Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 21/QĐ-BCT 2023 khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời điện gió chuyển tiếp

Số hiệu: 21/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đặng Hoàng An
Ngày ban hành: 07/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI, ĐIỆN GIÓ CHUYỂN TIẾP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Điều 2. Căn cứ khung giá phát điện quy định tại Điều 1 Quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT để thoả thuận giá phát điện theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưng Cục Điều tiết điện lực, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giám đốc các đơn vị nhà máy điện mặt trời, điện gió quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng An

KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI, ĐIỆN GIÓ CHUYỂN TIẾP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-BCT Ngày 07 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Giá trần (giá cao nhất) của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp như sau:

STT

Loại hình

Mức trần của khung giá (đồng/kWh)

1

Nhà máy điện mặt trời mặt đất

1.184,90

2

Nhà máy điện mặt trời nổi

1.508,27

3

Nhà máy điện gió trong đất liền

1.587,12

4

Nhà máy điện gió trên biển

1.815,95

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 21/QĐ-BCT

Hanoi, January 07, 2023

 

DECISION

PROMULGATION OF THE TRANSITIONAL FRAMEWORK FOR ELECTRICITY PRICES OF SOLAR POWER PLANTS WIND POWER PLANTS

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Law on Electricity dated December 3, 2004 and the Law on Amendment to certain Articles of the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 96/2022/NĐ-CP dated November 29, 2022, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/NĐ-CP dated October 21, 2013 elaborating on the implementation of certain articles of the Law on Electricity and the Law on Amendments to certain Articles of the Law on Electricity;

Pursuant to Circular No. 15/2022/TT-BCT dated October 03, 2022 of the Minister of Industry and Trade on method for determination of framework for electricity prices of transitional solar power plants wind power plants;

At the request of the Director of the Electricity Regulatory Authority.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Promulgation of the transitional framework for electricity prices of transitional solar power plants wind power plants mentioned in Point b Clause 2 Article 1 of Circular No. 15/2022/TT-BCT dated October 03, 2022 of the Minister of Industry and Trade on method for determination of framework for electricity prices of transitional solar power plants wind power plants.

Article 2. On the basis of the pricing framework mentioned in Article 1 of this Decision, Vietnam Electricity (EVN) shall negotiate electricity prices with transitional solar power plants and wind power plants mentioned in Point b Clause 2 Article 1 of Circular No. 15/2022/TT-BCT as per regulations.

Article 3. Implementation clauses

1. This Decision comes into force from the day on which it is signed.

2. the Chief of the Ministry Office, Director of Electricity Regulatory Authority, Director of Electricity and Renewable Energy Authority, the Ministerial Chief Inspector, General Director of EVN, Directors of solar power plants and wind power plants mentioned in Article 1 shall be responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Dang Hoang An

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(Promulgated together with Decision No. 21/QĐ-BCT dated January 07, 2023 of the Minister of Industry and Trade)

Maximum electricity prices (exclusive of VAT) applied to transitional solar power plants and wind power plants are specified below:

No.

Type

Maximum price (VND/kWh)

1

Ground-mounted solar power plant

1.184,90

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.508,27

3

Onshore wind power plant

1.587,12

4

Offshore wind power plant

1.815,95

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.189

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!