Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2011 thành lập khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 1724/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 30/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU RỪNG BẢO VỆ CẢNH QUAN SUỐI MỠ, HUYỆN LỤC NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế quản lý Rừng phòng hộ, Rừng đặc dụng và Rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng;

Xét đề nghị của UBND huyện Lục Nam tại Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 13/10/2011; Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 966/SNN-LN ngày 17/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ, huyện Lục Nam với một số nội dung chính sau:

1. Tên khu rừng: Khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ, huyện Lục Nam.

2. Quy mô, phạm vi ranh giới

- Tổng diện tích khu rừng bảo vệ cảnh quan là 1.207,1 ha thuộc 02 tiểu khu 99A và 100 trên địa phận xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

- Tọa độ địa lý: Từ 21013 ‘ 36” đến 21016 ‘ 18” độ vĩ Bắc và từ 106021 ‘ 24” đến 106009 ‘ 24” độ kinh Đông.

- Về ranh giới:

+ Phía Bắc giáp xã Trường Giang, huyện Lục Nam và xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn;

+ Phía Tây giáp xã Huyền Sơn và thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam;

+ Phía Nam giáp xã Hoàng Hoa Thám, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

+ Phía Đông giáp xã Vô Tranh, huyện Lục Nam;

3. Mục tiêu, nhiệm vụ

3.1. Mục tiêu:

Bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị lịch sử - văn hóa, các giá trị đa dạng sinh học trong khu vực với việc phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường góp phần vào chiến lược bảo tồn các di tích văn hóa - lịch sử, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

3.2. Nhiệm vụ:

- Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng tự nhiên hiện có trong khu vực trở thành rừng có kết cấu ổn định.

- Chuyển đổi rừng trồng công nghiệp thành rừng cây bản địa góp phần nâng cao tính đa dạng sinh học và chức năng phòng hộ của rừng.

- Bảo vệ, phục hồi và phát triển khu hệ động thực vật và các giá trị cảnh quan thiên nhiên trong khu vực.

- Phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch sinh thái và tâm linh trong khu vực.

- Phát triển chương trình du lịch sinh thái và giáo dục môi trường.

4. Các chương trình hoạt động, giải pháp thực hiện, tổ chức quản lý

4.1. Các chương trình hoạt động:

- Sử dụng đất: Tổng diện tích khu rừng bảo vệ cảnh quan là 1.207,1 ha được bố trí sử dụng như sau:

+ Đất đặc dụng có rừng tự nhiên: 658,46 ha.

+ Đất đặc dụng trồng rừng cây bản địa: 286,54 ha.

+ Đất đặc dụng có rừng trồng Thông: 5,60 ha.

+ Đất mặt nước: 70,00 ha.

+ Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm: 32,00 ha.

+ Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm: 14,00 ha.

+ Đất di tích, đất xây dựng và đất khác: 140,50ha.

- Bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên.

+ Bảo vệ và phát triển rừng và khu hệ thực vật.

+ Bảo tồn và phát triển động vật hoang dã.

- Du lịch sinh thái

- Tôn tạo di tích, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch.

+ Bảo tồn và tôn tạo di tích.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác quản lý.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái.

+ Các dịch vụ du lịch sinh thái.

4.2. Giải pháp thực hiện:

- Giải pháp về quản lý và tổ chức

Thành lập Ban quản lý “Khu di tích danh thắng và rừng bảo vệ rừng cảnh quan Suối Mỡ”. Việc thành lập Ban quản lý thực hiện theo Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước.

- Giải pháp sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

+ Sử dụng đất: Việc sử dụng đất trong khu rừng cảnh quan tuân theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý 3 loại rừng và quản lý theo quy định của luật đất đai.

+ Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Việc chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng đặc dụng thuộc trường hợp chuyển giao cho chủ rừng mới. Do đó trình tự thủ tục chuyển đổi rừng, quyền và nghĩa vụ các bên được thực hiện theo khoản 2 Điều 6 tại Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản hiện hành.

- Các nhóm giải pháp khác.

Bao gồm các nội dung xây dựng chính sách, ứng dụng khoa học công nghệ, thu hút đầu tư, tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường theo Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 9/3/2007 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

4.3. Tổ chức quản lý.

Thành lập Ban quản lý “Khu di tích danh thắng và rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ” (trên cơ sở Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ hiện nay) trực thuộc UBND huyện Lục Nam để thực hiện các nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển du lịch, thực hiện các dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

5. Khái toán vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; danh mục các dự án ưu tiên

5.1. Khái toán vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

Khái toán tổng vốn đầu tư bảo tồn và phát triển rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ là: 199.283,2 triệu đồng, trong đó:

- Phân theo hạng mục:

+ Bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng: 9.488,2 triệu đồng.

+ Nghiên cứu khoa học và đào tạo: 3.150,0 triệu đồng.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng: 184.610,0 triệu đồng.

+ Trang thiết bị: 1.435,0 triệu đồng.

+ Bồi thường công trình Trạm bảo vệ rừng: 600,0 triệu đồng.

- Phân theo giai đoạn đầu tư:

+ Giai đoạn 2011-2015: 65.163,46 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2016-2020: 134.119,74 triệu đồng.

- Phân theo nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn ngân sách: 77.983,20 triệu đồng.

+ Vốn huy động: 121.300,00 triệu đồng.

5.2. Danh mục các Dự án đầu tư ưu tiên:

- Dự án tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa khu vực đền Hạ, đền Trung và đền Thượng.

- Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ công tác quản lý: Xây dựng các trạm bảo vệ, chòi quan sát, đường tuần tra, trạm dừng chân, vườn ươm, nhà trung tâm du khách.

- Dự án đầu tư trang thiết bị cho các hoạt động của ban quản lý.

- Dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái: Nội dung chính gồm đường giao thông, bến bãi, khu lễ hội, khách sạn, nhà nghỉ, các khu vui chơi giải trí.

- Dự án đầu tư gây nuôi động vật hoang dã.

- Tổ chức đào tạo cán bộ, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

6. Tổ chức thực hiện

- UBND huyện lập hồ sơ thành lập Ban quản lý “Khu di tích danh thắng và rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ” (trên cơ sở Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ hiện nay) có đủ năng lực, chức năng và nhiệm vụ để quản lý Khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ theo quy định hiện hành của nhà nước trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện.

- Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh tiến hành cắm mốc giới và tổ chức việc giao rừng, đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu và hướng dẫn việc thành lập, cơ cấu, tổ chức Ban quản lý khu di tích; bố trí kinh phí đầu tư cho Khu rừng và Ban quản lý “Khu di tích danh thắng và rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ” theo quy định.

Điều 2. UBND huyện Lục Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Lục Nam và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2011 thành lập khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.764

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208