Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định số 1726/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA 2) tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1726/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ (DỰ ÁN JICA2) TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” (Gọi tắt là dự án JICA2), vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định;

Căn cứ văn bản số 801/DALN-KHKT ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 515/SKHĐT-KTN ngày 18/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 - Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA 2) tỉnh Bình Định, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung các hợp phần thực hiện trong năm 2013

a. Hợp phần Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học:

- Vốn thực hiện (vốn vay ODA) là 3.276 triệu VNĐ.

- Thực hiện rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học với diện tích: 720 ha.

b. Hợp phần Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh:

- Vốn vay ODA là 4.840 triệu VNĐ; gồm các hạng mục sau:

* Đường lâm nghiệp

Xây dựng đường lâm nghiệp: 14 km; vốn vay ODA: 3.982 triệu VNĐ

* Bảng thông tin tuyên truyền

Xây dựng bảng thông tin tuyên truyền: 10 bảng; vốn vay ODA: 205 triệu VNĐ

* Vườn ươm

Xây dựng vườn ươm: 4 vườn ươm; vốn vay ODA: 653 triệu VNĐ.

c. Hợp phần kiểm soát phòng chống cháy rừng: vốn vay ODA là 1.160 triệu VNĐ (gồm: 01 xe ô tô bán tải do BQL Trung ương mua cấp; 06 xe máy).

d. Chi phí quản lý dự án: vốn đối ứng là 1.422 triệu VNĐ.

(Chi lương, phụ cấp quản lý dự án, chi hoạt động văn phòng và chi khác kể cả chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Hợp phần Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh theo quy định hiện hành).

e. Thuế: vốn đối ứng là 1.108 triệu VNĐ.

2. Kế hoạch tài chính năm 2013: 11.806 triệu VNĐ (Mười một tỉ, tám trăm lẻ sáu triệu đồng).

Trong đó:

- Vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản: 9.276 triệu VNĐ.

- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh : 2.530 triệu VNĐ.

(Cụ thể như phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc BQL Dự án JICA 2 tỉnh Bình Định, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ (DA JICA2) TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Nguồn vốn

Ghi chú

 

 

Tổng cộng

Vốn vay JICA

Vốn đối ứng

 

I

XÂY LẮP

 

 

9.276

9.276

 

 

 

1

Hợp phần Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học

 

 

3.276

3.276

 

2/3 Kế hoạch Phê duyệt tại QĐ 614/QĐ-BNN-XD ngày 26/3/2013

 

 

- Rà phá bom mìn, và tẩy rửa chất độc hóa học

ha

720

3.276

3.276

 

 

2

Hợp phần Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh

 

 

4.840

4.840

 

 

 

2.1

Đường lâm nghiệp

 

 

3.982

3.982

 

 

 

 

- Xây dựng đường lâm nghiệp

km

14

3.982

3.982

 

 

 

2.2

Bảng thông tin tuyên truyền

 

 

205

205

 

 

 

 

- Xây dựng bảng thông tin tuyên truyền

bảng

10

205

205

 

 

 

2.3

Vườn ươm

 

 

653

653

 

 

 

 

- Xây dựng vườn ươm

vườn

04

653

653

 

 

 

3

Hợp phần kiểm soát phòng cháy chữa cháy rừng

 

 

1.160

1.160

 

 

 

3.1

Mua sắm xe ô tô (Pick-up)

xe

01

942

942

 

 

 

3.2

Mua sắm xe máy

xe

06

218

218

 

 

 

II

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

 

1.422

 

1.422

 

 

1

Chi lương, phụ cấp quản lý dự án, chi hoạt động văn phòng và chi khác

 

 

1.422

 

1.422

 

 

III

THUẾ

 

 

1.108

 

1.108

 

 

1

Thuế nhập khẩu mua xe ô tô

 

 

180

 

180

 

 

2

Thuế VAT (10%)

 

 

928

 

928

 

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

11.806

9.276

2.530

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 1726/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA 2) tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.045

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146