Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 191/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 191/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỊA LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Quyết định số 183/2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép tách Hội Địa lý – Địa chất thành phố Hồ Chí Minh;
Theo biên bản Đại hội đại biểu Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 6 năm 2005 ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
thành phố tại Văn bản số 123/2005/LHH ngày 15 tháng 8 năm 2005 và của
Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 581/TTr-SNV ngày 19 tháng 9 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và Chủ tịch Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPHĐ-UB : PVP/VX, KT, ĐT;
- Tổ VX, CNN, ĐT;
- Lưu (VX/Nh) TV

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Thiện Nhân

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỊA LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 191 /2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Chương 1:

TÊN GỌI – TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi và phạm vi hoạt động của Hội:

Hội lấy tên là Hội Khoa học và Công nghệ Địa lý thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh là hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Hội Địa lý Việt Nam.

Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản và tài chính riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng.

Hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ Hội và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tôn chỉ của Hội:

Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trong lĩnh vực địa lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Điều 3. Mục đích của Hội:

Mục đích của Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức, các cá nhân và tập thể có hoạt động trực tiếp và liên quan tới khoa học và công nghệ địa lý, giúp đỡ nhau tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao trình độ khoa học và công nghệ và đạo đức nghề nghiệp, cùng nhau phát huy vai trò của khoa học và công nghệ địa lý, góp sức thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và đảm bảo quốc phòng, an ninh của Tổ quốc.

Chương 2:

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 4. Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ địa lý.

2. Nghiên cứu khoa học công nghệ, hỗ trợ đưa nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và quốc phòng an ninh.

3. Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên và đội ngũ các bộ khoa học công nghệ; khuyến khích giúp đỡ các tài năng khoa học địa lý phát triển.

4. Tư vấn, phản biện, giám định xã hội về khoa học và công nghệ liên quan đến nội dung địa lý theo quy định của Nhà nước.

5. Góp phần xã hội hóa công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài địa lý cho đất nước.

6. Bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp cho hội viên, quan tâm cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, vật chất và điều kiện lao động của hội viên.

7. Phát triển các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với các hội chuyên ngành và chuyên gia địa lý trên thế giới theo đúng qui định của pháp luật.

8. Tôn trọng điều lệ Hội Địa lý Việt Nam và Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3:

HỘI VIÊN

Điều 5. Điều kiện gia nhập Hội:

Những công dân Việt Nam tán thành tôn chỉ mục đích và Điều lệ Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh, tự nguyện tham gia công tác Hội đều có thể xin gia nhập Hội nếu có một trong những điều kiện sau đây:

1- Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực địa lý hoặc trong lĩnh vực liên quan.

2- Yêu thích khoa học và công nghệ địa lý và đã hoạt động tích cực nhằm phát triển ngành địa lý.

3- Hội viên của Hội khác mà có điều kiện trên đều có thể xin gia nhập Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Hội viên có những nhiệm vụ sau đây:

1 - Tôn trọng Điều lệ của Hội, thi hành nghiêm chỉnh các chủ trương và nghị quyết của Hội.

2- Tham gia sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ.

Điều 7. Hội viên có những quyền lợi sau đây:

1- Thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội, ứng cử, bầu cử mọi cơ quan lãnh đạo của Hội. Được cử làm đại biểu đi dự đại hội cấp trên và đi dự hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên ngành của mình.

2- Được tham gia vào mọi hoạt động của Hội, được giúp đỡ trong mọi hoạt động cho Hội và được hưởng mọi quyền lợi về văn hóa tinh thần và vật chất từ nguồn thu nhập do Hội tạo ra và quy định.

3- Được cấp thẻ hội viên.

4- Được xin ra khỏi Hội.

Chương 4:

TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 8. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết dân chủ và khoa học. Tổ chức của Hội gồm có:

1. Ban Chấp hành, đứng đầu là Chủ tịch, có 2 Phó Chủ tịch và 1 Tổng thư ký.

2. Các ban của Hội.

3. Các chi hội tại các đơn vị.

Điều 9. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu của Hội. Trong trường hợp đặc biệt thì Ban Chấp hành Hội có thể triệu tập Đại hội bất thường khi có 2/3 số thành viên Ban Chấp hành đề nghị triệu tập, nhưng phải được Lãnh đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận.

Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết của Hội do Ban Chấp hành của Hội trình bày.

2. Quyết định mục đích, nhiệm vụ, nội dung công tác và chương trình hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.

3. Biểu quyết, thông qua các Điều lệ, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

4. Bầu cử Ban Chấp hành Hội và cử đại biểu dự Đại hội cấp trên.

5. Quyết định việc giải thể Hội.

Điều 10. Ban Chấp hành của Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ Đại hội, gồm các thành viên được bầu theo nguyên tắc đa số tín nhiệm. Ủy viên Ban Chấp hành Hội phải đạt được sự tín nhiệm của quá nửa số phiếu bầu hợp lệ.

Ban Chấp hành có quyền cử bổ sung không quá 1/3 số lượng ủy viên mới so với số lượng Ủy viên mà Đại hội đã quy định khi thấy cần thiết.

Điều 11. Ban Thường vụ của Ban Chấp hành được Ban Chấp hành bầu ra gồm có một Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, một Tổng thư ký và các Ủy viên thường vụ. Ban Thường vụ chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội và của Ban Chấp hành giữa hai kỳ họp.

Ban Kiểm tra thuộc Ban Chấp hành được Ban Chấp hành bầu ra gồm có một Trưởng ban và các Ủy viên Ban Kiểm tra. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết của đại hội, nghị quyết của Ban Chấp hành và của Ban thường vụ; giúp Ban Chấp hành và Ban Thường vụ giải quyết các thư khiếu tố có liên quan đến Hội và hội viên; có quyền yêu cầu các tổ chức thuộc Hội và hội viên báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra đã được Ban Thường vụ đồng ý hoặc ủy nhiệm.

Điều 12. Chi hội Địa lý và Phân hội chuyên ngành Địa lý trực thuộc Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức ở các cơ quan Địa lý, các cơ quan có bộ phận Địa lý, các Viện nghiên cứu Địa lý, các trường học có bộ môn và Khoa Địa lý.

Chương 5:

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 13. Nguồn tài chính của Hội gồm có:

1- Hội phí của hội viên.

2- Tiền và hiện vật do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ hoặc do Hội cấp trên tài trợ.

3- Các thu nhập do hoạt động có thu hợp pháp.

Điều 14. Quỹ hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ được Hội tổ chức nhằm giúp đỡ hội viên trong hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Tài chính của Hội được quản lý theo chế độ và thể lệ thống nhất của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và theo quy định của Nhà nước.

Chương 6:

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16. Những hội viên và tổ chức trực thuộc Hội có thành tích trong công tác Hội và trong hoạt động phục vụ xã hội sẽ được Hội khen thưởng và được đề nghị lên các cơ quan có thẩm quyền cấp thành phố hoặc Trung ương khen thưởng.

Điều 17. Những hội viên vi phạm Điều lệ hoặc làm tổn hại đến uy tín và lợi ích của Hội sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Hội.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18.Bản Điều lệ này có hiệu lực từ khi được Đại hội của Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Điều 19. Bản Điều lệ của Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh gồm 7 chương và 19 điều. Chỉ có Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể của Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền bổ sung sửa đổi Điều lệ này với 2/3 số đại biểu tán thành và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt mới có giá trị thi hành./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 191/2005/QĐ-UBND ngày 19/10/2005 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.787

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!