Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2011 duyệt danh sách bổ sung cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và 58/2008/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2148/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 05/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2148/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC CƠ SỞ CÔNG ÍCH GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG CẦN XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2008/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-TTG ngày 22/4/2003 của Chính phủ về việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ Ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 360/TTr-STN&MT ngày 05/7/2011 về việc đề nghị phê duyệt danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách bổ sung các cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 và Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).

Thời gian thực hiện: Năm 2011 đến năm 2012

Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương: Hỗ trợ có mục tiêu 50% theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ Ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.

- Ngân sách tỉnh: Bố trí 50% từ nguồn chi sự nghiệp môi trường hàng năm và các nguồn chi khác của tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Y tế là chủ đầu tư dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý chất thải của các Bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện có tên trong danh sách kèm theo.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm lập dự án; báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện, thẩm định dự án đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật, đề xuất những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, báo cáo kế hoạch hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính , Y tế, Tài Nguyên và Môi trường, UBND các huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ TNMT;
- CT, các PCT;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ CÔNG ÍCH GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ thực hiện

Lý do đưa vào danh sách

Đề xuất thời gian thực hiện xử lý

Đề xuất biện pháp xử lý

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Số 181 - đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

Hệ thống xử lý nước thải cũ đã hỏng, không thể sử dụng tiếp, nước thải không được xử lý gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

2011-2012

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế

2

Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc

Khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Hệ thống xử lý còn sơ sài, chủ yếu là các bể phốt, Chưa có hệ thống xử lý nước thải một cách hoàn chỉnh, chưa có lò đốt rác

2011-2012

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế

3

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bỉm Sơn

Khu phố 1, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hệ thống xử lý còn sơ sài, chủ yếu là các bể phốt, Chưa có hệ thống xử lý nước thải một cách hoàn chỉnh, chưa có lò đốt rác

2011-2012

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2011 duyệt danh sách bổ sung cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và 58/2008/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141