế sản xuất thủy sản và nông nghiệp sạch.

TCTL, ThS Nguyễn Hữu Thỏa

2011

2011

150

150

 

3

Hội thảo bảo vệ môi trường Ngành Thủy lợi. Kiểm tra môi trường trong hệ thống công trình Thủy lợi. Họp Hội đồng xây dựng, đánh giá các nhiệm vụ môi trường.

TCTL, ThS Nguyễn Hữu Thỏa

2011

2011

50

50

 

 

III. Danh mục nhiệm vụ giao Tổng cục Lâm nghiệp quản lý

 

 

 

 

 

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chống sa mạc hóa và suy thoái đất.

TCLN, ThS. Phạm Minh Thoa

2009

2011

2500

300

 

2

Đánh giá toàn diện thiệt hại về tài nguyên do hậu quả của chất độc hóa học/Dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam.

Viện ĐTQHR, TS. Nguyễn Huy Dũng

2010

2012

1600

300

 

3

Rà soát và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 32/2006/NĐ-CP quy định chế độ quản lý, bảo vệ các loài động vật, thực vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

TCLN, ThS. Hà Thị Tuyết Nga

2011

2011

200

200

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 218/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/02/2011 về phân cấp quản lý nhiệm vụ môi trường cho Tổng cục Thủy sản, Thủy lợi và Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.898

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!