Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2013 khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 192/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Trần Đăng Ninh
Ngày ban hành: 22/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHOANH ĐỊNH CÁC KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, ngày 17-11-2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP , ngày 09-3-2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 35/TTr-STNMT, ngày 01-02-2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khoanh định 164 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, 06 khu vực quặng vàng, 06 khu vực than và 01 khu vực quặng sắt thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

(Có danh sách các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục các khu vực được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Điều 1 Quyết định này và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản tại các khu vực trên thực hiện thủ tục theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

DANH SÁCH

CÁC KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 132/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

STT

Loại khoáng sản

Diện tích cấp phép, vị trí khu vực

Toạ độ khu vực

Đơn vị được cấp phép hoặc đang xin cấp phép

Tiêu chí khoanh định

Ghi chú

A. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

1

Đá vôi

3,7 ha. Núi Chắm, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình.

Theo Giấy phép Khai thác số: 16/QĐ-UBND ngày 0/2/2010

Công ty TNHH Thành Lợi

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

2

Đá vôi

15,0 ha Xóm Máy, xã Hoà Bình, TP.Hoà Bình

Theo Quyết định phê duyệt số: 361/QĐ-UBND 29/3/2012

Công ty CP Phú Minh

Khu vực đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011.

 

3

Đá vôi

5,64 ha Khu vực núi Sui, phường Thái Bình, thành phố Hoà Bình.

Theo Quyết định phê duyệt số: 619/QĐ-UBND 21/4/2011

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tú

Khu vực đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011.

 

4

Đá vôi

0,9 ha Xóm Tôm, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 22/QĐ-UBND 2/3/2010

Hợp tác xã khai thác VLXD Tiến Phong

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

5

Đá vôi

6,7 ha Tại xóm Tôm, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 17/QĐ-UBND 23/10/2010

Công ty CP Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

6

Đá vôi

5,6 ha Núi Thau, xã Dân Hạ - núi Mô Đôi, xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 130/QĐ-UBND 25/10/2010

Công ty cổ phần Tân Tiến

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

7

Đá bazan

16,7 ha Xóm Chằm Cun, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 94/QĐ-UBND 1/12/2009

Công ty cổ phần Hà Châu OSC (nay là Công ty Cổ phần Yên Quang)

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

8

Cát lòng sông Đà

20,0 ha Xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình

Theo Giấy phép Khai thác số: 118/QĐ-UBND 27/9/2010

Cty TNHH Xây dựng Hùng Yến

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

9

Đá vôi

4,0 ha Núi Mọt, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn

Theo Giấy phép thăm dò số: 34/QĐ-UBND 25/5/2009

Công ty xây dựng Trường Giang

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

10

Đá bazan

15,0 ha xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn.

Theo Giấy phép thăm dò số: 73/QĐ-UBND 13/6/2011

Công ty CP xây lắp vật liệu xây dựng

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

11

Cát lòng sông Đà

76,0 ha Tân Thành, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn

Theo Giấy phép thăm dò số: 69/QĐ-UBND 02/6/2011

Công ty CP khai khoáng Shahara

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

12

Cát lòng sông Đà

75,0 ha Xóm Thông, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 928/QĐ-UBND 02/6/2011

 

Khu vực đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011.

 

13

Đá vôi

1,31 ha Khu vực Mô Đôi, xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn.

Theo Quyết định phê duyệt số: 1716/QĐ-UBND 21/9/2011

Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép Thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

14

Đá vôi

12,0 ha Núi đá Tây, xóm Mỏ, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn.

Theo Quyết định phê duyệt số: 1173/QĐ-UBND 07/7/2011

Công ty CP Đầu tư XD và khoáng sản Tây Bắc

Khu vực đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011.

 

15

Đá Bazan

30,0 ha Thôn Ao Trạch, xã Dân Hoà, huyện Kỳ Sơn.

Theo Quyết định phê duyệt số: 1044/QĐ-UBND 21/6/2011

Công ty Cổ phần Cosy

Khu vực đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011.

 

16

Đá vôi

25,99 ha Núi Mố, xã Trung Sơn và Tiến sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số84/QĐ-UBND 16/01/2006

Công ty CP Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

17

Đá vôi

7,5 ha Làng Hang, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số26/QĐ-UBND 1/6/2006

Công ty cổ phần Cát Hải

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

18

Đá bazan

17,4 ha Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 43/QĐ-UBND 31/7/2006

Công ty cổ phần Sông Đà 11

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

19

Đá vôi

5,0 ha Núi Đang Kiệm, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 60/QĐ-UBND 29/6/2007

Công ty TNHH thương mại Nam Phương

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

20

Đá vôi

5,27 ha Núi Sen, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 24/QĐ-UBND 12/2/2007

Công ty TNHH Phương Nam

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

21

Đá vôi

9,721 ha Thôn Đồng Ngô, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 98/QĐ-UBND 22/10/2007

Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Phát Đạt

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

22

Đá vôi

13,48 ha Thôn Quèn Thị - Đồng Đăng, xã Cao Dương, h.Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 2121/QĐ-UBND 29/10/2009

Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

23

Đá vôi

11,0 ha Xóm Sòng, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 741/QĐ-UB 20/5/2002

Xí nghiệp VLXD 897 - Công ty XD công trình 36

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

24

Đá vôi

15,0 ha Thôn Đồng ấm, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 44/QĐ-UBND 8/5/2008

Công ty TNHH Xuân Mai

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

25

Đá vôi

4,05 ha Xóm Rụt – Dốc Sống, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 63/QĐ-UBND 12/6/2008

Công ty TNHH một thành viên Tiền Phong Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

26

Đá vôi

5,0 ha Thung Gò Chu Ngoài, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 76/ QĐ-UBND 9/7/2008

Công ty cổ phần Thành Hiếu

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

27

Đá vôi

5,0 ha Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 20/QĐ-UBND 6/2/2007

Công ty cổ phần Thái Cường

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

28

Đá vôi

5,0 ha Thung Gò Chu, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 30/QĐ-UBND 14/3/2007

Công ty 789 – Bộ Quốc phòng

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

29

Đá bazan

40,06 ha Xóm Rè, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 84/QĐ-UBND 23/11/2009

Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

30

Đá vôi

3,8 ha Mỏ đá vôi 8-3 Nông trường Cửu Long, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 113/QĐ-UBND 16/12/2009

Công ty cổ phần Minh Hoàng

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

31

Đá vôi

4,83 ha Tiểu khu 10, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 25/QĐ-UBND 29/3/2010

Công ty CP khoáng sản Đông Dương 1

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

32

Đá vôi

15,19 ha Núi Sếu, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 48/QĐ-UBND 6/7/2009

Công ty TNHH Xây dựng thương mại và vận tải Hợp Tiến

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

33

Đá bazan

12,9 ha Suối Nẩy (KV4), xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 52/QĐ-UBND 31/7/2009

Công ty Cổ phần Hà Sơn

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

34

Đá vôi

9,8 ha Om Làng (KV1), xã Cao Dương, Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 74QĐ-UBND 28/10/2009

Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Lương Sơn

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

35

Đá vôi

10,0 ha Suối Rè, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 65/QĐ-UBND 6/10/2009

Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Findex

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

36

Đá vôi

6,0 ha Đồng Lạt, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 63/QĐ-UBND  5/10/2009

Công ty cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

37

Đá vôi

19,0 ha Om Làng (KV4), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 98/QĐ-UBND 10/12/2009

Công ty TNHH Một thành viên Thiên Hà - Hòa Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

38

Đá vôi

14,81 ha Xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 02/QĐ-UBND 9/1/2009

Công ty TNHH Flosvina

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

39

Đá vôi

14,76 ha Làng Ngành, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 27/QĐ-UBND 13/5/2009

Công ty CP khai khoáng Long Đạt

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

40

Đá vôi

6,0 ha Núi Rạng, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 116/QĐ-UBND 22/9/2010

Xưởng sản xuất đá - Bộ tư lệnh Pháo Binh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

41

Đá vôi

19,2 ha Thung Vó, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 139/QĐ-UBND 11/11/2010

Công ty TNHH Cao Thắng

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

42

Đá vôi

16,0 ha Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 570/QĐ-UB 18/6/1999

Công CP sản xuất đá xây dựng Lương Sơn

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

43

Đá vôi

5,8 ha Xóm Vé – xóm Rụt, xã Tân Vinh, Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 29/QĐ-UBND 19/5/2009

Công ty TNHH Thái Thịnh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

44

Đá vôi

4,65 ha Đông Bắc xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 07/QĐ-UBND 14/1/2011

Cty Cp Ngân Giang

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

45

Đá vôi

19,0 ha  Thung Nai (KV2), xã Cao Dường, huyện Lương Sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 65/QĐ-UBND 19/1/2011

Cty TNHH MTV xhất nhập khẩu TM và phát triển Hiệp Cường Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

46

Đá vôi

20,0 ha Thung Nai (KV1), xã Cao Dường, huyện Lương Sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 08/QĐ-UBND 14/01/2011

Cty Cp Hoàng Đạt

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

47

Đá vôi

4,9 ha  thôn Lai Trì (KV2), xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 275/QĐ-UBND 11/1/2011

Công ty TNHH MTV Minh Thành

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

48

Đá vôi

19,0 ha Thôn Lai Trì, xã Cao Thắng và Hợp Thung, xã Long Sơn, huyện Lương Sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 73/QĐ-UBND 16/6/2010

Công ty TNHH MTV BMC Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

49

Đá vôi

2,4 ha Lai Trì, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 76/QĐ-UBND 22/6/2010

Doanh nghiệp Tư nhân Đức Anh KD

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

50

Đá Bazan

14,0 ha Khu vực Suối Nẩy, xã Hoà Sơn, huyện Lương sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 44/QĐ-UBND 27/4/2010

Công ty CP Falcon Hồng Hà

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

51

Đá vôi

27,0 ha Núi Sống, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 86/QĐ-UBND 6/7/2010

Cty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp TKV

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

52

Đá vôi

3,6 ha Thung Sếu, xã Cao Dương, Lương Sơn.

Theo Giấy phép Khai thác số: 126/QĐ-UBND 14/10/2010

Cty TNHH MTV Hồng Chính

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

53

Đá vôi

2,2 ha Nam núi Rạng, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 11/QĐ-UBND 17/01/2011

Công ty TNHH Một thành viên Bắc Đẩu

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

54

Đá vôi

1,1 ha  Núi Vố, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 02/QĐ-UBND 12/01/2011

Công ty CP XNK Khoáng sản Long Anh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

55

Đá vôi

15,7 ha  Nam núi Mố, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 159/QĐ-UBND 28/12/2010

Công ty CP khai thác khoáng sản Hồng Quân

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

56

Đá vôi

11,0  Xóm Chũm, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 160/QĐ-UBND 28/12/2010

Công ty CP khoáng sản Hoà Sơn

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

57

Đá Bazan

11,0 ha Suối Nẩy (KV5), xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 162/QĐ-UBND 31/12/2010

Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hà Tây

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

58

Đá vôi

15,0 ha Nam Làng Ngành, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 06/QĐ-UBND 12/01/2011

Công ty TNHH MTV đá XD Hoà Bình (Công ty CP Bột Talc Miền Bắc)

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

59

Đá vôi

8,0 ha Xóm Chũm, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 17/QĐ-UBND 26/01/2011

Công ty Xây dựng Trường Giang

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

60

Đá vôi

20,0 ha Xóm Sòng, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Theo Giấy phép Khai thác số: 19/QĐ-UBND 30/01/2011

Công ty Cổ phần Thành Lập

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

61

Đá vôi

14,0 ha Núi Canh (KV2), xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 42/QĐ-UBND 8/4/2011

Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Trường Sơn

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

62

Đá vôi

12,0 ha Núi Canh (KV1), xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 61/QĐ-UBND 23/5/2011

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Tùng

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

63

Đá vôi

16,0 ha Thôn Om Làng (Kv2), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 55/QĐ-UBND 10/5/2011

Công ty TNHH dầu nhớt Valine

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

64

Đá vôi

15,0 ha  Om Trại (KV1), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 78/QĐ-UBND 22/6/2011

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Phú Đỉnh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

65

Đá vôi

2,9 ha Xóm Vần, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 70/QĐ-UBND 07/6/2011

Công ty CP khoáng sản MECO

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

66

Đá Bazan

7,8 ha Tại khu vực Đông nam núi Voi (KV6), xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 35/QĐ-UBND 28/6/2012

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Long

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

67

Đá vôi

4,94 ha Mỏ đá Ba Mô, xã Thành Lập, huyện Lượng Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 37/QĐ-UBND 29/6/2012

Công ty TNHH Xi măng Trung Sơn

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

68

Đá vôi

7,5 ha Xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 1193/QĐ-UBND 30/8/2012

Công ty TNHH Một thành viên Vinh Quang Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

69

Đá vôi

12,0 ha Thung Giếng (KV2), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Theo Quyết định phê duyệt số: 1678/QĐ-UBND 05/11/2012

Công ty CP Đầu tư Thông Đạt

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

70

Đá vôi

11,5 ha Núi Đạng Bương (KV3), xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1840/QĐ-UBND 29/10/2012

Công ty TNHH MTV Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

khu di tích lịch sử văn hoá (có thoả thuận của Sở Văn Hoá)

71

Đá vôi

13,5 ha Thung Giếng (KV1), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1973/QĐ-UBND 17/10/2011

Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng

Đã cấp Giấy phép Thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

72

Đá vôi

7,5 ha Núi Đạng Bương (KV2), xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1885/QĐ-UBND 12/10/2011

Công ty TNHH MTV thiết bị Bảo An

Đã cấp Giấy phép Thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

73

Đá vôi

8,0 ha Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1715/QĐ-UBND 21/9/2011

Công ty TNHH khai thác khoáng sản Hoà Bình THT

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

74

Đá vôi

4,0 ha  Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1704/QĐ-UBND 19/9/2011

Công ty CP Thuận Thành

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

 

75

Đá vôi

14,5 ha Thung Ngái, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Theo Quyết định phê duyệt số: 1305/QĐ-UBND 28/7/2011

Công ty CP Đầu tư XD phát triển công nghiệp và thương mại Vicotech

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

 

76

Đá vôi

10,0 ha Núi Lài Đỏ, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1301/QĐ-UBND 28/7/2011

Công ty CP Cát Thuận Xương

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

 

77

Đá vôi

4,77 ha Khu vực Chuộn Gà, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1283/QĐ-UBND 26/7/2011

Công ty TNHH Sơn Hải

Đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

78

Đá vôi

3,8 ha Núi Rạng(KV1), xã Thành Lập, huyện Lương Sơn.

Theo Quyết định phê duyệt số: 1218/QĐ-UBND 15/7/2011

Công ty TNHH Mỹ Thành

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

79

Đá Bazan

10,0 ha Núi Voi Suối Nẩy (KV6), xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 971/QĐ-UBND 10/6/2011

Công ty CP khai thác đá Mai Châu

Đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

80

Đá vôi

11,43 ha Khu vực Tăm Thay, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 924/QĐ-UBND 02/6/2011

Công ty CP đầu tư khai thác khoáng sản Hà Nội và Công ty Cổ phần VLXD và dịch vụ Cao Răm

Đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

81

Đá vôi

18,74 ha  Khu vực Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 862/QĐ-UBND 24/5/2011

Công ty CP Him Lam hạ tầng

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

 

82

Đá vôi

9,5 ha Núi Trũng Đô (Kv5), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1634/QĐ-UBND 12/9/2011

Công ty TNHH 2-9 Hà Tây

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

 

83

Đá vôi

18,8 ha Thôn Om Trại (KV1), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 565/QĐ-UBND 15/4/2011

Công ty TNHH Thương mại Phát Đạt

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

 

84

Đá vôi

30,0 ha Xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1058/QĐ-UBND 09/6/2009

Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương

Đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

85

Đá vôi

13,4 ha Khu vực Chằm Ngái, thôn Om Trại (KV3), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 415/QĐ-UBND 29/3/2011

Công ty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hà Nội Sông Hồng

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh và Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011.

 

86

Đá bazan

9,335 ha  Khu vực Suối Nẩy (KV7), xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 409/QĐ-UBND 28/3/2011

Công ty CP Đầu tư và tài chính CHF

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

87

Đá vôi

14,0 ha Thôn Om Làng (KV5), xâ Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định số: 278/QĐ-UBND 25/2/2011

Công ty CP tư vấn đầu tư Ngọc Kim

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh và Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011.

 

88

Đá vôi

30,0 ha Xóm Trại Hoà, xã Hợp Hoà, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 50/QĐ-UBND 17/1/2011

Công ty CP Đầu tư Thương mại Thịnh Lâm

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

89

Đá quarzit

7,0 ha Làng Ngăm - Làng Ngành, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 51/QĐ-UBND 17/01/2011

Công ty CP khoáng sản Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

90

Đá vôi

25,0 ha Núi Sống, xóm Vai Đào, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 27/QĐ-UBND 12/01/2011

Công ty CP Đầu tư khai thác khoáng sản Hà Nội

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

91

Đá bazan

25,0 ha Suối Nẩy (KV1), xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 848/QĐ-UBND 23/5/2011

Công ty CP Đầu tư Xuân Hoà

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

92

Đá vôi

6,5 ha Xã Trung Sơn - xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 2568/QĐ-UBND 31/12/2010

Công ty TNHH Hà Điệp

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

93

Đá vôi

11,0 ha Xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 2535/QĐ-UBND 31/12/2010

Công ty TNHH Xuân Cầu

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

94

Đá vôi

17,4 ha Xã Tiến Sơn - xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 2368/QĐ-UBND 20/12/2010

Công ty CP XD và khai thác khoáng sản An Sơn

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

95

Đá vôi

2,0 ha Bắc núi Rạng, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 2298/QĐ-UBND 15/12/2010

Công ty TNHH Thành Phát

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

96

Đá vôi

10,0 ha  Xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 2172/QĐ-UBND 29/11/2010

Công ty CP Việt Lào

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

97

Đá vôi

8,17 ha Núi Đặng Kiệm, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 143/QĐ-UBND 18/11/2010

Công ty CP 305 Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

98

Đá vôi

5,4 ha Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1890/QĐ-UBND 28/10/2010

Công ty CP công nghiệp khai khoáng

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

99

Đá bazan

30,0 ha  Vai Đào, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 215/QĐ-UBND 08/2/2010

Công ty CP khai thác chế biến khoáng sản Alatca

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

100

Đá vôi

6,69 ha Làng Hang, Cư Yên, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1604/QĐ-UBND 28/9/2010

Công ty Cổ phần phát triển Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

101

Đá Bazan

12,0 ha Xóm Suối Cốc, xã Hợp Hoà, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 2536/QĐ-UBND 31/12/2010

Công ty CP khai thác khoáng sản Lương Sơn

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

102

Đá vôi

10,5 ha Mỏ đá Tiến Sơn, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn.

Theo Quyết định phê duyệt số: 2615/QĐ-UBND 30/12/2011

Công ty CP Sông Đà 2

Đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

103

Đá vôi

11,0 ha  Núi Đặng Bương (KV1), xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn.

Theo Giấy phép thăm dò số: 81/QĐ-UBND 22/6/2011

Công ty TNHH Anh Minh

Đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

104

Đá vôi

6,8 ha Xóm rụt - xóm Nước Vải, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 2199/QĐ-UBND 01/12/2010

Công ty TNHH Thái Thịnh

Đã cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

105

Đá vôi

12,0 ha  Núi Trũng Đô(KV6), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Theo Quyết định phê duyệt số: 804/QĐ-UBND 25/6/2012

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Tín

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

 

106

Đá vôi

15,0 ha Núi Nai Đằm, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Theo Quyết định phê duyệt số: 806/QĐ-UBND 25/6/2012

Công ty CP Đầu tư khoáng sản - Than Đông Bắc

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

 

107

Đá vôi

6,7 ha Thung Vã, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

Theo Quyết định phê duyệt số: 1187/QĐ-UBND 29/8/2012

Hợp tác xã Thương mại - dịch vụ Phương Lịêt

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

 

108

Đá vôi

18,0 ha Tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Hệ VN 2000 KTT 105 múi chiếu 6: 22.96.170 5.67.280

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường An

Khu vực khoáng sản làm VLXDTT khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật.

 

109

Đá vôi

2,27 ha Núi Quèn Dê, xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép khai thác số: 32/QĐ-UBND 22/5/2009

Công ty TNHH khai thác đá và xây dựng Xuân Hoà

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

110

Đá vôi

3,5 ha Thôn Quán Trắng, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép khai thác số: 46/QĐ-UBND 09/5/2008

Xí nghiệp vật liệu xây dựng 897

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

111

Đá vôi

4,0 ha Núi Sáo, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi

Theo Giấy phép Khai thác số: 2534/QĐ-UBND 31/12/2010

Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp VLXD Thanh Hồng

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

112

Đá vôi

2,0 ha Xóm Lục Đồi, xã Kim Bình, huyện Kim Bôi.

Theo Giấy phép Khai thác số: 100/QĐ-UBND 10/12/2009

Công ty TNHH Một thành viên Phát Đạt

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

113

Caolin

0,96 ha  Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Theo Giấy phép Khai thác số: 181/QĐ-UBND 14/02/2011

Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng và khoáng sản Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

114

Đá vôi

6,0 ha Đồi Rạng, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi

Theo Quyết định phê duyệt số: 1307/QĐ-UBND 28/7/2011

Công ty CP Thương mại dịch vụ và xây dựng Hoà Tiến

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

115

Đá vôi

2,0 ha  Núi Rộc, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi

Theo Quyết định phê duyệt số: 10/QĐ-UBND 04/1/2012

Công ty TNHH MTV Ánh Hồng

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

116

Đá vôi

1,5 ha Núi Khiêm, xóm Trại Ổi, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi

Hệ VN 2000 KTT 106 múi chiếu 3: 22.78.900 4.54.950

Công ty TNHH Một thành viên Kim Hải

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

117

Đá vôi

2,5 ha  Thôn Đồng Riệc, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ.

Theo Giấy phép Khai thác số: 45/QĐ-UBND 27/4/2010

DN tư nhân Đồng Tâm

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

118

Đá vôi

7,674 ha Thôn Vai, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thuỷ

Theo Giấy phép Khai thác số: 70/QĐ-UBND 21/10/2009

Công ty CP gạch ngói Sông Chanh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

119

Đá vôi

10,0 ha  Khu vực núi Hang Voi, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ

Theo Giấy phép Khai thác số: 125/QĐ-UBND 14/10/2010

Cty CP SX vật liệu và xây dựng Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

120

Đá vôi

15,0 ha Thung Cúc, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ

Theo Giấy phép Khai thác số: 56/QĐ-UBND 10/5/2011

Công ty CP Đức Anh.HB

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

121

Đá vôi

12,4 ha Thung Cúc (KV1), xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ

Theo Giấy phép Khai thác số: 85/QĐ-UBND 30/6/2011

Công ty CP 19-8

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

122

Đá vôi

14,82 ha Núi Tràng Sơn (KV4), xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ

Theo Giấy phép thăm dò số: 11/QĐ-UBND 01/03/2012

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Thành Trang

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

123

Đá vôi

14,6 ha Thung Đô, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ

Theo Giấy phép thăm dò số: 18/QĐ-UBND 06/03/2012

Công ty TNHH Kiều San

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng, đảm bảo quốc phòng, an ninh

124

Đá vôi

15,0 ha Núi Tràng Sơn (KV2), xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ

Theo Giấy phép thăm dò số: 14/QĐ-UBND 06/03/2012

Công ty CP Đông Hải Dương

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

125

Đá vôi

14,95 ha Núi Tràng Sơn (KV5), xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ

Theo Giấy phép thăm dò số: 16/QĐ-UBND 06/03/2012

Công ty CP phát triển Thành An

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

126

Đá vôi

4,0 ha Xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ

Theo Quyết định phê duyệt số: 1972/QĐ-UBND 17/10/2011

Doanh nghiệp tư nhân Văn Thành

Đã cấp Giấy phép Thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

127

Đá vôi

10,0 ha Núi Bụng Cóc, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

Theo Quyết định phê duyệt số: 1302/QĐ-UBND 28/7/2011

Công ty TNHH Đầu tư Thành Hưng

Đã cấp Giấy phép Thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

128

Đá vôi

15,0 ha Núi Tràng Sơn, xã Khoan Dụ (KV1), huyện Lạc Thuỷ

Theo Quyết định phê duyệt số: 1620/QĐ-UBND 08/9/2011

Công ty CP khai thác khoáng sản kinh doanh vật liệu xây dựng Thăng Long Hoà Bình

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

129

Đá vôi

5,0 ha Thung Rết, xã An Bình, huyện Lạc Thuỷ

Theo Quyết định phê duyệt số: 805/QĐ-UBND 25/6/2012

Doanh nghiệp tư nhân khai thác đá vật liệu xây dựng An Bình

Đã cấp Giấy phép Thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

130

Đá vôi

14,9 ha Thung Cúc, xóm Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ

Hệ VN 2000 KTT 106 múi chiếu 3: 22.74.170  4.69.700

Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và xây dựng Việt Nga

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Bảo vệ rừng

131

Đá vôi

15,0 ha  Thôn Lũ, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ

Hệ VN 2000 KTT 106 múi chiếu 3: 22.73.680 4.70.000

Công ty Cổ phần Đầu tư L.A.N.D M.A.R.K

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Bảo vệ rừng

132

Đá vôi

5,0 ha Núi Hồng Dài, Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy

Hệ VN 2000 KTT 105 múi chiếu 6: 22.76.100 5.72.400

Công ty TNHH Xây dựng Phú Thành

Khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Bảo vệ rừng

133

Đá vôi

9,6 ha Mỏ đá Thung Đụn - Thung Nang, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ

Theo Giấy phép Khai thác số: 147/QĐ-UBND 1/12/2010

Cty TNHH Thanh Kết

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

134

Đá vôi

10,0 ha Thung Vực, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ.

Theo Giấy phép Khai thác số: 374/QĐ-UBND 18/3/2010

DN TN xí nghiệp XD Trung Dũng

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

135

Đá vôi

15,0 ha Thung Khả, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ

Theo Giấy phép thăm dò số: 17/QĐ-UBND 06/3/2012

Công ty CP Intraco Việt Nam

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

136

Đá vôi

10,0 ha Thung Tốc, xã Yên Lạc, huyện Yên Thuỷ

Theo Giấy phép thăm dò số: 20/QĐ-UBND 08/3/2012

Công ty CP đầu tư xây dựng Nam Sơn

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

137

Đá vôi

4,6 ha  Xãm Yªn B×nh, x· §oµn KÕt, huyÖn Yªn Thuû, tØnh Hoµ B×nh

Theo Quyết định phê duyệt số: 1303/QĐ-UBND 28/7/2011

Công ty TNHH Nam Sơn

Đã cấp Giấy phép Thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

138

Đá vôi

17,0 ha Thung Vực (KV2), xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ

Theo Quyết định phê duyệt số: 2392/QĐ-UBND 23/12/2010

Công ty CP Tân Hoàng Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

139

Đất sét

5,0 ha Xóm Cháy, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 30/QĐ-UBND 22/5/2009

Doanh nghiệp tư nhân than mỏ Việt Dũng

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

140

Đá vôi

3,0 ha  Khụ Nạng, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

Theo Giấy phép Khai thác số: 48/QĐ-UBND 22/4/2011

Doanh nghiệp tư nhân Song Nghĩa

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

141

Đá vôi

5,0 ha Khu vực Vó Vưởn, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn.

Theo Quyết định phê duyệt số: 1971/QĐ-UBND 17/10/2011

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Cường

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

142

Đá vôi

32,0 ha Xóm Gò Cha, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn

Hệ VN 2000 KTT 106 múi chiếu 3: 22.58.400 4.52.300

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Mỹ Phong

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

143

Đá vôi

10,0 ha Xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn

Hệ VN 2000 KTT 106 múi chiếu 3: 22.67.540 4.45.320

Công ty TNHH Trường Thành

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

144

Đá vôi

8,0 ha Xóm Đá, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn

Hệ VN 2000 KTT 106 múi chiếu 3: 22.66.691 4.45.979

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và dịch vụ Thương mại Thiện Mạnh

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

145

Đất sét

23,45 ha Xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

Theo Quyết định phê duyệt số: 1619/QĐ-UBND 08/9/2011

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh than mỏ Việt Dũng

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Bảo vệ rừng

146

Đá vôi

1,2 ha Xóm Cộng II, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc

Theo Giấy phép Khai thác số: 75/QĐ-UBND 8/12/2010

Công ty TNHH xây dựng Minh Nguyệt

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

147

Đá vôi

4,0 ha Núi Thung, xóm Đầm, Xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc

Theo Giấy phép Khai thác số: 152/QĐ-UBND 15/12/2010

Công ty TNHH XD TM Hùng Mạnh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

148

Đá vôi

1,3 ha Núi Tam, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc

Theo Giấy phép Khai thác số: 34/QĐ-UBND 25/3/2011

Công ty TNHH Mạnh Kiểm

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

149

Đá vôi

0,9 ha Xóm Cộng, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình

Theo Giấy phép Khai thác số: 10/QĐ-UBND 17/01/2011

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Phát Đạt

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

150

Đá vôi

15,0 ha Xóm Hưng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc

Theo Quyết định phê duyệt số: 49/QĐ-UBND 17/01/2011

Công ty Cổ phần Khoáng sản và vận tải Phương Bắc

Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

151

Đá vôi

1,0 ha Núi Pù Pheo, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu.

Theo Giấy phép Khai thác số: 71/QĐ-UBND 7/6/2010

HTX khai thác và KD đá XD xóm Chiềng Châu

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

152

Đá vôi

4,7 ha Xóm Mai Hoàng Sơn, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình

Theo Giấy phép Khai thác số: 26/QĐ-UBND 09/3/2011

Công ty Cổ phần Nhuận Phát

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

153

Đá vôi

1,6 ha Xóm Lầu, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu

Hệ VN 2000 KTT 105 múi chiếu 6: 22.79.630 5.04.800

Công ty TNHH Tùng Anh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Giấy phép đã hết hạn

154

Đá vôi

0,148 ha Xóm Bâng, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình

Theo Giấy phép Khai thác số: 95/QĐ-UBND 01/10/2008

Doanh nghiệp Tư nhân Đăng Khoa

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Giấy phép đã hết hạn

155

Đá vôi

3,0 ha Xóm Trang, xã Tân Phong, huyện Cao Phong

Theo Giấy phép Khai thác số: 2533/QĐ-UBND 31/12/2010

Công ty TNHH Trung Dũng

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

156

Đá vôi

3,34 ha Núi Mực, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong

Theo Giấy phép Khai thác số: 1539/QĐ-UBND 15/9/2010

Công ty TNHH MTV Quang Huy

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

157

Đá vôi

3,0 ha Núi Mó Cầm, xã Thu Phong, huyện Cao Phong.

Theo Giấy phép Khai thác số: 69/QĐ-UBND 31/5/2010

Công ty CP XD KD tổng hợp Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

158

Đá vôi

1,8 ha Núi Sui, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong

Theo Giấy phép Khai thác số: 43/QĐ-UBND 8/4/2011

Công ty CP Sông Đà 7.04

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

159

Đá vôi

7,3 ha Mỏ đá phố Cun, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong

Hệ VN 2000 KTT 106 múi chiếu 3: 22.96.100 4.29.725

Công ty TNHH MTV kinh doanh than Hoà Bình

Khu vực hoạt động khoáng sản bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật Khoáng sản.

Bảo vệ rừng

160

Đá vôi

0,97 ha Xóm Thiều, xã Thu Phong, huyện Cao Phong

Theo Giấy phép Khai thác số: 24/QĐ-CN 30/7/2003

Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

161

Đá vôi

3,0 ha Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc

Theo Giấy phép Khai thác số: 150/QĐ-UBND 9/12/2010

Công ty CP Đầu tư năng lượng XG thương mại Hoàng Sơn

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

162

Đá vôi

0,55 ha Xóm Riêng, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc.

Theo Giấy phép Khai thác số: 355/QĐ-UBND 20/02/2006

Xí nghiệp xây dựng Trọng Tiến

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Giấy phép đã hết hạn

163

Đá vôi

0,72 ha Bản Nà Mười, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc

Theo Giấy phép Khai thác tận thu khoáng sản số: 2146/QĐ-UBND 25/10/2005

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Cường

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Giấy phép đã hết hạn

164

Đá vôi

1,0 ha Núi Tày Măng, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc

Theo Giấy phép Khai thác số: 64/QĐ-UBND 20/6/2008

Công ty CP Xây dựng và dịch vụ Hoàng Hà

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Giấy phép đã hết hạn

B. Quặng vàng:

165

Quặng vàng

20,46 ha Xã Hợp Hoà, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 25/QĐ-UBND 12/2/2007

Công ty khai thác khoáng sản Hoà Bình THT

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

166

Quặng vàng

49,28 ha Thung Chùa, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi và bản Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 80/QĐ-UBND 12/11/2009

Công ty TNHH Gia Long Hoà Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

167

Quặng vàng

20,0 ha Khu vực Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép Khai thác số: 78/QĐ-UBND 15/8/2007

Công ty TNHH khoáng sản Kiên Cường

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

168

Quặng vàng

100,0 ha Xóm Vai Đào và Bản Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép khai thác số: 43/QĐ-UBND 24/5/2007

Công ty khai thác khoáng sản Hoà Bình THT

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

169

Quặng vàng

20,0 ha Đồi Mo Cau và đồi Đá Mén, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép khai thác số: 18/QĐ-UBND 31/01/2008

Công ty TNHH khai thác khoáng sản Sầm Sơn

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

170

Quặng vàng

19,0 ha Đồi Múc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn

Theo Giấy phép khai thác số: 32/QĐ-UBND 16/3/2007

Công ty cổ phần thương mại Kim Trường

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

C. Quặng sắt:

171

Quặng sắt

21,0 ha Mỏ Đồi Me - Làng Chàm, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc

Theo Giấy phép Khai thác số: 90/QĐ-UBND 30/6/2011

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Nam

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

 

D. Than:

172

Than

25,8 ha Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi

Theo Quyết định số 2222/QĐ-ĐCKS ngày 20/10/2001 của Bộ CN

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khải Thành

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Khu vực khoáng sản bảo đảm an ninh năng lượng.

173

Than

17,5 ha Mỏ than Mường Vọ, xã Cuối Hạ, Kim Bôi

Theo Quyết định số 2644/QĐ-ĐCKS ngày 22/12/1997 của Bộ CN

Công ty CP khoáng sản Kim Bôi

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Khu vực khoáng sản bảo đảm an ninh năng lượng.

174

Than

168,0 ha Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi

Theo Văn bản số 4355/VPCP-KTN ngày 29/6/2011 của Văn phòng Chính phủ.

Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát

Khu vực khoáng sản bảo đảm an ninh năng lượng.

 

175

Than

2,5 ha Mỏ than Đồi Hoa, xã Lạc Long, huyện Lạc Thuỷ

Theo Quyết định số 2644/QĐ-ĐCKS ngày 22/12/1997 của Bộ Công nghiệp.

Chi nhánh Công ty TNHH Anh Vũ tại Hoà Bình

Khu vực chiến lược về QP-AN; được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Khu vực khoáng sản bảo đảm an ninh năng lượng.

176

Than

15,7 ha Xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn.

Theo Quyết định số 684/QĐ-ĐCKS ngày 14/4/1998 của Bộ Công nghiệp.

Cty TNHH MTV Phương Bắc

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Khu vực khoáng sản bảo đảm an ninh năng lượng.

177

Than

3,66 ha Bưa Sống 1, 2,1 ha Bưa Sống 2, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc

Theo Quyết định số 2474/QĐ-ĐCKS ngày 25/10/2001 của Bộ Công nghiệp.

Công ty TNHH MTV kinh doanh than Hòa Bình

Đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01/7/2011

Giấy phép đã hết hạn. Khu vực khoáng sản bảo đảm an ninh năng lượng.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2013 khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.277
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25