Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 1745/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 245/TTr-SCT ngày 10/3/2016 về vic ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020; ý kiến Sở Tài chính tại Công văn s 1581/STC-VX ngày 29/7/2016 về việc thm định dự toán Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phHải Phòng giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, PCVP BBS;
- CV: CT, TC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Khắc Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1745/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của y ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, y ban nhân dân thành ph Hi Phòng ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phHải Phòng, giai đoạn 2016-2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp; công trình xây dựng sử dụng nhiu năng lượng; giao thông vận tải; hoạt động dịch vụ, hộ gia đình; ph biến phương tin, thiết bị hiệu sut cao, tiết kiệm năng lượng.

- Thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người dân và doanh nghiệp, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội; góp phn đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bn vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành ph.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, các cơ quan, công sở; xây dựng ý thức, thói quen thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

- Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ người quản lý năng lượng cho 100% các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố.

- Khuyến khích, tạo điều kiện sử dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu. Áp dụng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật nhm cải thiện hiệu suất năng lượng; Giảm tối đa cường độ năng lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng.

- Thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điu chỉnh của Quy chuẩn. Triển khai các giải pháp công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng, áp dụng chiếu sáng hiệu sut cao, tiết kiệm năng lượng cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.

- Từng bước xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo văn minh hiện đại; đến năm 2020 cải tạo cơ bản hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện.

- Phát triển hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế gây ô nhim môi trường. Đẩy mnh ứng dụng công nghệ mới, sdụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống trong giao thông vận tải.

2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

2.1. Đối tượng

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả triển khai trong các lĩnh vực: doanh nghiệp sản xut công nghiệp; công trình xây dựng; giao thông vận tải; giáo dục; chiếu sáng; kinh doanh dịch vụ, hộ gia đình.

2.2. Quy mô thực hiện

- Chương trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các mô hình trình diễn về tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, công nghệ cao tiết kiệm năng lượng; giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng tại cơ sở.

- Htrợ tư vấn cho các đơn vị sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực: công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, xây dựng, giao thông,... thực hiện đu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, quản lý vận hành để nâng cao hiệu sut sử dụng năng lượng của trang thiết bị, phương tiện.

2.3. Phạm vi thực hiện: trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Nội dung 1: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cộng đồng

- Duy trì, thường xuyên cập nhật và nâng cao chất lượng thông tin về cơ sở dữ liệu tiêu thụ năng lượng, giải pháp và công nghệ tiên tiến, gắn với tiết kiệm năng lượng, hiệu suất năng lượng trên trang thông tin điện tử.

- Hàng năm, tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Hội chợ triển lãm quốc tế sản phẩm tiêu thụ năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ dự thi các cuộc thi do Bộ Công Thương tổ chức nhằm phổ biến các mô hình đã thực hiện tiết kiệm năng lượng thành công.

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An Ninh Hải Phòng và các phương tiện thông đại chúng,...

- Tuyên truyền, tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; năng lượng tái tạo; tiêu chuẩn trang thiết bị hiệu suất cao cho các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố.

- Phát hành tờ rơi, sổ tay về các giải pháp, công nghệ hiện đại tiết kiệm năng lượng; kinh nghiệm triển khai tiết kiệm năng lượng điển hình trong và ngoài nước.

- Nâng cao năng lực tuyên truyền, quản lý kỹ thuật về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong các ngành kinh tế của thành phố (điện lực, xây dựng, giao thông vận tải, truyền thông ...).

- Đối tượng: Các cán bộ quản lý và triển khai Chương trình các cấp; Cán bộ quản lý năng lượng tại các cơ sở sản xuất công nghiệp và tòa nhà; Các cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực: điện lực, giao thông vận tải, xây dựng, truyền thông; Các hộ gia đình; Cộng đồng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương chủ trì; SThông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng..., Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, y ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện.

b) Đưa chương trình giáo dục về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thng giáo dục trên địa bàn.

- Tập huấn kỹ năng, phương pháp giảng dạy tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào chương trình.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hoặc lồng ghép các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các tiết học chính, các hoạt động ngoại khóa.

- Đối tượng: Giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên...

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì; S Công Thương và các S, ngành liên quan, y ban nhân dân các quận, huyện phi hợp thực hiện.

c) Mô hình thí điểm các dạng năng lượng thay thế có quy mô ln và mô hình gia đình tiết kiệm năng lượng.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình quảng bá đèn tiết kiệm năng lượng, đèn chiếu sáng sdụng các nguồn năng lượng tái tạo, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, sử dụng biomass/biogas, các sản phm tiết kim năng lượng.

- Phát triển các mô hình thí điểm quy mô hộ gia đình sử dụng năng lượngi tạo (như mặt trời, khí sinh học ...), phổ biến triển khai nhân rộng các mô hình.

- Tổ chức cuộc vận động Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, tạo phong trào phổ biến và giới thiệu các giải pháp và sử dụng các thiết bị gia dụng hiệu suất cao, các sản phẩm dán nhãn năng lượng trong mi hộ gia đình.

- Đối tượng: Các hộ gia đình, cộng đồng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương chủ trì; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, y ban nhân dân các cp địa phương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp thực hiện.

3.2. Nội dung 2: Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từng bước xây dựng hệ thng qun lý, ban hành các quy định, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành ph.

- Hỗ trợ, khuyến khích việc ứng dụng công nghệ, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; htrợ nghiên cứu, ứng dụng các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xut, tiêu dùng.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn - Sở Công Thương Hải Phòng.

- Đối tượng: Các Sở, Ban, ngành liên quan; Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn - Sở Công Thương Hải Phòng; Cán bộ quản lý và triển khai Chương trình các cấp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương chủ trì; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, y ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng... phối hợp thực hiện.

3.3. Nội dung 3: Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp theo Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

- Phát triển, phổ biến trang thiết bị hiệu suất cao thông qua hỗ trợ kiểm toán năng lượng; hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý (mô hình) năng lượng, suất tiêu hao năng lượng tại các cơ sở sản xuất theo các nhóm ngành. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu thụ năng lượng, giám sát mức tiêu hao năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng, thực hiện quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Htrợ cải thiện hiệu suất của dây chuyền sản xuất: Hỗ trợ đầu tư thay thế, cải thiện hiệu suất đối với các thiết bị cũ nhằm thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ trong việc xác định thông số vận hành tối ưu đối với thiết bị mới, dây chuyền sản xuất có lắp đặt các thiết bị mới.

- Xây dựng phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng; Thúc đẩy việc sử dụng trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, nhằm từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

- Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ thành phố, doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng mô hình quản lý năng lượng. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại cụm công nghiệp, khu công nghiệp thông qua các hoạt động: kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn ...

- Đối tượng: Các tổ chức, cơ sở sản xuất công nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh sử dụng năng lượng.

- Cơ quan thực hiện: S Công Thương chủ trì; Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn phối hợp thực hiện.

3.4. Nội dung 4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và cơ quan công sở.

a) Tăng cường áp dụng Quy chuẩn tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng mới và cải tạo lại đi với tòa nhà có quy mô lớn.

- Tăng cường kiểm soát, thúc đẩy thiết kế các công trình xây dựng đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả", và các văn bản hướng dẫn Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hướng dẫn, thông tin xây dựng tòa nhà tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị tư vấn và các đơn vị quản lý tòa nhà (cung cấp tài liệu; khảo sát, phổ biến các mô hình tòa nhà tiết kiệm đã thành công trong và ngoài nước ...).

- Tập huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý, cán bộ quản lý năng lượng, tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát... trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lập quy hoạch, thiết kế công trình, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thi công và quản lý quy hoạch xây dựng, thiết kế các tòa nhà phù hợp với quy chuẩn xây dựng.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng, tuân thủ quy chuẩn xây dựng cho các tòa nhà mới, quy mô lớn.

- Đối tượng: Các chđầu tư, cán bộ quản lý, tư vấn thiết kế xây dựng tòa nhà.

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì; các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện.

b) Triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng và từng bước áp dụng hệ thống (mô hình) quản lý năng lượng cho tòa nhà; xây dựng suất tiêu hao năng lượng; tận dụng tối đa sử dụng năng lượng mặt trời, thông gió tự nhiên trong thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho tòa nhà.

- Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu sử dụng, quản lý năng lượng cho các tòa nhà quy mô lớn.

- Đối tượng: Các tòa nhà thương mại: khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, tòa nhà trụ sở làm việc của cơ quan hành chính sự nghiệp...

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì; các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện.

3.5. Nội dung 5: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp và áp dụng các giải pháp quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hệ thống chiếu sáng công cộng nhm tiết kiệm điện. Thực hiện lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống tủ điều khin chiếu sáng tiết kiệm điện.

- Xây dựng các mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

- Đối tượng: Các đơn vị vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì; các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện.

3.6. Nội dung 6: Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải.

a) Tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, xây dựng kết cu hạ tầng giao thông vận tải

- Xây dựng hướng dẫn việc lồng ghép nội dung tiết kiệm năng lượng trong các dự án quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác lập dự án và thi công công trình giao thông vận tải.

- Phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, vận tải hành khách khối lượng lớn nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Đối tượng: Các đơn vị tư vấn, quy hoạch, thi công công trình giao thông; đơn vị vận tải hành khách.

- Cơ quan thực hiện: S Giao thông vận tải chủ trì; các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phi hợp thực hiện.

b) Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong tchức, khai thác hệ thng giao thông vận tải

- Xây dựng và tổ chức phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc giao thông tại các khu vực đô thị và tiết kiệm năng lượng. Triển khai các phương thức vận tải, ưu tiên vận tải khối lượng lớn; tiết kiệm nhiên liệu thân thiện môi trường.

- Xây dựng và thực hiện đẩy mạnh công tác quản lý, tổ chức công tác bảo dưỡng sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật phương tiện, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

- Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về suất tiêu hao nhiên liệu tối thiểu đối với một số loại phương tiện giao thông vận tải theo điều kiện và khả năng áp dụng.

- Phổ biến, tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

- Đối tượng: Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành giao thông vận tải; Cộng đồng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải chủ trì; các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện.

c) Xây dựng suất tiêu hao nhiên liệu đi với một sloại phương tiện vận tải công cộng

- Thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng suất tiêu hao nhiên liệu đối với một số loại phương tiện vận tải công cộng.

- Đối tượng: Các doanh nghiệp giao thông vận tải công cộng.

- Cơ quan thực hiện: S Giao thông vận tải chủ trì; các Sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện.

d) ng dụng công nghệ mới, năng lượng tái tạo trong giao thông vận tải

- Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công nghệ mới trong giao thông vận tải nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải chất ô nhiễm ra môi trường.

- Triển khai ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thống (CNG, LPG, LNG, nhiên liệu sinh học, năng lượng điện, năng lượng có tiềm năng khác) đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải nhm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

- Đối tượng: Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành giao thông vận tải; cộng đồng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải chủ trì; các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện.

3.7. Nội dung 7: Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách tài chính, công nghệ nhằm hỗ trợ nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp để khai thác và sử dụng tối đa tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo.

- Xây dựng các mô hình thí điểm về khai thác năng lượng gió, năng lượng mặt trời, phát điện từ rác thải trên địa bàn thành phố.

- Đối tượng: Các doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước và cộng đồng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, tổ chức tư vấn phối hợp thực hiện.

4. KINH PHÍ THỰC HIỆN

4.1. Tổng kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020 (tạm tính) là 56.580 triệu đồng.

4.2. Nguồn vốn

- Ngân sách Trung ương: 16.900 triệu đồng.

- Ngân sách thành phố (từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ): 9.100 triệu đồng.

- Nguồn vốn hợp pháp khác: 30.580 triệu đồng.

(Diễn dải chi tiết tại phụ lục kèm theo)

4.3. Nguyên tắc phân bổ

- Đối với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn hợp pháp khác: Sở Công Thương chịu trách nhiệm khai thác và huy động để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nội dung Chương trình.

- Căn cứ khả năng bố trí vốn ngân sách hàng năm, thành phố chỉ thực hiện bố trí và dải ngân nguồn vốn theo tiến độ thực hiện dự án và khả năng huy động các nguồn hỗ trợ khác của S Công Thương.

5. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

5.1. Sở Công Thương: Là cơ quan thường trực của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Chương trình; điều phối, theo dõi, kiểm tra hoạt động của các dự án và kết quả của từng dự án triển khai; báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện toàn bộ hoạt động của Chương trình; thực hiện báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu về triển khai Chương trình với Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Công Thương; nghiên cứu đề xuất giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình (ngoài nguồn vốn ngân sách).

5.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố cân đối kế hoạch vốn thực hiện Chương trình; phối hợp với Sở Tài chính cân đối kế hoạch đảm bảo các nguồn lực vốn ngân sách thành phố cho hoạt động của Chương trình; kêu gọi nguồn đầu tư, tài trợ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ các dự án nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5.3. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí các dự án thành phần của Chương trình, hướng dẫn các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các S, ban, ngành liên quan cân đối kinh phí cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qutrên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

5.4. SKhoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các S, ngành, các tổ chức liên quan ưu tiên đưa vào thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các chương trình khoa học và công nghệ đã được thành phố phê duyệt; thẩm định, lựa chọn áp dụng quy trình và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến, giải pháp công nghệ phù hợp và máy móc thiết bị có hiệu suất năng lượng cao đi với các dự án đầu tư trên địa bàn theo phân cấp; phối hợp với Sở Công Thương tổ chức giới thiệu và tuyên truyền các công nghệ, mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5.5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động xây dựng; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng. Kiểm tra, hướng dẫn và xlý kịp thời vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thẩm quyền.

5.6. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì phối hợp với các S, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải; áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, phát triển hệ thống giao thông vận tải; tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong hệ thống giao thông vận tải.

5.7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong trường học; nâng cao kiến thức và kỹ năng của giáo viên và học sinh các cp vsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. lồng ghép các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các tiết học chính, các hoạt động ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn thành phố.

5.8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố thực hiện các nội dung đã được phân công tại mục 3 của Chương trình này.

5.9. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng: Phi hợp vi các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện theo quy hoạch phát triển điện lực thành phố đã được Bộ Công Thương phê duyệt nhằm giảm tổn thất điện năng; tổ chc các hoạt động tuyên truyn, vận động khách hàng sử dụng điện theo đúng biểu đồ công suất đã đăng ký; tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành ph.

5.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Hải Phòng, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức hội trong thành phố quan tâm phối hợp vi các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

y ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh các đơn vị có báo cáo gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


728
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238